БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Безсмертний Ю.О. ЕНДОТЕЛІАЛЬНА СЕКРЕЦІЯ ВАЗОАКТИВНИХ МОЛЕКУЛ У РІЗНІ ПЕРІОДИ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ ПРИ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ................................................................. 3
Вавілова Л.Л. МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА СУПУТНІХ
МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗА ДОПОМОГОЮ АГОНІСТА
РРА-γ РЕЦЕПТОРІВ
..................................................................................................................................................... 7
Васюк В.Л., Брагар О.А., Ковальчук П.Є. ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ
ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ
ІНТРАМЕДУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ
............................................................................................................. 14
Волошин О.І., Доголіч О.І., Волошина Л.О., Гавриш Л.О. ВІКОВІ ТА СТАТЕВІ АСПЕКТИ
КОМОРБІДНОЇ ТА СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ У ХВОРИХ НА ПОДАГРУ
(РЕТРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
.................................................................................................................. 20
Волошин О.І., Ілащук Т.О., Бачук-Понич Н.В., Окіпняк І.В. ЕКСТРАКТ ГІНКГО БІЛОБА ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ
У ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
..................................................... 24
Волошин О.І., Присяжнюк В.П., Вівсянник В.В., Павлюкович Н.Д. ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ
ПРЕПАРАТУ “ВІТА-МЕЛАТОНІН” У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ЦИРОЗ
ПЕЧІНКИ НЕВІРУСНОГО ПОХОДЖЕННЯ
........................................................................................................... 28
Гавалешко В.П., Цибульський С.В., Манюх Х.Ю. ЗАЛЕЖНІСТЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
ОПОРНИХ ЗУБІВ ВІД ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НАЛЕЖНОСТІ І ПОЛОЖЕННЯ В ЗУБНІЙ ДУЗІ
.................. 34
Гаморак Г.П. АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ЛАКТОБАКТЕРИНУ СТОСОВНО ПАТОГЕННИХ
ТА УМОВНО-ПАТОГЕННИХ ЕНТЕРОБАКТЕРІЙ ТА ІНШИХ МІКРООРГАНІЗМІВ, ЯКІ
ФОРМУЮТЬ ДИСБАКТЕРІОЗ КИШЕЧНИКУ БІЛИХ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ АПЛІКАЦІЇ
ІТАКОНОВОЇ КИСЛОТИ
.......................................................................................................................................... 38
Гараніна Т.С., Житарюк Л.В., Краснюк І.П. ГАЛІТОЗ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО КОРЕКЦІЇ.......................... 43
Гасюк П.А., Ройко Н.В. МОРФОЛОГІЯ ПЕРВИННОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ЕМАЛІ
НА ЕТАПІ АМЕЛОГЕНЕЗУ
....................................................................................................................................... 47
Домбровський Д.Б., Пшиборовська Ю.Р. ВПЛИВ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ НА ПРОЦЕСИ РЕГЕНЕРАЦІЇ ТА АНГІОГЕНЕЗУ ЗА УМОВ ІШЕМІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ........................................................................................................................................................ 50
Доцюк Л.Г., Бойчук Т.М., Кушнір І.Г., Кокощук Г.І. ОСОБЛИВОСТІ ЦИРКАДІАННОГО
РИТМУ ФУНКЦІЇ НИРОК ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ НЕФРИТІ
............................................................. 56
Задорожна Б.В. КЛІНІЧНО-БІОХІМІЧНІ ЗІСТАВЛЕННЯ ПРИ КІРКОВО-ВОГНИЩЕВОМУ
СИНДРОМІ ВІДДАЛЕНОГО ПЕРІОДУ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ
........................................................ 59
Зайцев В.І., Миндреску О.І., Браславська І.З., Ключевська Т.М., Міняйло Л.Б., Ключевська Я.Д. ОСОБЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ.................................... 64
Ішков М.О., Бєліков О.Б., Бурденюк І.П. ХАРАКТЕР МІКРОФЛОРИ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ ПРИ ХРОНІЧНИХ ВЕРХІВКОВИХ ПЕРІОДОНТИТАХ ТА ЇЇ ПОРІВНЯЛЬНА ЧУТЛИВІСТЬ ДО ДІЇ АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ IN VITRO.......................................................................................................... 67
Кавуля Е.В. ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ ПЛАЗМИ
КРОВІ У ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ З ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ
......... 70
Каспрук Н.М., Коваль Г.Д. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СПЕЦИФІЧНОЇ
ІМУНОТЕРАПІЇ ПРИ АЛЕРГІЧНОМУ РИНІТІ
....................................................................................................... 75
Кричун І.І., Пашковський В.М. ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ В ПЛАЗМІ КРОВІ МАРКЕРІВ АПОПТОЗУ ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ У ХВОРИХ НА ВЕГЕТО-СУДИННУ ДИСТОНІЮ ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ............... 78
Козловська Х.Ю. ПОКАЗНИКИ ПРОФІБРОГЕННИХ ЦИТОКІНІВ, ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ
І ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТИПУ 2 ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ НИРОК
....................................................................................................................................................... 83
Косілова С.Є. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ НА ГОРМОНАЛЬНУ ФУНКЦІЮ ЯЄЧНИКІВ.................................................................................................................................................................. 89
Ларін О.С., Хоперія В.Г., Васько В.В. ЗНАЧЕННЯ АКТИВАЦІЇ AKT У КАНЦЕРОГЕНЕЗІ ПУХЛИН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ....................................................................................................................................... 91
Лучак М.В., Гнатейко О.З., Лук’яненко Н.С., Ковалів І.Б. ОЦІНКА СТАНУ АНТИПРОТЕАЗНОЇ
СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У РЕГІОНАХ ІЗ ХІМІЧНИМ ТА РАДІАЦІЙНИМ
ХАРАКТЕРОМ ЗАБРУДНЕННЯ
............................................................................................................................... 95
Ніцович І.Р., Андрієць О.А., Семеняк А.В., Приймак С.Г., Бербець А.М. КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ТЕРАПІЇ БАКТЕРІАЛЬНОГО ВАГІНОЗУ У ВАГІТНИХ....................................................................................................... 98
Польова С.П., Чайківська С.І., Клічук Р.В. МІСЦЕ ДОППЛЕРОМЕТРІЇ У ДІАГНОСТИЦІ ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЖІНОК, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ............................................. 102
Попадинець О.Г. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ У СТІНЦІ СЕЧОВОГО МІХУРА ЩУРІВ
СТАРЕЧОГО ВІКУ У ВІДПОВІДЬ НА ГОСТРУ ПОВНУ ЗАТРИМКУ ВІДТОКУ СЕЧІ
.................................. 105
Ринжук Л.В., Ринжук В.Є. БЕЗСИМПТОМНА БАКТЕРІУРІЯ: СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МЕХАНІЗМИ КОЛОНІЗАЦІЇ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ.................................................................. 108
Семеняк А.В. ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК ІЗ ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ВНУТРІШНІХ ЖІНОЧИХ СТАТУВИХ ОРГАНІВ.. 111
Скляров Є.Я., Радченко Л.М. ПАРАМЕТРИ МЕТАБОЛІЗМУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ В ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ ТА ХОЛЕЛІТІАЗОМ............................................................................... 114
Струк В.І., Митченок О.В., Рожко В.І. АНАЛІЗ КРОВООБІГУ СУДИН ПАРОДОНТА ОПОРНИХ
ЗУБІВ ПРИ ВИБОРІ ФІКСУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ БЮГЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
........................................... 117
Федорук О.С., Владиченко К.А. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕКАСАНУ ЯК ІРИГАЦІЙНОЇ РІДИНИ ПІСЛЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ................. 120
Цубер В.Ю., Кадамов Ю.Ш. СТРЕС-ІНДУКОВАНА ЗМІНА ВМІСТУ КОРТИЗОЛУ В РОТОВІЙ РІДИНІ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ ЯК ПОКАЗНИК ДЕЗАДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ....................... 123
Шевчук В.В. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ, АСОЦІЙОВАНИЙ
З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
...................................................................................................................... 127
Юзвишина О.В. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СУДИННОГО ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА
ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІЗ КАЛЬЦИНОЗОМ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ
.............................................................. 132


НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Бєліков О.Б., Гавалешко В.П., Никоряк Г.І. КРИТЕРІАЛЬНІСТЬ У ВИБОРІ ЗАСОБІВ ДЛЯ
ПРЕМЕДИКАЦІЇ В АМБУЛАТОРНІЙ ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА
................................................ 139
Владзимирський А.В., Мозговой В.В., Мельничук О.М., Навчук І.В. ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ
АСПЕКТІВ ЕЛЕКТРОННОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ
ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
.................................................................................................................. 144
Глазков Э.А. АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ И УЧЁБЫ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
.......................................................................................................................................... 149
Гринь В.К., Бассов О.І., Ватутін М.Т., Воробйов А.С. РОЛЬ СИСТЕМИ МАТРИКСНИХ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗ ТА ЇХ ТКАНИННИХ ІНГІБІТОРІВ У ФОРМУВАННІ ПОСТІНФАРКТНОГО РЕМОДЕЛЮВАННЯ СЕРЦЯ (АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)............................................................ 152
Иванов А.В., Опрышко В.И. ОБОСНОВАНИЕ НЕЙРОМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
............... ............................... 156
Левицька С.А., Сидорчук Л.П., Сидорчук І.Й. ГЕНЕТИЧНО-ІМУНОЛОГІЧНІ ПРЕДИКТОРИ
ХРОНІЧНИХ СИНУЇТІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
................................................................................................. 160
Проданчук А.І., Кіюн І.Д., Кройтор М.О. ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТА І СОМАТИЧНА
ПАТОЛОГІЯ
............................................................................................................................................................ 164
Тащук В.К., Федів О.І., Пересунько К.О. АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ ТА МЕНОПАУЗАЛЬНИЙ МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ: КАРДІОЛОГІЧНА ЧИ ГІНЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА?................................ 169
Христич Т.М., Федів О.І., Ілюшина А.А., Телекі Я.М., Оліник О.Ю. ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ: ГЕТЕРОГЕННІСТЬ ПЕРЕБІГУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)..................................... 174


СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


Маркарян А.Г., Мардиян М.А., Нариманян М.З. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ВРАЧЕЙ
...................................................................................................................................................... 179
Таралло В.Л., Горський П.В., Бідучак А.С. ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСІВ ПРИ ПЛАНУВАННІ ЗАХОДІВ
ЩОДО УКРІПЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
................................................................................................ 185
Тодоріко Л.Д., Підвербецька О.В. ПОШИРЕНІСТЬ ТА КЛІНІЧНО- ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ТА ХВОРИХ НА СНІД У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
................................................................................................................................................................... 194


МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ


Покришко О.В., Шкільна М.І., Дем’яненко В.В. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ЛЯМБЛІОЗУ ЗА ДОПОМОГОЮ СВІТЛООПТИЧНОЇ МІКРОСКОПІЇ ТА ПОЛЯРИЗОВАНОЇ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ.................................................................................................................. 198


ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ


Чуйко А.Н., Левандовский Р.А., Беликов А.Б., Шинчуковский И.А., Алымбаев Р.С.
ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ, ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ЗАВИСИМОСТЕЙ В БИОМЕХАНИКЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И СТОМАТОЛОГИИ......... 201


ОБМІН ДОСВІДОМ

Білецький С.В., Крикливець Л.Г., Бойко В.В., Марчук Я.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ У ПОЛІКЛІНІЦІ № 3 М . ЧЕРНІВЦІ........................................................................... 213
Токарський А.Ю., Шевага В.М., Нетлюх А.М., Савка Р.В., Сало В.М. ЧЕРЕЗШКІРНА
ТРАНСПЕДИКУЛЯРНА ФІКСАЦІЯ ХРЕБТА – ПЕРШИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ХІРУРГІЇ
МАЛИХ ДОСТУПІВ ПРИ ТРАВМІ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА
....................................................... 217


ВИПАДОК З ПРАКТИКИ

Ляшук П.М., Сходницький І.В., Клименко Л.І., Ляшук Р.П. ВИПАДОК ІНСУЛІНОМИ.................................. 225


СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Дищук І.П., Шкробанець І.Д., Левицька А.П., Азов Ю.Ф. ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСНІЙ
ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ 110 РОКІВ
................................................................................................................ 227