ЗМІСТ

ХРЕСТ ПАНТЕЛЕЙМОНА ЦІЛИТЕЛЯ

ГАЛЕРЕЯ ПОШАНИ

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Баблюк Л.А. РЕОЛОГІЧНІ І КІНЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЖОВЧІ У ХВОРИХ НА
ХРОНІЧНИЙ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ ТА КОРЕКЦІЯ ЇХ
ПОРУШЕНЬ ПРЕПАРАТОМ АРТИШОК-ЕКСТРАКТ „ЗДОРОВ’Я” І
СИНГЛЕТНО-КИСНЕВОЮ ТЕРАПІЄЮ
............................................................................... 3
Білецький С.С., Білецький С.В. СТАН ВЕГЕТАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА
В ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ МЕТОПРОЛОЛОМ, КАРВЕДИЛОЛОМ І
МЕЛАТОНІНОМ
...................................................................................................................... 8
Блажієвська Г.Й., Андрушко І.І. ДОСЛІДЖЕННЯ АСОЦІАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ
АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ, ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ ТА
АНТРОПОМЕТРИЧНИХ І БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ПРАКТИЧНО
ЗДОРОВИХ МІСЬКИХ ПІДЛІТКІВ ТА ДОРОСЛИХ ОСІБ ЖІНОЧОЇ
СТАТІ З НОРМАЛЬНОЮ ТА НИЗЬКОЮ МАСОЮ ТІЛА
................................................ 12
Волошин О.І., Малкович Н.М., Ступницька Г.Я., Бобкович К.О. ВІКОВІ ТА
СОМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО
ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ЗА УМОВ ПОЄДНАНОГО УРАЖЕННЯ
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
...................................................................................... 20
Зелінська Н.Б. ЦЕРЕБРАЛЬНА ГЕМОДИНАМІКА У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ......... 26
Іващук О.І., Мишковський Ю.М., Польовий В.П., Бодяка В.Ю. РОЛЬ
ЛОКАЛЬНОГО ФІБРИНОЛІЗУ ТА ПРОТЕОЛІЗУ У ХВОРИХ, СТАРШЕ
60 РОКІВ, НА ГОСТРОКРОВОТОЧИВУ ДУОДЕНАЛЬНУ ВИРАЗКУ,
ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ТИПУ.
........................................................................................................ 31
Ковтуненко О.В. АНАЛІЗ ЕКСПРЕСІЇ ОНКОБІЛКА BCL-2 У
ПЛОСКОКЛІТИННОМУ РАКУ ГОРТАНІ
.......................................................................... 36
Малишевський І.О. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ОКСИДУ АЗОТУ ТА
СУДИННОГО ЕНДОТЕЛІАЛЬНОГО ФАКТОРУ РОСТУ СЛИЗОВОЇ
ОБОЛОНКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ПАЦІЄНТІВ ЛІТНЬОГО
ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ ІЗ ХЕЛІКОБАКТЕР НЕГАТИВНОЮ
ГОСТРОКРОВОТОЧИВОЮ ДУОДЕНАЛЬНОЮ ВИРАЗКОЮ
........................................ 42
Овчарова О.М., Паращенюк Л.П., Ляшенко А.В. ПОРІВНЯЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ КЛІНІЧНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ
ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ, ЗУМОВЛЕНОЮ
ДИЛАТАЦІЙНОЮ КАРДІОМІОПАТІЄЮ ТА ІШЕМІЧНОЮ
ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
............................................................................................................... 49
Оринчак М.А., Вакалюк І.І. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ РІВНЕМ ІНСУЛІНУ ТА
АЛЬДОСТЕРОНУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В
ПОЄДНАННІ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ТА
ПОСТІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ
...................................................................... 55
Ортеменка Є.П. ОСОБЛИВОСТІ ЦИТОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ ІНДУКОВАНОГО
МОКРОТИННЯ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
..................................................................................................... 58
Петринич О.А., Білецький С.В., Мельничук Л.В., Казанцева Т.В. ОСОБЛИВОСТІ
МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ
ТА В ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ:
ЗВ'ЯЗОК З ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ
.......................................................................... 61
Піонтковський В.К. ПРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ
ХВОРИХ НА ПОПЕРЕКОВИЙ ОСТЕОХОНДРОЗ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЇ ФІКСАЦІЇ
..................................................................................... 66
Прохоров И.Е. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
СУСТАВНОЙ ФОРМЫ ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО
АРТРИТА С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
............................................... 70
Прунчак С.І. ГІПЕРЧУТЛИВІСТЬ ДО НЕБАКТЕРІАЛЬНИХ АЛЕРГЕНІВ
У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ЗАЛЕЖНО ВІД
ТИПУ АЦЕТИЛЮВАННЯ
...................................................................................................... 73
Разумний Р.В. ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА
НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ, ПОЄДНАНУ ЗІ СТЕАТОЗОМ ПЕЧІНКИ.
................ 77
Скрипник Н.В. СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ГІПОТИРЕОЗ-ІНДУКОВАНОГО
МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ
......................................................................................... 83
Сусла О.Б., Мисула І.Р., Гоженко А.І. ОСОБЛИВОСТІ
СУДИННО-ТРОМБОЦИТАРНОГО І КОАГУЛЯЦІЙНОГО
ГЕМОСТАЗУ В ОСІБ ІЗ КАЛЬЦИНОЗОМ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ,
ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ХРОНІЧНОМУ ГЕМОДІАЛІЗІ
................................................. 89
Тодоріко Л.Д. РОЛЬ АПОПТОЗУ ЕПІТЕЛІОЦИТІВ У ПРОГРЕСУВАННІ
СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ХРОНІЧНИХ ОБСТРУКТИВНИХ
ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛЕГЕНЬ НА ТЛІ ГІПОЙОДОТИРОНІНЕМІЇ
У ЛІТНЬОМУ ТА СТАРЕЧОМУ ВІЦІ
................................................................................. 93
Циганкова Т.І. РЕЦЕПТОРНА ФУНКЦІЯ НЕЙТРОФІЛЬНИХ ГРАНУЛОЦИТІВ
ПРИ ХРОНІЧНОМУ ОБСТРУКТИВНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЕГЕНЬ
....................... 97
Чернюк Н.В. ЗНАЧЕННЯ ТРАНСФОРМУЮЧОГО ФАКТОРУ РОСТУ-β У
ПРОГРЕСУВАННІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ
ЛЕГЕНЬ, ПОЄДНАНОГО З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
................................... 100
Яремчук О.Б., Жуковський О.О., Васильєва Н.В., Білоус І.І. ВПЛИВ
ЦИТОФЛАВІНУ НА ПОКАЗНИКИ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ
У ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ
........................................ 103

