БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ
УЧАСТЮ “ФАРМАКОЛОГІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ НИРОК”,
ПРИСВЯЧЕНОЇ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ІВАНОВА Ю.І. ТА ПРОФЕСОРА
ПАХМУРНОГО Б.А.


Косуба Р.Б., Заморський І.І., Петрюк А.Є. ПРОФЕСОР Ю.І. ІВАНОВ – ЗАСНОВНИК
НАУКОВОГО НАПРЯМУ ФАРМАКОЛОГІЇ ВОДНО-СОЛЬОВОГО ОБМІНУ
І ФУНКЦІЇ НИРОК
.......................................................................................................................................... 5
Роговий Ю.Є., Філіпова Л.О., Дорошко В.А., Слободян К.В. ПАХМУРНИЙ
БОРИС АНДРІЙОВИЧ – ОСНОВОПОЛОЖНИК ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ШКОЛИ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ
НИРОК ТА ВОДНО-СОЛЬОВОГО ОБМІНУ
.............................................................................................. 10

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ

Багрій М.М., Камінський В.Я., Воронич-Семченко Н.М. КЛІНІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН БІОПТАТІВ НИРОК
.......................................................................................... 13
Весніна Л.Е., Куценко Л.О., Шликова О.А., Боброва Н.О., Рябенко В.В., Гейко О.О., Квак О.В.,
Гординська І.Л., Соколенко В.М., Беркало Л.В., Кайдашев І.П. ПЕПТИДЕРГІЧНА РЕГУЛЯЦІЯ
НИРКОВИХ ФУНКЦІЙ
................................................................................................................................... 15
Гоженко А.И., Гоженко Е.А. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЧЕЧНЫЙ РЕЗЕРВ В
ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК
..................................................................................................... 18
Гоженко А.И., Федорук А.С. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СИНДРОМА
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
.............................................................................................................. 25
Товчига О.В., Штрыголь C.Ю., Койро О.О. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И
ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПОЧЕК
....................................................................................................... 29
Хорошилов С.Е., Никулин А.В. ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ НЕФРОПРОТЕКЦИИ
И ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
....................................................... 31
Штрыголь C.Ю., Товчига О.В., Койро О.О., Щёкина Е.Г., Штрыголь В.С., Бондарев Е.В.,
Домар Н.А. НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФРОПРОТЕКЦИИ..................................................................... 35

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Абрагамович Х.Я. КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО
ОПРОМІНЕННЯ НА СВЕРБІЖ ШКІРИ У ДІАЛІЗНИХ ХВОРИХ
.............................................................. 38
Авраменко А.А. СЛУЧАЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗВЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЁННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ, У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ................................................................................................................................. 40
Акиншевич И.Ю., Шаповалова Е.Ю. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГЛИКОГЕНА
И ГЛИКОПРОТЕИНОВ В КЛЕТКАХ ЗАКЛАДОК ПОЧЕК КРЫС, РАЗВИВАВШИХСЯ В НОРМЕ
И ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА
.................. 42
Алексєєнко Н.О., Гуща С.Г., Ярошенко Н.О. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «СВАЛЯВСЬКА» НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК ЗА УМОВ МОДЕЛЮВАННЯ ХРОНІЧНОГО ІММОБІЛІЗАЦІЙНО-ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ.................................. 45
Бачинский Н.Г., Гикавый В.И., Погоня И.Н. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТАХ
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
