ЗМІСТ

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Безруков Л.О., Богуцька Н.К., Гарас М.Н. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
ШКОЛЯРІВ,
ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ЗА РІЗНОГО СТУПЕНЯ
ТЯЖКОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ
.......................................................................................................... 3
Бербець А.М., Бакун О.В., Знак В.М. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ МІЖ ДЕЯКИМИ
ПОКАЗНИКАМИ ГОМЕОСТАЗУ У ЖІНОК ІЗ НЕВИНОШУВАННЯМ
У РАННІ ТЕРМІНИ ГЕСТАЦІЇ
............................................................................................................ 6
Билецкий С.В., Городенский Т.В., Мельничук Л.В., Казанцева Т.В.
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫЕ
ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ: ДАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ
НАБЛЮДЕНИЯ
..................................................................................................................................... 10
Бичков М.А., Іжицька Н.В. СТАН ЦИТОКІНОВОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ ПРИ
ПОЄДНАННІ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ТА
РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
..................................................................................................... 15
Боднарюк О.І., Андрієць О.А., Сакрієр А.Л., Олексина Н.М., Андрієць А.В. РОЛЬ
БАКТЕРІАЛЬНОГО ВАГІНОЗУ В РОЗВИТКУ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ
........................................................................... 17
Бойчук Р.Р., Федів О.І. СТАН ГЕМОКОАГУЛЯЦІЙНОЇ ЛАНКИ ГОМЕОСТАЗУ
У ХВОРИХ НА ОПІКОВУ ХВОРОБУ, УСКЛАДНЕНУ УРАЖЕННЯМ
СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТРАВНОГО КАНАЛУ
............................................................................... 20
Бойчук Т.М., Сорокман Т.В., Ластівка І.В., Ризничук М.О. ПОШИРЕНІСТЬ
ХРОМОСОМНОЇ ПАТОЛОГІЇ СЕРЕД ДИТЯЧОЇ ПОПУЛЯЦІЇ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
.................................................................................................................... 24
Воробьева О.В., Левченко Л.А., Мухина Н.И., Василенко Б.А., Подоляка В.Л.,
Гудова О.А., Мухин А.С. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ L-КАРНИТИНА У
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
.......................................................................................... 30
Герич П.Р. ДО ПИТАННЯ ПЕРЕБІГУ ПОЄДНАНОЇ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ
ПАТОЛОГІЇ ЗА СТАНОМ КЛІТИННОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ В ОСІБ ІЗ
ЗАГОСТРЕННЯМ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ
ЛЕГЕНЬ ІІ-ІІІ СТАДІЇ
............................................................................................................................ 34
Гойдык Н.С., Гойдык В.С., Гоженко А.И. РОЛЬ КАШЛЯ КАК ОПОРНОГО
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО СИМПТОМА ПРИ ПНЕВМОНИЯХ У
ВИЧ – ПОЗИТИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ
................................................................................................... 39
Денисенко О.І. ВПЛИВ ЦИРКАДІАННОЇ АКТИВНОСТІ ЩИТОПОДІБНОЇ
ЗАЛОЗИ НА СТАН ПРО- Й АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ КРОВІ У
ХВОРИХ НА АЛЕРГІЧНІ ДЕРМАТОЗИ
............................................................................................... 43
Корандо Н.В., Польова С.П. СТАН ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ
В ЕРИТРОЦИТАХ КРОВІ ЗА УМОВ АНЕМІЇ У ВАГІТНИХ, ХВОРИХ НА
ТУБЕРКУЛЬОЗ
........................................................................................................................................ 49
Лембрик І.С. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕБІГУ ПАТОЛОГІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ
ЗАЛОЗИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
........................................................................................... 52
Лихман В.М. ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА У КОМПЛЕКСІ ХІРУРГІЧНОГО
ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ІЗ ЗАКРИТОЮ ТРАВМОЮ ОРГАНІВ
ГРУДНОЇ КЛІТКИ
................................................................................................................................... 56
Ніцович І.Р. ЗАСТОСУВАННЯ ХОФІТОЛУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ
ВАГІТНИХ ІЗ ПЛАЦЕНТАРНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ НА ТЛІ ГЕСТОЗУ
....................................... 60
Пашковська Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ
НА ДІАБЕТИЧНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ОСНОВНОГО
ЗАХВОРЮВАННЯ
................................................................................................................................... 63
Поляченко Ю.В., Салютін Р.В., Мартиненко С.І., Паляниця С.С. ГІСТОЛОГІЧНА ТА
ІМУНОГІСТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТИМУЛЬОВАНОГО
АНГІОГЕНЕЗУ ВНАСЛІДОК ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ПРОГЕНІТОРНИХ
КЛІТИН ФЕТАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ
........................................................................................................... 69
Распутіна Л.В. АНАЛІЗ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ НА
ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА ЗА
СУПУТНЬОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
........................................................................................ 73
Рудник В.Т. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СИСТЕМИ
”МАТИ-ПЛАЦЕНТА-ПЛІД” ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ
................................ 78
Сажин С.І. ОКРЕМІ КЛІНІЧНІ ЧИННИКИ РИЗИКУ ВТРАТИ КОНТРОЛЮ
НАД БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ В ДІТЕЙ ЗА РІЗНИХ РЕЖИМІВ
ЗМЕНШЕННЯ БАЗИСНОЇ ТЕРАПІЇ
..................................................................................................... 83
Сергієнко В.О. ВПЛИВ ОМАКОРУ® НА ПАРАМЕТРИ ХОЛТЕР-ЕКГ У
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ З АВТОНОМНОЮ
НЕЙРОПАТІЄЮ СЕРЦЯ
....................................................................................................................... 87
Сироїд О.М. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЧОЛОВІКІВ ІЗ ЖОВЧНОКАМ’ЯНОЮ
ХВОРОБОЮ ТА ЕНДОКРИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
......................................................................... 92
Сорокман Т.В., Ластівка І.В., Швигар Л.В., Попелюк Н.О. УРОДЖЕНІ ВАДИ
СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ В ДІТЕЙ
.............................................................................................. 96
Тарнавська С.І., Прунчак І.Ф. КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ, ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ АЦЕТИЛЮВАННЯ
НА ФОНІ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
ЕОЗИНОФІЛІВ КРОВІ
......................................................................................................................... 101
Фоміна Н.С., Сухляк В.В., Остапенко Л.І., Палій І.К. ВЛАСТИВОСТІ ТА
ЧУТЛИВІСТЬ ДРІЖДЖОПОДІБНИХ ГРИБІВ РОДУ CANDIDA ДО ДЕКАСАНУ
ТА ФЛУКОНАЗОЛУ
............................................................................................................................ 104
Челпан Л.Л. ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ВАСКУЛИТА,
АССОЦИИРОВАННОГО СО СТРЕПТОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
............................................ 107

