Приєднуйся

БДМУ ВконтактеБДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Календар заходів

Нема подій

Дні народження

29 листопада
Кожокару В.І.

30 листопада
Донська Т.В.
Степанченко М.С.

1 грудня
Білик І.І.
Бербець А.М.
Власова О.В.

2 грудня
Звінчук Г.Й.
Никоряк Ю.В.
Сливка В.І.
Сорохан М.М.

3 грудня
Власик Л.І.
Щербініна С.А.

4 грудня
Баламутова М.І.
Боднарюк Г.П.
Ковтюк Н.І.
Когут С.А.
Плаксивий О.Г.
Плеш І.А.
Тирон Г.В.
Яцко Г.О.

5 грудня
Антофійчук І.Я.
Грачова Т.І.
Шлюсар О.І.

6 грудня
Безрук Т.О.
Габор С.Т.
Павлюк М.С.
Яворенко К.Ю.

7 грудня
Дутчак В.Д.
Клим О.Д.
Кривчанська М.І.
Стаднійчук Р.Ф.
Тарнавська С.І.
Хомко О.Й.

П'ятниця, 14 грудня 2012 02:07

 

Четвер, 13 грудня 2012 13:36

ПІДРУЧНИКИ

 

Анатомія людини

Черкасов В.Г., Хмара Т.В., Макар Б.Г., Проняєв Д.В. Анатомія людини. - Чернівці: Медуніверситет, 2012. - 462 с.

У підручнику з анатомії людини у стислій формі описана анатомія кісток скелета, їх з'єднань, м'язової системи, структурно-функціональна організація травної, дихальної, сечової, статевої, серцево-судинної систем, залоз внутрішньої секреції, центральної та периферійної нервової системи, органів чуття; акцентована увага на професійній орієнтації студентів, на вмінні показувати на препаратах анатомічні утвори органів різних систем людини. Підручник містить тестові завдання для самоконтролю, а також тестові ситуаційні задачі до всіх тем практичних занять, які винесені для позааудиторної підготовки студентів фармацевтичного факультету. До кожного практичного заняття подані перелік питань, а також джерела літератури. З урахуванням вимог сьогодення підручник допоможе студенту зорієнтуватися, що і в якому об'ємі він повинен засвоїти в межах заданої теми заняття, дозволить проводити самоконтроль знань, а також буде сприяти цілеспрямованому використанню часу як на практичних заняттях, так і при самостійній підготовці.

Професійні хвороби

Професійні хвороби: підручник / В.А.Капустник, І.Ф.Костюк, Г.О.Бондаренко та ін., за ред. проф. В.А. Капустника, проф. І.Ф.Костюк. – 3-є вид., переробл. і допов. – К.: ВСВ Медицина, 2011. – 480с.

Третє видання підручника доповнено сучасними відомостями з різних розділів професійної патології. Зміст підручника відповідає Типовій програмі з дисципліни «Професійні хвороби» з урахуванням принципів Болонської кредитно-модульної системи.

Для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів.

 

Дерматология, венерология

Дерматология, венерология. Учебник / Под редакцией В. И. Степаненко. - К.: КИМ, 2012. - 904 с, 257 ил.

Учебник подготовлен сотрудниками кафедры дерматологии и венерологии Национального медицинского университет имени A.A. Богомольца и ведущими дерматовенерологами однопрофильных кафедр высших медицинских учебных заведений Украины под общей редакцией заведующею опорной кафедры Министерства здравоохранения Украины по дерматовенерологии, профессора В.И. Степаненко.

В учебнике на современном уровне изложены взгляды на этиологию и патогенез заболеваний кожи и ее придатков, а также инфекций, передающихся преимущественно половым путем. Представлены клиническая картина и течение ряда дерматозов и инфекций, передающихся преимущественно половым путем, а также новейшие методы их диагностики и лечения.

Учебник составлен с учетом Типовых программ для студентов медицинских и стоматологических факультетов высших учебных медицинских заведений IV уровня аккредитации «Кожные и венерические болезни» (Министсретио здравоохранения Украины, 2007 г.) и «Общая практика-семейная медицина» (Министерство здравоохранения Украины, 2010 г.) согласно требованиям Болонского процесса. Учебник включает обязательные для усвоения темы с учетом тематического плана лекций и практических занятий. В нем представлен также ряд других разделов дерматологии и венерологии, знание которых необходимо для проведения дифференциальной диагностики нозологических форм кожной патологии. Кроме этого, учебник включает темы элективных курсов «Медицинская косметология» и «Новообразования кожи». В тексте использован иллюстративный материал, составленный на основе клинических наблюдений соавтора учебника Н.М. Шупенька, доцента кафедры дерматологии и венерологии НМУ имени A.A. Богомольца, а также отдельные иллюстрации учебных эксклюзивных экспонатов музея муляжей этой кафедры.

Для студентов высших медицинских учебных заведений Украины IV уровня аккредитации, врачей-интернов, практикующих врачей.

 

Хірургія

Хірургія : підручник / за ред. Л.Я. Ковальчука. Тернопіль : ТДМУ, 2010. — 1056 с.

У підручнику «Хірургія» висвітлено як найсучасніші методи лікування хірургічних захворювань, так і прийоми, які визнані золотим стандартом світової і вітчизняної хірургії.

Книга чітко структурована, у кожному розділі викладена інформація про анатомію та фізіологію, патологічну анатомію, діагностику і класифікацію хірургічних захворювань, а також диференційну діагностику і лікування.

Видання створене за найкращими світовими зразками, більшої інформативності досягнуто завдяки кольоровому ілюструванню. Фотографії і рисунки, запозичені з інших видань, подані з письмової згоди авторів.

Підручник призначений для лікарів-хірургів, лікарів загальної практики, інтернів та студентів.

Общая хирургия

Общая хирургия : учебник / Н.Д. Желиба, С.Д. Химич, И.Д. Герич и др.: под ред. профессоров Н.Д. Желибы, С.Д. Химича. — К. : ВСИ "Медицина", 2011. - 488 с.

Учебник состоит из двух частей. В первой части освещены общие вопросы хирургии, в частности организация хирургической помощи, вопросы деонтологии и уход за хирургическими больными, асептика и антисептика, общие вопросы анестезиологии и реаниматологии, гемостаза, переливания крови, хирургических оперативных вмешательств.

Во второй части рассмотрены вопросы хирургической патологии, хирургической инфекции и отдельных хирургических болезней.