............................................................................................................................ 47
Бiлай І.М., Остапенко А.О., Романенко М.І. ВПЛИВ ПОХІДНОГО 7-β-ГІДРОКСИ-γ- (МОНО-І ДИХЛОРОФЕНОКСИ) ПРОПІЛКСАНТИНУ - ГІДРОКСИПРОПІЛ-КСАНТИНУ
НА ФУНКЦІЮ НИРОК
.................................................................................................................................... 50
Бодруг Е.Г., Гончар В.И., Скутарь К.Д. СОСТОЯНИЕ ПРООКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ
В ПОЧКАХ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭНТЕРОСОРБЦИИ И ГИПЕРОКСИБАРИИ
............................................ 52
Бойчук Т.М., Кишкан І.Г. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК ЗА СУМІСНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ КСАНТИНОЛУ НІКОТИНАТУ З L-АРГІНІНОМ
......................................................... 55
Бойчук Т.М., Петришен О.І., Чернікова Г.М., Копчук Т.Г., Ходоровська А.А. ЗМІНА
ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ НИРОК, ЯК ВІДПОВІДЬ НА
МОРФОЛОГІЧНУ ПЕРЕБУДОВУ
.................................................................................................................. 57
Борис Р.М. ЕКСКРЕТОРНА ФУНКЦІЯ НИРОК У ЩУРІВ З АНЕМІЄЮ ТА
КОЛОНОГЕННИМ ПЕРИТОНІТОМ
.............................................................................................................. 59
Брин В.Б., Албегова Ж.К., Молдован Т.В., Албегова Н.Р., Боциева Н.В. ПРОФИЛАКТИКА
НЕФРОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ХЛОРИДА НИКЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ
НАНОКОМПОЗИТНОГО ПРИРОДНОГО СОРБЕНТА – ГЛИНЫ ИРЛИТ
............................................... 62
Бузоева М.Р., Брин В.Б. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОГО ВВЕДЕНИЯ
ХЛОРИДА КОБАЛЬТА НА ФУНКЦИИ ПОЧЕК В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЁННОГО
ГОМЕОСТАЗИСА КАЛЬЦИЯ
........................................................................................................................ 64
Булик Р.Є., Заморський І.І., Пішак В.П. УЧАСТЬ ПЕПТИДІВ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФУНКЦІЙ ФОТОПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА
НИРОК (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ)
.................................................................... 67
Власик Л.І., Андрійчук Н.Й. ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ НЕФРОТОКСИЧНОСТІ
НАНОЧАСТИНОК ТА НАНОМАТЕРІАЛІВ
................................................................................................. 71
Волощук Н.І. СУДИННІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ НЕФРОТОКСИЧНОСТІ ДИКЛОФЕНАКУ У ЩУРІВ................................................................................. 73
Гаїна Ж.М., Косуба Р.Б. ФАКТОР СТАТІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ВПЛИВУ МІЛДРОНАТУ
НА ФУНКЦІЮ НИРОК
................................................................................................................................... 77
Гоженко А.И., Жигалина-Гриценюк М.С. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ВОДНО-СОЛЕВОГО ОБМЕНА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ.......... 80
Гоженко А.І., Сусла О.Б., Сидоренко О.Л. ВПЛИВ КОМБІНАЦІЇ АРГІНІНУ ГЛУТАМАТУ І
МЕЛЬДОНІЮ НА ХРОНІЧНЕ ЗАПАЛЕННЯ ТА ФУНКЦІЮ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ ІЗ КАЛЬЦИФІКАЦІЄЮ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ НА ДОДІАЛІЗНОМУ ЕТАПІ
ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК
..................................................................................................................... 83
Горанский А.И., Виноградова И.А. ИЗМЕНЕНИЯ ОСМО- И ИОНОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ
ФУНКЦИЙ ПОЧЕК У КРЫС С РАЗЛИЧНЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ
ЭПИФИЗА
.......................................................................................................................................................... 88
Горобец О.П., Гоженко А.И., Гойдык В.С. ОСОБЕННОСТИ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОЙ
НЕФРОПАТИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИММУННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
...................... 91
Горошко О.М. ВПЛИВ КОРВІТИНУ І ЛІПОФЛАВОНУ НА ТКАНИННУ ПРОТЕОЛІТИЧНУ
АКТИВНІСТЬ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ
.............................................................................................................. 93
Горчакова Н.О., Довгань Р.С., Брюзгіна Т.С. ВПЛИВ БІПРОЛОЛУ НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ
СПЕКТР ЛІПІДІВ НИРОК У ЩУРІВ ЗІ СПОНТАННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
................. 96
Григор’єва Є.М. КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕФРОТЕКТУ В КОРЕКЦІЇ НУТРИЦІЙНИХ
РОЗЛАДІВ У ПАЦІЕНТІВ НА ГЕМОДІАЛІЗІ
................................................................................................ 98
Гришина Т.Р., Громова О.А., Грустливая У.Е., Калачева А.Г. ВЛИЯНИЕ ГИПЕРНАТРИЕВОЙ
ДИЕТЫ И ДИУРЕТИКОВ НА ЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС У КРЫС
............................................................. 101
Губіна Н.В., Купновицька І.Г., Міщук В.Г. ВПЛИВ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА СТАН ЕЛЕКТРОЛІТНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ В ПОЄДНАННІ
З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК
........................................................................................................... 103
Давиденко І.С., Давиденко О.М. ГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОКИСНЮВАЛЬНОЇ
МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ У КЛІТИНАХ НИРКОВОГО КЛУБОЧКА ПРИ ГОСТРОМУ
ПІСЛЯІНФЕКЦІЙНОМУ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТІ
........................................................................................ 106
Дроговоз С.М., Кононенко А.В., Тимофеев М.П., Дмитриенко С.В. ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ, ХРОНОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ХРОНОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
В НЕФРОЛОГИИ
.............................................................................................................................................. 108
Дубищев А.В., Осипова А.А., Осипов А.О. ПОИСК ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ТЕТРАГИДРОПИРАМИДИНОВ С АНТИМИКРОБНЫМИ СВОЙСТВАМИ.
............................................. 110
Ельский В.Н., Шамраев С.Н., Кривобок А.Г., Сохин С.А. ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ИНФЕКЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ КАЛЬКУЛЕЗНОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТИПА ВОСПАЛЕНИЯ В ПОЧКАХ
............................................................................................................ 113
Ермоленко Т.И., Зупанец И.А. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НОВОГО ОРИГИНАЛЬНОГО
ПРЕПАРАТА «ФЛАРОСУКЦИН» НА ТЕЧЕНИЕ УРОЛИТИАЗА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
............................. 116
Жариков А.Ю., Брюханов В.М., Лампатов В.В. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ
СИНТЕЗА ПРОТРОМБИНА – НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
........... 118
Загайко А.Л., Филимоненко В.П., Кравченко Г.Б., Кочубей Ю.І. ВПЛИВ ПОЛІФЕНОЛЬНИХ
КОНЦЕНТРАТІВ З НАСІННЯ ВИНОГРАДУ НА ПОКАЗНИКИ АЗОТИСТОГО
МЕТАБОЛІЗМУ НИРОК ЩУРІВ В УМОВАХ СТРЕСУ
............................................................................... 120
Зайцева Е.Н., Дубищев А.В. ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 2G
НА ЭКСКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ ПОЧЕК
.................................................................................................. 123
Зайцева Е.Н., Дубищев А.В. ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 3G И 4G
НА ЭКСКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ ПОЧЕК
.................................................................................................. 125
Заморский И.И., Косуба Р.Б., Кишкан И.Г., Геруш О.В., Горошко А.М., Куковская И.Л.,
