Приєднуйся

БДМУ ВконтактеБДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Календар заходів

Нема подій

Дні народження

7 грудня
Дутчак В.Д.
Клим О.Д.
Кривчанська М.І.
Стаднійчук Р.Ф.
Тарнавська С.І.
Хомко О.Й.

8 грудня
Бицко Н.І.
Тюлєнєва О.А.

9 грудня
Колюбакіна Л.В.
Рандюк Ю.О.

10 грудня
Вербівська Р.М.
Ортеменка Є.П.

11 грудня
Колоскова Р.П.
Лакомова О.І.

12 грудня
Бахмач Т.В.
Бойко Ю.І.
Давиденко І.С.
Сопова І.Ю.

13 грудня
Сивокоровська В.О.

14 грудня
Чернявська Г.В.

15 грудня
Аністратенко А.В.

16 грудня
Кравченко О.В.
Краснюк М.І.
Надводна В.К.
Сегедіна М.І.

17 грудня
Лазарюк М.В.
Малишевський І.О.
Савіч В.О.
Скрицька Н.В.

18 грудня
Іванова О.М.
Вівсянник О.Й.
Гайдич Л.І.
Попович А.І.

19 грудня
Вацик М.З.


20 грудня
Глинський І.Д.
Давидова Н.В.
Костащук В.В.
Топоровська О.Ф.
Трефаненко І.В.

22 грудня
Беседінська Н.І.
Кучірка А.М.
Сергеєва Г.В.
Степан Н.А.

Навчальна література підготовлена співробітниками БДМУ у 2012 році

Четвер, 13 грудня 2012 13:36

ПІДРУЧНИКИ

 

Анатомія людини

Черкасов В.Г., Хмара Т.В., Макар Б.Г., Проняєв Д.В. Анатомія людини. - Чернівці: Медуніверситет, 2012. - 462 с.

У підручнику з анатомії людини у стислій формі описана анатомія кісток скелета, їх з'єднань, м'язової системи, структурно-функціональна організація травної, дихальної, сечової, статевої, серцево-судинної систем, залоз внутрішньої секреції, центральної та периферійної нервової системи, органів чуття; акцентована увага на професійній орієнтації студентів, на вмінні показувати на препаратах анатомічні утвори органів різних систем людини. Підручник містить тестові завдання для самоконтролю, а також тестові ситуаційні задачі до всіх тем практичних занять, які винесені для позааудиторної підготовки студентів фармацевтичного факультету. До кожного практичного заняття подані перелік питань, а також джерела літератури. З урахуванням вимог сьогодення підручник допоможе студенту зорієнтуватися, що і в якому об'ємі він повинен засвоїти в межах заданої теми заняття, дозволить проводити самоконтроль знань, а також буде сприяти цілеспрямованому використанню часу як на практичних заняттях, так і при самостійній підготовці.

Професійні хвороби

Професійні хвороби: підручник / В.А.Капустник, І.Ф.Костюк, Г.О.Бондаренко та ін., за ред. проф. В.А. Капустника, проф. І.Ф.Костюк. – 3-є вид., переробл. і допов. – К.: ВСВ Медицина, 2011. – 480с.

Третє видання підручника доповнено сучасними відомостями з різних розділів професійної патології. Зміст підручника відповідає Типовій програмі з дисципліни «Професійні хвороби» з урахуванням принципів Болонської кредитно-модульної системи.

Для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів.

 

Дерматология, венерология

Дерматология, венерология. Учебник / Под редакцией В. И. Степаненко. - К.: КИМ, 2012. - 904 с, 257 ил.

Учебник подготовлен сотрудниками кафедры дерматологии и венерологии Национального медицинского университет имени A.A. Богомольца и ведущими дерматовенерологами однопрофильных кафедр высших медицинских учебных заведений Украины под общей редакцией заведующею опорной кафедры Министерства здравоохранения Украины по дерматовенерологии, профессора В.И. Степаненко.

