ЗМІСТ

ГАЛЕРЕЯ ПОШАНИ

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

Пішак В.П., Іващук О.І. ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ БУКОВИНСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2008 РІК
............................................... 3

АКТОВА ПРОМОВА

Коновчук В.М. ГЕМОРАГІЧНИЙ ГІПОВОЛЕМІЧНИЙ ШОК ТА РОЗВИТОК
ПОЛІОРГАННОГО УШКОДЖЕННЯ
....................................................................................... 12

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Балан У.В. ПОКАЗНИКИ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ, ЕНДОТОКСЕМІЇ, ЦИТОКІНОВОГО
ПРОФІЛЮ ТА РІВНЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У КРОВІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ
ГЛУТАРГІНОМ, УРСОХОЛОМ ТА РОКСИЛІДОМ
.............................................................. 18
Височанська Т.П. МАКРО- ТА МІКРОЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД БІОЛОГІЧНИХ
СУБСТРАТІВ У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ ІЗ РІЗНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ
РАЙОНІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
........................................................................................ 22
Глазков Е.О., Іванюра І.О., Раздайбедін В.М. СТАН ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ
В СПОРТСМЕНІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
....................... 28
Іфтодій А.Г., Козловська І.М. КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧНОГО СПОСОБУ ЛІКУВАННЯ
ХРОНІЧНИХ ТРІЩИН ПРЯМОЇ КИШКИ
................................................................................. 30
Карлійчук М.А., Могілевцева І.В. КЛІНІЧНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІТРЕОРЕТИНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ДІАБЕТИЧНІЙ
РЕТИНОПАТІЇ ТА ДІАБЕТИЧНОМУ МАКУЛЯРНОМУ НАБРЯКУ
..................................... 33
Колесник В.В., Пашковський В.М., Кричун І.І., Думітраш А.В. ЗМІНИ
АВТОРЕГУЛЯЦІЇ МОЗКОВОГО КРОВОТОКУ У ХВОРИХ НА
АЛКОГОЛЬНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ
......................................................................................... 36
Левицька С.А. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ГНІЙНОГО СИНУЇТУ В ДІТЕЙ .................... 39
Михайловська Н.С. ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ, СИСТЕМНЕ ЗАПАЛЕННЯ
ТА РІВЕНЬ КОРТИЗОЛУ У ХВОРИХ НА Q-ІНФАРКТ МІОКАРДА З
ПОРУШЕННЯМИ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
........................................................................ 42
Тащук В.К., Ілащук Т.О., Турубарова-Леунова Н.А., Менчиць Є.А. КЛІНІЧНІ
МАРКЕРИ ОЦІНКИ НЕСПРИЯТЛИВОГО ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ
МІОКАРДА, УСКЛАДНЕНОГО ГОСТРОЮ ЛІВОШЛУНОЧКОВОЮ
НЕДОСТАТНІСТЮ
...................................................................................................................... 47
Сенютович Р.В., Олійник Е.В., Чорний О.В., Унгурян В.П. РЕЗУЛЬТАТИ
ХІМІОТЕРАПІЇ ПАКЛІТАКСЕЛОМ ТА КАРБОПЛАТИНОЮ
НЕДРІБНОКЛІТИННОГО РАКУ ЛЕГЕНЬ
................................................................................. 50
Сидорчук Л.І. ДИСБІОТИЧНИЙ СТАН МІКРОФЛОРИ ПОРОЖНИНИ ТОВСТОЇ
КИШКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ УРЕТРИТ
..................................................................... 54
Тащук В.К., Іванчук П.Р., Найда І.Т. ІШЕМІЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ ТА
АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ. РОЛЬ ГІПЕРТРОФІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА,
ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ГУМОРАЛЬНІ ЧИННИКИ
....................................... 59
Тодоріко Л.Д., Маркевич Н.М., Абрамова Н.О. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ТИРЕОЇДНОГО
ГОМЕОСТАЗУ ПРЕПАРАТАМИ ЙОДУ ПРИ ХРОНІЧНИХ ОБСТРУКТИВНИХ
ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛЕГЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ ЛІТНЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ
............. 63
Хухліна О.С., Сливка Н.О., Воєвідка О.С., Буймістр Н.І. ЕФЕКТИВНІСТЬ
ЗАСТОСУВАННЯ НУКЛЕЇНАТУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА
НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ
.................................................................................. 69
Шевелева В.Л., Прохоров Е.В., Лепихов П.А. СОНОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ПОЧЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА
...................................................................... 72
Носкова А.П. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИНДРОМА ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
......................................................................................................... 75
Хребтій Г.І. СТРУКТУРНО-ГЕОМЕТРИЧНЕ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО
ШЛУНОЧКА, ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВА ГЕМОДИНАМІКА ТА
ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ФУНКЦІЯ СУДИН У ХВОРИХ НА
АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА ОЖИРІННЯ
...................................................................... 79
Зелінська Н.Б. ПОКАЗНИКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ
НА ГІПОТИРЕОЗ РІЗНОГО ВІКУ
............................................................................................ 82

