БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Галущинська А.В. НЕСПЕЦИФІЧНА ГІПЕРСПРИЙНЯТЛИВІСТЬ БРОНХІВ У
ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ЗА РІЗНИХ ТИПІВ
ЗАПАЛЕННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
..................................................................................... 3
Гулага О.І., Тащук В.К., Полянська О.С. ВПЛИВ ЕПЛЕРЕНОНУ НА
ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВУ ГЕМОДИНАМІКУ У ХВОРИХ
НА ІНФАРКТ МІОКАРДА
......................................................................................................... 6
Каленчук Н.І., Польова С.П., Бажора Ю.І. ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ
НЕСПЕЦИФІЧНОГО ТА СПЕЦИФІЧНОГО ІМУННОГО ЗАХИСТУ В ЖІНОК
РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
................................................ 10
Коваленко С.В., Шевчук В.В. ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ СОДА-БУФЕР ДЛЯ
НЕБУЛАЙЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
.......... 15
Козак О.М. ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ РАННЬОЇ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ
ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЕНІТАЛІЙ У ПАЦІЄНТОК
РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ
..................................................................................................... 17
Колоскова О.К., Безруков Л.О., Гарас М.Н., Сажин С.І. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
БАЗИСНОГО ЛІКУВАННЯ ШКОЛЯРІВ ІЗ ТЯЖКОЮ ТА СЕРЕДНЬОТЯЖКОЮ
БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ
.................................................................................................... 21
Косілова С.Є. ДЕФІЦИТ ЙОДУ, ЯК ФАКТОР РИЗИКУ
НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
........................................................................................... 25
Левицька С.А. ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ С-511Т ГЕНА ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1β НА
ПРОДУКЦІЮ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1 β У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ
ПРОЦЕСИ БІЛЯНОСОВИХ ПАЗУХ
......................................................................................... 28
Лембрик І.С. РОЛЬ ФЕКАЛЬНОЇ ЕЛАСТАЗИ-1 У ДІАГНОСТИЦІ
ЗАХВОРЮВАНЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ДІТЕЙ
......................................................... 32
Лотоцька О.Є. ЧИ ВІДОБРАЖУЮТЬ ПОКАЗНИКИ ГІПЕРСПРИЙНЯТЛИВОСТІ
БРОНХІВ ТЯЖКІСТЬ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ?
................ 37
Максим’юк В.В. ІНФОРМАТИВНІСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ
ВІДМЕЖОВАНИХ ПАНКРЕАТОГЕННИХ ГНІЙНИКІВ
ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ
.......................................................................................................... 40
Малишевський І.О. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ
ГОСТРОКРОВОТОЧИВОЇ ДУОДЕНАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ У ПАЦІЄНТІВ
ЛІТНЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ, ЗАЛЕЖНО ВІД
ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНВАЗІЇ
..................................................................................................... 44
Мікулець Л.В., Волошин О.І. ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ З
ВИКОРИСТАННЯМ КВЕРЦЕТИНУ НА ДОБОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ
ПОКАЗНИКІВ АНТИОКСИДАНТНОЇ І ПРООКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ
КРОВІ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ
................................................................. 50
Оленович О.А. ВПЛИВ ЕСКУЗАНУ НА ФІБРИНОЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ
ПЛАЗМИ КРОВІ У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ
...................................................................... 55
Орос М.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕСЦИТАЛОПРАМУ В ТЕРАПІЇ ДЕПРЕСИВНИХ
РОЗЛАДІВ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ
..................................................................................... 59
Присяжнюк В.П. ВІКОВІ ТА СОМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРО-
ТА АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ КРОВІ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ
ПЕЧІНКИ НЕВІРУСНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ КВЕРЦЕТИНУ ТА МЕЛАТОНІНУ
......................................................... 64
Семеняк А.В., Бакун О.В. СТАН МІКРОБІОЦИНОЗУ ПІХВИ У ЖІНОК
ІЗ ХРОНІЧНИМ АДНЕКСИТОМ
............................................................................................... 71
Сенютович Р.В., Олійник Е.В. ХІМІОТЕРАПІЯ РАКУ ЛЕГЕНЬ
ПЕМЕТРЕКСЕДОМ
..................................................................................................................... 75
Стоєва Т.В., Федін М.В., Рижикова Т.І., Прокопович В.О., Серкіз О.Г.,
Нікітіна Г.О. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИРЕЦИДИВНОГО
ЛІКУВАННЯ ПІЄЛОНЕФРИТІВ У ДІТЕЙ ІЗ УРАХУВАННЯМ
ОСОБЛИВОСТЕЙ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ
................................................. 78
Тащук В.К., Шилов М.В., Іванчук П.Р. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ДОБОВОГО
МОНІТОРУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ОЦІНКА ДІАСТОЛІЧНОЇ
ФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АМЛОДИПІНУ
В ЛІКУВАННІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ
............................................................................. 82
Турсунова Г.А., Ахтамова З.М., Некбаев Х.С. ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ИСХОДЫ РОДОВ И СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ
В ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ
................................................................................................... 85