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА МОРФОЛОГІЯ

Ісаєнко О.Ю. ВИВЧЕННЯ ТОКСИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АНТИГЕНІВ
B.PERTUSSIS, ОТРИМАНИХ У РІЗНИХ ЧАСТОТНИХ
ДІАПАЗОНАХ УЛЬТРАЗВУКУ
......................................................................................... 106
Куровська В.О. ВПЛИВ NO-ЗАЛЕЖНИХ МЕХАНІЗМІВ НА ПОКАЗНИКИ
ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ В ГІПОКАМПІ ЩУРІВ ЗА
УМОВ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
..................................................... 111
Лєньков О.М. СТАН ТКАНИННОГО ПРОТЕОЛІЗУ ТА ФІБРИНОЛІЗУ В КОРІ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ І ГІПОКАМПІ ЗА УМОВ ДВОБІЧНОЇ КАРОТИДНОЇ
ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ
ДІАБЕТІ В САМЦІВ-ЩУРІВ
.............................................................................................. 115
Рихліцька К.В., Бесединська О.В., Андрєєв С.А. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
СТАНУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТОВСТОЇ КИШКИ ПРИ ХРОНІЧНИХ
ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛЕГЕНЬ ЗА УМОВ
ПОШИРЕНОГО АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГО УРАЖЕННЯ СУДИН
.............................. 119

 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Коцар О.В. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ АНТИБІОТИКО- ТА ФАГОТЕРАПІЇ
ЗАХВОРЮВАНЬ, ЗУМОВЛЕНИХ ПАТОГЕННОЮ ТА
УМОВНО-ПАТОГЕННОЮ МІКРОФЛОРОЮ
.............................................................. 123
Рандюк Ю.О., Москалюк В.Д. КРАСНУХА: КЛІНІЧНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
ТА ІМУНО-ПАТОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ
ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ
.................................................... 128
Шкробанець І.Д., Нечитайло Ю.М., Макарова О.В. ОСОБЛИВОСТІ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ РІВНЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ У ЛІКАРІВ
ПЕДІАТРИЧНОГО ПРОФІЛЮ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
........................................ 134

 

ПІДГОТОВКА МЕДИЧНИХ КАДРІВ

Пішак В.П., Пашковський В.М. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ В БУКОВИНСЬКОМУ
ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
........................................................ 137

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Буждиган В.В., Слободян О.В., Шаплавський М.В. АПРОБАЦІЯ
БЕЗЕЛЕКТРОДНОГО АНАЛІЗУ В’ЯЗКОСТІ КРОВІ
................................................. 140

 

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

Рудковська О.Д. ВИПАДОК ПОВНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЗОРУ ПІСЛЯ
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ ГЕМОФТАЛЬМУ
........................................ 143

 

ЮВІЛЕЇ

АНТРОПОВ ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ (до 80-річчя від дня народження)........................ 145

 

ВІТАННЯ

ТАЩУКУ В.К. ПРИСВОЄНО ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ
“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ”
................................................................................ 147