БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Андрушко І.І. ФАКТОРИ РИЗИКУ АТЕРОСКЛЕРОЗУ У ЗДОРОВИХ ОСІБ З ОБТЯЖЕНОЮ
ПО СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ СПАДКОВІСТЮ ЗАЛЕЖНО ВІД
НАЯВНОСТІ СУПУТНЬОЇ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ
......................................................................... 3
Бажора Ю.І.,Сметюк О.О. ОЦІНКА ДИЗРЕГУЛЯТОРНИХ СТАНІВ ВИДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ЛКС-МЕТРІЇ СИРОВАТКИ КРОВІ І СЕЧІ ХВОРИХ НА
ТУБЕРКУЛЬОЗ У ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ
.............................................................................................. 8
Ватутин Н.Т., Ещенко Е.В., Бахтеева Т.Д. ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ САМОКОНТРОЛЮ И
АКТИВНОГО АМБУЛАТОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ НА ДИНАМИКУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭХОКАРДИОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
С СИСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
........................... ............................14
Візір В.А., Волошина І.М. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ КАРВЕДИЛОЛУ ТА
АМЛОДИПІНУ НА ГЕМОДИНАМІЧНІ ТА НЕЙРОІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ
............................................................................................. 18
КлічукР.В., ПольоваС.П., ДубінінаВ.Г., Волянська А.Г. ОСОБЛИВОСТІ
ГОРМОНАЛЬНОЇ КОНТРАЦЕПЦІЇ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ,
ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
...................................................................................................... 24
Ковтуненко О.В. РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ ІІІ-ІV
СТАДІЙ
.......................................................................................................................................................... 26
Куриленко І.В., Шевчук С.В., Шевчук О.В., Безсмертна Г.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ
ЛІКУВАННЯ АНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ
ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК
................................................................................................................................... 33
Левицька С.А. ВМІСТ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1β У СИРОВАТЦІ КРОВІ У ХВОРИХ НА
ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ БІЛЯНОСОВИХ ПАЗУХ
.................................................................. 41
Левченко Л.А., Клименко Т.М., Воробьева О.В., Федоренко А.Ю.,
Герасимов И.Г. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОЛИТНОГО СОСТАВА
ВЕНОЗНОЙ КРОВИ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С
ДЫХАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
..............................43
Москаленко А.М., Гоженко А.И., Сирман В.М. О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХИМИОТЕРАПИИ ЦИСПЛАТИНОМ
................................................. 47
Павляк А.Я. КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕНДОТОКСИКОЗУ У ХВОРИХ
НА РОЗПОВСЮДЖЕНИЙ ГНІЙНИЙ ПЕРИТОНІТ
.................................................................................... 51
Паєнок А.В., Козар-Гуріна О.М. ПОКРАЩАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ СУДИН ТА ПЕРФУЗІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
ВНАСЛІДОК ПОЄДНАНОГО ЛІКУВАННЯ НЕДОСТАТНОСТІ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ
У ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОМУ БАСЕЙНІ
.................................................................................................... 56
Польовий В.П., Вознюк С.М., Сидорчук Р.І., Паляниця А.С. СТАН СИСТЕМНОГО
ІМУНІТЕТУ ТА ЕФЕКТОРНОЇ ЛАНКИ СИСТЕМИ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ
РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ МІСЦЕВИЙ ПЕРИТОНІТ
.............................................. 61
Польовий В.П., Нурдінов Х.Н. ЗАСТОСУВАННЯ РАННЬОЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ ТЕРАПІЇ
СТРЕСОВИХ І ГОСТРИХ ЕРОЗІЙ ТА ВИРАЗОК ШЛУНКОВО- КИШКОВОГО ТРАКТУ
У ПОТЕРПІЛИХ З ПОЛІТРАВМОЮ
........................................................................................................... 65
Распутіна Л.В. СПОСІБ РАЦІОНАЛЬНОЇ КОМБІНАЦІЇ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ
ПРЕПАРАТІВ В ОСІБ ІЗ ПОЄДНАНИМ ПЕРЕБІГОМ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ
ТА ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
................................................... 69
Юрценюк О.С. РІВЕНЬ ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ ТА СИТУАТИВНОЇ ТРИВОГИ
У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
.............................................................................. 74