Многочисленные разделы общей хирургии, в частности асептика, антисептика, обезболивание, переливание крови, кровотечение, шок, наука о ранах, имеют большое значение не только для изучения хирургии, но и полноценного усвоения акушерства, гинекологии, урологии, глазных болезней, заболеваний уха, горла и носа.

Отдельный раздел учебника посвящен современным методам диагностики и лечения в хирургии.

Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации.

 

ПОСІБНИКИ

Хірургічні хвороби з клінічною психологією

Хірургічні хвороби з клінічною психологією: Навчальний посібник. За редакцією А.Г. Іфтодія, Шкварковського І.В. - Чернівці, 2012. - 499 с.

Розглянуті основні клініко-психологічні аспекти лікувально-діагностичного процесу в клініці хірургічних хвороб, питання взаємодії психічних і соматичних чинників у хірургічних хворих, особливості внутрішньої картини хірургічної патології та реакції особистості на неї.

Навчальний посібник призначений для студентів старших курсів вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, магістрантів, клінічних ординаторів зі спеціальності «Медична психологія»

Структурно-функціональна організація кісток та їх з'єднань

Хмара Т.В., Макар Б.Г., Васильчишин Я.М., Проняєв Д.В., Васильчишина A.B. Структурно-функціональна організація кісток та їх з'єднань. — Чернівці: Медуніверситет, 2012. — 298 с.

У навчальному посібнику описані та ілюстровані оригінальними рисунками структурно-функціональні особливості кісток скелета та їх з'єднань. Наведені дані про становлення, будову та вади розвитку кісток та їх з'єднань. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу з остеології і артросиндесмології зведені таблиці.

Посібник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів освіти IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, молодих науковців, травматологів і хірургів. Навчальний посібник складений за кредитно-модульним принципом відповідно до вимог Болонського процесу.

Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини

Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини / Ф. В. Гринчук, В. В. Білоокий ; за ред. І. Ю. Полянського. - Чернівці : Букрек, 2012. - 344 с. : іл.

Подано матеріал для поглибленого вивчення основних гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини. У доступній формі послідовно викладені анатомофізіологічні відомості про органи, наведені сучасні погляди на патогенез, подані класифікації захворювань, описані клінічні прояви гострих хірургічних захворювань, методи допоміжної діагностики, деталізована диференційна діагностика. Відомості про лікувальну тактику базуються на чинних стандартах надання медичної допомоги хворим з невідкладною хірургічною патологією органів живота на всіх етапах лікування. Окрім стандартних, описані нові, у тому числі запропоновані авторами, методи діагностики, лікування та профілактики ускладнень.

Посібник розрахований на студентів старших курсів медичних вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-хірургів, може бути корисним лікарям медицини невідкладних станів, сімейним лікарям та лікарям інших спеціальностей.

Медична біологія, паразитологія та генетика

В.П. Пішак, О.І. Захарчук. Медична біологія, паразитологія та генетика. Практикум / Видання друге, перероблене та доповнене. - Чернівці, 2012. -632 с.:іл.

Практикум з медичної біології, генетики та паразитології складено на основі навчальної програми 2005 року. Організація навчального процесу підпорядкована кредитно - модульній системі згідно вимог Болонської декларації.

Навчальний посібник містить до кожного заняття коротке узагальнення теоретичного матеріалу, мету, обладнання, технологічну карту, загальний виклад теоретичних питань, розділ самостійної навчально-дослідницької роботи, перелік практичних навичок, які необхідно опанувати, питання для самоконтролю, тестові завдання, рекомендовану та обов'язкову літературу.

Кожне практичне заняття побудоване з урахуванням профілю медичного вищого навчального закладу.

Сучасні аспекти гістотехніки з основами клінічної діагностики

Сучасні аспекти гістотехніки з основами клінічної діагностики / За редакцією професора Т.М.Бойчука. Посібник. - Чернівці: БДМУ. 2012. - 88с: іл.

Посібник містить узагальнені дані про основні принципи виготовлення гістологічних препаратів. У ньому описуються як класичні методи, які надійно увійшли в практику, так і, головним чином, найновіші сучасні аспекти гістологічної техніки. Його особливістю є те, що він стисло охоплює методики мікроскопічних і субмікроскопічних методів дослідження.

Посібник невеликий за об'ємом, але надає значну кількість конкретної інформації про виконання тої чи іншої методики, подаються принципи методів темнопольової, люмінесцентної та поляризаційної мікроскопії, надається чітка уява про методи фазового контрасту, авторадіографічний, імуногістохімічний та інші. Детально описані прилади та апарати, які застосовуються в ході різних методів гістологічних досліджень.

У тексті та додатку демонструються схеми, гістологічні препарати, світлооптичні фотографії та мазки. Для кращого засвоєння матеріалу посібник містить стислі тлумачення гістологічних термінів, а також ситуаційні задачі з еталонами відповідей.

Особливої цінності посібнику падає морфологічне трактування клінічних і лабораторно-інструментальних проявів захворювань, що має важливе значення для підготовки практичних лікарів-лаборантів. В ньому наводяться алгоритми мікроскопічного опису гістологічних і цитологічних препаратів.

Приклади формулювання терапевтичних діагнозів

Приклади формулювання терапевтичних діагнозів. - Авторський колектив: Тащук В.К., Біленький С.В.; Волошин О.І.; Денисенко О.І., Зуб Л.О., Ілащук Т.О., Москалюк В.Д., Пашковська Н.В., Пашковський В.М., Тодоріко Л. Д., Федів О.І., Христич Т.М., Хухліна О.С., Маковійчук І.О., Гавриш Л.О., Антофійчук М.П., Казанцева Т.В., Карвацька H.С, Квасницька О.Б., Кривецька LI., Рандюк Ю.О., Сенюк Б.П., Трефаненко І.В., Турубарова-Леунова H.A., Руснак І.T. / За ред. Тащука В.К. - Чернівці, БДМУ, 2012. - 284 с.

Навчальний посібник присвячений актуальному в лікарській практиці питанню розподілу діагнозів у пацієнтів терапевтичного профілю. Приділена увага визначенням, термінам представлених нозологічних одиниць. Викладені основні принципи, критерії вибору діагнозу з урахуванням останніх рекомендацій та наказів (МКХ-10). У кожному розділі наведені приклади формулювання діагнозів.

Навчальний посібник призначений для студентів медичних ВНЗ, лікарів-інтернів, лікарів.

Електрокардіографія у загальнолікарській практиці

Білецький С.В. Електрокардіографія у загальнолікарській практиці: навчальний посібник. - Чернівці: БДМУ, 2012.-276 с.

