ЗМІСТ


КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Авраменко А.А. ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ПИЛОРИЧЕСКОГО ЖОМА НА
ЛОКАЛИЗАЦИЮ И РАЗМЕРЫ ЭРОЗИЙ ЛУКОВИЦЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ ТИПА В
......................................... 3
Баблюк Л.А. КЛІІНЧНО-СОНОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕБІГУ
ХРОНІЧНОГО НЕКАЛЬКУЛЬОЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ
.................................................... 6
Батіг В.М. ПОШИРЕНІСТЬ І ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ В
ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЇ ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ
..................................... 9
Боднар О.Б., Кривченя Д.Ю., Джам О.П., Горячев В.В. ОСОБЛИВОСТІ
КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, ДІАГНОСТИКИ, КОНСЕРВАТИВНОГО ТА
ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ КРОНА У ДІТЕЙ
.............................................. 14
Бродовська Н.Б. СТАН КЛІТИННОЇ ЛАНКИ СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ У
ХВОРИХ НА ЧЕРВОНИЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ - МЕШКАНЦІВ
ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ
......................................................................................................... 18
Воротняк Т.М., Білоус В.В., Микалюк Л.В., Стоєва Т.В. ОСОБЛИВОСТІ
ПОКАЗНИКІВ КОНДЕНСАТУ ВИДИХУВАНОГО ПОВІТРЯ В ДІТЕЙ ЗАЛЕЖНО
ВІД ТИПУ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЇ ДИСТОНІЇ
................................................................ 22
Глушко Л.В., Кулаєць В.М. ЕЛЕКТРОЛІТНИЙ ДИСБАЛАНС, СЕКРЕТОРНА
ФУНКЦІЯ ШЛУНКА, ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ СТАТУС У ХВОРИХ НА
ФУНКЦІОНАЛЬНУ ДИСПЕПСІЮ З РІЗНИМИ КЛІНІЧНИМИ ВАРІАНТАМИ
................ 25
Жуковський О.О., Кривецька І.І., Яремчук О.Б., Білоус І.І. ПАТОГЕНЕТИЧНІ
АСПЕКТИ ДЕКСТРУКТИВНИХ ЗМІН ПРИ ЗАБОЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
ЛЕГКОГО СТУПЕНЯ
................................................................................................................ 29
Каспрук Н.М., Каспрук А.М., Чиняков А.В., Хомко О.О. РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ
МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ АЛЕРГІЇ НА БУКОВИНІ
................................................................... 32
Коваленко С.В. ЗАСТОСУВАННЯ ФІКСОВАНОЇ КОМБІНАЦІЇ
БУДЕСОНІД/ФОРМОТЕРОЛ У ЛІКУВАННІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
.......................... 35
Ковтуненко О.В. ДІАГНОСТИКА СТАНУ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ПУХЛИНИ У
ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ
.................................................................................................... 37
Krychun I.I. CHANGES OF THE BLOOD PLASMA CONTENT OF SOME FACTORS
OF APOPTOSIS AND A SOLUBLE FORM OF THE FACTOR OF THE RECEPTOR
OF THE STEM CELLS IN PATIENTS WITH DIFFERENT TYPES
OF VEGETOVASCULAR DYSTONIA
..................................................................................... 42
Кузняк Н.Б., Годованець О.І. СТОМАТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ДІТЕЙ ІЗ
СУПУТНЬОЮ СОМАТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
.................................................................. 45
Левадная Ю.В., Богун Л.В., Березняков И.Г., Сидоров Д.Ю., Левицкая М.Н.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
................................................................................................. 48
Лембрик І.С. ДИНАМІКА ПОШИРЕНОСТІ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНАМНЕЗУ
В ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ (ЗА ДАНИМИ
РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ)
......................................................................................... 52