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА МОРФОЛОГІЯ

Антушева Т.І. ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ НА АКТИВНІСТЬ Α-АМІЛАЗИ
КОРИНЕБАКТЕРІЙ
........................................................................................................................................ 77
Безсмертний Ю.О., Заічко Н.В., Мельник А.В. ВПЛИВ ГОМОЦИСТЕЇНУ ТА ГІДРОГЕНУ
СУЛЬФІДУ НА ТОНУС СТЕГНОВИХ АРТЕРІЙ ЩУРІВ ТА ЙОГО ЗМІНИ ЗА УМОВ
МОДУЛЮВАННЯ ОБМІНУ СІРКОВМІСНИХ АМІНОКИСЛОТ
........................................................... 82
Гаморак Г.П. ПРОЦЕС САМОВІДНОВЛЕННЯ ЯКІСНОГО І КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ
МІКРОБІОТИ ПРИЕПІТЕЛІАЛЬНОЇ БІОПЛІВКИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТОВСТОЇ КИШКИ
БІЛИХ ЩУРІВ ПІСЛЯ 20-ДЕННОЇ АПЛІКАЦІЇ НА ШКІРУ ІТАКОНОВОЇ  КИСЛОТИ
У ДОЗІ 20 МГ/СМ²
.......................................................................................................................................... 87
Доцюк Л.Г., Бойчук Т.М., Кушнір І.Г. ПАРАМЕТРИ ЦИРКАДІАННОГО РИТМУ ФУНКЦІЇ
НИРОК ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ НЕФРИТІ НА ТЛІ БЛОКАДИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПЕЙСМЕКЕРА І ЗНИЖЕННЯ СИНТЕЗУ ДОФАМІНУ В НИРКАХ
........................................................... 91
Лучко І.М., Бортник Ю.В. СПЕКТР НЕЙТРАЛЬНИХ ЛІПІДІВ ТА СИНТЕЗ ДЕЯКИХ
ЕЙКОЗАНОЇДІВ У СЕРЦІ ЩУРІВ В УМОВАХ АЛІМЕНТАРНОЇ ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЇ
.............. 94
Ткачук О.В. СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ PCNA+- ЛІМФОЦИТІВ У ТИМУСІ ЩУРІВ
ЗІ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНИМ ДІАБЕТОМ, УСКЛАДНЕНИМ
ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНИМ ПОШКОДЖЕННЯМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
........................................ 98


ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА


Бенца Т.М. ФАРМАКОТЕРАПИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ОСТЕОАРТРОПАТИИ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
.................................................................................................................................. 102
Коваленко C.В., Дорофєєв А.Є., Багрій В.М. БРОНХООБСТРУКТИВНА ПАТОЛОГІЯ ТА
СИНДРОМ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
.................................................... 106
Савка С.Д., Пшук Н.Г. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЕТІОЛОГІЧНІ І ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ
НЕПСИХОТИЧНИХ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ
ТА ЇХ ДІАГНОСТИКА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
............................................................................................ 112


СОЦІОЛОГІЧНІ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гнатейко О.З., Лучак М.В., Лук’яненко Н.С., Косминіна Н.С., Кіцера Н.І. ОЦІНКА ЧАСТОТИ
ТА ПЕРЕБІГУ ПРИРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ ТА
ДІАФРАГМИ У ДІТЕЙ НА МОДЕЛІ ПОПУЛЯЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
.............................................. 117
Федорків Н.Б., Кольцова Н.І., Децик О.З., Ковальчук Р.Є., Навчук І.В. РЕЗУЛЬТАТИ
АНАЛІЗУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ВАГІТНИХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ПРИКАРПАТТЯ,
ЗА ДАНИМИ ЗВЕРНЕННЯ ЗА МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ, ЯК ОСНОВА РОЗРОБКИ
ПРОФІЛАКТИЧНИХ ПРОГРАМ
..................................................................................................................... 120

ПІДГОТОВКА КАДРІВ

Кольцова Н.І., Децик О.З., Федорків Н.Б., Ковальчук Р.Є., Стовбан І.В., Навчук І.В.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АКТИВНОГО І ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ЯК ЗАСОБІВ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
....................................... 125


МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бойчук Т.М., Шаплавський М.В., Коновчук В.М., Буждиган В.В., Гуцул О.В., Сторожук С.М.
ВИМІРЮВАННЯ ДОБРОТНОСТІ В БІОМЕТРІЇ КРОВІ
.............................................................................. 129
Ванчуляк О.Я., Бачинський В.Т., Олар О.І., Григорова О.В. ДІАГНОСТИКА ГОСТРОЇ
КОРОНАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ МЕТОДОМ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ЛАЗЕРНИХ
ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ МІОКАРДА
........................................................................................... 132
Фісталь Е.Я., Лях Ю.Є., Солошенко В.В., Гур’янов В.Г. ІНФОРМАЦІЙНА ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА
ПРОГНОЗУВАННЯ ЛЕТАЛЬНОГО НАСЛІДКУ В ОБПЕЧЕНИХ ОСІБ ПРИ ВИБУХОВІЙ
ШАХТНІЙ ТРАВМІ
........................................................................................................................................... 135


СТОРІНКИ ІСТОРІЇ


Білецький С.В., Іващук С.І., Сидорчук Л.П., Петринич О.А. КАФЕДРІ СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ – ДЕСЯТЬ РОКІВ
........................................................................................................................ 139

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ"
(17-18 ЛИСТОПАЛА 2011 РОКУ, М. ЧЕРНІВЦІ)