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА МОРФОЛОГІЯ

Ахтемійчук Ю.Т., Слободян О.М., Гринчук Ф.В. ПЕРИНАТАЛЬНА АНАТОМІЯ
ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
.......................................................................................................... 110
Ахтемійчук Ю.Т., Слободян О.М., Товкач Ю.В. ПЕРИНАТАЛЬНА АНАТОМІЯ
СТРАВОХІДНО-ШЛУНКОВОГО ПЕРЕХОДУ
................................................................................. 114
Бозан Адель Бакко, Давиденко І.С., Пересунько О.П. МОРФОЛОГІЧНІ ТА
ГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПІТЕЛІЮ ТА ВОЛОКНИСТОГО
КОМПОНЕНТА СТРОМИ ЕКЗОЦЕРВІКСУ ШИЙКИ МАТКИ ЗАЛЕЖНО
ВІД СТАНУ ЕНДОМЕТРІЯ
.................................................................................................................. 119
Гринчук Ф.В., Преутесей В.В., Білоокий В.В., Бродовський С.П., Якобчук С.О.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІНОК КИШОК
.................................................................................................. 124
Давиденко І.С., Тюлєнєва О.А., Гошовська А.В. ГІСТОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ЗРІЛОСТІ
ХОРІАЛЬНОГО ДЕРЕВА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПЕРЕДЧАСНОГО АБО
УПОВІЛЬНЕНОГО ДОЗРІВАННЯ ПЛАЦЕНТИ ЛЮДИНИ
............................................................. 127
Денисюк О.М. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ВПЛИВ ФЛОКАЛІНУ ТА МЕКСИДОЛУ НА
ПЕРЕБІГ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ГОСТРІЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ІШЕМІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
............................................................... 131
Литвинова О.М. ПОШУК НОВИХ ГІПОГЛІКЕМІЧНИХ ЗАСОБІВ У РЯДІ
ПОХІДНИХ ОКСАМІНОВИХ КИСЛОТ
........................................................................................... 135
Омар Камаль Нуман, Давиденко І.С., Пересунько О.П. МОРФОЛОГІЯ ЛЕЙОМІОМИ
МАТКИ ПРИ ДОБРОЯКІСНИХ І ЗЛОЯКІСНИХ ПРОЦЕСАХ ЕНДОМЕТРІЯ
............................ 139
Польовий В.П., Соловей Ю.М., Білоокий В.В., Бродовський С.П.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
КЛІТИННОЇ ТЕСТ-СИСТЕМИ DUNALIELLA VIRIDIS ДЛЯ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ
ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ПРИ ПЕРИТОНІТІ
......................................................................... 144
Семененко С.Б. ВПЛИВ БЛОКАДИ МОНООКСИДУ НІТРОГЕНУ НА
ЦИРКАДІАННУ ОРГАНІЗАЦІЮ ЕКСКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК
......................................... 147
Сидорчук Л.І. КОЛОНІЗАЦІЙНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ТОНКОЇ КИШКИ СПЛЕНЕКТОМОВАНИХ
БІЛИХ ЩУРІВ
....................................................................................................................................... 150
Швець В.І., Янчій Р.І., Анохіна С.І., Швець Н.В., Кузнєцова О.В. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
ЗМІН ПАРАМЕТРІВ ГЕМОСТАЗУ І РЕГУЛЯЦІЇ ВОДНО-СОЛЬОВОГО ОБМІНУ
ПРИ ІЗООСМОЛЯРНІЙ ГІПЕРГІДРАТАЦІЇ
..................................................................................... 155

