БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА...................................................................................... 3

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Бєліков О.Б., Бєлікова Н.І., Батіг В.М., Пилипів Н.Б., Никоряк Г.І. ОСОБЛИВОСТІ
ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ЛОКАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ
ТРАВМАТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ
.............................................................................................. 4
Гафійчук Р.Г. ФУНКЦІЯ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ПРИ СИНДРОМІ ВИСНАЖЕНИХ
ЯЄЧНИКІВ У ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ
.......................................................................................... 7
Геряк С.М., Петруняк Р.І. ЧАСТОТА ТА АКУШЕРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ
КАРДІОРЕНАЛЬНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ У ВАГІТНИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ
ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І АЛІМЕНТАРНИМ ОЖИРІННЯМ
...................................................................... 12
Глушко Л.В., Романуха В.В. МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ ПРИ ЙОГО ПОЄДНАННІ
З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
................................................................................................ 18
Дегтяренко Т.В., Богданова А.В. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА В ДИНАМИКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ДИАПАЗОНОВ СПЕКТРА НА ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР
У БОЛЬНЫХ С МАКУЛОДИСТРОФИЕЙ
...................................................................................... 22
Клічук Р.В., Польова С.П. КЛІНІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ
РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
................. 29
Коломоєць М.Ю., Міхалєв К.О., Ушенко О.Г., Чурсіна Т.Я. ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
ЕРИТРОЦИТІВ ПРИ МЕТАБОЛІЧНОМУ СИНДРОМІ У ХВОРИХ НА
АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТАІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ЗА
РІЗНИХ ПАТЕРНІВ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА
................................................ 31
Коновчук В.М., Маковійчук Я.О., Акентьєв С.О., Кокалко М.М., Яковець Р.В. ВПЛИВ
ПОЄДНАНИХ МЕТОДІВ ДЕТОКСИКАЦІЇ НА ВОЛЮМОРЕГУЛЯТОРНУ
ФУНКЦІЮ НИРОК У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПОЛІОРГАННИМ УШКОДЖЕННЯМ
........................... 39
Коробко О.М. РОЛЬ ГІСТЕРОСКОПІЇ ДЛЯ ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ ПЕРЕД
ЗАПЛІДНЕННЯМ
............................................................................................................................... 43
Левандовський Р.А., Шуклін В.А., Максимів О.О., Бєліков О.Б. ПОКАЗНИКИ
ЖУВАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ПОВНОМУ ЗНІМНОМУ ПРОТЕЗУВАННІ
ЗА ДАНИМИ ЖУВАЛЬНОЇ ПРОБИ
.................................................................................................. 46
Левицька С.А., Сидорчук Л.П., Костенко В.В. ПОЛІМОРФІЗМ С-511Т ГЕНА
ІНТЕРЛЕЙКІНУ 1β У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ
БІЛЯНОСОВИХ ПАЗУ
Х..................................................................................................................... 51
Онищук О.Д. ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЖІНОК ДО ПРОГРАМ ЗАПЛІДНЕННЯ
IN VITRO ПІСЛЯ НЕВДАЛИХ ПОПЕРЕДНІХ СПРОБ
................................................................... 55
Стринадко М.М., Колюбакіна Л.В., Власова О.В., Кузьменко Л.М. ВИЗНАЧЕННЯ
ДІАГНОСТИЧНОЇ ЦІННОСТІ КЛІНІЧНО-ПАРАКЛІНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
У ВЕРИФІКАЦІЇ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
У НОВОНАРОДЖЕНИХ
.................................................................................................................... 58
Федів О.І., Коханюк Ю.В. ВПЛИВ «ПЕПСАНУ» НА КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ТА ЕНДОСКОПІЧНУ КАРТИНУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ
ХВОРОБИ У ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ
............................................ 62
Чернега Т.В. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИСПАЙКОВОГО ГЕЛЮ В ЖІНОК ІЗ
БЕЗПЛІДДЯМ ТРУБНОГО ПОХОДЖЕННЯ
................................................................................... 67
Шахрайчук-Івахова Л.П. ЛІКУВАННЯ ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
ПРИ БЕЗПЛІДДІ
.................................................................................................................................. 70

