БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2013-17-03/67, ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

CONTENTS

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" (26-27 ВЕРЕСНЯ 2013 РОКУ, М. ЧЕРНІВЦІ)

Бачинський В.Т., Ванчуляк О.Я., Тимчук М.Р., Любеля Ю.В., Мироняк О.В.
ІНФОРМАТИВНІСТЬ МЕТОДУ МЮЛЛЕР-МАТРИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
МІОЗИНОВИХ МЕРЕЖ МІОКАРДА

6
Бачинський В.Т., Паливода О.Г., Павлюкович О.В., Глуха М.О. СМЕРТЕЛЬНІ ПОРАНЕННЯ ПНЕВМАТИЧНОЮ ЗБРОЄЮ ПІД ПАТРОНИ ТИПУ ФЛОБЕРА, КАЛІБРУ 4ММ 10
Беженар І.Л. ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ У ОДНОГО ПОТЕРПІЛОГО ПРИ ПОСТРІЛІ З РІЗНИХ ВИДІВ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 12
Белей О.Л., Костенко Є.Я. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ВНУТРІШНЬО-КІСТКОВИХ ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ ЗА ТИПОМ РІЗЬБИ
15
Біляков А.М. МОЖЛИВІСТЬ ВИЯВЛЕННЯ «СЕРЕДНІХ МОЛЕКУЛ» У ТКАНИНІ ЛЕГЕНЬ СМЕРТЕЛЬНО ТРАВМОВАНИХ ЛЮДЕЙ 16
Бойчук Т.М., Петришен О.І., Чернікова Г.М., Єрмоленко С.Б. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ МОРФОЛОГІЧНОГО СТАНУ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН НИРОК У ПРИЗМІ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРІЇ 18

Ванчуляк О.Я. ПРИНЦИПИ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО МАСШТАБНО-СЕЛЕКТИВНОГО КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ РОЗПОДІЛІВ ЕЛІПТИЧНОСТІ
ПОЛЯРИЗАЦІЇ ЛАЗЕРНИХ ЦИФРОВИХ МІКРОСКОПІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ МІОКАРДА
ЗА УМОВ ГОСТРОЇ ІШЕМІЇ

20
Ванчуляк О.Я., Вацик М.М., Тимощук Н.В., Кишкан Я.С., Максимчук Н.О. ІНФОРМАТИВНІСТЬ ТА ОПЕРАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ЛАЗЕРНИХ МІКРОСКОПІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДВОПРОМЕНЕЗАЛОМЛЮЮЧИХ СТРУКТУР МІОКАРДА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ
ГОСТРОЇ КОРОНАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
25
Верлан-Кульшенко О.О., Гуцол Є.М. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 28
Веселкина О.В., Клевно В.А., Крупина Н.А., Кащанов В.У. ОБНАРУЖЕНИЕ КЛОЗАПИНА ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА: ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ, АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ, ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 30
Власюк И.В., Баранова А.В. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЖНОГО ПОКРОВА В СЛУЧАЯХ НАПАДЕНИЙ СОБАК С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ И ВОЗДЕЙСТВИЙ ТУПЫХ ТВЕРДЫХ ПРЕДМЕТОВ 33
Войченко В.В., В’юн В.В., Мішалов В.Д. РІДКІСНИЙ ВИПАДОК УТВОРЕННЯ ПЕРЕЛОМУ КІСТОК ЧЕРЕПА З ОЗНАКАМИ РОЗШАРУВАННЯ 35
Волошинович В.М. ВІДТВОРЕННЯ ДОВЖИНИ СТОПИ В ОСІБ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ ЗА РЕНТГЕНОГРАММЕТРИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПЛЕСНОВИХ КІСТОК 38

Герасименко К.О. СУДОВО-МЕДИЧНА ДІАГНОСТИКА АЛКОГОЛЬНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ

40
Герасименко А.И., Кондратюк Р.Б., Бабкина Е.П., Шевченко В.В. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ НА КАФЕДРАХ ПАТОМОРФОЛОГИИ И СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 42
Герасименко А.И., Поливода Е.Г. ПАТОМОРФОЛОГИЯ И ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
ДИФФУЗНОГО АКСОНАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

43

Гончарук-Хомин М.Ю., Костенко Є.Я. АНТРОПОМЕТРИЧНІ РОЗРАХУНКИ ПРОПОРЦІЙНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ ЗА ЦИФРОВИМИ ОРТОПАНТОМОГРАМАМИ 45
Григорійчук В.І. АНАЛІЗ СМЕРТНОСТІ ВНАСЛІДОК КАРДІОМІОПАТІЙ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У 2008-2012 РОКАХ 47