У навчальному посібнику з позицій векторелектрокардіографії розглядаються механізми утворення зубців електрокардіограми (ЕКГ), зміни ЕКГ при відхиленнях електричної осі серця, гіпертрофії передсердь і шлуночків, порушеннях функцій автоматизму, збудливості і провідності, при інфаркті міокарда. Окремий розділ присвячений особливостям ЕКГ у здорових дітей у різні вікові періоди. Ілюстративний матеріал посібника (більше 100 ЕКГ) складають власні спостереження автора.

Практичні навички з акушерства для іноземних студентів

Ніцович І.Р., Бербець A.M., Семеняк A.B., Цісар Ю.В. Практичні навички з акушерства для іноземних студентів (англійською мовою). - Чернівці. 2012 -233 с.

Навчальний посібник розроблено для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівня акредитації з метою покращання оволодіння практичними знаннями та навичками з акушерства, які передбачені програмою.

The tutorial is developed for students of higher medical educational institutions of 3rd-4th level of accreditation with the purpose to improve practical knowledge and skills in obstetrics stipulated by the program.

Основи молекулярної біології

Павліченко В. І., Пішак В. П., Булик Р. Є. Основи молекулярної біології: Навчальний посібник. - Чернівці: Медуніверситет, 2012. - 388 с; іл.

Навчальний посібник містить сучасні дані про молекулярні основи спадковості, молекулярні основи спадкових захворювань, сучасні питання генних технологій. У першій частині посібника висвітлені етапи розвитку молекулярної біології і генетики; структура і функції білків, ДНК, РНК; механізми і регуляція експресії генів про- і еукаріотів; організація геномів неклітинних і клітинних організмів. У другій - розкриті молекулярні механізми генних, хромосомних і геномних мутацій у людини. Описані моногенні спадкові захворювання, мутагенні чинники, генеративні і соматичні мутації, апоптоз і генетичні механізми канцерогенезу. У третій - викладені сучасні методи дослідження нуклеїнових кислот (полімеразна ланцюгова реакція тощо), методи ДНК-діагностики, молекулярно-генетичні методи досліджень у судовій медицині, принципи конструювання рекомбінантних ДНК і трансгенних організмів, рекомбінантні лікарські препарати, генні вакцини, генна терапія і терапевтичне клонування.

Матеріал посібника закладе студентам медичних, фармацевтичних, біологічних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації фундамент для подальшого засвоєння ними знань із профільних теоретичних і клінічних дисциплін (біологічної хімії, мікробіології, патофізіології, медичної генетики, клінічної імунології, внутрішньої медицини, педіатрії тощо).

Пульмонологія

Пульмонологія: Навчальний посібник для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / Хухліна О.С., Воєвідка О.С., Каньовська Л.В., Шубравський А.О., Ходоровський В.М., Андрусяк О.В., Гайдичук B.C., Дудка І.В., Шумко Г.І., Нечіпай Ж.А./ За ред. проф. Хухліної О.С., доц. Воєвідки О.С. - Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2012. - 266 с.

У посібнику висвітлено сучасні уявлення щодо етіології, різних аспектів патогенезу, клініки, діагностики, диференціальної діагностики, принципів лікування захворювань органів дихання. Посібник рекомендується для студентів старших курсів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Особливо небезпечні інфекції

Особливо небезпечні інфекції: Навчальний посібник для студентів V-VI курсів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів та практичних лікарів / За ред. проф. В.Д. Москалюка. - Чернівці, Буковинський державний медичний університет, 2012. - 164 с.

У навчальному посібнику викладені питання етіології, епідеміології, клініки, лабораторної діагностики, диференційного діагнозу, протиепідемічні заходи при виникненні особливо небезпечних карантинних інфекцій, вивчення яких передбачено програмою з інфекційних хвороб, затвердженою МОЗ України та нормативні документи з організації проведення первинних протиепідемічних заходів при ОНІ.

Розрахований для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів та практичних лікарів.

Медсестринство в стоматології

Н.Б. Кузняк. Медсестринство в стоматології: навчально-методичний посібник для студентів стоматологічного факультету, практикуючих лікарів-стоматологів та медичних сестер. - Чернівці: БДМУ, 2012 - 228 с.

Навчально-методичний посібник складено відповідно Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації України (Київ, 2003) та Типового плану і наскрізної програми з виробничої практики для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних закладів IV рівня акредитації (Київ, 2003)

Психологія з основами педагогіки

Борисюк А. С, Гайсонюк Н. А., Осипенко В. А. Психологія з основами педагогіки: Навчальний посібник. -Чернівці: БДМУ, 2012 - 460 с.

Навчальний посібник, що складено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання, містить систематизований виклад професійно важливих для лікаря питань психології та педагогіки. Розкрито основні закономірності психічних процесів, індивідуально-типологічних властивостей і станів, психологічних особливостей здоров'я та хвороби, положень дидактики і теорії виховання.

До кожної теми підібрано список рекомендованої літератури, подано перелік основних понять. Запитання і завдання сприяють актуалізації аналітичного пізнання різноманітних аспектів психолого-педагогічної проблематики. Низка матеріалів та завдань підібрана із врахуванням майбутньої фахової діяльності. В посібнику подано словник основних психолого-педагогічних термінів.

Для студентів вищих медичних начальних закладів.

Розвиток пам'яті. Підготовчий курс

Бойчук Т. М. Розвиток пам'яті. Підготовчий курс : Психологічний практикум / Бойчук Т. М., Тимофієва М. П. - Чернівці: Книги - XXI, 2012. - 100 с.

У запропонованому виданні розглянуто теоретичні засади психології пам'яті; розкрито вікові та індивідуальні особливості розвитку пам'яті студентів у зв'язку з професійним навчанням; визначено умови успішного запам'ятовування; підібрано мнемотехнічні прийоми та методи розвитку уваги й уяви. Наведено завдання та вправи для кращого запам'ятовування медичної термінології, наукових термінів, слів іншомовного походження, назв фармакологічних препаратів тощо.

Практикум призначається для абітурієнтів, студентів медичних закладів, а також може бути корисний для медичних працівників, практичних психологів, викладачів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації.