Петрюк А.Е., Филипец Н.Д. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
.......................................................................................................................................... 128
Заморский И.И., Пасевич С.П. ЛИПИДНАЯ И БЕЛКОВАЯ ПЕРОКСИДАЦИЯ В ПОЧКАХ
И ПЛАЗМЕ КРОВИ КРЫС В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
............................................... 132
Зеленюк В.Г., Заморський І.І., Горошко О.М. ВПЛИВ СТАТИНІВ НА ФУНКЦІЇ НИРОК
У ЩУРІВ ПРИ ОДНОРАЗОВОМУ УВЕДЕННІ ЗА УМОВ РАБДОМІОЛІТИЧНОЇ
ГОСТРОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
..................................................................................................... 135
Зуб Л.О., Акентьєва М.С. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІПІДНОГО СПЕКТРА КРОВІ У ХВОРИХ
НА ДІАБЕТИЧНУ НЕФРОПАТІЮ ІІІ-ІV СТУПЕНЯ ТА СУПУТНЄ ОЖИРІННЯ
..................................... 138
Квасницька О.Б. МОЖЛИВОСТІ ВОДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ
ГЕПАТОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ
....................................... 140
Корнієнко В.І. ВПЛИВ БЕНФУРАМУ НА ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛІТНИЙ БАЛАНС І ФІЛЬТРАЦІЙНУ ФУНКЦІЮ НИРОК ЩУРІВ В УМОВАХ ВОДНОГО ТА СОЛЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ.................. 142
Корнієнко В.І., Самура Б.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БЕНФУРАМУ НА ВОДНО-
ЕЛЕКТРОЛІТНИЙ БАЛАНС ТА ФІЛЬТРАЦІЙНУ ФУНКЦІЮ НИРОК У ЩУРІВ
В УМОВАХ СПОНТАННОГО ДІУРЕЗУ
........................................................................................................ 144
Куковська І.Л. ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК У ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ
СИНТЕТИЧНОГО АНАЛОГА ЛЕЙЦИН-ЕНКЕФАЛІНУ ДАЛАРГІНУ ПРИ ЗНИЖЕНІЙ АКТИВНОСТІ РЕНІН-АНГІОТЕНЗИН- АЛЬДОСТЕРОНОВОЇ ИСТЕМИ
............................................................................. 146
Купраш Л.П., Безверхая И.С., Шарабура Л.Б., Пантелеймонова Т.Н., Гударенко С.А.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО
ОБМЕНА (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
............................................................................ 148
Лобода О.М. ПІДХОДИ ДО ТЕРАПІЇ РЕЗИСТЕНТНОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК I-ІІІ СТАДІЙ
.......................................................... 152
Мамчур В.И., Хомяк Н.В., Опрышко В.И., Хомяк Е.В., Сквирская К.А., Шпак Л.И.,
Бережная Л.Б. АНТИБИОТИКИ: ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ НЕФРОТОКСИЧНОСТИ............................ 155
Мартинів І.В., Купновицька І.Г. ВПЛИВ ГОМОЦИСТЕЇНУ НА ПЕРЕБІГ
АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
........................................................................................................................... 157
Маслова Н.Ф., Шаламай А.С. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЛАРОСУКЦИНА –
НОВОГО КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
УДАЛЕНИЯ МОЧЕВЫХ КОНКРЕМЕНТОВ
.................................................................................................... 161
Михальський А.В. ЗМІНА ДІЯЛЬНОСТІ НИРОК ПРИ РІЗНІЙ ШВИДКОСТІ
ВНУТРІШНЬОВЕННОГО УВЕДЕННЯ РІДИНИ
.............................................................................................. 163
Монатко К.В., Подплетня О.А. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІОФІЛЬНОГО
ПОРОШКУ КАВУНА ЯК ПОТЕНЦІЙНОГО ЗАСОБУ ДІУРЕТИЧНОЇ ДІЇ
.................................................. 166
Мороз Т.П., Зуб Л.О. РОЛЬ ТРАНСФОРМУЮЧОГО ФАКТОРА РОСТУ-β ТА
β2- МІКРОГЛОБУЛІНУ У ПРОГРЕСУВАННІ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК
........................................ 168
Москаленко А.М., Гоженко А.И., Шафран Л.М., Сирман В.М. ГИПЕРНАТРИЕВЫЙ ПИТЬЕВОЙ
РЕЖИМ КАК СПОСОБ НЕФРОПРОТЕКЦИИ В ОТДАЛЁННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ
ХИМИОТЕРАПИИ ЦИСПЛАТИНОМ
............................................................................................................... 170