Губін М.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТРАВМ ОРГАНІВ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ЖИВИХ ОСІБ

49
Губин Н.В., Завгородняя Н.С. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА МНОЖЕСТВЕННОГО ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО САРКОМАТОЗА КОЖИ ПРИ СИНДРОМЕ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА 51
Долгова О.Б., Соколова С.Л. К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В РАБОТУ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 53
Ефимов А.А., Савенкова Е.Н. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ В САРАТОВСКОМ ГМУ
ИМ. В.И. РАЗУМОВСКОГО
55

Зварич М.В. ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ В
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ


58
Зозуля В.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ
СТУДЕНТАМ-ПРАВОЗНАВЦЯМ
59
Зосіменко В.В., Розовик І.В. ЧИ ІСНУЄ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА
СТОСОВНО ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ РОЗЛАДУ ЗДОРОВ’Я? ІСТОРИЧНИЙ НАРИС
61
Индиаминов С.И. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ
69
Индиаминов С.И., Дехканов Т.Д., Блинова С.А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИЗМЕНЕНИЙ ВНУТРИМОЗГОВЫХ СОСУДОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
71

Кісь А.В. МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНДИКАТОРНОГО
ЕКСПРЕС-МЕТОДУ ІЗ ТЕТРАЗОЛІЄМ НІТРОСИНІМ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЖИТТЄВОСТІ УШКОДЖЕНЬ ТА ДІЛЯНОК ІШЕМІЧНИХ ЗМІН У ШКІРІ ТА М’ЯЗАХ

72
Козань Н.М. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРМАТОГЛІФІКИ ПАЛЬЦІВ РУК ЖІНОЧОГО НАСЕЛЕННЯ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ЕТНІЧНОЇ ГРУПИ 74
Колесников В.Л. ЭКСПЕРТИЗА ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ НА ФОНЕ
ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
76
Костенко Є.Я. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ ДОРОСЛИХ ЗА
СТОМАТОЛОГІЧНИМ СТАТУСОМ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕНИХ МЕТОДИК
78
Костенко Є.Я., Цоцко Ю.В. ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ДЕНТАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ ЗА ПРОГРАМОЮ DVI – ІНТЕРПОЛУ 80
Коцюбинська Ю.З., Козань Н.М. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ДЕРМАТОГЛІФІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ
82

Кривда Р.Г., Ланцман І.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНОМНОЇ ДНК, ВИДІЛЕНОЇ ІЗ ГІСТОЛОГІЧНИХ
ПРЕПАРАТІВ, ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-МЕДИЧНИХ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

83

Кривда Г.Ф., Уманський Д.О., Кривда Р.Г. ЦИТОЛОГІЧНИЙ ПРЕПАРАТ – ДЖЕРЕЛО
ГЕНЕТИЧНОЇ ІНДИВІДУАЛІЗУЮЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СУДОВІЙ МЕДИЦИНІ
86
Кузьменко Є.Д., Шевченко В.В., Кузьменко О.Є., Кузьменко Д.Є. СУДОВО-МЕДИЧНА
ЕКСПЕРТИЗА ПОШКОДЖЕНЬ У ВИПАДКАХ ВИБУХІВ ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОРІВ
88
Леонов С.В., Дубровин И.А., Михайленко А.В. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПЕРЕЛОМА ПЛОСКИХ КОСТЕЙ
89
Леонов С.В., Михайленко А.В. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЛОСКИХ КОСТЕЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УСТАНОВИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО СНАРЯДА
93
Леонов С.В., Михайленко А.В., Слаутинская А.В. ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМ
ФОРМИРОВАНИЯ КРОВОПОДТЕКОВ ПРИ ТРАВМЕ ЭЛАСТИЧНЫМИ СНАРЯДАМИ
96

Леонова Е.Н., Нагорнов М.Н., Кошелева Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ОТПЕЧАТКОВ ВОЛОС ГОЛОВЫ, ПРОПИТАННЫХ КРОВЬЮ

99

Леонтьєв П.О., Каплуновський П.А. СУДОВО-МЕДИЧНІ КРИТЕРІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАВНОСТІ УТВОРЕННЯ СУБ- ТА ЕПІДУРАЛЬНИХ КРОВОВИЛИВІВ У ЖИВИХ ОСІБ ЗА ДАНИМИ СУЧАСНИХ ПРОМЕНЕВИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