В учебнике на современном уровне изложены взгляды на этиологию и патогенез заболеваний кожи и ее придатков, а также инфекций, передающихся преимущественно половым путем. Представлены клиническая картина и течение ряда дерматозов и инфекций, передающихся преимущественно половым путем, а также новейшие методы их диагностики и лечения.

Учебник составлен с учетом Типовых программ для студентов медицинских и стоматологических факультетов высших учебных медицинских заведений IV уровня аккредитации «Кожные и венерические болезни» (Министсретио здравоохранения Украины, 2007 г.) и «Общая практика-семейная медицина» (Министерство здравоохранения Украины, 2010 г.) согласно требованиям Болонского процесса. Учебник включает обязательные для усвоения темы с учетом тематического плана лекций и практических занятий. В нем представлен также ряд других разделов дерматологии и венерологии, знание которых необходимо для проведения дифференциальной диагностики нозологических форм кожной патологии. Кроме этого, учебник включает темы элективных курсов «Медицинская косметология» и «Новообразования кожи». В тексте использован иллюстративный материал, составленный на основе клинических наблюдений соавтора учебника Н.М. Шупенька, доцента кафедры дерматологии и венерологии НМУ имени A.A. Богомольца, а также отдельные иллюстрации учебных эксклюзивных экспонатов музея муляжей этой кафедры.

Для студентов высших медицинских учебных заведений Украины IV уровня аккредитации, врачей-интернов, практикующих врачей.

 

Хірургія

Хірургія : підручник / за ред. Л.Я. Ковальчука. Тернопіль : ТДМУ, 2010. — 1056 с.

У підручнику «Хірургія» висвітлено як найсучасніші методи лікування хірургічних захворювань, так і прийоми, які визнані золотим стандартом світової і вітчизняної хірургії.

Книга чітко структурована, у кожному розділі викладена інформація про анатомію та фізіологію, патологічну анатомію, діагностику і класифікацію хірургічних захворювань, а також диференційну діагностику і лікування.

Видання створене за найкращими світовими зразками, більшої інформативності досягнуто завдяки кольоровому ілюструванню. Фотографії і рисунки, запозичені з інших видань, подані з письмової згоди авторів.

Підручник призначений для лікарів-хірургів, лікарів загальної практики, інтернів та студентів.

Общая хирургия

Общая хирургия : учебник / Н.Д. Желиба, С.Д. Химич, И.Д. Герич и др.: под ред. профессоров Н.Д. Желибы, С.Д. Химича. — К. : ВСИ "Медицина", 2011. - 488 с.

Учебник состоит из двух частей. В первой части освещены общие вопросы хирургии, в частности организация хирургической помощи, вопросы деонтологии и уход за хирургическими больными, асептика и антисептика, общие вопросы анестезиологии и реаниматологии, гемостаза, переливания крови, хирургических оперативных вмешательств.

Во второй части рассмотрены вопросы хирургической патологии, хирургической инфекции и отдельных хирургических болезней.

Многочисленные разделы общей хирургии, в частности асептика, антисептика, обезболивание, переливание крови, кровотечение, шок, наука о ранах, имеют большое значение не только для изучения хирургии, но и полноценного усвоения акушерства, гинекологии, урологии, глазных болезней, заболеваний уха, горла и носа.

Отдельный раздел учебника посвящен современным методам диагностики и лечения в хирургии.

Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации.

 

ПОСІБНИКИ

Хірургічні хвороби з клінічною психологією

Хірургічні хвороби з клінічною психологією: Навчальний посібник. За редакцією А.Г. Іфтодія, Шкварковського І.В. - Чернівці, 2012. - 499 с.

Розглянуті основні клініко-психологічні аспекти лікувально-діагностичного процесу в клініці хірургічних хвороб, питання взаємодії психічних і соматичних чинників у хірургічних хворих, особливості внутрішньої картини хірургічної патології та реакції особистості на неї.

