БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2013-17-03/67, ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

CONTENTS

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бодяка В.Ю., Іващук О.І., Давиденко І.С., Боднар Л.В., Петров В.І. ВПЛИВ
ВНУТРІШНОЧЕРЕВНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ НА ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ПІСЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ПОШИРЕНОГО ПЕРИТОНІТУ

3
Герман А.О. ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, ТИРЕОТРОПНА ФУНКЦІЯ ГІПОФІЗА ТА РІВЕНЬ КОРТИЗОЛУ У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД КЛІНІЧНОЇ ФОРМИ 6
Гречко Д.І. ОСОБЛИВОСТІ СТРОМАЬНО-ПАРЕНХІМАТОЗНИХ ПЕРЕБУДОВ ПЕЧІНКИ ПЛОДІВ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ, ЗУМОВЛЕНІЙ ЗАТРИМКОЮ РОЗВИТКУ ХОРІАЛЬНИХ ВОРСИНОК 8
Дегтярёва Л.А. ВЗАИМОСВЯЗЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП КРОВИ АВ0 У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ХРОНИЧЕСКОГО ВЕРХУШЕЧНОГО ПЕРИОДОНТИТА 12
Довганич О.В. СИНГЛЕТНО-КИСНЕВА ТЕРАПІЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ 15

Задорожна Б.В. КЛІНІЧНО-ДОППЛЕРОГРАФІЧНІ ЗІСТАВЛЕННЯ ПРИ СУДИННОМУ
СИНДРОМІ ВІДДАЛЕНОГО ПЕРІОДУ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

19
Каспрук Н.А., Сидорчук Л.І., Левицька С.А., Михалко А.Ю., Яковець К.І., Довбуш Н.М.,
Сидорчук А.С., Іфтодій О.А., Сидорчук І.Й. ПРОВІДНІ ЗБУДНИКИ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ ТА ЇХ ІМУНОСУПРЕСИВНІ ВЛАСТИВОСТІ
22
Колоскова O.К., Микалюк Л.В., Білоус Т.М., Ортеменка Є.П. ПОКАЗНИКИ КОНДЕНСАТУ
ВИДИХУВАНОГО ПОВІТРЯ У ДІТЕЙ ЗА ЕОЗИНОФІЛЬНОГО ФЕНОТИПУ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
27
Коханюк Ю.В. АЛЕЛЬНИЙ СТАН ГЕНА ГЛУТАТІОН S-ТРАНСФЕРАЗИ КЛАСУ M1 У ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ ІЗ / БЕЗ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
2-ГО ТИПУ
31
Кривецький В.В., Марчук Ф.Д., Кривецький І.В. РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ МЕЗОНЕФРИЧНИХ ТА ПАРАМЕЗОНЕФРИЧНИХ ПРОТОК У РАННЬОМУ ОНТОГЕНЕЗІ ЛЮДИНИ 36
Кузняк Н.Б., Навольський Н.М., Калинчук А.І., Годованець О.І. СПІВВІДНОШЕННЯ
ОРТОДОНТИЧНОГО СТАТУСУ ДО ФОРМ ОБЛИЧЧЯ У ДІТЕЙ
38

Левицька С.А. ПОКАЗНИКИ СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ, ФАКТОРІВ І МЕХАНІЗМІВ
НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ В НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХАХ У ДІТЕЙ


41
Левицька С.А. РОЛЬ АСОЦІАЦІЙ МІКРООРГАНІЗМІВ У РОЗВИТКУ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
В НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХАХ У ДІТЕЙ
45
Леженко Г.О., Пашкова О.Є. СТАН ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ У ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМИ ТА РЕЦИДИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ 48
Малишевська І.В. ДОБОВІ ЗМІНИ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ В УМОВАХ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ СТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ ТА МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ 53
Мороз А.В. ВПЛИВ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ОЖИРІННЯ НА КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ОСТЕОАРТРОЗУ 57
Москалюк В.Д., Соколенко М.О., Соколенко А.А., Сидорчук А.С., Голяр О.І. АНАЛІЗ КЛІНІЧНо-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ У ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 61
Платонова О.М. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ІЗ СИНДРОМОМ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКУ 65

Слівінська-Курчак Х.Б. ФАКТОРИ ЛЕТАЛЬНОГО ПРОГНОЗУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
ІЗ ДИХАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЛОНГОВАНОЇ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ

69
Смоляр Н.І., Лещук С.Є. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ КАРІЄСУ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ ІЗ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ 72
Сорокман Т.В., Сокольник С.В., Попелюк Н.О., Гінгуляк М.Г. КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПЕРЕБІГУ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ В ДІТЕЙ
75
Тащук В.К., Полянська О.С., Бачинська І.В., Іванчук П.Р. РЕЄСТР ГОСТРОГО ІНФАРКТУ
МІОКАРДА В ПІВНІЧНІЙ БУКОВИНІ - МОТИВАЦIЯ НЕЙРОГУМОРАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ
79
Шухтин В.В., Гоженко А.И., Левицкий А.П., Шухтина И.Н. ДЕРМАТОПРОТЕКТОРНОЕ
ДЕЙСТВИЕ КВЕРТУЛИНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИММУНОДЕФИЦИТЕ
83
Ященко Ю.Б., Буряк О.Г., Шкробанець І.Д., Павлюкович Н.Д. ПОКАЗНИКИ ЗМІНИ АКТИВНОСТІ НЕЙТРОФІЛЬНИХ ГРАНУЛОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
ПРИ ГОСТРОМУ УШКОДЖЕННІ ЛЕГЕНЬ
87

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Батіг В.М., Остафійчук М.О., Проданчук А.І. ПАТОЛОГІЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА
ПРИ СИСТЕМНОМУ ОСТЕОПОРОЗІ

90
Бодня К.І., Кадельник Л.О. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ХРОНІЧНИХ ДЕРМАТОЗІВ 94

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бідучак А.С., Шкробанець І.Д., Леонець С.І. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ В УКРАЇНІ Й ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

100
Сорокман Т.В., Шкробанець І.Д., Швигар Л.В., Макарова О.В. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ УРОДЖЕНИХ ВАД НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ 103

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Баблюк Л.А., Островський М.М. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ
З ФТИЗІАТРІЇ

106
Ванджура Я.Л. ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТА-МЕДИКА ТА ЗРОСТАННЯ ЙОГО КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ 108

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Нагірняк В.М. РОЗРАХУНОК ТЕРМАЛЬНОЇ ДОЗИ В ЦИЛІНДРИЧНІЙ ГЕОМЕТРІЇ
ПІД ЧАС ПОВЕРХНЕВОЇ ГІПЕРТЕРМІЇ ШИЇ

111

ЮВІЛЕЇ

БЕЗРУКОВ ЛЕОНІД ОЛЕКСІЙОВИЧ (ДО 75-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

115
ЛЯШУК ПЕТРО МЕФОДІЙОВИЧ (ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 117

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «КОМОРБІДІНСТЬ У КЛІНІЦІ
ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ: ФАКТОРИ РИЗИКУ, МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА
ВЗАЄМООБТЯЖЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАКОТЕРАПІЇ»
(10-11 ЖОВТНЯ 2013 РОКУ, М. ЧЕРНІВЦІ)

Акентьєва М.С. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ НЕФРОПАТІЮ
ІЗ СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ

119
Бєліков О.Б., Рощук О.І. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА ВЗАЄМООБТЯЖЕННЯ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГАСТРИТІ У ПАЦІЄНТІВ
ІЗ МЕТАЛЕВИМИ ПРОТЕЗАМИ
122
Білецький С.В., Ковальчук Л.Ю., Петринич О.А., Казанцева Т.В. ПОКАЗНИКИ
ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ ТА ВМІСТ МОНООКСИДУ НІТРОГЕНУ У КРОВІ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
125
Бойко Т.Й., Сорочан О.В., Стойкевич М.В., Толстикова Т.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ «ГЕПАДИФ» У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ НЕСПЕЦИФІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ КИШЕЧНИКУ В ПОЄДНАННІ ІЗ ГЕПАТОБІЛІАРНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 129
Вовченко М.Н. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОДЕ ПЕРИМЕНОПАУЗЫ 133

Гоженко А.І., Філіпець Н.Д. ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ НИРОК ЗА УМОВ
ПОЄДНАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ФЛОКАЛІНУ ТА ЕНАЛАПРИЛУ

