КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Лакуста Н.М., Семеняк А.В., Бегаль Л.В. ТЕРАПІЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ВАГІНОЗУ
У ВАГІТНИХ
................................................................................................................... ....3
Марусик У.І., Ященко Л.В., Іванова Л.А. ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАРТОВОЇ ЕМПІРИЧНОЇ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ГНІЙНИХ МЕНІНГІТІВ У ДІТЕЙ
............................. 5
Тащук В.К. НЕСТАБІЛЬНА СТЕНОКАРДІЯ: ШВИДКІСТЬ ПРОГРЕСУВАННЯ,
КЛІНІЧНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА НЕЙРОГУМОРАЛЬНІ ПРОЯВИ
.................... ..... 8
Марусик Г.П. МІКРОБІОЦЕНОЗ ПОРОЖНИНИ ТОВСТОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА
ЛАКУНАРНУ АНГІНУ
...................................................................................................... 12
Архій Е.Й., Сливка Я.І. ІНФОРМАТИВНІСТЬ ОРТОСТАТИЧНОЇ ПРОБИ
ДЛЯ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ
СИСТЕМИ ЗА ДАНИМИ РИТМОКАРДІОГРАФІЇ У ХВОРИХ НА
БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
.... ..............................................................................................16
Владиченко К.А. ДОБРОЯКІСНА ГІПЕРПЛАЗІЯ ПРОСТАТИ ТА РЕНАЛЬНА
ДИСФУНКЦІЯ
................................................................................................................... 20
Шев'як П.І. СПОСОБИ КОРЕКЦІЇ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦЇ У ХВОРИХ
НА ДИФУЗНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗОБ
............................................................................ ...26
Сидорчук Л.І. ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ПОПУЛЯЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МІКРОФЛОРИ
ВИДІЛЕНЬ З УРЕТРИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ УРЕТРОПРОСТАТИТ
.............. 29
Сливка В.І., Польова C.П., Квасницький Б.І., Степаненко В.О.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ
ДІАГНОСТОВАНИЙ ТЕБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ У ПРОЦЕСІ КОМПЛЕКСНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ „АПІТОНІКУ” ТА РЕОСОРБІЛАКТУ
........................................ .....34
Тащук В.К., Іванчук П.Р., Турубарова-Леунова Н.А., Найда І.Т. ІШЕМІЧНА
ХВОРОБА СЕРЦЯ. ЧИННИКИ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ
.......................................................... 39
Маринчина І.М., Кравченко О.В. ОСОБЛИВОСТІ ІНТРАНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ
ПРИ ПЛАЦЕНТАРНІЙ ФОРМІ ДИСФУНКЦІЇ ПЛАЦЕНТИ
.......................................... 42
Тащук В.К., Дінова О.П. СТАТЕВИЙ ДИМОРФІЗМ КЛІНІЧНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
СТАНУ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ
.................................................... 44
Варус В.І., Депутат Ю.М., Брюзгіна Т.С., Бєлов О.А. ВИВЧЕННЯ ЗМІН ЛІПІДНОГО
ОБМІНУ КРОВІ І ПОТУ В ОСІБ ПРИЗОВНОГО ВІКУ ДО І ПІСЛЯ
АЛІМЕНТАРНОЇ КОРЕКЦІЇ
......................................................................................... .....48
Москалюк В.Д. АЕРОЗОЛЬНА ІНТЕРФЕРОНОТЕРАПІЯ У ХВОРИХ НА ГРИП В.... 50
Плеш І.А., Троян А.М., Гайдуков В.А., Мецканюк В.М. ОСОБЛИВОСТІ
ЦИРКАДІАННОГО РИТМУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ЗАЛЕЖНО ВІД
СТРУКТУРИ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
..54
Воротняк Т.М. ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ОКИСНОЇ
МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ КОНДЕНСАТУ ВИДИХУВАНОГО ПОВІТРЯ В ДІТЕЙ ІЗ
ТЯЖКОЮ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ
......................................................................... 58
Марусик У.І. ВПЛИВ НУКЛЕЇНАТУ НА ПОКАЗНИКИ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ТА ГІПЕРЧУТЛИВІСТЬ БРОНХІВ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА
БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
...................................................................................................... 61
Бізер Л.І., Сенютович Р.В., Шульгіна В.В., Унгурян В.П. НЕОАД’ЮВАНТНА
ХІМІОТЕРАПІЯ МІСЦЕВО-ПОШИРЕНОГО РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
І МАРКЕРИ РАКУ. ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
......................................................... 64
Гребеник М.В. ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ
І ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФАРКТУ МІОКАРДА ЗА ОСТАННІ
10 РОКІВ НА ПРИКЛАДІ КАРДІОДИСПАНСЕРНОГО ВІДДІЛЕННЯ
........................ 67
Андрушко І.І. КОНЦЕНТРАЦІЯ С-РЕАКТИВНОГО БІЛКА ТА ІНТЕРЛЕЙКІНУ-6
У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ: ЗВ'ЯЗОК ІЗ
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ МІОКАРДА
..................................... 70
Нейко Є.М., Вишиванюк В.Ю. КЛІНІЧНО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ
ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА
ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ
.................................................................................................... 75