Вівторок, 11 грудня 2012 18:42

Сучасний стан суспільного розвитку, однією з особливостей якого виступає багаторазове збільшення інформаційних потоків, змушує формулювати принципово нові пріоритети в підготовці спеціалістів вищої школи, в т.ч. медичної. Для інформаційного суспільства, як суспільства економіки знань та глобальної компетентності, характерні такі особливості (Морзе Н.В., 2008):

 • обсяг знань, що породжується у світовому співтоваристві, подвоюється кожні два-три роки;
 • обсяг інформації, що пересилається через штучні супутники Землі упродовж двох тижнів, достатній для заповнення 19 млн. томів;
 • у індустріально розвинутих країнах учні під час закінчення середньої школи одержують більше інформації, ніж їхні бабусі й дідусі за все життя;
 • у наступні три десятиліття відбудеться стільки ж змін, скільки їх було за останні триста десятиріч тощо.

Інформаційне суспільство вимагає від освіти під час підготовки конкурентноздатних фахівців не лише нових умінь і знань, але й перебудови стратегічної діяльності, спрямованої на врахування зазначених особливостей. Саме тому, одним із найважливіших завдань державного рівня та освіти в цілому є інформатизація суспільства та підготовка фахівців, що володіють сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу потребує змін у методиці викладання всіх дисциплін. Це пов’язано з тим, що викладач перестає бути для студента єдиним джерелом отримання знань. Нині багато інформації можна знайти в мережі Інтернет. Орієнтація на формування репродуктивних навичок, таких як запам’ятовування та відтворення, за традиційного навчання замінюється на розвиток умінь співставлення, синтезу, аналізу, оцінювання виявлення зв’язків, планування, групової взаємодії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У таких умовах зміни мають торкнутися методики проведення аудиторних занять та організації самостійної роботи. Інформаційно-комунікаційні технології посилюють роль методів активного пізнання та дистанційного навчання. За вимогами Болонського процесу збільшується частка самостійної роботи студентів у навчальних програмах усіх дисциплін. Інформаційно-комунікаційні та дистанційні технології навчання дають змогу забезпечити студентів електронними навчальними ресурсами для самостійного опрацювання, завданнями для самостійного виконання, реалізувати індивідуальний підхід до кожного студента тощо.

Використання дистанційних технологій в умовах кредитно-модульної системи дає можливість (Бацуровська І.В., 2011):

а) студентам – вибирати зручний час для вивчення й засвоєння навчальних дисциплін, самостійно здійснювати дистанційно-модульний контроль та аналіз своєї навчальної діяльності,

б) викладачам – систематично керувати навчальною роботою студентів, контролювати й аналізувати їх діяльність за кожним модулем навчальної дисципліни, що стимулює студента якісно освоювати зміст вищої освіти.

На теперішній час найпоширенішими дистанційними технологіями підтримки навчального процесу у вищій школі є (Толочко В.М., 2009):

 • кейс-технології;
 • телевізійно-супутникова технологія;
 • мережеві інформаційно-комунікаційні технології.

У вищій медичній освіті найчастіше використовуються телевізійно-супутникові та мережеві інформаційно-комунікаційні технології. Серед останніх найбільшого застосування набули спеціалізовані інформаційні системи, які називають системами управління навчанням (learning management system, LMS) або, інколи, програмно-педагогічними системами. Нині є доволі широкий спектр розроблених систем управління навчанням, які поширюють як на комерційній основі (WebCT, Blackboard, Microsoft Learning Gateway тощо), так і вільно (ATutor, OLAT, Sakai, MOODLE)

У Буковинському державному медичному університеті для забезпечення студентів, лікарів(провізорів)-інтернів та лікарів-курсантів електронними навчальними матеріалами, організації та керування самостійною роботою, автоматизованого тестування використовується модель інтеграції денної форми навчання з мережевими інформаційно-комунікаційними технологіями навчання на базі LMS «MOODLE».

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – система управління навчанням або віртуальне навчальне середовище. Це вільний (розповсюджується за ліцензією GNU GPL) веб-додаток, що надає можливість створювати сайти для онлайн-навчання. Дана система реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму» та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та учнями, підходить для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання. MOODLE перекладена на десятки мов, в т.ч. на українську. Система використовується в 50 тис. навчальних закладах у понад 200 країнах світу.

Впровадження в навчальний процес БДМУ даної системи розпочато у травні 2010 року, коли була створена робоча група з розробки заходів щодо впровадження дистанційних технологій в навчальний процес. Робочою групою вивчено правові, організаційно-методичні, наукові та технічні засади використання дистанційних технологій, на підставі чого був розроблений відповідний план заходів.

Згідно з розробленим планом була вивчена технічна можливість експлуатації навчального інтернет-середовища «MOODLE» студентами університету, для чого у вересні 2010 року було проведене відповідне анкетування. За результатами опитування було встановлено, що у майже 70% студентів, які навчалися на той час в БДМУ, є персональний комп’ютер (ноутбук) і є можливість доступу до мережі Інтернет (рис. 1).

Рис. 1. Результати опитування студентів щодо можливість експлуатації навчального інтернет-середовища (вересень 2010 р.).

Примітка: Результати подані у відсотках, загальна кількість опитаних – 1151 особа. А – «Чи є у Вас власний комп’ютер чи ноутбук?», Б – «Чи є у Вас можливість доступу до мережі «Internet».

Такі результати анкетування дозволи зробити висновок, що більшість студентів матимуть технічну можливість користуватися навчальним веб-контентом. Решта студентів на той час могла користуватися послугами 17 комп’ютерних класів БДМУ.

У жовтні 2010 року був запущений сервер дистанційного навчання (moodle.bsmu.edu.ua), на якому була створена навігаційна карта у розрізі факультетів, спеціальностей (напрямів), курсів та навчальних дисциплін у відповідності до робочих навчальних планів (рис. 2).

Рис. 2. Стартова сторінка серверу дистанційного навчання БДМУ

У листопаді 2010 року розроблено та затверджене Вченою радою університету «Тимчасове положення про електронний навчальний курс у середовищі MOODLE на сервері дистанційного навчання Буковинського державного медичного університету». Даним положенням було визначено, що електронний навчальний курс (ЕНК) – це комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, створених для організації індивідуального та групового навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Електронний навчальний курс складається з таких розділів:

Загальна інформація – розділ, який містить інформацію про кафедру, а також інші довідкові матеріали для студента. У розділі наводяться мета та завдання вивчення навчальної дисципліни, зміст навчальної програми, тематичні плани лекцій та практичних занять, критерії оцінювання тощо.

Тематичні розділи, які створюються відповідно до тематичного плану практичних занять з певної навчальної дисципліни, а також тем для самостійного вивчення. Кожен тематичний модуль містить навчально-методичні ресурси (методичні вказівки, конспект, наочні матеріали, матеріали для самоконтролю тощо).