101
Мезенцев А.А., Фролова И.А. ТРОМБОЗ ВЕРХНЕГО САГИТТАЛЬНОГО СИНУСА НА ФОНЕ ГНОЙНОГО ОТИТА И ЭТМОИДИТА 102
Михайленко А.В., Никитаев А.В. СВОЙСТВА И КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАВМИРУЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ С ПОЗИЦИЙ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТЕЛА 104
Мішалов В.Д., Хохолєва Т.В., Гуріна О.О., Зарицький Г.А., Петрошак О.Ю. АНАЛІЗ КІЛЬКОСТІ
ТА ПРИЧИН АВІАКАТАСТРОФ ІЗ МАСОВИМИ ЖЕРТВАМИ ЛЮДЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ УРСР
У 70-ТІ РОКИ ХХ СТОРІЧЧЯ
108

Новоселов В.П., Савченко С.В., Ощепкова Н.Г., Скребов Р.В. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА ИНФАРКТА МИОКАРДА


111
Новоселов В.П., Савченко С.В., Порвин А.Н., Кошляк Д.А. ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ
МЕТАБОЛИЗМА КАРДИОМИОЦИТОВ ПРИ УШИБЕ СЕРДЦА

113

Ольховський В.О., Пешенко О.М. ПОКАЗНИКИ КОМП’ЮТЕРНОЇ СТАБІЛОГРАФІЇ ПРИ СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ТРАВМ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА ТА НАВКОЛОХРЕБЦЕВИХ СТРУКТУР 116
Ольховський В.О., Хижняк В.В., Губін М.В., Стебловська Н.В. ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА І СУЧАСНА БІОЕТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА 118
Осипенкова Т.К., Розанов В.В., Матвейчук И.В., Шутеев С.А. ОСОБЕННОСТИ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ И ЕЕ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
119

Пиголкин Ю.И., Золотенкова Г.В. ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕРВНОГО АППАРАТА СОСУДОВ СПИННОГО МОЗГА

122
Плевинскис П.В. О НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ «БАМПЕР-ПЕРЕЛОМОВ» 125
Плетенецька А.О. СУДОВО–ЦИТОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ УШКОДЖЕНЬ ТІЛА ЛЮДИНИ
ПРИ ПОСТРІЛАХ ІЗ ПНЕВМАТИЧНОЇ ГВИНТІВКИ CROSMAN 2100 CLASSIC
127
Повстяный В.А., Козлов С.В. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА УСТАНОВЛЕНИЯ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 130
Похил С.І., Торяник І.І., Тимченко О.М., Чигиринська Н.А., Костиря І.А. ЗАСТОСУВАННЯ ПАТОМОРФОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗМІН У СУДИНАХ ПЕЧІНКИ ТА ТОНКОЇ КИШКИ НЕЛІНІЙНИХ ІМУНОКОМПРОМЕТОВАНИХ МИШЕЙ З ЕРЛІХІОЗНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ В СУДОВІЙ МЕДИЦИНІ 132

Романько Н.А. О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

135
Савка І.Г. СУДОВО-МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОКРЕМИХ ВІДДІЛІВ ВЕЛИКОЇ ГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ 138
Савченко М.А., Петюнін Г.П. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ГІДАЗЕПАМУ ТА ЙОГО МЕТАБОЛІТІВ В УМОВАХ КИСЛОТНОГО ГІДРОЛІЗУ 143
Саенко М.С., Каплуновский П.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ КРОВОПОДТЕКОВ И КРОВОИЗЛИЯНИЙ С ПОМОЩЬЮ ДИСТАНЦИОННОЙ ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОСКОПИИ 148
Самойленко А.А., Ивченко Д.В., Дунаев А.В., Жадик С.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИОФИЛЬНЫХ СВОЙСТВ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ ГОЛОВОК ОДНОПОЛЮСНЫХ ПРОТЕЗОВ 149
Сідло Д. УПРАВЛІННЯ МОНІТОРИНГУ СМЕРТНОСТІ В РЕЗУЛЬТАТІ ДІЇ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН У СЛОВАЧЧИНІ 152
Скічко В.Г., Ворошилов К.Ф., Горденчук М.О. ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ КОМІСІЙНИХ
СУДОВО-МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЕКСПЕРТИЗ, ПРИЗНАЧЕНИХ ЗА МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ З ПРИВОДУ НЕЗАКОННОГО ВИЛУЧЕННЯ ОРГАНІВ ЧИ ТКАНИН ЛЮДИНИ (АБО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЧОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗА ЗАЯВОЮ ГРОМАДЯНИНА З АНАЛОГІЧНОГО ПРИВОДУ). ВИПАДКИ ІЗ ПРАКТИКИ
153