Лемко О.І. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ГАЛОАЕРОЗОЛЬТЕРАПІЇ
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ (КЛІНІЧНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ)
....................... 55
Мельниченко М.Г. ВІДНОВЛЮВАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З
АПЕНДИКУЛЯРНИМ ПЕРИТОНІТОМ НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОМУ
ЕТАПІ
.......................................................................................................................................... 59
Мікулець Л.В. ВПЛИВ «БІФІЛАКТ ЕКСТРА» НА МІКРОБІОТУ ПОРОЖНИНИ
ТОВСТОЇ КИШКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ
ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ
............................................................................... 63
Найда І.Т., Тащук І.А., Іванчук П.Р. ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ В УМОВАХ
ГІПЕРТРОФІЇ ШЛУНОЧКА
.................................................................................................... 68
Нечіпай Ж.А., Хухліна О.С., Андрусяк О.В. МОТОРНО-ЕВАКУАТОРНА
ДИСФУНКЦІЯ ШЛУНКА ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ЯК РАННІ
ПРОЯВИ РОЗВИТКУ ДІАБЕТИЧНОЇ ГАСТРОПАТІЇ
......................................................... 71
Пілецький А.М. ВПЛИВ ПОЛІОКСИДОНІЮ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМНОГО
ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ІЗ
СИНДРОМОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ
.....................................................................................74
Рихліцька К.В., Ткач Є.П., Андрусяк О.В., Буймістр Н.І. ФАРМАКОЛОГІЧНА
КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ КРОВОПОСТАЧАННЯ ТА МІКРОФЛОРИ
КИШЕЧНИКУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ
ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ЗА УМОВ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГО
УРАЖЕННЯ МЕЗЕНТЕРІАЛЬНИХ СУДИН
..........................................................................78
Скрипник Н.В. КОРЕЛЯТИВНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ АДИПОЦИТОКІНІВ
РЕЗИСТИНУ ТА АДИПОНЕКТИНУ З КРИТЕРІЯМИ
ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА ПОРУШЕННЯМ ОБМІНУ РЕЧОВИН У
ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
ТИПУ 2 У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ
................................................................................ 81
Стоєва Т.В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ
КРИСТАЛУРИЧНИХ НЕФРОПАТІЙ У ДІТЕЙ
................................................................... 87
Федів О.І., Урсакі Ю.В., Гараздюк І.В., Павлович Л.Б., Глуговська С.В.
ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА РЕФЛЮКСНА ХВОРОБА І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ:
КОНЦЕПЦІЯ ПРОБЛЕМИ. КЛІНІЧНО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ГАСТРОЕЗОФАГЕАЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У ПОЄДНАННІ
З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
.................................................................................................... 90
Чимпой К.А. РОЛЬ ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ ПЛАЗМИ КРОВІ
В ПОРУШЕННІ ТИРЕОЇДНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ
ДИФУЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ
............................................................................. 95
Яворський П.В. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО – ПРОФІЛАКТИЧНОЇ
ДОПОМОГИ НОВОНАРОДЖЕНИМ З МАЛОЮ МАСОЮ ТІЛА
.................................... 98
Яковичук Н.Д., Сидорчук І.Й. КЛІНІЧНО-ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
СТАНУ КЛІТИННОЇ ТА ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНОК СИСТЕМИ ІМУНІТЕТУ
У ЖІНОК, ХВОРИХ НА БАКТЕРІАЛЬНИЙ ВАГІНІТ
....................................................... 101