Структура розділів електронного навчального курсу

Розділ «Загальна інформація» містить такі обов’язкові складові частини:

 • посилання на веб-сторінку кафедри;
 • графік відробіток та консультацій;
 • довідник для студента з відповідної навчальної дисципліни;
 • глосарій (тлумачний словник) з навчальної дисципліни.

Кожен «Тематичний розділ» містити такі обов’язкові складові частини:

 • методична вказівка для студента для самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття, в якій обов’язково зазначаються:
 1. Актуальність теми;
 2. Тривалість заняття;
 3. Навчальна мета (знати, вміти, засвоїти);
 4. Питання для самоконтролю;
 5. Література (основна, додаткова).
 • конспект – структурований електронний навчальний матеріал, зміст якого надає студенту теоретичні відомості з теми практичного заняття у повному обсязі.
 • наочні матеріали (зображення – навчальні таблиці, мікрофотографії, рентгенограми; відеоролики, анімація, аудіо, презентації тощо)
 • тестові завдання для самоконтролю, які дають можливість студенту самостійно пройти тестування в режимі реального часу (on-line).

Схематична структура електронного курсу наведена на рис. 3.

Наступним етапом було навчання науково-педагогічних працівників університету вмінням на навичкам роботи в середовищі «MOODLE». Для цього упродовж двох місяців (грудень 2010 р. – січень 2011 р.) в комп’ютерних класах університету проводилися семінари-тренінги «Розробка та експлуатація електронних навчальних курсів у середовищі “Moodle”», на яких пройшли підготовку близько 120 викладачів. Крім того, подібні семінари проводилися зі слухачами «Школи молодого викладача».

Упродовж весняного семестру 2010/2011 н.р. співробітниками університету було здійснено наповнення серверу дистанційного навчання електронними навчально-методичними матеріалами.

Створення та удосконалення існуючих електронних навчальних курсів здійснюється на постійній основі. Сьогодні на сервері дистанційного навчання експлуатуються більше 1500 електронних навчальних курсів, загальний об’єм яких складає близько 500 Гб інформації. Окремо слід зазначити, що окрім україномовних ресурсів на сервері розміщені електронні навчальні курси англійською мовою, оскільки в університету більше 700 іноземних громадян.

На даний час на сервері дистанційного навчання зареєстровано понад 5000 студентів, лікарів(провізорів)-інтернів та лікарів-курсантів, які шляхом авторизації мають цілодобовий та безкоштовний доступ до електронних навчально-методичних матеріалів по мережі Інтернет.

Рис. 4. Загальний вигляд електронного навчального курсу на сервері дистанційного навчання БДМУ.

Примітка: вверху посередині розміщено розділ «Загальна інформація», нижче тематичні розділи – «Основні симптоми гематологічної патології», «Гострі лейкемії», «Хронічні лейкемії» і т.д.

Рис. 5. Методичні вказівки для студентів.

Рис. 6. «Конспект» - структурований електронний навчальний матеріал, зміст якого надає студенту теоретичні відомості з теми практичного заняття у повному обсязі.

На сервері дистанційного навчання викладачі мають змогу представити наочні матеріали у вигляді навчальних таблиць (рис. 7), презентацій лекцій (рис. 8), відеороликів (рис. 9, 10). Це дає змогу з посилити інтерес студентів до навчального матеріалу, покращити його засвоєння, а на практичному (семніарському) занятті оптимальніше використати відведений час. Крім того, мультимедійні ресурси дозволяють студентам вже на етапі підготовки до навчального заняття ознайомитися з 3D анатомічними моделями, у відеорежимі побачити методики проведення клінічного чи лабораторно-інструментального обстеження пацієнта, хід виконання експериментів, прослухати аудіолекції.

Рис. 7. Наочні матеріали у вигляді навчальної таблиці.

Рис. 8. Наочні матеріали у вигляді презентації лекції.

Рис. 9. Наочні матеріали у вигляді відеороликів (методика клінічного обстеження пацієнта).

Рис. 10. Наочні матеріали у вигляді анімаційних роликів (3D-модель клітинного ядра).

Важливим етапом підготовки студента до практичного заняття є самоконтроль. Для цього в електронних навчальних курсах в кінці кожного тематичного розділу створений елемент «Тестові завдання для самоконтролю», які дають можливість студенту самостійно пройти тестування в режимі реального часу (on-line). Тестування можливе в навчальному(тренінговому) та контролюючому режимах (рис. 11, 12). Після завершення тестування студент має змогу побачити власну оцінку і правильність своїх відповідей (рис. 13).

Рис. 11. Тестовий контроль в навчальному режимі.

Рис. 12. Тестовий контроль в контролюючому режимі.

Рис. 13. Результати тестування, які бачить студент.

Викладач має змогу перевірити результати тестування студентів (рис. 14), побачити кількість спроб та затрачений час, визначити найбільш «легкі» та «проблемні» для студентів тестові завдання. Останнє дає змогу викладачу напередодні проведення навчального заняття вірно скласти план його проведення, а саме вірно визначити акценти як в розрізі групи, так і в розрізі конкретного студента, що дозволяє індивідуалізувати навчальний процес.

Рис. 14. Результати тестування, які бачить викладач.

 

На сервері дистанційного навчання широко використовуються різноманітні форми зворотного зв’язку:

 • форум;
 • чат;
 • система приватних повідомлень.

На головному форумі обговорюються питання експлуатації електронних навчальних курсів, викладачі діляться досвідом створення мультимедійних чи інтерактивних ресурсів тощо. Студенти мають змогу висловити зауваження чи пропозиції стосовно якості та повноти навчальних матеріалів. На курсових форумах викладачі разом зі студентами обговорюють актуальні питання теоретичної та клінічної медицини.

Чат дає змогу в режимі реального часу поспілкуватися необмеженій кількості користувачів (студенти та викладачі) на поточні теми.

Потужний арсенал навчально-методичних ресурсів, інтерактивні елементи, гнучка та цікава система зворотного зв’язку перетворила сервер дистанційного навчання з навчальної веб-платформи на своєрідну соціальну мережу університетської спільноти. Свідченням цього можу слугувати статистика відвідування серверу, згідно якої його відвідують в середньому 2500 користувачів на день. Навіть у вихідні дні кількість відвідувань становить не менше 1 тис.!

Популярність серверу дистанційного навчання сприяла позиціям БДМУ у рейтингу «Webometrics Ranking of World's Universities», який визначає місця університетів світу за показником їх присутності в Інтернет. У липні 2012 року БДМУ увійшов до 5000 кращих університетів світу, посівши 2-гу сходинку серед вищих медичних навчальних закладів.