Навчальний посібник призначений для студентів старших курсів вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, магістрантів, клінічних ординаторів зі спеціальності «Медична психологія»

Структурно-функціональна організація кісток та їх з'єднань

Хмара Т.В., Макар Б.Г., Васильчишин Я.М., Проняєв Д.В., Васильчишина A.B. Структурно-функціональна організація кісток та їх з'єднань. — Чернівці: Медуніверситет, 2012. — 298 с.

У навчальному посібнику описані та ілюстровані оригінальними рисунками структурно-функціональні особливості кісток скелета та їх з'єднань. Наведені дані про становлення, будову та вади розвитку кісток та їх з'єднань. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу з остеології і артросиндесмології зведені таблиці.

Посібник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів освіти IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, молодих науковців, травматологів і хірургів. Навчальний посібник складений за кредитно-модульним принципом відповідно до вимог Болонського процесу.

Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини

Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини / Ф. В. Гринчук, В. В. Білоокий ; за ред. І. Ю. Полянського. - Чернівці : Букрек, 2012. - 344 с. : іл.

Подано матеріал для поглибленого вивчення основних гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини. У доступній формі послідовно викладені анатомофізіологічні відомості про органи, наведені сучасні погляди на патогенез, подані класифікації захворювань, описані клінічні прояви гострих хірургічних захворювань, методи допоміжної діагностики, деталізована диференційна діагностика. Відомості про лікувальну тактику базуються на чинних стандартах надання медичної допомоги хворим з невідкладною хірургічною патологією органів живота на всіх етапах лікування. Окрім стандартних, описані нові, у тому числі запропоновані авторами, методи діагностики, лікування та профілактики ускладнень.

Посібник розрахований на студентів старших курсів медичних вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-хірургів, може бути корисним лікарям медицини невідкладних станів, сімейним лікарям та лікарям інших спеціальностей.

Медична біологія, паразитологія та генетика

В.П. Пішак, О.І. Захарчук. Медична біологія, паразитологія та генетика. Практикум / Видання друге, перероблене та доповнене. - Чернівці, 2012. -632 с.:іл.

Практикум з медичної біології, генетики та паразитології складено на основі навчальної програми 2005 року. Організація навчального процесу підпорядкована кредитно - модульній системі згідно вимог Болонської декларації.

Навчальний посібник містить до кожного заняття коротке узагальнення теоретичного матеріалу, мету, обладнання, технологічну карту, загальний виклад теоретичних питань, розділ самостійної навчально-дослідницької роботи, перелік практичних навичок, які необхідно опанувати, питання для самоконтролю, тестові завдання, рекомендовану та обов'язкову літературу.

Кожне практичне заняття побудоване з урахуванням профілю медичного вищого навчального закладу.

Сучасні аспекти гістотехніки з основами клінічної діагностики

Сучасні аспекти гістотехніки з основами клінічної діагностики / За редакцією професора Т.М.Бойчука. Посібник. - Чернівці: БДМУ. 2012. - 88с: іл.

Посібник містить узагальнені дані про основні принципи виготовлення гістологічних препаратів. У ньому описуються як класичні методи, які надійно увійшли в практику, так і, головним чином, найновіші сучасні аспекти гістологічної техніки. Його особливістю є те, що він стисло охоплює методики мікроскопічних і субмікроскопічних методів дослідження.

Посібник невеликий за об'ємом, але надає значну кількість конкретної інформації про виконання тої чи іншої методики, подаються принципи методів темнопольової, люмінесцентної та поляризаційної мікроскопії, надається чітка уява про методи фазового контрасту, авторадіографічний, імуногістохімічний та інші. Детально описані прилади та апарати, які застосовуються в ході різних методів гістологічних досліджень.

У тексті та додатку демонструються схеми, гістологічні препарати, світлооптичні фотографії та мазки. Для кращого засвоєння матеріалу посібник містить стислі тлумачення гістологічних термінів, а також ситуаційні задачі з еталонами відповідей.

