КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тащук В.К., Найда І.Т. ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРО- ТА ЕХОКАРДІОГРАФІЧНИХ
ПРОЯВІВ ГІПЕРТРОФІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА
............................................................. 3
Полянська О.С., Амеліна Т.М. ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ
ГОМЕОСТАЗ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З
ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ
............................... 9
Андрушко І.І. РІВНІ С-РЕАКТИВНОГО БІЛКА ТА ІНТЕРЛЕЙКІНУ-6 У
ЗДОРОВИХ ОСІБ ТА У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ
........................ 12
Прунчак С.І., Донська Т.В., Голумбевська Л.М. ЧИННИКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ АЦЕТИЛЮВАННЯ
.......... 17
Петрик H.A., Дзяк Г.В. w3 - ПОЛІНЕНАСИЧЕНІ ЖИРНІ КИСЛОТИ ЯК
ДОДАТКОВИЙ ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ПОМІРНОЇ ГІПЕРЛІПІДЕМІЇ У
ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ
ІНФАРКТ МІОКАРДА І ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ НА
КОРОНАРНИХ АРТЕРІЯХ
................................................................................................. 21
Нечитайло Д.Ю., Міхєєва Т.М. КОРЕКЦІЯ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКІВ
ПЕРИНАТАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
ЗА ДОПОМОГОЮ СУЛЬПІРИДУ
..................................................................................... 24
Прокоп’юк О.В. РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ТА РАКУ
ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ СЕРЕД ЧОЛОВІКІВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ У
2002-2006 РОКАХ ЗА ДАНИМИ БІОПСІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО
ПАТОЛОГО-АНАТОМІЧНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ (М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ)
.............. 27
Сокол А.М., Москалюк В.Д., Рандюк Ю.О. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ І
ДІАГНОСТИКИ БЕЗЖОВТЯНИЧНИХ ФОРМ ЛЕПТОСПІРОЗУ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
........................................................................................................... 30
Білочицька В.В. СТАН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА
АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ПОЄДНАНУ З АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИМ
УРАЖЕННЯМ МАГІСТРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК ДО ТА
ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ
............. 32
Пішак О.В., Волошин О.І., Арич Г.І., Лукашевич І.В., Сенюк Б.П. ЧАСТОТА ТА
ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕНЬ ОРГАНІВ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ
НА ПОДАГРУ: ВПЛИВ, ПЕРЕБІГ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ
.............................. 36
Макаров В.В. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ САНАЦИИ ПЛЕВРАЛЬНОЙ
ПОЛОСТИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ЭМПИЕМОЙ ПЛЕВРЫ
........................................ 39
Тодоріко Л.Д., Бесединська О.В., Андрєєв С.А. РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ТА
ХАРАКТЕР ТИРЕОПАТІЙ У ПАЦІЄНТІВ СТАРШОГО ВІКУ ПРИ ХРОНІЧНИХ
ОБСТРУКТВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛЕГЕНЬ
............................................................. 41
Станіславчук М.А., Півторак К.В. ХАРАКТЕРИСТИКА АНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ
ПРИ НЕСПЕЦИФІЧНОМУ ВИРАЗКОВОМУ КОЛІТІ
..................................................... 47
Чернюк Н.В. ЗНАЧЕННЯ ГЕНОТИПІЧНИХ І ФЕНОТИПІЧНИХ МАРКЕРІВ ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ СПАДКОВОЇ СХИЛЬНОСТІ ДО РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО
ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
............................................................ 51
Кучук О.П. ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ α-ЛІПОЄВОЇ КИСЛОТИ НА
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СІТКІВКИ ПРИ ЛІКУВАННІ
НЕПРОЛІФЕРАТИВНОЇ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ
.................................................. 56
Візір В.А., Гончаров О.В. ВПЛИВ ТЕРАПІЇ КАНДЕСАРТАНОМ НА ПРОЗАПАЛЬНУ
АКТИВАЦІЮ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ
.............................................. 58
Іванський І.Д. МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ У
ТЕРМІНАЛЬНИХ ВОРСИНАХ ПРИ ГІСТОЛОГІЧНИХ ОЗНАКАХ
НЕЗРІЛОСТІ ПЛАЦЕНТИ ЗА УМОВ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТУ У ВАГІТНОЇ
......................... 61