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Пішак В.П., Коган А.О. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
НИРОК У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПОЛІТРАВМИ
....................... 88
Гуменна А.В., Дейнека С.Є. ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ
ЧЕТВЕРТИННИХ ФОСФОНІЄВИХ СПОЛУК
....................................................................... 93
Кіреєв І.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
ВІД ХІМІЧНОЇ СТРУКТУРИ В РЯДУ
7-АЛКІЛ-8-АЛКІЛАМІНО-3-МЕТИЛКСАНТИНІВ
............................................................... 96
Олійник І.Ю., Ахтемійчук Ю.Т., Яковець К.І. ПЕРЕДУМОВИ ПАТОЛОГІЇ
МОРФОГЕНЕЗУ ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ
.................................................................. 100
Посохова К.А., Черняшова В.В. ВПЛИВ ГЛУТАРГІНУ НА СТАН ПЕЧІНКИ ПРИ
ГОСТРОМУ ПЕРИТОНІТІ
....................................................................................................... 102
Шкробанець А.А. БУДОВА І ТОПОГРАФІЯ ОРГАНІВ ТА СТРУКТУР ОЧНОЇ
ЯМКИ В РАННЬОМУ ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
...................... 107

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА
Білецький С.В., Казанцева Т.В. СИНДРОМ БРУГАДА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) ............... 110
Гошовська А.В., Польова С.П., Рак Л.М. ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ВАГІТНИХ,
ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
......................................................... 114
Іващук О.І., Бодяка В.Ю. РОЛЬ СИНДРОМУ АБДОМІНАЛЬНОГО КОМПАРТМЕНТУ
В ХІРУРГІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
....................................................................................... 117
Москалюк В.Д., Богачик Н.А., Венгловська Я.В., Голяр О.І. ОСОБЛИВОСТІ
ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
........................................................................................................... 122
Навчук І.В. ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА
АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ І ФОРМУВАННЯ
ГРУП РИЗИКУ
.......................................................................................................................... 128
Понцак С.І. СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНІ ТА КЛІНІЧНО-СТАТИСТИЧНІ АСПЕКТИ
ГЕСТАЦІЙНИХ АНЕМІЙ ЯК ЧИННИКА РИЗИКУ ПОПУЛЯЦІЙНОГО
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
................................................ 132
Сорокман Т.В., Андрійчук Д.Р., Сокольник С.В., Макарова О.В. РОЛЬ МОНООКСИДУ
НІТРОГЕНУ В РОЗВИТКУ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
........................................................................................................... 136

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ковтюк Н.І., Макарова О.В., Харманська І.Б. СОЦІОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ
ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ ДІТЕЙ
......................................................................................... 140

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Владзимирський А.В. СТРУКТУРА АНАТОМО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗА
ТЕЛЕМЕДИЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
........................................................................... 144
Ясинська Е.Ц., Гелей О.І., Нягу П.Р. ЧИННИКИ РИЗИКУ ТА ПРОГНОЗ ПОРУШЕНЬ
РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ
....................................................................................... 149

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

Корсунська Л.Л., Шиян С.В. ПЕРЕБІГ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ОБОЛОНОК МОЗКУ І
ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЗА ТИПОМ ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ
МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ У ПАЦІЄНТІВ З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ
................................... 153

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
ОЛЕКСАНДРА СЕМЕНІВНА СОКОЛ - ОДИН ІЗ ФУНДАТОРІВ ІНФЕКЦІЙНОЇ
СЛУЖБИ НА БУКОВИНІ
....................................................................................................... 156
Роговий Ю.Є., Філіпова Л.О., Дорошко В.А., Перепелюк М.Д. КАФЕДРА
ПАТОФІЗІОЛОГІЇ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ,
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
................................................................................................. 157

ЮВІЛЕЇ

КОРКУШКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ (до 80-річчя від дня народження) ........................... 161
ЧЕРНЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ (до 85-річчя від дня народження) ...................... 162

НЕКРОЛОГ

ПАМЯТИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА
ЖИВЕЦКОГО АНТОНА ВОЙЦЕХОВИЧА (21.11.1927 - 30.12.2008)
............................... 164

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ, ЩО НАПРАВЛЯЮТЬСЯ
ДО ЖУРНАЛУ “БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК
. ............................................. 165