БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА..........................................................................................3

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Абрамова Н.О., Пашковська Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ ТИРЕОЇДНИХ
ГОРМОНІВ У ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ
ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
.......................... 4
Бербець А.М., Бакун О.В., Ніцович І.Р. ЛІКУВАННЯ ЗМІН СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ
ТА ФІБРИНОЛІЗУ В ЖІНОК ІЗ ЗАГРОЗОЮ НЕВИНОШУВАННЯ В РАННІ
ТЕРМІНИ ГЕСТАЦІЇ
................................................................................................................................ 8
Бойчук Т.М., Ходоровська А.А., Пентелейчук Н.П., Єрмоленко С.Б. МОРФО-
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ
ТКАНИНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ІНТАКТНИХ ЩУРІВ
........................................................... 13
Бойчук Т.М., Шаплавський М.В., Слободян В.З., Буждиган В.В., Гуцул О.В.
БІОФІЗИЧНА ПРИРОДА МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЕРИТРОЦИТІВ...................................................... 16
Булик Р.Є. ЕФЕКТИ ЕПІТАЛОНУ НА ЕКСПРЕСІЮ ГЕНА „НАДРАННЬОЇ ВІДПОВІДІ”
c-fos У СУБ’ЯДРАХ ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНОГО ЯДРА ГІПОТАЛАМУСА
ЗА УМОВ ПОСТІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ
.............................................................................................. 21
Васюкова М.М., Починок Т.В. ПРОГНОЗУВАННЯ ФОРМУВАННЯ І ПЕРЕБІГУ
НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ТА ДИСПАНСЕРНЕ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДІТЕЙ ЦІЄЇ ГРУПИ
............................................................................................... 25
Велика А.Я., Пішак В.П., Мацьопа І.В. ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ТІОБАРБІТУРАТ-РЕАКЦІЙНИХ
ПРОДУКТІВ У КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВОДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ТЛІ
СУЛЕМОВОЇ НЕФРОПАТІЇ
.................................................................................................................... 30
Гаєвська M.Ю. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ПСОРІАЗУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ГЛУТАРГІНУ
............................................................................................................................................ 32
Давидова Н.В., Мещишен І.Ф. ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА СТАН ГЛУТАТІОНОВОЇ
СИСТЕМИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГАСТРОПАТІЇ, ВИКЛИКАНОЇ
НЕСТЕРОЇДНИМИ ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ
............................................................. 35
Дутка М.І., Трифаненко С.І., Кузняк Н.Б. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ
СОРБЦІЙНОЇ ДІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ОДОНТОГЕННИХ АДЕНОАБСЦЕСІВ
ПІДЩЕЛЕПНОЇ ДІЛЯНКИ ПОРІВНЯНО З ТРАДИЦІЙНИМ ЛІКУВАННЯМ
................................... 37
Запровальна О.Є., Ємельянов Д.В. ОСОБЛИВОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ
ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА НА ТЛІ ПРИЙОМУ
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ
..................................................................................................... 40
Зборовська Н.В., Лук’яненко Н.С., Кіцера Н.І., Грузинцева Н.А., Геник-Березовська С.О.
ЧАСТОТА ТА СПЕКТР ВАД ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ СЕРЕД
НОВОНАРОДЖЕНИХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2005-2011 РР.
....................................................... 44
Мельник О.В., Личковська Н.Є., Корнійчук О.П., Воробець З.Д. АТФ-ГІДРОЛАЗНІ
АКТИВНОСТІ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ
НА РЕАКТИВНИЙ АРТРИТ
..................................................................................................................... 50
Мисула І.Р., Суховолець І.О. ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У
ТВАРИН ІЗ РІЗНИМИ ТИПАМИ ЗАПАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ В ПАРОДОНТІ ПРИ ПОЄДНАННІ
З АДРЕНАЛІНОВОЮ МІОКАРДІОДИСТРОФІЄЮ
............................................................................. 53
Мисула І.Р., Цвинтарна І.Я. ЗМІНИ ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У КРОВІ ТВАРИН
ПРИ ПАРОДОНТИТІ ЗА РІЗНИХ ТИПІВ ЗАПАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ
....................................................... 56
Начетова Т.А. ОТДАЛЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ВТОРИЧНОЙ АМЕНОРЕЕЙ
............................................................. 59
Павлюкович Н.Д., Ходоровський В.М., Трефаненко І.В., Присяжнюк В.П.  ЗАЛЕЖНІСТЬ