Особливої цінності посібнику падає морфологічне трактування клінічних і лабораторно-інструментальних проявів захворювань, що має важливе значення для підготовки практичних лікарів-лаборантів. В ньому наводяться алгоритми мікроскопічного опису гістологічних і цитологічних препаратів.

Приклади формулювання терапевтичних діагнозів

Приклади формулювання терапевтичних діагнозів. - Авторський колектив: Тащук В.К., Біленький С.В.; Волошин О.І.; Денисенко О.І., Зуб Л.О., Ілащук Т.О., Москалюк В.Д., Пашковська Н.В., Пашковський В.М., Тодоріко Л. Д., Федів О.І., Христич Т.М., Хухліна О.С., Маковійчук І.О., Гавриш Л.О., Антофійчук М.П., Казанцева Т.В., Карвацька H.С, Квасницька О.Б., Кривецька LI., Рандюк Ю.О., Сенюк Б.П., Трефаненко І.В., Турубарова-Леунова H.A., Руснак І.T. / За ред. Тащука В.К. - Чернівці, БДМУ, 2012. - 284 с.

Навчальний посібник присвячений актуальному в лікарській практиці питанню розподілу діагнозів у пацієнтів терапевтичного профілю. Приділена увага визначенням, термінам представлених нозологічних одиниць. Викладені основні принципи, критерії вибору діагнозу з урахуванням останніх рекомендацій та наказів (МКХ-10). У кожному розділі наведені приклади формулювання діагнозів.

Навчальний посібник призначений для студентів медичних ВНЗ, лікарів-інтернів, лікарів.

Електрокардіографія у загальнолікарській практиці

Білецький С.В. Електрокардіографія у загальнолікарській практиці: навчальний посібник. - Чернівці: БДМУ, 2012.-276 с.

У навчальному посібнику з позицій векторелектрокардіографії розглядаються механізми утворення зубців електрокардіограми (ЕКГ), зміни ЕКГ при відхиленнях електричної осі серця, гіпертрофії передсердь і шлуночків, порушеннях функцій автоматизму, збудливості і провідності, при інфаркті міокарда. Окремий розділ присвячений особливостям ЕКГ у здорових дітей у різні вікові періоди. Ілюстративний матеріал посібника (більше 100 ЕКГ) складають власні спостереження автора.

Практичні навички з акушерства для іноземних студентів

Ніцович І.Р., Бербець A.M., Семеняк A.B., Цісар Ю.В. Практичні навички з акушерства для іноземних студентів (англійською мовою). - Чернівці. 2012 -233 с.

Навчальний посібник розроблено для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівня акредитації з метою покращання оволодіння практичними знаннями та навичками з акушерства, які передбачені програмою.

The tutorial is developed for students of higher medical educational institutions of 3rd-4th level of accreditation with the purpose to improve practical knowledge and skills in obstetrics stipulated by the program.

Основи молекулярної біології

Павліченко В. І., Пішак В. П., Булик Р. Є. Основи молекулярної біології: Навчальний посібник. - Чернівці: Медуніверситет, 2012. - 388 с; іл.

Навчальний посібник містить сучасні дані про молекулярні основи спадковості, молекулярні основи спадкових захворювань, сучасні питання генних технологій. У першій частині посібника висвітлені етапи розвитку молекулярної біології і генетики; структура і функції білків, ДНК, РНК; механізми і регуляція експресії генів про- і еукаріотів; організація геномів неклітинних і клітинних організмів. У другій - розкриті молекулярні механізми генних, хромосомних і геномних мутацій у людини. Описані моногенні спадкові захворювання, мутагенні чинники, генеративні і соматичні мутації, апоптоз і генетичні механізми канцерогенезу. У третій - викладені сучасні методи дослідження нуклеїнових кислот (полімеразна ланцюгова реакція тощо), методи ДНК-діагностики, молекулярно-генетичні методи досліджень у судовій медицині, принципи конструювання рекомбінантних ДНК і трансгенних організмів, рекомбінантні лікарські препарати, генні вакцини, генна терапія і терапевтичне клонування.