Нефьодов О.О., Мамчур В.Й. ФАРМАКОЛОГІЯ СПАЗМОЛІТИКІВ: РОЛЬ І МІСЦЕ
В ТЕРАПІЇ НИРКОВОЇ КОЛІКИ
....................................................................................................................... 172
Нечитайло Д.Ю. РОЛЬ НИРКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ АРТЕРІАЛЬНОЇ
ГІПЕРТЕНЗІЇ У ШКОЛЯРІВ
................................................................................................................................ 175
Никула Т.Д., Мойсеєнко В.О., Бичков О.А. ХРОНІЧНА НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ –
ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГРЕСУВАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ
ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
...................................................................................................................... 178
Петренко А.Г. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОМПЕНСАЦИИ АЛКАЛОЗА..................................... 181
Пішак В.П., Кривчанська М.І., Грицюк М.І., Ломакіна Ю.В., Хоменко В.Г. ПОКАЗНИКИ
НИРКОВИХ ФУНКЦІЙ ЗА УМОВ СТАНДАРТНОГО РЕЖИМУ ОСВІТЛЕННЯ ТА ДІЇ
АНАПРИЛІНУ
....................................................................................................................................................... 183
Покровский М.В., Кочкаров В.И., Покровская Т.Г., Братчиков О.И., Должикова И.Н.,
Мягченко С.В., Филимонов В.А. ЭКСПРЕССИЯ ЭНДОГЛИНА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
NO-СИНТАЗЫ В ПОЧКАХ ПРИ ДИСТАНТНОМ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОМ ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИИ
.......................................................................................................................... 185
Покровский М.В., Кочкаров В.И., Покровская Т.Г., Братчиков О.И., Должикова И.Н.,
Мягченко С.В., Филимонов В.А. УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ ЦИКЛООКСИГЕНАЗЫ-2
В ПОЧКАХ ПОСЛЕ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ И НА ФОНЕ ДИСТАНТНОГО
И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
.................................................................... 188
Роговий Ю.Є., Колеснік О.В. ВПЛИВ ВОДИ ВІД’ЄМНОГО ОКИСНО-ВІДНОВНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ НА ФУНКЦІЮ НИРОК У ІНТАКТНИХ ЩУРІВ
..................................................................... 191
Роговий Ю.Є., Слободян К.В., Філіпова Л.О. ФУНКЦІЯ НИРОК У СТАТЕВОЗРІЛИХ ТА
СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ЩУРІВ ІЗ СУЛЕМОВОЮ НЕФРОПАТІЄЮ ПРИ НАВАНТАЖЕННІ
3 % РОЗЧИНОМ ХЛОРИДУ НАТРІЮ ЗА УМОВ БЛОКАДИ НИРКОВИХ
ПРОСТАГЛАНДИНІВ ІНДОМЕТАЦИНОМ
...................................................................................................... 194
Ромашкіна О.А., Піскун Р.П. ЗМІНА СТРУКТУРИ НИРОК ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АТЕРОСКЛЕРОЗІ І ЙОГО ГЕННІЙ КОРЕКЦІЇ................................................................................................. 198
Савчук В.М. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ОЦІНКА ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ ЗАЛЕЖНО
ВІД СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ АНЕМІЇ
.................................................................................................................... 201
Свірський О.О., Панов Б.В., Савицький І.В., Гоженко О.А., Іліка В.Г., Балабан С.В.,
Матвеєв О.Г. ВПЛИВ ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛІТНОГО ОБМІНУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН
НИРОК У ЗДОРОВИХ ВАГІТНИХ ТА ПРИ ГЕСТОЗІ
....................................................................................... 203
Семененко С.Б., Булик Р.Є., Тимофійчук І.Р., Ясінська О.В., Семененко В.В. ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕНЬ ЕКСКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК ЗА УМОВ ГІПОФУНКЦІЇ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ НА ТЛІ БЛОКАДИ СИНТЕЗУ МОНООКСИДУ НІТРОГЕНУ...................... 206
Сирова Г.О., Звягінцева Т.В. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ МІГРЕПІНУ НА НИРКИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ............. 208
