КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тащук В.К., Іванчук П.Р., Гречко С.І., Турубарова-Леунова Н.А. ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВИКОРИСТАННЯ АМЛОДИПІНУ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ ГОСТРОГО
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ТЕСТУ
......................................................................................3
Бобик Ю.Ю. ПЕРЕБІГ ГЕСТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА РАННЬОГО
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ В УМОВАХ ПРИРОДНОЇ
ЙОДНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
............................................................................................. 7
Щербак А.Ю., Кравченко Н.И., Выливок Н.Н. ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
....... 10
Кричун І.І. ЗМІНИ ВМІСТУ ТАХІКІНІНІВ У ПЛАЗМІ ХВОРИХ НА РІЗНІ
ТИПИ ВЕГЕТО-СУДИННОЇ ДИСТОНІЇ
.......................................................................... 13
Гончарова Я.А. ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ:
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
.................................................... 16
Левицька С.А. ПРОБЛЕМА ЛІКУВАННЯ ЕКСУДАТИВНОГО ОТИТУ В ДІТЕЙ...... 20
Амеліна Т.М. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ
КАРВЕДИЛОЛУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З
СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ
ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ
........................................................................................... 23
Проценко Г.О. РЕЗУЛЬТАТИ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ХОНДРОПРОТЕКТОРІВ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ
КОЛІННИХ СУГЛОБІВ
..................................................................................................... 26
Тодоріко Л.Д. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «СИСБІКОРТ» У
ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
ЛЕГЕНЬ ЛІТНЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ НА ТЛІ ГІПОФУНКЦІЇ
........................... 31
Чемерис М.М., Шейман Б.С. ТОКСИКОПРОТЕОМІКА, СПЕЦИФІЧНІ
ВЛАСТИВОСТІ КСЕНОБІОТИКІВ ТА ПІДХОДИ ЩОДО
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ОРГАННО-ПРОТЕКТОРНОЇ ТА
ДЕТОКСИКАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ТОКСИКОДЕРМІЮ
........................... 35
Косілова С.Є. ВПЛИВ Н АТУРАЛЬНИХ АНТИОКСИДАНТІВ НА СТАН
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ЖІНОК З
ПЛАЦЕНТАРНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
............................................................................ 42
Дінова О.П., Тащук В.К. РОЛЬ СТАТИНІВ У ЗМІНАХ КОРОНАРНОГО
РЕЗЕРВУ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ
ХВОРОБУ СЕРЦЯ
................................................................................................................ 45
Полянська О.С., Мещишен I.Ф., Куртян Т.В., Амелiна Т.М. ОКИСНА
МОДИФIКАЦIЯ БIЛКIВ KPOBI У ХВОРИХ НА IШЕМIЧНУ ХВОРОБУ
СЕРЦЯ НА ТЛI ФIЗИЧНОI РЕАБIЛIТАЦIЇ
........................................................................ 50
Батушкін В.В. ПЕРЕБІГ ПІСЛЯІНФАРКТНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ДИЛАТАЦІЇ ПОРОЖНИНИ ЛІВОГОШЛУНОЧКА
ТА ВИРАЖЕНОСТІ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ У ХВОРИХ ЛІТНЬОГО ВІКУ
...... 54
Безруков Л.О., Колоскова О.К., Ортеменка Є.П. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
БАЗИСНОЇ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ШКОЛЯРІВ ЗА
РІЗНИХ ТИПІВ ЗАПАЛЕННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
................................................... 60
Бачинська В.Б. КЛІНІЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ПРЕДИКТОРИ
СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЇ ТА ШЛУНОЧКОВОЇ ЕКСТРАСИСТОЛІЇ
В ЮНАКІВ ІЗ ПРОЛАПСОМ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
........................................... 64
Павлович Л.Б., Маслянко В.А., Білоус І.І. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
ПРЕПАРАТУ “ЛАКТИВ-РАТІОФАРМ” У ХВОРИХ
НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТИПУ 2
...................................................................................... 70
Налужна Т.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ТА
ХОЛТЕРІВСЬКОГО МОНІТОРУВАННЯ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ
СТЕНОКАРДІЮ НАПРУЖЕННЯ ІІ-ІІІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
КЛАСІВ ІЗ СУПУТНІМ СИНДРОМОМ ПРОЛАБУВАННЯ
МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
............................................................................................... 72
Мостовий Ю.М., Цимбалюк Н.В. ПОШИРЕНІСТЬ ТРОМБОЕМБОЛІЇ
ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ У ХВОРИХ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ, СТАТІ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АВТОПСІЙ
...................................................................................... 76
Бабій І.Л., Мовлянова Н.В. ДОСВІД КОМБІНОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ
СУКРАЛЬФАТУ І МІКРОХВИЛЬОВОЇ РЕЗОНАНСНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ
ХРОНІЧНИХ ГАСТРОДУОДЕНІТІВ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ
.......................................... 82
Філоненко М.В. ВПЛИВ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА СТАН
АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ
ІНФАРКТ МІОКАРДА В ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ ГЕПАТИТОМ
........................ 87
Стоєва Т.В., Копійка Г.К. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РІЗНИХ ФОРМ НЕФРОПАТІЙ
У ДІТЕЙ З ПОЗИЦІЇ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ
............................................................. 90