ЗМІН ГЛЮКОКОРТИКОЇДНОЇ ФУНКЦІЇ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ВІД СТУПЕНЯ
ТЯЖКОСТІ СУПУТНЬОЇ АНЕМІЇ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ
ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ
...................................................................................................... 63
Паєнок А.В., Козар-Гуріна О.М. ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНА НЕДОСТАТНІСТЬ
МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ І ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПАТОЛОГІЧНИМИ ЗМІНАМИ
У ШИЙНОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА
............................................................................................................. 68
Паніна Л.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН СКЛАДУ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ АДАПТАЦІЇ
ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПЛАВАННЯМ
........................................................................... 71
Польова С.П. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
ЛЕГЕНЬ
....................................................................................................................................................... 73
Попик Г.С., Данильчук Г.А. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СЕРДЕНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ПРОЛАПСОМ
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
................................................................................................................... 76
Рябоконь Ю.Ю. АВТОІМУННІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С
ІЗ РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ВИРАЗНОСТІ ЗМІШАНОЇ КРІОГЛОБУЛІНЕМІЇ
........................................ 80
 Савка І.Г. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ТА СЛІДЧОЇ ПРАКТИКИ
У ВИПАДКАХ ІЗ ПЕРЕЛОМАМИ СТЕГНОВОЇ ТА ГОМІЛКОВИХ КІСТОК
................................... 84
Сажин С.І. КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БАЗИСНОГО ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ
АСТМИ В ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ФЕНОТИПОМ ПІЗНЬОГО
ПОЧАТКУ ЗАХВОРЮВАННЯ
................................................................................................................. 86
Салютін Р.В., Паляниця С.С. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМБРІОНАЛЬНОГО
КРОВОТВОРЕННЯ У КРОЛІВ
............................................................................................................... 91
Сатурська Г.С., Потіха Н.Я., Пелих В.Є. ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ
ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГІДРОЛІЗУ АЦЕТИЛХОЛІНУ В МІОКАРДІ ЩУРІВ
В УМОВАХ РОЗВИТКУ СЕРЦЕВОЇ ТА ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ
.............................................. 95
Сачок В.В., Аршиннікова Л.Л. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ АНТАГОНІСТІВ КАЛЬЦІЮ
АМЛОДИПІНУ ТА ДИМЕОДИПІНУ НА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ГОМЕОСТАЗ
У ЩУРІВ ЗА УМОВ ДОКСОРУБІЦИНОВОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ
....................................................... 99
Семеняк А.В. ВПЛИВ ІНФЕКЦІЙ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ,
НА ПЕРЕБІГ ПОЛОГІВ
............................................................................................................................. 103
Сокольник С.В. КЛІНІЧНО-ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ
У ДІТЕЙ ІЗ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНОЮ ВИРАЗКОВОЮ ХВОРОБОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ
КИШКИ
............................................................. ........................................................................................ 106
Тащук В.К., Амеліна Т.М., Полянська О.С., Тихоход І.В. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ
ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ПРИ ПОЄДНАНОМУ
ПЕРЕБІГУ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ
................................ 109
Філіпець О.О. КОРЕЛЯЦІЙНІ СПІВВІДНОШЕННЯ ІНДЕКСУ ОЦІНКИ СОМАТИЧНОЇ
ПАТОЛОГІЇ З ТЯЖКІСТЮ ПЕРЕБІГУ НАЙГОСТРІШОГО ПЕРІОДУ
МОЗКОВОГО ІНСУЛЬТУ
........................................................................................................................ 113
Шатілов О.В., Штриголь С.Ю., Колісник С.В., Болотов В.В. НООТРОПНІ, АНТИГІПОКСИЧНІ
ТА ЦЕРЕБРОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ
(2-ОКСОІНДОЛІНІЛІДЕН-3)-ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ
............................................................................ 118
Щуцька Г.В. ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТИОКСИДАНТНО-
ПРООКСИДАНТНОГО БАЛАНСУ В УМОВАХ ПОЛІТРАВМИ І
ГІПОКІНЕТИЧНОГО ОСТЕОПОРОЗУ
................................................................................................... 124