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА М ЕДИЦИНА ТА МОРФОЛОГІЯ

Бойчук Т.М., Ходоровська А.А., Чала К.М., Чернікова Г.М., Ходоровський В.М.
МОРФОМЕТРИЧНІ ІНДЕКСИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ СТРЕС – РЕАКЦІЇ
................................................................ 89
Кривецький В.В., Банул Б.Ю., Антонюк О.П. ТОПОГРАФІЯ ДІЛЯНКИ
ХРЕБТОВОГО СТОВПА У ПЛОДІВ ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ ЛЮДИНИ
......................... 92
Кузьменко О.В. ОСОБЛИВОСТІ РИТМІЧНИХ КОЛИВАНЬ ФАГОЦИТАРНОЇ
АКТИВНОСТІ НЕЙТРОФІЛІВ ЩУРІВ З РІЗНОЮ РЕАКЦІЄЮ
НА СТРЕС ТА РАДІОЧУТЛИВІСТЬ
.......................................................................................... 96
Левченко Л.А., Заведея Т.Л., Левченко К.А., Воробйова О.В., Пилипак Т.А.,
Галушко С.С., Островський А.В., Марченко І.В. ВПЛИВ НЕЗБАЛАНСОВАНОГО
ХАРЧУВАННЯ НА СТАН ЗДОРОВ`Я ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ
В ЕКСПЕРИМЕНТІ
...................................................................................................................... 103
Лук’яненко Т.В. БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШТАМІВ STREPTOCOCCUS SP.
ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ НА СЕРЕДОВИЩАХ
ІЗ РОСЛИННОЮ СИРОВИНОЮ
.............................................................................................. 108

 

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Бізер Л.І., Сенютович Р.В., Унгурян В.П. ОПТИЧНІ МЕТОДИ В ДІАГНОСТИЦІ
РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
...................................................................................................... 111
Максимів О.О., Бєліков О.Б. ОСОБЛИВОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНОГО
СТАТУСУ ТА ПРОБЛЕМИ ЗНІМНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ У ХВОРИХ
НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
................................................................... 115
Сенютович Р.В., Зелінська Н.В., Унгурян В.П. МАРКЕРИ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ........... 120
Христич Т.Н., Мосейчук Ю.Ю., Сивоус О.В., Гусак В.В., Гонцарюк Д.А.
ТРИБЕСТАН В ПОМОЩЬ СПОРТСМЕНАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ
СИЛОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА
............................................................................................. 126
Цисар Ю.В., Андрієць О.А. ВПЛИВ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
НА МЕНСТРУАЛЬНУ ФУНКЦІЮ У ДІВЧАТ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ
................................ 130

 

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Федорчук Є.П., Козань Н.М., Волошинович В.М. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИВЧЕННЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ
СИСТЕМІ НАВЧАННЯ
............................................................................................................... 133

 

ОБМІН ДОСВІДОМ

Бєліков О.Б., Гавалешко В.П. ДІАГНОСТИЧНІ МОДЕЛІ ЩЕЛЕП, ЯК НАОЧНИЙ
МАТЕРІАЛ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ
ТА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
................................................................................... 136
Підмурняк О.О., Собчинський С.А., Войцешин В.В., Собчинський К.С.,
Монастирський В.М., Алешко О.А., Боюк В.В., Добровольський В.А.
НЕФРЕКТОМІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНДОВІДЕОХІРУРГІЧНОГО ДОСТУПУ........... 139