Тестувальні елементи серверу дистанційного навчання активно використовуються при підготовці до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок», який є комплексом засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація", та лікарів-інтернів, які проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру). Ліцензійні іспиті проводять у вигляді тестування незалежною структурою – Центром тестування при МОЗ України. Для підготовки до ліцензійних іспитів створені спеціальні електронні навчальні курси, в яких студенти, що атестуватимуться в поточному навчальному році, опрацьовують профільні бази тестових завдань та екзаменаційні буклети минулих років. Ці курси адмініструють спеціально визначені відповідальні особи, які здійснюють моніторинг стану підготовки студентів до ліцензійних іспитів, своєчасно оновлюють банки тестових завдань, аналізують успішність вирішення тестових завдань в розрізі навчальних дисциплін. За результатами моніторингу виявляються студенти, які мають загрозу не скласти ліцензійний іспит («група ризику»), для них складається окремий план підготовки до іспиту. Такий підхід дозволив істотно покращити результати складання ліцензійних іспитів студентами та лікарями-інтернами БДМУ. Про це свідчить порівняння середнього відсотку вірних відповідей студентів БДМУ в 2011 році із національним результатом (відсотком вірних відповідей студентів усіх вищих медичних навчальних закладів) (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняння результатів складання студентами БДМУ ліцензійних іспитів «Крок» в 2011 році із національним показником

Назва ліцензійного іспиту

Національний показник

БДМУ

Крок 1. Загальна лікарська підготовка

68,6

72,4

Крок 1. Стоматологія

67,7

69,3

Крок 2. Загальна лікарська підготовка

91,8

90,1

Крок 2. Стоматологія

79,1

78,0

Крок 2. Фармація

86,2

90,3

Крок 3. Загальна лікарська підготовка

78,6

79,4

Як видно з даних табл. 1 результати складання студентами та лікарями-інтернами БДМУ ліцензійних іспитів «Крок» в 2011 році у більшості випадків переважають національний показник, що свідчить про ефективність використання дистанційних інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці студентів до державної атестації. Крім того, проведений аналіз вставив прямі сильні кореляційні зв’язки між результатами роботи студентів на сервері дистанційного навчання та результатами складання ліцензійних іспитів (r=+0,76...+0,93). Порівняння результатів складання ліцензійних іспитів та результатів тестування на сервері дистанційного навчання представлено в табл. 2.

Таблиця 2

Порівняння результатів складання студентами БДМУ
ліцензійних іспитів «Крок» в 2011 році із результати роботи
на сервері дистанційного навчання (СДН)

Назва ліцензійного іспиту

Результат

складання іспиту

Результат на СДН БДМУ

Крок 1. Стоматологія

69,3

69,7

Крок 1. Загальна лікарська підготовка

72,4

78,7

Крок 2. Загальна лікарська підготовка

90,0

87,1

Крок 2. Стоматологія

78,0

77,6

Крок 2. Фармація

90,3

78,6

Крок 3. Загальна лікарська підготовка

79,4

81,9

 

Інформаційно-комунікаційні засоби навчання також використовуються при підготовці слухачів до вступу у вищі навчальні заклади України. На платформі «MOODLE» створений «Центр підготовки абітурієнтів БДМУ до ЗНО» (zno.bsmu.edu.ua).

Рис. 15. Центр підготовки абітурієнта БДМУ до ЗНО (zno.bsmu.edu.ua).

На даному веб-ресурсі випускники 11 класів мають змогу абсолютно безкоштовно в дистанційному режимі підготуватися до складання зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти з таких дисциплін:

 • біологія;
 • хімія;
 • українська мова та література.

Електронні навчальні курси складені у відповідності до програм ЗНО і містять повні та актуальні бази тестових завдань різного формату. Підготовкою випускників ЗОШ керують досвідчені викладачі профільних кафедр університету. Така форма навчання абітурієнтів є унікальною серед медичних ВНЗ і користується великою популярністю. Станом на 01.03.2012 року дистанційною підготовкою до ЗНО займаються майже 350 випускників 11 класів, серед них мешканці не тільки Західного регіону, а й Київської, Одеської, Черкаської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а також АР Крим. Про ефективність цього віртуального навчального середовища свідчать такі показники: 100% користувачів zno.bsmu.edu.ua успішно склали ЗНО у 2011 році, з них понад 80% стали студентами 1-го курсу БДМУ.

Ще однією з форм використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі БДМУ є проведення он-лайн конференцій (вебінарів). Вебінар (від англ. web+seminar, webinar) – це технологія, яка забезпечує проведення інтерактивних навчальних заходів у синхронному режимі і надає інструменти для дистанційної колаборативної (спільної) роботи учасників. У БДМУ на базі відкритого продукту BigBlueBotton розроблено середовище організації та проведення навчальних вебінарів (webinar.bsmu.edu.ua).

Зазвичай для вебінару готується презентація, на основі якої будується спілкування. Кожен учасник вебінару виконує свою роль, яку визначає інтерфейс віртуального класу і права на використання певних функцій, які можуть передаватися іншим учасникам. Зазвичай у вебінарі передбачено три ролі: модератор (той, хто організує та керує вебінаром), ведучий (як правило, вчитель) та слухач (учень).

Наразі вебінари повністю впроваджені в навчальний процес під час підготовки громадян України до вступу у ВНЗ на базі БДМУ. Викладачами підготовчого відділення систематично проводяться вебінари з біології та хімії, де після спільного обговорення теми вебінару, всіма учасниками он-лайн конференції (ведучим і слухачами) розв’язуються тематичні тестові завдання, які передбачені програмою ЗНО (рис. 16).

З 2011/2012 навчального року розпочато апробацію використання технології вебінарів на післядипломному етапі підготовки лікарів, а саме під час циклів тематичного удосконалення (рис. 17). Робочими навчальними програмами таких 2-ох тижневих циклів, передбачено проведення лекційних занять у вигляді вебінарів упродовж 1-го тижня навчання, а практичних та семінарських – упродовж 2-го тижня. Такий підхід дозволяє зекономити час та витрати лікарів-слухачів на проїзд від місця проживання до відповідної кафедри. Така форма проведення циклів тематичного удосконалення була з цікавістю та підтримкою сприйнята лікарями-слухачами факультету післядипломної освіти БДМУ. Крім того, у вебінарах з актуальних питань кардіології, акушерства і гінекології, сімейної медицини безкоштовно брали участь без відриву від роботи лікарі лікувально-профілактичних закладів області, які на той час не були слухачами факультету післядипломної освіти.