Банадига Н.В., Рогальський І.О. ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ПІДХОДІВ ТА ЕТАПНІСТЬ
ЛІКУВАННЯ  БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ
......................................................................................... 143
Безруков Л.О., Богуцька Н.К., Сорохан В.Д., Гарас М.Н. ОЦІНКА СПЕКТРА СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ
У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ЦІЛОРІЧНИЙ АЛЕРГІЙНИЙ РИНІТ
..................................... 146
Безруков Л.О., Колоскова О.К., Ортеменка Є.П. ПОКАЗНИКИ МІКРОБІЦИДНОЇ
АКТИВНОСТІ ГРАНУЛОЦИТІВ І МАКРОФАГІВ МОКРОТИННЯ У ХВОРИХ
НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ТА ЗДОРОВИХ ДІТЕЙ
..................................................................................... 149
Безруков Л.О., Колоскова О.К., Колюбакіна Л.В., Гарас М.Н. ЕФЕКТИВНІСТЬ
ПОЛЕГШУВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ НАПАДУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ШКОЛЯРІВ
ІЗ ТЯЖКИМ ВАРІАНТОМ ЗАХВОРЮВАННЯ
.............................................................................................. 154
Безруков Л.О., Марусик У.І., Гаватюк Л.І. ОПТИМІЗАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ШКОЛЯРІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ
СТЕРОЇДОЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
........................................................................................................ 157
Бєлашова О.В., Власова О.В., Кордунян Н.В. ДО ПИТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ПРОЯВАМИ
БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМУ
.................................................................................................. 160
Больбот Ю.К., Чабанюк О.В., Бордій Т.А., Аліфанова С.В., Клименко О.В., Таран О.М.
КЛІНІЧНО-ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНТЕРФЕРОН-ІНДУКУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ
ІНФЕКЦІЯХ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
..................................................................... 163
Буряк В.М., Махмутов Р.Ф., Бессараб П.О. РОЛЬ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ В ГЕНЕЗІ
АТОПІЧНОЇ ФОРМИ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ
......................................................... 168
Герасимова О.В. ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ В ДІТЕЙ ІЗ
НЕКОНРОЛЬОВАНОЮ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ
................................................................................. 173
Зубаренко О.В., Весілик Н.Л , Гурієнко К.О. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО
СТАТУСУ ПРИ БРОНХООБСТРУКТИВНОМУ СИНДРОМІ У ДІТЕЙ
........................................................ 176
Іванова Л.А. ПОКАЗНИКИ ЗАПАЛЕННЯ ТА ГІПЕРСПРИЙНЯТЛИВОСТІ БРОНХІВ У ДІТЕЙ
ІЗ ФЕНОТИПОМ АСТМИ ПІЗНЬОГО ПОЧАТКУ
.......................................................................................... 180
Колоскова О.К., Сажин С.І. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ В ДІТЕЙ,
ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ЗА РІЗНИХ РЕЖИМІВ ЗМЕНШЕННЯ
ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
............................................................................................................................ 183
Кравченко Л.Г., Стоєва Т.В., Скрипник В.В., Решетило О.В. ДО ПРОБЛЕМИ ГРИБКОВОЇ
СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ
............................................................................ 187
Лотоцька О.Є., Немченко Л.М. ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ БІОМАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ
БРОНХІВ У ШКОЛЯРІВ ІЗ ФЕНОТИПОМ ТЯЖКОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
........................................ 190
Микалюк Л.В. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ШКОЛЯРІВ ЗА РІЗНОЇ
АКТИВНОСТІ N-АЦЕТИЛТРАНСФЕРАЗИ (РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНО-ІМУНОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ)
................................................................................................................................................... 193
Прохоров Е.В., Островский И.М., Эрлихман Т.П., Толстикова Е.А., Бельская Е.А., Ленарт Т.А.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЕ У ДЕТЕЙ
................................................................................................................................................ 197
Процюк Т.Л., Суркова Н.М., Коцур Л.Д., Капитан Т.В., Чирка О.В., Антонець В.А., Гулько О.Г.,
Однорогова Г.Г. ПСИХОСОМАТИЧНИЙ СТАН ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ
НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
............................................................................................................................. 199
Федорців О.Є., Левенець С.С., Косовська Т.М., Воронцова Т.О., Синицька В.О., Мороз І.М.,
Дмитраш Л.М., Федорчак О.Г. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ ДІТЕЙ
НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
............................................................................................................................. 203
Цимбаліста О.Л., Березна Т.Г., Фоменко Н.М., Витвицька В.В., Марусик Б.Д., Ган І.Г.
ФУНКЦІЯ МІОКАРДА НА ТЛІ ІНГАЛЯЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ СТЕРОЇДАМИ В ДІТЕЙ,
ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
............................................................................................................ 207
Шаламай М.О., Антонець В.А., Сторожук І.В., Ізюмець О.І., Однорогова Г.Г. ЗНАЧЕННЯ
ДОБОВОЇ РН-МЕТРІЇ СТРАВОХОДУ В ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
......................... 209
Шахова О.О. КЛІНІЧНІ ТА СПІРОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
БАЗИСНОГО ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ПІДЛІТКІВ
.......................................................... 212