Скічко В.Г., Кондратенко В.Л. ВИПАДОК «ПЕРЕЛОМУ, ЩО РОСТЕ» У ДИТИНИ
ГРУДНОГО ВІКУ

156
Сливка М.М., Костенко Є.Я. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДУ РЕЛЕВАНТНОГО ЗІСТАВЛЕННЯ РЕНТГЕНОЛОГІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ ЗА СТОМАТОЛОГІЧНИМ СТАТУСОМ 157

Сокол В.К. ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИЧНОЇ ЩІЛЬНОСТІ САРКОПЛАЗМИ СКЕЛЕТНОГО М'ЯЗА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНИНИ УШКОДЖЕНЬ У СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

159
Соколова С.Л., Долгова О.Б., Пермякова Н.В., Вишневский Г.А. ПРИМЕР МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 161
Стасюк М., Almeida D., Taveira F., Santos A. ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ
В ПОРТУГАЛІЇ
164
Стеблюк В.В., Несен О.О., Чуприна О.В., Солодкий В.М. ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТИЛІНОВИХ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ УШКОДЖЕНЬ ВІД ГОСТРИХ ПРЕДМЕТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ 166

Трушус В., Вамзе Ё., Погуле Г. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ УТОПЛЕНИЯ (ЗА ДАННЫМИ ЛИТЕРАТУРЫ)

167
Федоренко М.А. ОСОБЛИВОСТІ ВОГНЕПАЛЬНИХ УРАЖЕНЬ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ПОСТРІЛАХ 9 ММ ПІСТОЛЕТНИМИ БОЄПРИПАСАМИ, ЩО СПОРЯДЖЕНІ КУЛЯМИ З АНТИРИКОШЕТНОЮ ЗДАТНІСТЮ ЧЕРЕЗ ПЕРЕШКОДИ ЗІ СКЛА 169
Федорчук С.М. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КІСТОК КИСТІ В ДЕФІНІТИВНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ 171
Фенцик В.Л., Шимон В.М., Товтин Я.В., Фенцик Ю.Р. АНАЛІЗ УЧАСТІ ЛІКАРІВ У ПРОВЕДЕННІ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ЗАКАРПАТСЬКОГО ОБЛАСНОГО БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ УПРОДОВЖ 2010-2012 РОКІВ 173
Франчук В.В., Боднар Я.Я., Трач-Росоловська С.В., Миколенко А.З. УПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СУДОВА МЕДИЦИНА, МЕДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО»
176

Хижняк В.В., Старагина Л.А. ВЛИЯНИЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ НА ПОЛИХРОМИЮ
ТРУПНЫХ ПЯТЕН

178
Хоменко О.Д., Кричун І.І., Бачинська І.В., Батіг Н.О. МЕТОД ЕХОЕНЦЕФАЛОСКОПІЇ
В ЕКСПЕРТИЗІ ТА ДІАГНОСТИЦІ ЛІКВОРНО-ГІПЕРТЕНЗИВНОГО СИНДРОМУ
У ХВОРИХ З НАСЛІДКАМИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ
179
Черняк В.В., Гасюк П.А., Нікіфоров А.Г. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОДОНТОГЛІФІЧНОГО СТАТУСУ

181

Шандига-Глушко О.І., Козицька Н.В., Гавадза Р.В. АНАЛІЗ ВИПАДКІВ САМОГУБСТВ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

183
Шевчук М.М., Бартошик Н.В. ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА УШКОДЖЕНЬ ВІД ДІЇ ТУПИХ
ПРЕДМЕТІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
184
Щербакова В.М. МОРФОЛОГИЯ ТКАНЕВЫХ СТРУКТУР ПОЧЕК БЕЛЫХ КРЫС НА
СВЕТООПТИЧЕСКОМ УРОВНЕ ПРИ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
186
Яворський Б.І., Кривда Р.Г. ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЕЛЬНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ 15 АВТОСОМНИХ МІКРОСАТЕЛІТНИХ ЛОКУСІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ МУЛЬТИПЛЕКСНОЇ ІНДИВІДУАЛІЗУЮЧОЇ ПАНЕЛІ «AMPFLSTR®IDENTIFILER» («APPLIED BIOSYSTEMS», США),
У ЗМІШАНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ МЕШКАНЦІВ ДЕЯКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
188