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Антонюк О.П., Макар Б.Г., Кузняк Н.Б., Яковець К.І. CУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
АТРЕЗІЇ ХОАН
........................................................................................................................................... 127
Герман А.О., Тодоріко Л.Д., Бойко А.В. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЩИТОПОДІБНОЇ
ЗАЛОЗИ ПРИ ТУБЕРКУЛЬОЗІ ЛЕГЕНЬ - СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
..................................... 132
Сем’янів І.О., Тодоріко Л.Д., Степаненко В.О. ЧАСТОТА ТА КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
БРОНХООБТСРУКТИВНОГО СИНДРОМУ ПРИ ТУБЕРКУЛЬОЗІ ЛЕГЕНЬ
................................... 135
Шостенко А.А., Цигикало О.В.  АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ
ПЕРЕДУМОВИ ПАТОЛОГІЇ ЩІЧНОЇ ДІЛЯНКИ ЛЮДИНИ
............................................................... 138
Якобчук С.О., Іфтодій А.Г., Колотило О.Б., Москалюк О.П. ПИТАННЯ ПАТОГЕНЕЗУ
ДІАБЕТИЧНОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ
......................................................................................................... 142

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Навчук І.В., Вацик М.З., Грицюк М.І., Ревенко Ж.А., Кардаш Г.Я. ДИНАМІКА ХВОРОБ
СИСТЕМИ КРОВООБІГУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2001-2010 рр.
........................................ 146

ОБМІН ДОСВІДОМ

Гнатюк М.Г., Лянскорунський М.В., Райчук С.І. ВЛАСНИЙ ДОСВІД ВИКОНАННЯ
ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ ІЗ МІНІЛАПАРОТОМНОГО ДОСТУПУ
......................................................... 150
Семеняк А.В., Андрієць О.А., Кучук Л.А. ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
«МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
................................................................................................................... 152
Сенютович Р.В., Іващук О.І., Унгурян В.П., Бабін В.Д., Настас М.В., Тащук В.В.,
Шушко І.І. ПАЛІАТИВНА ТЕРАПІЯ РАКУ ШЛУНКА (ДОСВІД 1 РОКУ)........................................ 155

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Лобас В.М., Владзимирський А.В., Дорохова О.Т., Осташко В.Г. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
ЕЛЕКТРОННІЙ ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я ТА ТЕЛЕМЕДИЦИНІ НА ФАКУЛЬТЕТІ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МЕДИЦНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
......................................................... 159
Галюк В.М., Галюк Н.М., Яворський М.І. ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ БОЛОНСЬКОГО
ПРОЦЕСУ У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ
ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ
................................................................................................................... 161

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

Ляшук П.М., Каушанська Т.Д., Сходницький І.В., Ляшук Р.П. НИРКОВА ФОРМА
ПЕРВИННОГО ГІПЕРПАРАТИРЕОЗУ: ВИПАДОК ІЗ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ
........................... 168
Федорук О.С., Владиченко К.А., Арійчук О.І. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК – СИНДРОМ
ТЕСТИКУЛЯРНОЇ ФЕМІНІЗАЦІЇ
........................................................................................................... 169

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ
УЧАСТЮ “ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ГОЛОВІ ТА ШИЇ. СУЧАСНІ МЕТОДИ
РЕАБІЛІТАЦІЇ”, М. ЧЕРНІВЦІ, 2012 РІК