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА МОРФОЛОГІЯ

Войда Ю.В., Бірюкова С.В. БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ І ПЛАЗМІДНА
ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРІЙ ESCHERICHIA COLI В УМОВАХ
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЗБЕРІГАННЯ
................................................................................... 73
Голяр О.І. ЕФЕКТИВНІСТЬ САМОВІДНОВЛЕННЯ МІКРОБІОТИ ДИСТАЛЬНОГО
ВІДДІЛУ ТОНКОЇ КИШКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН, ЯКІ
ОТРИМУВАЛИ ПРОТЯГОМ П'ЯТИ ДНІВ СЕРЕДНЮ ТЕРАПЕВТИЧНУ
ДОЗУ ТЕТРАЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИДУ
....................................................................................... 77
Гудима А.А., Марущак М.І., Габор Г.Г., Куліцька М.І. ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ
НЕЙТРОФІЛЬНИХ ГРАНУЛОЦИТІВ У РОЗВИТКУ ГОСТРОГО
УРАЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ
.......................................................................................................................... 82
Данилов С.А., Штриголь С.Ю. ВЗАЄМОДІЯ ПРЕПАРАТІВ СОБАЧОЇ КРОПИВИ
З ПРИГНІЧУВАЛЬНИМИ ТА ЗБУДЖУВАЛЬНИМИ НЕЙРОТРОПНИМИ
РЕЧОВИНАМИ
.................................................................................................................................... 86
Доброродній А.В. СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ДИНАМІЦІ
ГОСТРОГО РЕСПІРАТОРНОГО ДИСТРЕС-СИНДРОМУ ПІД ВПЛИВОМ
РІЗНИХ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ
........................................................................................................... 91
Камінський В.В., Гафійчук Н.В., Лавриненко А.Л. ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ
ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ЖІНОК ІЗ
АНОВУЛЯТОРНИМ БЕЗПЛІДДЯМ
................................................................................................. 94
Лучко І.М. РОЛЬ ЕМОЦІЙНО-БОЛЬОВОГО СТРЕСУ ТА ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЇ
У ВИНИКНЕННІ ПОШКОДЖЕННЯ ЕНДОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА
................................ 97
Ткачук О.В. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОСТРІВЦІВ ПІДШЛУНКОВОЇ
ЗАЛОЗИ ЩУРІВ ІЗ ПОЄДНАНИМ ВПЛИВОМ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА
ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
................................................................................ 102
Торянік Е.Л., Березнякова А.І. ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АРТЕРІАЛЬНОГО
ТИСКУ В СПОНТАННО ГІПЕРТЕНЗИВНИХ САМИЦЬ ЩУРІВ
................................................. 106

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

Бойко А.В. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА
МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ЗАСОБІВ АПІТЕРАПІЇ
...................................................................................................................... 111
Вороненко В.В., Скалецький Ю.М., Торбін В.Ф. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО РЕАГУВАННЯ НА
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАГРОЗАМИ ЯДЕРНОГО ТА
РАДІОЛОГІЧНОГО ТЕРОРИЗМУ
.................................................................................................. 114
Томків З.В., Коржинський Ю.С. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІНФЕКЦІЮ
HELICOBACTER PYLORI (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
....................................................................... 118
Ясинська Е.Ц., Гелей О.І. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛИКІВ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ПРИ НАПАДАХ СЕРЦЕВИХ АРИТМІЙ
................................................................. 124

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Ахмедова Д.И., Шакирова Х.М., Ибрагимов У.К. ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ НА ФАКТОРЫ АПОПТОЗА
............................................ 128

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Нечитайло Ю.М., Безрук В.В., Безрук Т.О., Макарова О.В. СУЧАСНИЙ СТАН
ПІДЛІТКОВОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НЕФРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
.......................................................................................................... 132

СТАТИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Юзько О.М., Юзько Т.А. КЛІНІЧНО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ
В УКРАЇНІ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ
..................................................................................................... 135

ПІДГОТОВКА КАДРІВ

Березнюк В.В., Ковтуненко А.В., Чернокур А.А., Зайцев А.В., Плаксивый А.Г.,
Яковец К.И. ПОДГОТОВКА ВРАЧА – ОТОЛАРИНГОЛОГА В
КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
......................................... 138