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Баркалова Э.Л. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ СПИННОМОЗГОВОЙ
ЖИДКОСТИ БОЛЬНЫХ НЕЙРОСИФИЛИСОМ
................................................................... 143
Білоокий В.В., Гресько М.М., Білоокий О.В., Гудима Ф.В. ВИЗНАЧЕННЯ
ЕНДОТОКСИКОЗУ ПРИ ГОСТРОМУ ЖОВЧНОМУ ПЕРИТОНІТІ
................................... 146
Ванчуляк О.Я., Бачинський В.Т., Никля О.І., Заволович А.Й. ДОСЛІДЖЕННЯ
МІОКАРДА ЗА УМОВ ГОСТРОЇ КОРОНАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗОМ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МАП АЗИМУТІВ
ПОЛЯРИЗАЦІЇ ЛАЗЕРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
.............................................................................. 148
Ясинська Е.Ц. МЕТОД ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ ТА КОРЕКЦІЯ ЧИННИКІВ
РИЗИКУ ПОРУШЕНЬ РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ СЕРЦЯ
.................................................. 152

 

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

Хільчевська В.С., Гнатюк М.Г., Василинчук А.Г. АТИПОВИЙ ПЕРЕБІГ ЦЕЛІАКІЇ
У ДИТИНИ ШКІЛЬНОГО ВІКУ (КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ)
...................................... 157

 

СОЦІОЛОГІЧНІ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Безрук Т.О., Безрук В.В., Федів О.І., Попелюк Н.О. ВІКОВІ ТА ГЕНДЕРНІ
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПАЦІЄНТІВ
ІЗ МІКСТ-ПАТОЛОГІЄЮ: ХАРАКТЕРИСТИКА СУПУТНІХ УРАЖЕНЬ
СИСТЕМИ ТРАВЛЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ
................. 161
Білецький С.В., Боднарюк Л.В., Казанцева Т.В., Бондар Ю.М. ДИНАМІКА
ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ У ЖИТЕЛІВ
МІСТА ЧЕРНІВЦІ ЗА 1991-2010 РОКИ
................................................................................... 168
Бойко А.В., Тодоріко Л.Д., Mигайлюк Л.Д., Єременчук І.В., Барбе А.M.
УСТАНОВЛЕННЯ ГРУП РИЗИКУ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО
ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ
............................................ 173
Сорокман Т.В., Гінгуляк М.О., Пікузо В.О., Герман Я.І. ЧИННИКИ РИЗИКУ ТА
ПОШИРЕНІСТЬ УРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ СЕРЕД
НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ
................................................................................................... 179

 

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
“АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ”
(21-22 КВІТНЯ 2011 РОКУ, М. ЧЕРНІВЦІ)

