ЗМІСТ

ГАЛЕРЕЯ ПОШАНИ

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Бакун О.В., Бербець А.М., Купчанко В.Г. ВПЛИВ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ НА
ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ
В ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДНІСТЮ ТРУБНОГО ПОХОДЖЕННЯ
.......................................... 3
Безрукова Т.Л., Безруков Л.О., Сажин С.І. ОСОБЛИВОСТІ СТАРТОВОГО
ЛІКУВАННЯ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМУ В ДІТЕЙ ІЗ
РІЗНИМ ЙОГО ПРОГНОЗОМ (РЕЗУЛЬТАТИ БАГАТОРІЧНОГО
КАТАМНЕСТИЧНОГО НАГЛЯДУ)
.................................................................................. 6
Безруков Л.О., Колоскова О.К., Шахова О.О. ОСОБЛИВОСТІ
ГІПЕРСПРИЙНЯТЛИВОСТІ БРОНХІВ У ДІТЕЙ У РІЗНІ
ПЕРІОДИ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
................................................................................. 9
Білоокий В.В., Роговий Ю.Є. МЕТА-АНАЛІЗ ПОРІВНЯЛЬНОЇ
ОЦІНКИ ДІАГНОСТИКИ СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ
ЖОВЧНОГО ПЕРИТОНІТУ
.............................................................................................. 12
Волкова Н.М. ОСОБЛИВОСТІ АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ВИКОНАННЯ
ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЗА НЕСПРИЯТЛИВИХ
МЕТЕОУМОВ
.................................................................................................................... 16
Гарас М.Н. АНАМНЕСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОТИПІВ «ЛЕГКОЇ»
ТА «ТЯЖКОЇ» БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ШКОЛЯРІВ
............................................. 19
Гончарук Р.І. ОКРЕМІ КЛІНІЧНО-ПАРАКЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАПАДІВ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ НА ТЛІ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
ТІЛА В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
........................................................................... 22
Денищук П.А., Бігуняк В.В., Брюзгіна Т.С., Денищук О.А. ВИВЧЕННЯ
ПОРУШЕНЬ ЛІПІДНОГО МЕТАБОЛІЗМУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРГІДРОЗ
.............. 26
Колюбакіна Л.В., Стринадко М.М., Колюбакін Д.В.
КЛІНІЧНО-ДІАГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ПОСТАСФІКТИЧНОГО СИНДРОМУ В НОВОНАРОДЖЕНИХ
............................... 29
Польова С.П., Бажора Ю.І., Малетич О.Д. ПОРУШЕННЯ ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ
ІМУНІТЕТУ У ВАГІТНИХ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
.......................................... 32
Рамбурн Сивусагур Махатікесвар ВИВЧЕННЯ ЗМІН ЖИРНОКИСЛОТНОГО
СКЛАДУ ЛІПІДІВ ЕРИТРОЦИТІВ У ХВОРИХ
НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ
.................................................................................. 35
Семеняк А.В., Рак Л.М., Лакуста Н.М. ВПЛИВ ЕСТРОГЕННИХ ПРЕПАРАТІВ
НА ІМУННИЙ СТАН ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДНІСТЮ ТРУБНОГО ГЕНЕЗУ
.................. 38
Сергієнко В.О. КОНЦЕНТРАЦІЯ ЦИРКУЛЮЮЧОГО ІНСУЛІНУ І ЛЕПТИНУ,
ПАРАМЕТРИ ІНСУЛІНОВОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ З КАРДІОМІОПАТІЄЮ
......................................... 41
Сидорчук Л.І. АНТИЛІЗОЦИМНА АКТИВНІСТЬ ПРОВІДНИХ ЗБУДНИКІВ
ХРОНІЧНОГО УРЕТРИТУ
.............................................................................................. 45
Чуйко М.М. ЧАСТОТА ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ВИНИКНЕННЯ
ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ВНУТРІШНЬОШЛУНОЧКОВИХ
КРОВОВИЛИВІВ У ПЛОДІВ
.......................................................................................... 49
Вакалюк І.П., Кулаєць Н.М., Кернякевич Г.В., Стасюк Л.Б.
КЛІНІЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІБРИЛЯЦІЇ
ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРИЙ
КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ
........................................................................................... 54
Левицька С.А. СУПУТНЯ ПАТОЛОГІЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ЯК МАРКЕР
РИЗИКУ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНИХ СИНУЇТІВ У ДІТЕЙ
............................................ 57
Філіпець О.О. СТАТЕВО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЧИННИКІВ РИЗИКУ
РОЗВИТКУ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ
В МЕШКАНЦІВ М. ЧЕРНІВЦІ
.........................................................................................61