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА МОРФОЛОГІЯ

Андрушко І.І., Пентюк О.О. МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В АОРТІ ТА СЕРЦІ ЩУРІВ
ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ ТА КОРЕКЦІЇ
ЇЇ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ
........................................................... 105
Бачинський В.Т., Павлюкович О.В., Ванчуляк О.Я. ВИВЧЕННЯ
ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ МАП ТКАНИН МІОКАРДА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ПРИЧИН ТА ДАВНОСТІ НАСТАННЯ СМЕРТІ ВНАСЛІДОК МЕХАНІЧНОЇ
АСФІКСІЇ АБО КРОВОВТРАТИ
......................................................................................... 110
Гродецький В.К., Іфтодій А.Г., Коваль О.В. ПОКАЗНИКИ ПРО-,
АНТИОКСИДАНТНОГО СТАНУ КРОВІ ТА ПЕЧІНКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
ТВАРИН ПРИ ЇЇ ТРАВМАТИЧНОМУ ПОШКОДЖЕННІ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ
ШОВНОГО МАТЕРІАЛУ
..................................................................................................... 114
Єсєва О.А., Штриголь С.Ю., Мерзлікін С.І. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ
АНТИАМНЕСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЕРОРАЛЬНИХ
ПРОТИДІАБЕТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
................................................................................ 118
Копчук Т.Г., Роговий Ю.Є. ПАТОФІЗІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ
ГАРЯЧКИ ПРИ УВЕДЕННІ ПІРОГЕНАЛУ В ДОЗАХ 10, 25, 50 МКГ/КГ
..................... 121
Куровська В.О., Тимофійчук І.Р. ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У
ГІПОКАМПІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
ТА УВЕДЕННЯ L-АРГІНІНУ
............................................................................................... 124
Петрович Г.В. ГІСТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЛЕНОВИХ
АЛОТРАНСПЛАНТАТІВ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІЙ ЕВЕНТРАЦІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
............................................... 128
Ситнікова В.О., Гладчук І.З., Ліщиновська Т.О., Назаренко О.Я. МОРФОЛОГІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ЖОВТОГО ТІЛА ПРИ АПОПЛЕКСІЇ ЯЄЧНИКА З
МІНІМАЛЬНОЮ ТА ПОМІРНОЮ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНОЮ КРОВОТЕЧЕЮ
.......... 131

 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Децик О.З., Мамчура М.В. АНАЛІЗ РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИМИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ
......................... 134
Польовий В.П., Георгіца В.М., Царюк Ю.С., Фундюр В.Д. РАННЯ ДІАГНОСТИКА
ГАСТРОЕЗОФАГАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
.......... 138
Рудковская О.Д., Пишак В.П. ОФТАЛЬМОГИПЕРТЕНЗИЯ И ГЛАУКОМА:
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ (ТЕОРЕТИКО-КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
....... 142
Сажин С.І. РОЛЬ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ В ДОСЯГНЕННІ КОНТРОЛЮ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
........................................... 147
Урсол Г.М. АХАЛАЗІЯ КАРДІЇ ТА ВИБІР МЕТОДІВ КАРДІОДИЛАТАЦІЇ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
........................................................................................................ 152
Шульгіна В.В. ПОКАЗНИКИ ВИЯВЛЕННЯ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА
ДАНИМИ МАМОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
.................................................................................................. 159

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бізер Л.І., Сенютович Р.В., Ушенко О.Г., Унгурян В.П. ДОСЛІДЖЕННЯ
КОРЕЛЯЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КООРДИНАТНИХ РОЗПОДІЛІВ
ІНТЕНСИВНОСТІ ЛАЗЕРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗРАЗКІВ КРОВІ У ХВОРИХ
НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ НЕОАД’ЮВАНТНІЙ ХІМІОТЕРАПІЇ
................. 162

 

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Малиновская Н.А. ПОРАЖЕНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ПРИ
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
...................................................................................................... 168

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Пішак В.П., Кардаш В.Е., Білоус В.І., Білоус В.В. ІСТОРИЧНИЙ НАРИС ПРО
КИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
...................................................................................... 173

 

РЕЦЕНЗІЇ

ДИТЯЧІ ХВОРОБИ. ПУДРУЧНИК У 2 КНИГАХ / ЗА РЕДАКЦІЄЮ
Т.В.СОРОКМАН, В.П.ПІШАКА. – ЧЕРНІВЦІ: МЕДУНІВЕРСИТЕТ,
2009. – 1022 С.
................................................................................................................... 179