Матеріал посібника закладе студентам медичних, фармацевтичних, біологічних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації фундамент для подальшого засвоєння ними знань із профільних теоретичних і клінічних дисциплін (біологічної хімії, мікробіології, патофізіології, медичної генетики, клінічної імунології, внутрішньої медицини, педіатрії тощо).

Пульмонологія

Пульмонологія: Навчальний посібник для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / Хухліна О.С., Воєвідка О.С., Каньовська Л.В., Шубравський А.О., Ходоровський В.М., Андрусяк О.В., Гайдичук B.C., Дудка І.В., Шумко Г.І., Нечіпай Ж.А./ За ред. проф. Хухліної О.С., доц. Воєвідки О.С. - Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2012. - 266 с.

У посібнику висвітлено сучасні уявлення щодо етіології, різних аспектів патогенезу, клініки, діагностики, диференціальної діагностики, принципів лікування захворювань органів дихання. Посібник рекомендується для студентів старших курсів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Особливо небезпечні інфекції

Особливо небезпечні інфекції: Навчальний посібник для студентів V-VI курсів медичних факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів та практичних лікарів / За ред. проф. В.Д. Москалюка. - Чернівці, Буковинський державний медичний університет, 2012. - 164 с.

У навчальному посібнику викладені питання етіології, епідеміології, клініки, лабораторної діагностики, диференційного діагнозу, протиепідемічні заходи при виникненні особливо небезпечних карантинних інфекцій, вивчення яких передбачено програмою з інфекційних хвороб, затвердженою МОЗ України та нормативні документи з організації проведення первинних протиепідемічних заходів при ОНІ.

Розрахований для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів та практичних лікарів.

Медсестринство в стоматології

Н.Б. Кузняк. Медсестринство в стоматології: навчально-методичний посібник для студентів стоматологічного факультету, практикуючих лікарів-стоматологів та медичних сестер. - Чернівці: БДМУ, 2012 - 228 с.

Навчально-методичний посібник складено відповідно Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації України (Київ, 2003) та Типового плану і наскрізної програми з виробничої практики для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних закладів IV рівня акредитації (Київ, 2003)

Психологія з основами педагогіки

Борисюк А. С, Гайсонюк Н. А., Осипенко В. А. Психологія з основами педагогіки: Навчальний посібник. -Чернівці: БДМУ, 2012 - 460 с.

Навчальний посібник, що складено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання, містить систематизований виклад професійно важливих для лікаря питань психології та педагогіки. Розкрито основні закономірності психічних процесів, індивідуально-типологічних властивостей і станів, психологічних особливостей здоров'я та хвороби, положень дидактики і теорії виховання.

До кожної теми підібрано список рекомендованої літератури, подано перелік основних понять. Запитання і завдання сприяють актуалізації аналітичного пізнання різноманітних аспектів психолого-педагогічної проблематики. Низка матеріалів та завдань підібрана із врахуванням майбутньої фахової діяльності. В посібнику подано словник основних психолого-педагогічних термінів.

Для студентів вищих медичних начальних закладів.

Розвиток пам'яті. Підготовчий курс

Бойчук Т. М. Розвиток пам'яті. Підготовчий курс : Психологічний практикум / Бойчук Т. М., Тимофієва М. П. - Чернівці: Книги - XXI, 2012. - 100 с.

У запропонованому виданні розглянуто теоретичні засади психології пам'яті; розкрито вікові та індивідуальні особливості розвитку пам'яті студентів у зв'язку з професійним навчанням; визначено умови успішного запам'ятовування; підібрано мнемотехнічні прийоми та методи розвитку уваги й уяви. Наведено завдання та вправи для кращого запам'ятовування медичної термінології, наукових термінів, слів іншомовного походження, назв фармакологічних препаратів тощо.

Практикум призначається для абітурієнтів, студентів медичних закладів, а також може бути корисний для медичних працівників, практичних психологів, викладачів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації.

Прочитано 10085 разів Останнє редагування Четвер, 13 грудня 2012 23:43