138
Гребеник М.В., Микуляк В.Р., Зоря Л.В. ДИНАМІКА РІВНЯ ОКСИДУ АЗОТУ У ХВОРИХ
НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА НА ФОНІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ L-АРГІНІНУ
142
Дудка Т.В., Хухліна О.С., Дудка І.В., Гайдичук В.С., Андрусяк О.В. ЗАСТОСУВАННЯ
УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЇ КИСЛОТИ ТА НУКЛЕЇНАТУ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ІЗ СУПРОВІДНИМ ХРОНІЧНИМ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
144
Залявська О.В., Хухліна О.С., Воєвідка О.С., Каушанська О.В. ВПЛИВ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНА
ГІСТОСУМІСНОСТІ HLA-B27 НА КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ РЕАКТИВНОГО АРТРИТУ
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ У ФАЗІ ЗАГОСТРЕННЯ
149
Ілащук Т.О. ОСОБЛИВОСТІ ДОБОВОЇ РИТМІКИ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОСТРИМИ ФОРМАМИ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 153
Исаева А.С. ПРОГЕСТЕРОН И УРОВЕНЬ МЕТАБОЛИТОВ ОКСИДА АЗОТА У ЖЕНЩИН
В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
156

Катеренчук І.П., Погребняк О.О. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ВАЗОРЕГУЛЮЮЧОЮ ФУНКЦІЄЮ СУДИННОГО ЕНДОТЕЛІЮ ТА ГЕМОДИНАМІЧНИМИ І МЕТАБОЛІЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ, ПОЄДНАНУ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ

160
М’якінькова Л.О. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИАРИТМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 164
Несен А.О., Чернишов В.А., Тверетінов О.Б., Грунченко М.М., Шкапо В.Л., Чирва О.В.
ПРОВЕДЕННЯ РУТИННОЇ ОЦІНКИ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО РИЗИКУ ТА РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСУ CHARLSON ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ І КОМОРБІДНОСТІ
169
Павлюкович Н.Д., Трефаненко І.В., Павлюкович О.В. БІЛКОВИЙ ТА ЛІПІДНИЙ СПЕКТР КРОВІ ПРИ ПОЄДНАНОМУ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ХРОНІЧНОГО НЕКАЛЬКУЛЬОЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ: ТЕРАПЕВТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ КВЕРЦЕТИНУ 172
Петринич О.А. ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ТА В ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ІНСУЛІНЕМІЇ 176

Ступницька Г.Я., Федів О.І. ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ,
ОЖИРІННЯ ТА ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС

180

Теслюк Р.С. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН МОНОАМІНОКСИДАЗНОЇ АКТИВНОСТІ У ВАГІТНИХ З НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЮ ВСТЕНІЄЮ, ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ РЕСПІРАТОРНИХ РОЗЛАДІВ ТА НАЯВНОСТІ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ

183
Фадеенко Г.Д., Несен А.А., Чирва О.В. КОМОРБИДНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ И НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 187
Хухліна О.С., Мандрик О.Є., Гайдичук В.С., Антонів А.А. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ТА ІНТЕНСИВНОСТІ ФІБРОЗОУТВОРЕННЯ У ПЕЧІНЦІ ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНИЙ СТЕАТОГЕПАТИТ ЗА КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ІІ СТАДІЇ 191
Хухліна О.С., Нечіпай Ж.А., Воєвідка О.С. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ ГАСТРОПАТІЇ
195

Чернишов В.А., Несен А.О. ФІБРИЛЯЦІЯ ПЕРЕДСЕРДЬ ПРИ КОМОРБІДНОСТІ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК ТА ХРОНІЧНІЙ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ: ВІКОВІ АСПЕКТИ

199
Шаплавський М.В., Бойчук Т.М., Гуцул О.В., Слободян В.З., Буждиган В.В.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМУ КРОВІ
204
Шіфріс І.М. ВПЛИВ ТИПУ СУДИННОГО ДОСТУПУ НА КОМОРБІДНІСТЬ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК V Д СТАДІЇ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЛІКУВАННЯ ГЕМОДІАЛІЗОМ 206
Шоріков Є.І., Шорікова Д.В., Андрусяк О.В. ВПЛИВ ІНГІБІТОРІВ АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ НА ЕХОКАРДІОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ: ТЕРАПЕВТИЧНА ТА ФАРМАКОЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 209
Шумко Г.І. ОКИСНЮВАЛЬНА МОДИФІКАЦІЯ БІЛКІВ ТА СИСТЕМА ГЛУТАТІОНУ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ У ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ ФАКОВІТОМ 213
Яковлєва О.О., Кириченко О.В. ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА ЯК ПРЕДИКТОР КОГНІТИВНОГО ЗНИЖЕННЯ 216