ОБМІН ДОСВІДОМ

Колоскова О.К., Хільчевська В.С., Богуцька Н.К., Бєлашова О.В. СИСТЕМА
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ
ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК-3.
ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА»
.................................................................................... 141

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ванчуляк О.Я. ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗ МАП АЗИМУТІВ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ЛАЗЕРНИХ
ЗОБРАЖЕНЬ МІОКАРДА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРОЇ КОРОНАРНОЇ
НЕДОСТАТНОСТІ
.......................................................................................................................... 143
Савка І.Г., Беженар І.Л., Дєдул Ю.А., Олексюк І.С. НОВИЙ СПОСІБ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛОЩИНИ ПЕРЕЛОМУ
.................................................................................. 147

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

Білик В.І., Станков В.Д., Наврата В.М., Гудзоватий З.Я. СИНДРОМ
ПЕЙТЦА-ЄГЕРСА: ВИПАДОК ІЗ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ
................................................... 151

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З
МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ПУЛЬМОНОЛОГІЇ: ОБМІН ДОСВІДОМ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ” (8-9 ВЕРЕСНЯ 2011 РОКУ, М. ЧЕРНІВЦІ)


Бабінець Л.С., Квасніцька О.С., Криськів О.І., Герасимець Ю.М., Творко В.М.
СУПУТНЄ ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ЯК
ПРЕДИКТОР УСКЛАДНЕННЯ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЗНИЖЕННЯ
ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ
.............................................................. 153
Борисова І.С. ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ:
ЕВОЛЮЦІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН СИСТЕМ ДИХАННЯ ТА КРОВООБІГУ
.......................... 157
Варунків О.І., Островський М.М. ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКЗОГЕННОГО ДОНАТОРА
МОНООКСИДУ НІТРОГЕНУ – L-АРГІНІНУ НА СТАН ЛОКАЛЬНОГО
ІМУННОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ НА
ТЛІ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ПРИ ДЕТЕКЦІЇ CHLAMYDOPHILA
PNEUMONIAE
................................................................................................................................. 163
Данилюк С.В., Шлапак Т.В., Вакуленко Е.Ф., Заводий Л.Д., Лобода Т.Е.,
Кармазина А.О., Метенько М.В., Луценко А.Г., Будько Т.Н., Снисаревский П.П.
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС И БРОНХООБСТРУКТИВНЫЙ
СИНДРОМ. ЧТО ПЕРВИЧНО?
...................................................................................................... 167
Дорофеев Д.А. ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ ОСНОВНЫХ АНИОНОВ,
КАТИОНОВ, БЕЛКА И ОСМОЛЯРНОСТИ ПЛАЗМЫ КРОВИ У ДЕТЕЙ
БОЛЬНЫХ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ СО СТРЕССОМ
...................................... 172
Іщук В.О., Шатило В.Б. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ З
ОЖИРІННЯМ ДО СТРЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІПОКСИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ
..................... 176
Коваленко С.В., Дорофеев А.Е., Патратій М.В., Марчук Ю.Ф. ЗІСТАВЛЕННЯ
КЛІНІЧНО-ДІАГНОСТИЧНОЇ КАРТИНИ ОКРЕМИХ ФОРМ ПАТОЛОГІЇ
ТРАВНОЇ СИСТЕМИ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ ТА ХРОНІЧНОМУ
ОБСТРУКТИВНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЕГЕНЬ
..................................................................... 182
Коркушко О.В., Асанов Э.О., Писарук А.В., Чеботарев Н.Д. УСТОЙЧИВОСТЬ
К ГИПОКСИИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ И ФАКТОРЫ, ЕЁ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
................. 185
Коркушко О.В., Иванов Л.А. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТКАНЕВОГО
КИСЛОРОДНОГО ОБМЕНА И ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
....................................................................................................................... 193
Коркушко О.В., Писарук А.В., Асанов Э.О., Иванов Л.А., Чеботарёв Н.Д.
ИЗМЕНЕНИЯ КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ КРОВИ ПРИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОКСЕМИИ У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