Рис. 16. Вебінар з біології проводить викладач підготовчого відділення БДМУ.

 

Рис. 17. Вебінар для лікарів-слухачів факультету післядипломної освіти БДМУ.

Таким чином, в навчальний процес Буковинського державного медичного університету впроваджені та успішно використовуються адекватні вищій медичній освіті сучасні електронні засоби навчання та інформаційні ресурси, що дозволило покращити підготовку студентів на додипломному етапі та лікарів-слухачів на післядипломному етапі підготовки.

Понеділок, 10 грудня 2012 18:49
7.110101 Лікувальна справа
Неділя, 09 грудня 2012 21:50

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 265 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260» Буковинський державний медичний університет видає Додаток до диплома Європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) випускникам, які виявлять бажання його отримати. Виготовлення Додатка здійснюється за кошти отримувача.

Виготовлення та видача Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка  здійснюється в порядку, затвердженому Наказом МОН України від 29.04.2010 № 365 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) та його опису». 

Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) — це документ, що видається випускникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування з метою надання інформації, необхідної для об’єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу освіту. Додаток містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконане та успішно завершене особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, до якого додається Додаток, а також персональні дані про цю особу, занесені в централізований банк даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

Додаток заповнюється відповідно до структури, розробленої Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС, що необхідно для забезпечення міжнародної зрозумілості та визнання диплома (кваліфікації вищої освіти) з метою доступу до подальшого навчання та/або здійснення професійної діяльності:
 • наявність даного додатка дозволяє спростити процедуру вступу до навчального закладу за кордоном;
 • містить інформацію про індивідуальне навчання та отримані компетентності; 
 • випускники мають більше можливостей для працевлаштування на європейському ринку праці.
001002
003004
005006
007008

Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) є бланком документа про вищу освіту, який виготовляється друкарським способом на захисному папері розміром стандартного аркуша паперу А4 (210×297 мм). Для захисту бланка використовується графічні елементи захисту: захисні сітки, мікрошрифти різної будови, захисні фарби. Нумерація використовується захисною фарбою, яка наноситься способом високого друку. Додаток починається з преамбули (короткої пояснювальної записки), яка є обов’язковою частиною документа, та розміщується в рамці у верхньому полі першого аркуша з метою надання загальної інформації щодо його призначення та змісту. Додаток містить 8 розділів. Інформація до 8 розділу надається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Інші розділи заповнюються відповідно до загальної та індивідуальної інформації про випускника, яку надає деканат.

Для отримання Додатка до диплома Європейського зразка випускнику, який навчався за кредитно-модульною системою організації навчального процесу необхідно:

 • подати заяву в деканат на оформлення відповідного документу;
 • заповнити анкету українською та англійською мовами (правильно вказати прізвище та ім'я відповідно до закордонного паспорта);
 • провести оплату вартості документа.

Загальна сума оплати за єврододаток станом на 01 червня 2012 року складає 103 грн. 20 коп. Сума оплати може змінюватися у відповідності до вимог ІВС "Освіта" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

За додатковою інформацією звертайтеся у відповідні деканати.

 

Неділя, 09 грудня 2012 21:30

Студенти БДМУ гідно представляють рідну Alma mater на Всеукраїнській студентській олімпіаді та завжди приносять у скарбничку досягнень навчального закладу велику кількість нагород. У 2011/2012 навчальному році БДМУ посів друге місце у рейтингу вищих медичних навчальних закладів за кількістю переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади. Такому результату сприяв високий ступінь організації проведення І-го етапу (університетського) Олімпіади із 46 навчальних дисциплін, що викладаються в університеті, активна робота викладачів кафедр з відбору претендентів на участь в Олімпіаді, поглиблена інтенсивна підготовка ними студентів.

Взяли участь у навчальних перегонах І-го етапу олімпіади 831 студент, у т.ч. 38 студентів-іноземців.

У цьому навчальному році організація та проведення олімпіади в університеті дещо відрізнялась від попередніх років: започатковано було проведення не тільки кафедрального туру олімпіади, але й з окремих дисциплін - додаткового міжкафедрального туру, із залученням співробітників поіменованих нижче кафедр, зокрема:

 • з фармації (кафедри фармації, медичної та фармацевтичної хімії);
 • з акушерства та гінекології (кафедри акушерства, гінекології та перинатології та акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології);
 • з хірургії (кафедри хірургії, хірургії та урології, загальної хірургії);
 • з стоматології (кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології, хірургічної та дитячої стоматології);
 • з педіатрії (кафедри педіатрії та медичної генетики, пропедевтики дитячих хвороб, педіатрії та дитячих інфекційних хвороб);
 • з педіатрії (англійською мовою) (кафедри педіатрії та медичної генетики, пропедевтики дитячих хвороб, педіатрії та дитячих інфекційних хвороб).

Переможці І етапу олімпіади (40 студентів) взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади у базових вищих навчальних закладах з 22 навчальних дисциплін та спеціальностей. Результатом участі студентів БДМУ стали призові місця з 8 навчальних дисциплін (для порівняння з 2010-2011 н.р. – 2 диплома переможців):

 • Гістологія, цитологія та ембріологія - Савка Іван Володимирович – студент 12 гр. ІІ курсу (ІІ призове місце);
 • Медична генетика - Максимчук Наталія Олексіївна - студентка 16 гр. V курсу (ІІ призове місце);
 • Стоматологія - Хухліна Олександра Ігорівна - студентка 5 гр. V курсу (ІІІ призове місце);
 • Педіатрія (англійською мовою) - Загра Мохамуд - студентка 44 гр. VІ курсу (ІІ призове місце);
 • Соціальна медицина та організація охорони здоров'я - Степанченко Маркіян Святославович - студент 2 гр. VІ курсу (ІІ призове місце);
 • Клінічна імунологія - Максимчук Наталія Олексіївна - студентка 16 гр. V курсу (ІІІ призове місце);
 • Акушерство і гінекологія - Москалюк Людмила Василівна - студентка 4 гр. V курсу (ІІІ призове місце);
 • Українська мова за професійним спрямуванням - Сковронська Олена Романівна - студентка 12 гр. І курсу (ІІІ призове місце).

Окрім участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді наші студенти взяли участь у ІІІ Міжнародній студентській олімпіаді з педіатрії Федерації педіатрів країн СНД. Студентка Заяць Христина Миронівна отримала диплом ІІІ ступеня.