Сірман В.М. МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ПРОГЕНІТОРНИХ КЛІТИН ЕМБРІОНА ЩУРА
НА НИРКИ ПРИ АД’ЮВАНТНОМУ АРТРИТІ ПІРСОНА
................................................................................ 210
Степан В.Т., Федорук О.С., Тюленєва О.А. ПАТОМОРФОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК ТА ПАРАНЕФРАЛЬНОЇ КЛІТКОВИНИ
................................................................. 213
Талалаева О.С., Мищенко Н.П. ВЛИЯНИЕ ГИСТОХРОМА НА ВОДНО-СОЛЕВОЙ
ОБМЕН В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
................................................................................................................................. 218
Ткачук С.С., Гавалешко В.П. ІНТРАРЕНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ
ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ЩУРІВ ЗІ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНИМ
ДІАБЕТОМ, УСКЛАДНЕНИМ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНИМ ПОШКОДЖЕННЯМ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ
........................................................................................................................................... 220
Федорук О.С., Гоженко А.І. КЛІНІЧНО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРІОДУ
ВТОРИННОЇ ОЛІГУРІЇ В ПЕРЕБІГУ ГОСТРОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
.......................................... 224
Федорук О.С., Степанченко М.С., Степан В.Т. МОДЕЛЮВАННЯ ГОСТРОГО ВТОРИННОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ЩУРІВ................................................................................................................................. 226
Філіпець Н.Д. СТАН НИРКОВИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ АКТИВАЦІЇ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ­
ЧУТЛИВИХ КАЛІЄВИХ КАНАЛІВ ФЛОКАЛІНОМ ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ
СУЛЕМОВОЇ НЕФРОПАТІЇ
................................................................................................................................. 229
Цубанова Н.А., Штриголь С.Ю. ЗАХИСНА ДІЯ СПІРОЦИКЛІЧНОГО ПОХІДНОГО
ОКСИНДОЛУ В УМОВАХ ЕТИЛЕНГЛІКОЛОВОЇ НЕФРОПАТІЇ
................................................................. 231
Чекман І.С. НАНОТЕХНОЛОГІЇ, НАНОФАРМАКОЛОГІЯ, ЗАСТОСУВАННЯ
НАНОПРЕПАРАТІВ В УРОЛОГІЇ
....................................................................................................................... 234
Шафран Л.М., Самохіна Н.А. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕФРОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ ЧОРНИЦІ
ПРИ ЕКСПЕРИМЕТАЛЬНИХ МЕТАЛОНЕФРОПАТІЯХ
................................................................................ 235
Шинкарюк В.Г., Заморський І.І., Повар М.А. СТАН КИСЛОТНОРЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ
НИРОК ПРИ ГЛІЦЕРОЛОВІЙ ГОСТРІЙ НИРКОВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ ЗА РІЗНИХ УМОВ
ОСВІТЛЕННЯ НА ТЛІ УВЕДЕННЯ ГОРМОНУ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ МЕЛАТОНІНУ
................ 238
Шіфріс І.М. ОСОБЛИВОСТІ НОСІЙСТВА УМОВНО-ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ ТА МОНОЦИТАРНО-МАКРОФАГАЛЬНОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ У ГЕМОДІАЛІЗНИХ
ПАЦІЄНТІВ
........................................................................................................................................................... 244
Щудрова Т.С., Заморський І.І. ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ БУРШТИНОВОЇ
КИСЛОТИ У СКЛАДІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ПАТОЛОГІЇ НИРОК
...................................................... 246
Яковлєва Л.В., Чорна Н.С., Бабенко Д.М. СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ
СИСТЕМИ ТА ФУНКЦІЇ НИРОК ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ З ЛИСТЯ
БЕРЕЗИ БОРОДАВЧАСТОЇ НА ТЛІ ОТРУЄННЯ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ
................................................. 249