БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Амеліна Т.М., Полянська О.С., Тащук В.К. РЕЄСТР ІНФАРКТУ МІОКАРДА МАЛИХ
МІСТ УКРАЇНИ: ВПЛИВ ПРОТЕЇНАЗО-ІНГІБІТОРНИХ ЗРУШЕНЬ НА ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАННЯ
....................................................................................................................................................... 3
Біловол О.М., Школьник В.В., Болокадзе Є.О. ГОРМОНАЛЬНИЙ ДИСБАЛАНС ЖИРОВОЇ
ТКАНИНИ ТА КАРДІОГЕМОДИНАМІЧНІ ЗМІНИ НА ТЛІ ПОРУШЕНЬ ВУГЛЕВОДНОГО
ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ
............................................................................................ 6
Величко В.І. ТИПИ ГІПЕРЛІПІДЕМІЙ У ДІТЕЙ З ОЖИРІННЯМ......................................................................... 10
Деркач В.Г. КЛІНІКО-ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЧНІ ПАРАЛЕЛІ ПРИ ПСИХІЧНИХ І
ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДАХ, СПРИЧИНЕНИХ СЕПАРАЦІЄЮ
....................................................................... 15
Задорожна Б.В. ПСИХОЕМОЦІЙНІ ЗМІНИ ПРИ ТРАВМАТИЧНІЙ ХВОРОБІ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ
............................................................................................................................................... 18
Захаренко О.С. ГОРМОНАЛЬНИЙ ГОМЕОСТАЗ У ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДДЯМ
ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ГЕНІТАЛЬНОМУ ЕНДОМЕТРІОЗІ
................................................................................... 24
Зубаренко О.В., Весілик Н.Л., Гурієнко К.О., Тімчишин О.Л. ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ
ЗМІН ЛАЗЕРНО-КОРЕЛЯЦІЙНИХ СПЕКТРІВ У ДІТЕЙ ПРИ ГОСТРОМУ
ОБСТРУКТИВНОМУ БРОНХІТІ
.............................................................................................................................. 27
Кальбус О.І. КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ......................... 31
Колеснікова О.В. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВИРАЖЕНОСТІ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОЗУ
ПЕЧІНКИ З ОСНОВНИМИ МЕТАБОЛІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ПАЦІЄНТІВ
ІЗ ВИСОКИМ КАРДІОВАСКУЛЯРНИМ РИЗИКОМ
........................................................................................... 36
Лембрик І.С. ВПЛИВ ТЕРАПІЇ КВЕРЦЕТИНОМ НА ЦИТОКІНОВИЙ ПРОФІЛЬ У
ДІТЕЙ ІЗ ПАНКРЕАТИТОМ
...................................................................................................................................... 41
Максим’юк В.В. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО
ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ В ОСІБ ІЗ ПОЛІМОРФІЗМОМ
R122Н ГЕНА КАТІОННОГО ТРИПСИНОГЕНУ (PRSS1)
...................................................................................... 45
Манащук Н.В. ВПЛИВ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА
НА ПОКАЗНИКИ ГІГІЄНІЧНИХ ТА ПАРОДОНТАЛЬНИХ ІНДЕКСІВ У ПАЦІЄНТІВ
ІЗ ХРОНІЧНИМИ КОЛІТАМИ
.................................................................................................................................. 49
Михалойко О.Я., Герасимчук Р.Д. ЛІПІДНИЙ СПЕКТР І ВМІСТ ПЛАЗМОВОГО
ГОМОЦИСТЕЇНУ У ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ
...................................................... 52
Мороз Т.П. ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНИХ ПОРУШЕНЬ У
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ ПІД ВПЛИВОМ КАРДОСАЛУ
..................................................... 55
Назар П.С., Осадча О.І., Левон М.М. ЗМІНИ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА
ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ В ОСІБ ІЗ АЛКОГОЛЬНИМ УРАЖЕННЯМ ПЕЧІНКИ
................................ 59
Петруняк Р.І. ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ
У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
...................................................................... 63
Смоланка В.І., Орос М.М., Софілканич Н.В. КОРЕЛЯЦІЇ ФАРМАКОГЕНЕТИЧНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНОЇ СИМПТОМАТИКИ
У ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ
..................................................................................................................................... 68
Сопільняк Т.С. ВПЛИВ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА
КАРДІОГЕМОДИНАМІКУ ТА ПОКАЗНИКИ ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ
АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ЯКІ ТРИВАЛО
ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ВПЛИВОМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ВИСОКОЇ НАПРУЖЕНОСТІ
.................... 73
Тащук В.К., Кутайні А.Р. СТАТЬ-ДЕТЕРМІНОВАНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ
КОРОНАРНОГО І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВІВ У ХВОРИХ
НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ
........................................................................................................................... 82
Тащук В.К., Турубарова-Леунова Н.А., Ілащук Т.О., Малишевська І.В. ГОСТРИЙ ІНФАРКТ
МІОКАРДА: ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ПІДХОДІВ В УМОВАХ СТВОРЕННЯ
РЕЄСТРІВ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ
....................................................................................................................... 89
Ханюков А.А. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ЦИТОКИНОВ И УРОВЕНЬ С-РЕАКТИВНОГО
БЕЛКА ПЛАЗМЫ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ,
КОТОРЫМ ПЛАНИРОВАЛОСЬ ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА СОСУДАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
........................................................................... 93
Чорній Н.В. БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ СПЕКТР ВМІСТУ ЯСЕННИХ БОРОЗЕН ТА
ПАРОДОНТАЛЬНИХ КИШЕНЬ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ
.................................................. 97
Шкварковський І.В., Польовий В.П., Москалюк О.П., Швець Б.А. РІВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНУ
ТА ЖОВЧНИХ КИСЛОТ У СТРАВОХІДНОМУ РЕФЛЮКСАТІ ЯК ДІАГНОСТИЧНИЙ
КРИТЕРІЙ ДУОДЕНОГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСУ
.................................................................. 101
Шпонька І.С., Ковтуненко О.В., Пославська О.В., Березнюк Д.В., Тимчук С.М. АНАЛІЗ МАРКЕРІВ
МІЖКЛІТИННОЇ АДГЕЗІЇ У ХВОРИХ НА ПЛОСКОКЛІТИННИЙ РАК ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ
.................................................................................................................................................................. 104