KhukhlinaMaksimchuk
Maksimchuk2Moskaliuk
SkovronskaStepanchenko
Zarga

Неділя, 09 грудня 2012 21:27

Організацію, навчально-методичне керівництво та виконання програм практики забезпечує відділ виробничої практики.

На сьогоднішній день в університеті студенти всіх факультетів проходять впродовж навчального року 45 практик.

Щорічно укладаються угоди про проведення виробничої практики з Департаментом охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької ОДА та Управлінням охорони здоров'я Хмельницької ОДА, управлінням охорони здоров’я Чернівецької міської ради; підписуються угоди з керівниками лікувально-профілактичних закладів – баз виробничої практики, які відповідають вимогам навчального процесу. Загалом в якості баз використовуваються понад 110 установ, в т.ч. такі як: ОКУ «Обласна клінічна лікарня», ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги», ОКУ «Обласна дитяча клінічна лікарня», КМУ «Міська дитяча клінічна лікарня», ОКУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня», міські пологові будинки № 1 та № 2, міські поліклініки, онкологічний, кардіологічний та ендокринологічні диспансери, військовий госпіталь в/ч А1028, Чернівецький геріатричний пансіонат, ботанічний сад ЧНУ ім. Ю.Федьковича, аптечні заклади державної та недержавної форм власності м. Чернівці, стоматологічні клініки міста та області тощо.

Щорічно близько 20 вітчизняних студентів медичних та стоматологічного факультетів проходять практику за кордоном в університетських клініках м.Відень (Австрія), м.Любек (Німеччина) та м.Монпельє (Франція).

Для проведення практики студентів 2-6 курсів спеціальності «медична психологія» використовується також медико-психологічний центр БДМУ, геріатричний пансіонат м.Чернівці, проводиться, так званий “психологічний інтенсив” на базі спортивно-оздоровчого табору “Здоров’я” у с. Репужинці, який став традиційним та користується великою популярністю не лише у студентів-психологів університету, але й серед студентів інших навчальних закладів України. До групи «тренерів», що керують «психологічним інтенсивом» щорічно із великим задоволенням долучаються провідні фахівці в галузі психології із України, Росії та Швейцарії..

При проведенні виробничих та навчальних практик майбутніх фармацевтів використовуються навчально-виробнича аптека БДМУ, аптечні заклади м. Чернівці та Чернівецької області, здійснюються 1-2 денні поїздки на виробництво акціонерного товариства “Галичфарм” (м.Львів) та ЗАТ “Фармак” (м.Київ), обробляються силами студентів дослідні ділянки, в т.ч. і у спортивно-оздоровчому таборі “Здоров’я” с. Репужинці.

Неділя, 09 грудня 2012 21:03
 
Ходоровський Володимир Михайлович

Начальник відділу,
кандидат медичних наук, доцент 
Тел. (0372) 55-16-30
E-mail: khodorovskyi.volodymyr@bsmu.edu.ua
Юрнюк Святослава ВасилівнаЗаступник начальника навчального відділу
Тел. (0372) 52-65-59
E-mail:yurnuk.slava@bsmu.edu.ua
Ткач Єлизавета ПетрівнаЗаступник начальника навчального відділу - завідувач сектору моніторингу якості освіти та ІАЗ,
кандидат медичних наук, доцент 
Тел. (0372) 57-39-10
E-mail: tkach.elyzaveta@bsmu.edu.ua
Петринич Галина ЙосипівнаПровідний фахівець
Тел. (0372) 55-16-30
E-mail:petrynych.galyna@bsmu.edu.ua
Загарюк Наталія Антон-МихайлівнаПровідний фахівець
Тел. (0372) 52-65-59
E-mail:natalya.zagaruk@bsmu.edu.ua
Мельничук Олександр МиколайовичПровідний фахівець,
магістр державного управління
Тел. (0372) 57-39-10
E-mail:alex@bsmu.edu.ua
Жихулка Людмила МиколаївнаФахівець ІІ категорії
Тел. (0372) 52-70-09
E-mail:edu@bsmu.edu.ua
Сенюк Богдана ПетрівнаМетодист,
доцент, кандидат медичних наук
Тел. (0372) 52-65-59
E-mail:edu@bsmu.edu.ua
Перепелюк Марія ДмитрівнаЗавідувач методичного кабінету,
кандидат медичних наук,
Тел. (0372) 52-74-83
E-mail:edu@bsmu.edu.ua
Островська-Гомон Ольга БогданівнаПровідний фахівець
Тел. (0372)57-39-10
E-mail:gomon.olga@bsmu.edu.ua
Русак Олег БогдановичПровідний фахівець,
кандидат медичних наук 
Тел. (0372)57-39-10
E-mail: rusak@bsmu.edu.ua
Неділя, 09 грудня 2012 21:03

Навчальний процес в університеті планується і координується навчальним відділом, який здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, планує та контролює підвищення кваліфікації викладачів, веде облік і звітність з питань навчально-методичної роботи.

Навчальний відділ безпосередньо підпорядковується ректору і проректору з науково-педагогічної роботи роботи.

Навчальному відділу підпорядковані:

 • сектор моніторингу якості з інформаційно-аналітичного забезпечення;
 • навчально-методичний кабінет.
Завдання та функції навчального відділу
 • Координація діяльності структурних навчальних підрозділів університету: деканатів факультетів, кафедр, методичного кабінету, предметних методичних комісій. 
 • Організація роботи університету з акредитації та ліцензування спеціальностей. 
 • Планування і організація навчального процесу. Розробка навчальних планів за спеціальностями, графіка навчального процесу, розкладів навчальних занять та іспитів. 
 • Контроль ефективності та якості навчального процесу. 
 • Планування педагогічного навантаження кафедр. 
 • Вивчення та впровадження передового досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних закладів освіти, вищої медичної (фармацевтичної) освіти. 
 • Впровадження у діяльність навчальних підрозділів університету нових підходів до організації навчального процесу. Координація роботи деканатів і кафедр з проведення ліцензійних інтегрованих іспитів. 
 • Організаційне та методичне забезпечення навчально-виховного процесу в університеті. Організація та проведення навчально-методичних конференцій і студентських олімпіад. 
 • Адміністрування програмного забезпечення бази даних “Контингент”, контроль руху студентів. 
 • Робота з підготовки інформаційно-аналітичних, статистичних та інших звітів. 
 • Контроль забезпечення студентської бібліотеки навчальною і навчально-методичною літературою.
 • Планування видання навчальної та навчально-методичної літератури в університеті.