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Хмельницький С.Й., Сухін І.А., Сливка С.В. ПОЄДНАННЯ АДГЕЗИВНИХ
І ПЛАСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІДНОВНІЙ І РЕКОНСТРУКТИВНІЙ
ХІРУРГІЇ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНИХ
ВТРУЧАНЬ І ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МЕТОДИК ПРИ
ОПЕРАЦІЯХ НА ОРГАНАХ ТРАВНОГО ТРАКТУ
......................................................... 95
Губський Ю.І., Юрженко А.В., Брюзгіна Т.С., Барвінченко В.М.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФЛАМІКАРУ ТА
КОРАРГІНУ, ЯКІ ІММОБІЛІЗОВАНІ НА СИЛІКСІ, НА
ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЮ В ПАРОДОНТІ ЩУРІВ
............................................................. 98
Волянський А.Ю., Симиренко Л.Л., Кучма І.Ю., Никитченко Ю.В.,
Іщенко Т.І., Цейтлін Н.А. ВПЛИВ ЕКЗОГЕННОГО ТИРОКСИНУ НА
СТАН ГОРМОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ІМУНІЗАЦІЇ
АДП-АНАТОКСИНОМ
....................................................................................................... 101
Пішак В.П., Висоцька В.Г., Кривчанська М.І., Черновська Н.В. ОРГАНІЗАЦІЯ
ХРОНОРИТМІВ ЕКСКРЕТОРНОЇ ТА КИСЛОТОВИДІЛЬНОЇ ФУНКЦІЙ
НИРОК БІЛИХ ЩУРІВ
........................................................................................................ 105
Ясінська О.В., Ходоровський Г.І. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ У
ВІДПОВІДЬ НА ТРИВАЛИЙ ПОЄДНАНИЙ ВПЛИВ ГІПОБАРИЧНОЇ
ГІПОКСІЇ ТА ЗМІНЕНОГО ФОТОПЕРІОДУ
................................................................... 108
Слободян О.М. АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ
............................................................ 111
Денефіль О.В. ЗМІНИ ЕКГ ТА СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЩУРІВ ЗА РІЗНИХ ТИПІВ
ПОГОДИ
.............................................................................................................................. 115
Ганчева О.В. ЛИНЕЙНЫЕ ОТЛИЧИЯ ПАТТЕРНОВ ЭКСПРЕССИИ БЕЛКА С-FOS
В НЕЙРОСЕКРЕТОРНЫХ ЯДРАХ ГИПОТАЛАМУСА У КРЫС ЛИНИИ SHR И
WISTAR, КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗВЕНО ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ
ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПАТОЛОГИИ
................................................................................... 119
Горошко О.М., Заморський І.І. ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ КВЕРЦЕТИНУ “КОРВІТИН”
НА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІЇ НИРОК У ЩУРІВ
............................................................... 123

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Федів О.І., Марчук Ю.Ф., Волошина Л.О. ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ
ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ІІ ТИПУ
......... 126
Стельмахівська В.П. ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
............................................................................... 131
Москалюк В.Д., Ахтемійчук М.Ю. ЕТІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА
ДІАГНОСТИКА ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ХВОРОБ
.............................................. 135
Казанцева Т.В., Білецький С.В., Шевцова Н.А., Трипадуш Т.М. СУЧАСНІ АСПЕКТИ
ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ
........ 139
Куровська В.О., Пішак В.П., Ткачук С.С. РОЛЬ ОКСИДУ АЗОТУ В ІШЕМІЧНИХ
І ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНИХ УШКОДЖЕННЯХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
.............. 143

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Владзимирський А.В., Мельничук О.М. КОНКОРДАЦІЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРИ
ТЕЛЕМЕДИЧНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ
...................................................................... 150
Циркот І.М., Ковальчук П.Є., Гасько М.В. БОЛЬОВІ СИНДРОМИ
ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА ВІСЦЕРАЛЬНОГО ГЕНЕЗУ
.............................. 153
Циркот І.М., Циркот С.В. ПРИКЛАДНА КIНЕЗIОЛОГIЯ – НОВИЙ
НАПРЯМ МЕДИЧНОI НАУКИ ТА ПРАКТИКИ
.............................................................. 155
Ісаєнко О.Ю., Бабич Є.М., Єлісєєва І.В., Мартинов А.В., Ківва Ф.В., Плугатор Т.Н.
КОНЦЕНТРАЦІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА НАТИВНИХ АНТИГЕНІВ
B.PERTUSSIS, ВИДІЛЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ НИЗЬКОЧАСТОТНОГО
УЛЬТРАЗВУКУ
................................................................................................................... 158
Попелюк О.-М.В. ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОРТАНІ
У ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
..................................................... 162

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

Безруков Л.О., Ященко Ю.Б., Ященко Л.В., Щасливий Ю.В. ВИПАДОК
ГОСТРОГО ПРАВЦЯ У ДИТИНИ В ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI
.................................... 165

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ, НА НАПРАВЛЯЮТЬСЯ В ЖУРНАЛ
"БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК"
....................................................................... 168