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА МОРФОЛОГІЯ

Гаїна Н.І. РОЗВИТОК АРТЕРІАЛЬНИХ СУДИН ПЕРВИННОЇ КИШКИ
В ЗАРОДКОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
............................................ 67
Івасюк Л.В., Пенішкевич Я.І. ВПЛИВ ЕНДОТОКСИНІВ ГРАМНЕГАТИВНОЇ
ТА ГРАМПОЗИТИВНОЇ МІКРОФЛОРИ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ
ПРОТЕОЛІЗУ В СКЛИСТОМУ ТІЛІ ОКА КРОЛИКІВ З
ПРОНИКНИМ ПОРАНЕННЯМ СКЛЕРИ
..................................................................... 69
Кривецький В.В., Кривецька І.І. РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ТОПОГРАФІЇ
СИМПАТИЧНОГО СТОВБУРА У ПЛОДІВ ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ
ЛЮДИНИ
.......................................................................................................................... 73
Кучма І.Ю. ВПЛИВ ТИРЕОЇДНОГО СТАТУСУ НА ВМІСТ ГІДРОПЕРЕКИСІВ
ЛІПІДІВ ТА ГЛУТАТІОНПЕРОКСИДАЗНУ АКТИВНІСТЬ КРОВІ ЩУРІВ
ЗА УМОВ ІМУНІЗАЦІЇ АДП-АНАТОКСИНОМ
.......................................................... 78
Хмара Т.В., Марчук Ф.Д., Вівчарюк В.В. МІКРОСКОПІЧНА АНАТОМІЯ
СТАТЕВОГО ЧЛЕНА У ПЛОДІВ 7-10 МІСЯЦІВ
......................................................... 83
Шинкарюк В.Г. ВМІСТ ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ ТА ПРОДУКТІВ ОКИСНОЇ
МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ ПРИ ГОСТРІЙ НИРКОВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ
ЗА РІЗНИХ УМОВ ОСВІТЛЕННЯ
................................................................................. 87

 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Польова С.П., Гошовська А.В., Козар Т.І. РИЗИК ЗАСТОСУВАННЯ
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ У ВАГІТНИХ, ХВОРИХ
НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
................................................. 90
Фісталь Н.М. ЛІКУВАННЯ ОПІКОВИХ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТІВ: СУЧАСНИЙ
СТАН ПРОБЛЕМИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
................................................................. 94
Макар Б.Г., Попелюк О-М.В., Яковець К.І. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА
МОРФОГЕНЕЗ І ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ
ГОРТАНІ В РАННЬОМУ ОНТОГЕНЕЗІ ЛЮДИНИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
........... 100
Польовий В.П., Мільков Б.О., Каратєєва С.Ю., Польова С.П. СУЧАСНІ
МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ
У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
.................................. 104
Федів О.І., Гресько Л.М., Гресько С.О., Бойчук Р.Р. СУЧАСНІ АСПЕКТИ
ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ НЕСТЕРОЇДНИХ ГАСТРОПАТІЙ
У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ
.................................................................................... 109
Владзимирський А.В., Климовицький В.Г., Мельничук О.М., Василов В.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕЛЕМЕДИЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІЙ РОБОТІ - СПЕЦИФІЧНІ ПОКАЗАННЯ
ДЛЯ ГАЛУЗІ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ
...................................................... 114

 

ОБМІН ДОСВІДОМ

Білецький С.В., Флюндра І.Г. ДОСВІД РЕОРГАНІЗАЦІЇ ФАПУ С. КОРОВІЯ
ГЛИБОЦЬКОГО РАЙОНУ В АМБУЛАТОРІЮ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
...................................................................... 120
Косілова С.Є. ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ З МЕТОЮ
ВІДНОВЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ
...................................................... 123
Савка І.Г., Савка С.Д. ЕЛЕМЕНТИ СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ У ПРОЦЕСІ
ВИКЛАДАННЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ СТУДЕНТАМ МЕДИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”
........................ 126

 

ВІТАННЯ

БЕЗРУКОВ Л.О. – ПОЧЕСНИЙ ЧЛЕН КИЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА
ДИТЯЧИХ ЛІКАРІВ .
.................................................................................................... 128

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ, ЩО НАПРАВЛЯЮТЬСЯ
ДО ЖУРНАЛУ “БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК”
.................................... 130