Бабінець Л.С., Квасніцька О.С., Мігенько Л.М., Пінкевич О.Я. ОСТЕОДЕФІЦИТ
І ВПЛИВ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ НА ЙОГО ГЛИБИНУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ
ПАНКРЕАТИТІ
........................................................................................................................... 183
Бичков М.А., Іжицька Н.В. ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА РЕФЛЮКСНА
ХВОРОБА У ПАЦІЄНТІВ РЕВМАТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ТА ЇЇ
ЗВ'ЯЗОК ІЗ ГЕЛІКОБАКТЕРНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
.................................................................. 186
Бойко Т.Й., Стойкевич М.В., Сорочан О.В., Толстикова Т.М., Мосалова Н.М.,
Єгорова С.Ю. РОЛЬ ЦИТОКІНОВОЇ ЛАНКИ ІМУНОРЕГУЛЯЦІЇ У
ФОРМУВАННІ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ПРИ ХРОНІЧНИХ
ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ КИШЕЧНИКУ
............................................................... 189
Бондаренко О.А. ОСОБЕННОСТИ СОНОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ У
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ
.................... 193
Вдовиченко В.І., Склярова О.Є. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВКЛЮЧЕННЯ ПРЕПАРАТУ
“МУКОГЕН” ДО СТАНДАРТНИХ СХЕМ ЛІКУВАННЯ
ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКА
І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
............................................................................................ 196
Губергриц Н.Б., Клочков А.Е. СОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ
ПАНКРЕАТИТОМ, РАЗВИВШИМСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
.......................................................................................................... 199
Демешкіна Л.В., Мосійчук Л.М., Петішко О.П., Ярош В.М., Васильєва І.О.,
Бочаров Г.І., Бондаренко Т.В. ЧАСТОТА КАНДИДОЗНОГО ОБСІМЕНІННЯ
РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ У ПАЦІЄНТІВ З ПАТОЛОГІЄЮ
ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
............................................................................................................. 203
Залюбовская Е.И. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕЛУДКА ПРИ ЭРОЗИВНОМ ПОРАЖЕНИИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ
ЗОНЫ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНОЙ ФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
................. 205
Зигало Е.В. ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ КАЛЬЦІЄВОГО ГОМЕОСТАЗУ
У ХВОРИХ НА БІЛІАРНУ ПАТОЛОГІЮ
................................................................................ 210
Корнійчук І.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ЦИТОКІНОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ТА КООПЕРАЦІЇ
ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНІЙ ЖИРОВІЙ ХВОРОБІ ПЕЧІНКИ НА ФОНІ ОЖИРІННЯ
............. 214
Крилова О.О. РОЛЬ NO В РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ........................... 218
Кушніренко І.В. ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОЇ РЕАКТИВНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ
З КАНДИДОЗОМ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ВЕРХНЬОГО ВІДДІЛУ
ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ПРИ РІЗНІЙ
ГЛИБИНІ ЇЇ УРАЖЕННЯ
.......................................................................................................... 222
Леонтьєва З.Р., Кучер А.Р., Ткаченко Ю.В. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ
СУДИН ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ТА КИСТІ ПРИ ВТОРИННОМУ СИНДРОМІ
РЕЙНО ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ
.................................................................... 226
Майкова Т.В., Сиротенко І.А. ПОРУШЕННЯ МОТОРНО-ЕВАКУАТОРНОЇ
ФУНКЦІЇ ШЛУНКА ЯК ФАКТОР РИЗИКУ РЕЦИДИВУВАННЯ
ЕРОЗИВНИХ УШКОДЖЕНЬ ШЛУНКА
................................................................................. 229
Осьодло Г.В. РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ І СТРУКТУРА ПОЗАСТРАВОХІДНИХ
ПРОЯВІВ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА МЕТОДИ ЇХ
ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
........................................................................................... 232
Решетилов Ю.И., Колкина В.Я. ГИПЕРЛИПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ...................238
Савеліхіна І.О., Островський М.М. РОЗЛАДИ ЛОКАЛЬНОГО ЗАХИСНОГО
БАР'ЄРА СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ПРИ
НЕГОСПІТАЛЬНИХ ПНЕВМОНІЯХ, СПРИЧИНЕНИХ ВІРУСНОЮ
ТА ВІРУСНО-БАКТЕРІАЛЬНОЮ ІНФЕКЦІЯМИ В ЧАС ПАНДЕМІЇ
ГРИПУ А(Н1N1) В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2009-2010 РР
........................... 241
Сергієнко О.О., Суслик Г.І., Сергієнко В.О. “МАГНЕРОТ” У КОРЕКЦІЇ ВМІСТУ
Mg2+ , ПАРАМЕТРІВ ІНСУЛІНОВОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
ТА ОЖИРІННЯМ
...................................................................................................................... 245
Сімонова О.В., Мельниченко Л.Я., Ягмур С.С., Ягмур В.Б., Меланіч С.Л.
ЕНДОСКОПІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРХНІХ ВІДДІЛІВ
ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ
ДИФУЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ
............................................................................... 249

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

НАУКОВА І КЛІНІЧНА СПАДЩИНА ПРОФЕСОРА О.І.САМСОН
(до 90-річчя від дня народження)
............................................................................................ 252