Аветіков Д.С., Яценко І.В., Соколова Н.А. ЩОДО ПИТАННЯ УПОРЯДКУВАННЯ
КЛАСИФІКАЦІЇ КІСТ ЩЕЛЕП
.............................................................................................................. 173
Баштан В.П., Муковоз О.Є., Пічкур І.М., Фісун В.Л., Різник Б.М. ОРТОПЕДИЧНА
РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЙ ЩЕЛЕП З ПРИВОДУ ЗЛОЯКІСНИХ
НОВОУТВОРЕНЬ (ЗА ДАНИМИ ПОЛТАВСЬКОГО ОНКОЛОГІЧНОГО ДИСПАНСЕРУ)
............ 176
Буйко А.С. КЛИНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 20-ЛЕТНЕГО
КРИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ
ОПУХОЛЕЙ I И II СТАДИЙ КОЖИ ВЕК И ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
................................. 180
Винник Ю.А., Олексенко В.В., Проняков В.И., Ефетова Т.С., Сеферов Б.Д., Строкова Е.В.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОГО СПОСОБА ГАСТРОПЛАСТИКИ ПОСЛЕ
ГАСТРЭКТОМИИ В УЛУЧШЕНИИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ
РАКОМ ЖЕЛУДКА
.................................................................................................................................... 184
Волошина Л.І., Рибалов О.В. ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ
ПУХЛИН КРОВОНОСНИХ СУДИН ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ
....................................... 187
Галай О.О., Бондаренко С.Г., Друзюк О.В., Дуда О.Р., Лудчак В.Ю., Сендега І.М.,
Сліпецький Р.Р., Цьолко Т.Р., Шмідт М.Р. АРОЗІЙНІ КРОВОТЕЧІ В ОСІБ ІЗ
ПУХЛИНАМИ ГОЛОВИ ТА ШИЇ – ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ПРОФІЛАКТИКА
.......................... 190
Галайчук І.Й., Данилків І.С., Домбрович М.І. ОНКОПЛАСТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ У ХВОРИХ
НА ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ШКІРИ ГОЛОВИ
........................................................................................ 195
Дубинина В.Г., Москаленко А.М., Антонюк А.В., Добровольский Н.А. ОПЫТ
КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ФОРМ РАКА
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
.......................................................................................................................... 200
Іщенко В.В. МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОТЕРАПІЇ ПРИЛАДОМ UFL-122
У КОМБІНАЦІЇ З ГЕЛЕМ «СОЛКОСЕРИЛ» ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕДРАКОВИХ
СТАНІВ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА ТА ГУБ (ЕРОЗІЇ, ТРІЩИНИ,
ВИРАЗКИ, ЩО ДОВГО НЕ ЗАГОЮЮТЬСЯ)
........................................................................................... 203
Комский М.П., Бондаренко И.Н., Гуторова Н.В., Колесник О.В., Кочет К.О. НОВЫЙ
МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО
РАКА ДНА ПОЛОСТИ РТА
......................................................................................................................... 207
Костишин І.Д., Левандовський Р.А., Караван Я.Р., Голотюк В.В., Попович В.І.,
Туманова О.Р., Романчук В.Р., Бойко В.В., Андріїв А.В. РЕЗУЛЬТАТИ РІЗНИХ
МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГАЙМОРОВИХ ПАЗУХ У
2001-2010 РОКАХ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
......................................................................... 211
Костишин І.Д., Романчук В.Р., Голотюк В.В., Скакун Л.М., Левандовський Р.А.,
Туманова О.Р., Андріїв А.В., Караван Я.Р. РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА РАК
ГОРТАНІ ПІСЛЯ ЛАРИНГЕКТОМІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
................................................................... 214
Кравчук С.Ю., Іващук О.І., Гонца А.О., Шульгіна В.В. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
НЕЙРООНКОЛОГІЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ
.......................................................................................................................................................... 219
Попович В.І., Лешак В.І., Дячун Н.Ю., Жолудєва Л.О., Романчук В.Р., Цибран І.С.,
Ванченко В.М. КЛІНІЧНО-ІМУНОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСІ СВОЄЧАСНОЇ
ДІАГНОСТИКИ РАКУ НОСОГЛОТКИ
....................................................................................................... 221
Рибалов О.В., Іваницька О.С. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ЗЛОЯКІСНИХ
ПУХЛИН ТА ТОКСИЧНИХ ОСТЕОНЕКРОЗІВ ЩЕЛЕПНИХ КІСТОК
................................................... 225
Сафроненкова И.А., Елагина В.А. ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЭКСПРЕССИИ ОНКОБЕЛКОВ Р53, Всl-2 И АНТИГЕНОВ СD95, ИПО38 У БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ ОПУХОЛЯМИ КОЖИ ВЕК
....................................... 230
Сенютович Р.В., Іващук О.І., Чорний О.В., Унгурян В.П., Мойсюк Т.Г. АКТУАЛЬНІ
ПИТАННЯ ЛІМФАДЕНЕКТОМІЇ ПРИ РАКУ ШЛУНКА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
................................. 234
Сенютович Р.В., Іващук О.І., Чорний О.В., Унгурян В.П., Мойсюк Т.Г.
НЕДОСТАТНІСТЬ ЕЗОФАГОЄЮНОАНАСТОМОЗІВ ПІСЛЯ ГАСТРЕКТОМІЙ.................................. 236
Чистяков А.А., Гончар А.Г., Остапенко Ю.В., Темниченко Д.П., Дьячков О.Н., Ползиков Г.Н.
СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
........................ 242
Чистяков А.А., Гончар О.Г., Остапенко Ю.В., Фефелова І.І., Чистякова Л.В., Темніченко Д.П.,
Слободяник О.Л. ВНУТРІШНЬОАРТЕРІАЛЬНА РЕҐІОНАРНА ХІМІОТЕРАПІЯ У
КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ РАКУ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЇ ЗОНИ
............................................... 244
Яковец Ю.И., Гончар А.Г., Чистяков А.А., Фефелова И.И., Чистякова Л.В., Темниченко Д.П.,
Дьячков О.Н., Осадчий М.Б. КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПУЩЕННОГО РАКА
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
.............................................................................................................................. 248