 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Одинський І.П. ПРОБЛЕМА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО
ВИРОБНИЦТВА
................................................................................................................................... 159
Рандюк Ю.О., Москалюк В.Д., Сокол А.М. ІНФЕКЦІЇ ГРУПИ TORCH: РИЗИК
УРАЖЕННЯ ПЛОДА ТА СТРАТЕГІЯ ЛАБОРАТОРНОГО МОНІТОРИНГУ
В ПЕРІОД ПЛАНУВАННЯ І ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
...................................................................... 164
Чурпій І.К., Чурпій Н.В., Скрипко В.Д. СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
В МЕДИЦИНІ
....................................................................................................................................... 171
Шкробанець І.Д., Нечитайло Ю.М., Слабкий Г.О. ОПТИМІЗАЦІЯ ТА
НАСТУПНІСТЬ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З
НЕВРОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
................................................................................................. 174

 

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Орос М.М., Софілканич Н.В. ЧАСТОТА ВИНИКНЕННЯ ДЕПРЕСІЇ У ХВОРИХ
НА ЕПІЛЕПСІЮ ІЗ РІЗНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЛІКУВАННЯ
...................................................... 178
Передрук Т.В. ВПЛИВ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ АНТИАНГІНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ НА
ПОКАЗНИКИ ІШЕМІЇ МІОКАРДА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
АНТИНОЦИЦЕПТИВНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА БЕЗБОЛЬОВУ
ІШЕМІЮ МІОКАРДА
......................................................................................................................... 182
Сорокман Т.В., Груба Т.П., Бешега Д.М., Швигар Л.В. ПРОБЛЕМА ВАКЦИНАЦІЇ
ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
......................................................................................................................... 187
Ясинська Е.Ц. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ПОРУШЕНЬ
РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ СЕРЕД МІСЬКИХ ЖИТЕЛІВ, ЗА ДАНИМИ
ЗВЕРТАННЯ В ДИНАМІЦІ ЗА 10 РОКІВ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
......................................................... 191

 

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Хухліна О.С., Шубравський А.О. ПЕРСПЕКТИВИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ В РАМКАХ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ПРИ ВИВЧЕННІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ
........................................................................................ 195

 

ОБМІН ДОСВІДОМ

Ткачук О.Л., Скрипко В.Д., Чурпій І.К. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ ЗА ФАХОМ «ЛІКАР-ХІРУРГ»
......................................................................................... 198

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тодоріко Л.Д., Герман А.О., Т.П.Цинтар, Багрій В.М., Шубравський А.О.
ПРЕДИКТОРИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНИХ ПРОЯВІВ ПРИ ХРОНІЧНИХ
ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛЕГЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ СТАРШИХ
ВІКОВИХ ГРУП ЗА ФАКТОРНИМ АНАЛІЗОМ
......................................................................... 200

 

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

Ляшук П.М., Ілюшина А.А., Глуговська С.В., Леонова М.О., Чорна О.О. ВИПАДОК
ІЗ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ СИНДРОМУ ШИХАНА
.................................................................. 206
Полянська О.С., Маковійчук І.О., Гарасим Н.Д. ФЕЛІНОЗНИЙ МІОКАРДИТ........................ 208

 

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Наконечний А.Й., Наконечний Р.А. МОЖЛИВОСТІ ЕНДОСКОПІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
УРОДЖЕНИХ ВАД СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ
.................................................................... 211