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Яременко Л.М., Брюзгіна Т.С., Грабовий О.М., Холобцева В.М. ОСОБЛИВОСТІ
МІСЦЕВИХ ТА СИСТЕМНИХ ЗМІН ВМІСТУ ЖИРНИХ КИСЛОТ ПРИ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ІШЕМІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
............................................... 64
Попович Г.Б. РОЛЬ ФАКТОРУ НЕКРОЗУ ПУХЛИН-АЛЬФА В ПАТОГЕНЕЗІ
УШКОДЖЕННЯ ТРЕТЬОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПЕЧІНКОВОЇ
ЧАСТОЧКИ ТА ПРОКСИМАЛЬНОГО КАНАЛЬЦЯ ЗА ГОСТРОЇ
ГЕМІЧНОЇ ГІПОКСІЇ
............................................................................................................. 66
Кметь О.Г., Філіпець Н.Д., Кметь Т.І. ВПЛИВ ПІРАЦЕТАМУ НА СТАН
ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПЕЧІНКИ ЗА УМОВ
ГОСТРОЇ ГІПОКСІЇ
............................................................................................................... 70
Макаренко О.В. ОЦІНКА ЗМІН РУХОВО-ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЩУРІВ ПІД
ВПЛИВОМ ТРАМАДОЛУ НА ФОНІ АНТИПАРКІНСОНІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЗА
УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРКІНСОНІЧНОГО СИНДРОМУ
........................ 72
Слободян К.В. РОЛЬ ПРОСТАГЛАНДИНУ Е2 У ВИДІЛЕННІ ОСМОТИЧНО
КОНЦЕНТРОВАНОЇ СЕЧІ ЗА УМОВ НАВАНТАЖЕННЯ 3 % РОЗЧИНОМ
НАТРІЮ ХЛОРИДУ ІНТАКТНИХ СТАТЕВОЗРІЛИХ ЩУРІВ
........................................ 77
Клименко Н.А., Лупырь М.В. КОСТНОМОЗГОВОЕ КРОВЕТВОРЕНИЕ И
ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ РЕАКЦИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ ВОСПАЛЕНИИ НА ФОНЕ ЛОКАЛЬНОГО
УДАЛЕНИЯ ТКАНЕВЫХ БАЗОФИЛОВ
............................................................................ 81

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Грубляк В.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОНОРІВ М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО
............................. 87

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Бізер Л.І., Сенютович Р.В., Унгурян В.П., Шульгіна В.В. АПОПТОЗ ПРИ
НЕОАД’ЮВАНТНІЙ ХІМІОТЕРАПІЇ МІСЦЕВОПОШИРЕНОГО РАКУ
МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ. ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
................................................... 90
Шульгіна В.В. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ РІЗНИХ МЕТОДІВ ПРОМЕНЕВОЇ
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ДІАГНОСТИЦІ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
...................................... 93
Кучук О.П., Боданюк О.А., Макаровська І.М., Шкільнюк Н.М. СУЧАСНІ НАПРЯМИ
ПАТОГЕНЕТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЛІКУВАННЯ НЕПРОЛІФЕРАТИВНОЇ
ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ
............................................................................................ 95
Качмар Т.Б., Шпарик Я.В., Кіцера Н.І., Мілян Ю.П. СОРАФЕНІБ ПРИ ЛІКУВАННІ
МЕТАСТАТИЧНОГО РАКУ НИРКИ
................................................................................. 100
Роговий Ю.Є., Ушенко О.Г., Савка В.Г. КОРЕЛЯЦІЙНО-ОПТИЧНИЙ МЕТОД
ДОСЛІДЖЕННЯ ТУБУЛО-ІНТЕРСТИЦІЙНОГО СИНДРОМУ
..................................... 104

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Беженар І.Л., Ушенко О.Г., Савка І.Г. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ФАЗОВИХ
ЗОБРАЖЕНЬ ДЕРМИ ШКІРИ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТИПУ
УШКОДЖЕНЬ І ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЇХ НАНЕСЕННЯ В
СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
...................................................................................... 107

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Навчук Г.В. НАЦІОНАЛЬНО-МОВНА СВІДОМІСТЬ І КУЛЬТУРА
ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ
.................................................................................................... 111
Таралло В.Л. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
ЗА ДИНАМІКОЮ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
........................................................... 113
Владзимирський А.В. ОЦІНКА ДІАГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ
ТЕЛЕМЕДИЧНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ В ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ
......... 116

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

Колюбакіна Л.В., Кузьменко Л.М., Колюбакін Д.В., Гончарук М.І. ОТРУЄННЯ
ФУКОРЦИНОМ У НЕОНАТАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ З РОЗВИТКОМ
ДИСОЦІАТИВНОГО ШОКУ
................................................................................................ 121
Кузьмінський А.П., Малярська Н.В., Опалинський Ю.А. ГОСТРІ ПОРУШЕННЯ
МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ І СИНДРОМ МАРФАНА
.................................................. 123

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Малярська Н.В., Кузьмінський А.П., Опалинський Ю.А., Кузьмінська М.С. ІНСУЛЬТИ
У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ПОФІЛАКТИКИ
........... 126

ЮВІЛЕЇ

ЮРІЙ ТАНАСОВИЧ АХТЕМІЙЧУК (до 50-річчя від дня народження)........................... 128

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ, ЩО НАПРАВЛЯЮТЬСЯ І ЖУРНАЛ
"БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК"
........................................................................ 130

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ
НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ
НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ
........................................................................................... 133