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА МОРФОЛОГІЯ

Бодяка В.Ю. ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ НА БІОХІМІЧНІ ТА
РЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРОВІ ЗА ГОСТРОГО ПОШИРЕНОГО ПЕРИТОНІТУ
ПІСЛЯ ЙОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
................................................................ 110
Велика А.Я. ЗМІНА АКТИВНОСТІ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ ПРИ ВОДНОМУ І
СОЛЬОВОМУ НАВАНТАЖЕННІ У НИРКАХ ЩУРІВ
....................................................................................... 116
Гречко Д.І. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ МОРФОЛОГІЧНОГО ДОЗРІВАННЯ ПЕЧІНКИ НА
РІЗНИХ ЕТАПАХ ГЕСТАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
................................................................................................. 119
Давидова Н.В., Мещишен І.Ф. ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ "ВІТА-МЕЛАТОНІН" НА СТАН ПРО- ТА
АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВОГО
УРАЖЕННЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ
................................................................................................... 123
Доцюк Л.Г., Кушнір І.Г., Оленович О.А. КЛУБОЧКОВО-КАНАЛЬЦЕВИЙ БАЛАНС
ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ НЕФРИТІ У МОЛОДИХ І СТАРИХ ЩУРІВ
................................................ 126
Князевич-Чорна Т.В., Грищук М.І., Шовкова Н.І. МОРФОЛОГІЧНА ПЕРЕБУДОВА
ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ НА ВИСОТІ ДІЇ
ХОЛОДОВОГО ФАКТОРА
................................................................................................................................... 128
Паляниця С.С. ВПЛИВ КЛІТИННОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ НА ПЕРЕБІГ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ХВОРОБИ
.......................................................................................... 131
Савка І.Г. ДІАГНОСТИЧНІ МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ПЛОЩИНИ ПЕРЕЛОМУ
СТЕГНОВОЇ КІСТКИ В СУДОВО- МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
............................................................................. 134
Синиця В.О., Щокіна К.Г., Штриголь С.Ю., Товчига О.В. ВПЛИВ РЕКОМБІНАНТНОГО
АНТАГОНІСТА РЕЦЕПРТОРІВ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1 НА ГІСТОСТРУКТУРУ ТА ФУНКЦІЮ
НИРОК ЗА ІШЕМІЧНОЇ ГОСТРОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
.................................................................. 139
Філіпець Н.Д. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ НОВОГО ФТОРВМІСНОГО
АКТИВАТОРА АДЕНОЗИНТРИФОСФАТЧУТЛИВИХ КАЛІЄВИХ КАНАЛІВ
............................................... 144
Чурпій І.К. МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТКАНИНИ НИРОК ПРИ
ЛОКАЛЬНОМУ ТА РОЗЛИТОМУ ПЕРИТОНІТІ
................................................................................................. 147
Шведський В.В., Ходаківський О.А. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПОРУШЕННЯ
МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ НА ТЛІ АЛОКСАНОВОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ:
ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ
................................................................................................................................ 150


ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА


Боюк А.П., Польова С.П. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ, ХВОРИХ НА
ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
........................................................................................................................................ 157
Величко Л.Н., Макарова М.Б. СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ И ИММУННОЙ
ДИСФУНКЦИИ У ЛИЦ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ:
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ И ПОДХОДЫ К ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
....................... 161
Манюх Х.Ю., Максимів О.О., Рожко В.І. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ФОТОКОМПОЗИТНІ
ПЛОМБУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ
ДЕФЕКТІВ КОРОНКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗУБІВ
...................................................................................................... 166
Прохоров Е.В., Мацынина М.А. АВТОИММУННЫЙ ПОЛИГЛАНДУЛЯРНЫЙ
СИНДРОМ-3А У ДЕТЕЙ
......................................................................................................................................... 170


СОЦІОЛОГІЧНІ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Караван Я.Р., Бєліков О.Б., Галайчук І.Й., Бабанли Ш.Р. АНАЛІЗ ОНКОЛОГІЧНОЇ
ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ У МЕШКАНЦІВ ТЕРНОПІЛЛЯ
............................... 174
Литвинець Л.Я., Синоверська О.Б. ПОШИРЕНІСТЬ ЙОДОДЕФІЦИТУ У ДІТЕЙ
ПРИКАРПАТТЯ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
................................................................................... 177
Рудень В.В. РОЛЬ І МІСЦЕ ХРИСТИЯНСЬКОГО ПОСТУ В ГРОМАДСЬКОМУ ЗДОРОВ'Ї
ЛЮДНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (НА ОСНОВІ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)
............................ 182
Яворський А.М. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАТУС ПАЦІЄНТІВ ХІРУРГІЧНИХ
ВІДДІЛЕНЬ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ
................................... 191

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ванчуляк О.Я. ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МАП ЕЛІПТИЧНОСТІ
ПОЛЯРИЗАЦІЇ ЛАЗЕРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ МІОКАРДА ЗА УМОВ ГОСТРОЇ ІШЕМІЇ
.................................... 196
Дуболазов О.В., Олійниченко Б.П. КОРЕЛЯЦІЙНО-ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-НЕОДНОРІДНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПЛАЗМИ КРОВІ
ПРИ ПАТОЛОГІЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
............................................................................................................... 200


ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

Габрієлян А.В. ПЛАСТИКА АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА У ДОРОСЛИХ
(ОПИС КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ)
......................................................................................................................... 205


ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Бєлікова Н.І., Кіюн І.Д., Проданчук А.І. ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИБІЛЮВАЛЬНИХ ЗУБНИХ ПАСТ ІЗ ПОМІРНОЮ АБРАЗИВНІСТЮ
........................................................... 207
Полевой В.П., Сидорчук Р.И., Паляница А.С., Кобаско Р.П. ПАТОМОРФОЛОГИЯ
СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА
...................................................................................................................................... 210

ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ

Левандовський Р.А. КЛЮЧ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ДЛЯ ЗНЯТТЯ
ЗНІМНОГО ПОСТРЕЗЕКЦІЙНОГО ПРОТЕЗА
.................................................................................................... 214


ПІДГОТОВКА КАДРІВ

Стринадко М.М., Сажин С.І. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЯКІСНОЇ УСПІШНОСТІ
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ
................................................................................ 220


ЮВІЛЕЇ

СПОКІЙНЕ ЖИТТЯ НЕ ДЛЯ НЬОГО (ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ А.Г.ІФТОДІЯ
............................................................................................................................... 223