......................................................................................................... 200
Корнага С.І., П’ятночка І.Т., Корнага Н.В. ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ У
ПОЄДНАННІ ІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
....................................................... 205
Кривошапова О.І. СУЧАСНІ АСПЕКТИ КАЗЕОЗНОЇ ПНЕВМОНІЇ........................................ 207
Лишневська В.Ю., Парасюк О.І., Леськів Р.І. РОЛЬ L-АРГІНІНУ В КОРЕКЦІЇ
ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ, ХВОРИХ
НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ
.................................................................................................... 210
Лопата В.А., Мясный И.С., Синекоп Ю.С., Эль Шебах М.А.-А. АЛГОРИТМ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ СПИРОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
...............213
Лопата В.А., Серебровская Т.В. ГИПОКСИКАТОРЫ: ОБЗОР ПРИНЦИПОВ
ДЕЙСТВИЯ И КОНСТРУКЦИЙ
................................................................................................... 217
Радченко О.М., Слаба О.Р. ОЖИРІННЯ ТА ФУНКЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО
ДИХАННЯ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ТА ХРОНІЧНЕ
ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
.......................................................................... 226
Разнатовська О.М. ЗВ’ЯЗОК ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ З ПОРУШЕННЯМИ
В СИСТЕМІ ЦИТОКІНІВ У ХВОРИХ НА ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ
ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
............................................................................................................... 229
Савеліхіна І.О., Островський М.М. СТАН ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНОЇ ФРАКЦІЇ
СИСТЕМИ СУРФАКТАНТА ЛЕГЕНЬ ТА ДИНАМІКА РІВНІВ КОЛАГЕНУ –
IV ТИПУ У ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНІ ПНЕВМОНІЇ, СПРИЧИНЕНІ
ВІРУСНОЮ ТА ВІРУСНО-БАКТЕРІАЛЬНОЮ ІНФЕКЦІЯМИ
............................................... 232
Синько У.В. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНОЇ ФРАКЦІЇ
СИСТЕМИ СУРФАКТАНТА ЛЕГЕНЬ, ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ
ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ МІОКАРДА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХОЗЛ,
ЩО ПОЄДНУЄТЬСЯ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
.................................................. 236
Ситник К.О. СТАН СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ
ГІПЕРТЕНЗІЮ З ОЖИРІННЯМ ТА БРОНХООБСТРУКТИВНИМ СИНДРОМОМ
.............. 238
Сливка Я.І., Трохимович А.А. МІСЦЕ КАРДІОІНТЕРВАЛОГРАФІЇ У
КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ ТА
АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ У ХВОРИХ НА
БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
.................................................................... 242
Стешенко М.М., Древицька Т.I., Гончар О.О., Маньковська І.М. ВПЛИВ
ІНТЕРВАЛЬНИХ ГІПОКСИЧНО-ГІПЕРОКСИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ НА
МАРГАНЦЕВУ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗУ МІОКАРДА ЩУРІВ
...................................... 246
Тодоріко Л.Д., Бойко А.В., Єременчук І.В., Лесюк Ю.М. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ
ХІМІОТЕРАПІЇ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УМОВАХ
ПОШИРЕННЯ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ/СНІДУ
........................................................................................ 249
Тодоріко Л.Д., Степаненко В.О., Шевченко О.С., Герман А.О., Квасницький Б.І.
РОЛЬ ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА
ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ
.................................................................................. 253
Тодоріко Л.Д., Шаповалов В.П., Єременчук І.В., Гуска І.І. ЗАСТОСУВАННЯ
ОПТИМАЛЬНОГО ДЛЯ РЕГІОНУ БУКОВИНА РЕЖИМУ
АНТИМІКОБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ В ІНТЕНСИВНІЙ ФАЗІ ЛІКУВАННЯ
(3HRAMZ/EQ) ХВОРИМ ДРУГОЇ ДИСПАНСЕРНО-КЛІНІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
..................... 255
Чопорова О.І., Шевченко О.С., Слепченко Н.С., Захаров І.Г. ОПТИМІЗАЦІЯ
ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ Д
ІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
.......................................................................... 260