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Фурзікова Т.М., Яворська Н.В., Позур В.В., Шевцова А.В., Несторова О.В., Кокозей В.М.
ФОРМУВАННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ГРАМНЕГАТИВНИХ ТА
ГРАМПОЗИТИВНИХ ТЕСТ-КУЛЬТУР ДО АЦЕТАТНОГО
КОМПЛЕКСУ Сu/Cd З ЕТИЛЕНДІАМІНОМ
.................................................................. 82
Мещишен І.Ф., Давидова Н.В. ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ РОДІОЛИ РІДКОГО НА
СТАН ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ
ЗА УМОВ ГАСТРОПАТІЇ, ВИКЛИКАНОЇ НЕСТЕРОЇДНИМИ
ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ
....................................................................... 84
Рижкова Т.А. АНТИКОМПЛЕМЕНТАРНА АКТИВНІСТЬ КОРИНЕБАКТЕРІЙ ЗА
АЕРОБНИХ І МІКРОАЕРОФІЛЬНИХ УМОВ ЇХ КУЛЬТИВУВАННЯ
......................... 86
Гжегоцький М.Р., Паніна Л.В., Терлецька О.І., Ковальчук С.М. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРО-ТА АНТИОКСИДАНТНИХ ПАРАМЕТРІВ КРОВІ ПРИ ПОПЕРЕДНЬОМУ
ЗАСТОСУВАННІ КОРИГУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗА УМОВ ГЕМІЧНОЇ ГІПОКСІЇ
.. 91
Кулачек Ф.Г., Ковальчук Н.Г. МЕТОД ФОРМУВАННЯ
ГАСТРОДУОДЕНО-АНАСТОМОЗУ ЗА УМОВ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА
........................ 95
Мотуляк А.П. ГЕРМІНАТИВНІ ЦЕНТРИ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛИКІВ СЕЛЕЗІНКИ
У РАННЬОМУ ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ
ПІСЛЯ ДІЇ МАЛИХ ДОЗ РАДІАЦІЇ
................................................................................. 98
Кривецький В.В. ВАРІАНТНА АНАТОМІЯ І СИНТОПІЯ АРТЕРІЙ ГРУДНИХ
ХРЕБЦІВ У РАННЬОМУ ОНТОГЕНЕЗІ ЛЮДИНИ
...................................................... 102

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Навчук І.В. ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ ІЗ ПРОБЛЕМИ «МЕДИЧНА ПРОФІЛАКТИКА»
ЛІКАРІВ СІЛЬСЬКОЇ ЛАНКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ
............................ 106

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сидорчук І.Й., Ляшук П.М., Пашковська Н.В., Оленович О.А., Маковійчук А.А.
ТИРЕОПАТІЇ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ.................................................................. 115

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Бізер Л.І., Сенютович Р.В., Кривчанський В.І., Кривчанський І.М. ЛІКУВАННЯ
ДИСТРОФІЙ ВУЛЬВИ. НОВІ ПІДХОДИ
....................................................................... 118
Качмар Т.Б., Шпарик Я.В., Кіцера Н.І., Милян Ю.П. ЕФЕКТИВНІСТЬ
ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕТУКСИМАБУ ПРИ ЛІКУВАННІ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО
РАКУ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ДРУГОЇ ТА ТРЕТЬОЇ ФАЗИ
............................................. 122

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Беженар І.Л. ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСОВОГО ХАРАКТЕРУ УШКОДЖЕНЬ ШКІРИ
НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СПЕКТРІВ ПОТУЖНОСТІ КУТІВ НАХИЛУ
МІКРОНЕРІВНОСТЕЙ ЇЇ ШОРСТКОЇ ПОВЕРХНІ
........................................................ 127
Кравчук С.Ю., Шульгіна В.В. ПРОМЕНЕВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЯН В
ДІАГНОСТИЦІ, ПЛАНУВАННІ ТА ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМЕНЕВОЇ
ТЕРАПІЇ РАКУ ШЛУНКА
............................................................................................... 130

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Кравчук С.Ю. ІНВОЛЮТИВНА ТЕОРІЯ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ ..................................... 134
Таралло В.Л., Білик І.С. ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ ЗДОРОВ'Я БУКОВИНЦІВ У XXI СТОЛІТТІ
........................................... 139

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Пішак В.П., Тащук В.К. МІСТО СВІТОВОЇ НАУКИ І НОБЕЛІВСЬКИХ
ЛАУРЕАТІВ (ДО 600-РІЧЧЯ ЧЕРНІВЦІВ)
..................................................................... 142

НЕКРОЛОГ

ХАНСЕН Г.......................................................................................................................... 145

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ, ЩО НАПРАВЛЯЮТЬСЯ В ЖУРНАЛ
"БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК"
................................................................... 146