БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2014-18-01/69)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Аляви Б.А., Исхаков Ш.А., Муминов Ш.К., Турсунбаев А.К., Толипов Р.М., Мухамедова М.Г. ВЛИЯНИЕ L-КАРНИТИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И ФАКТОРОВ ВОСПАЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА БЕЗ
ЗУБЦА Q

3
Аляви Б.А., Турсунов Р.Р., Исхаков Ш.А., Бабаев М.А., Мухамедова М.Г. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИСОПРОЛОЛА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПОЛИМОРФНОГО МАРКЕРА ГЕНА ADRB-1 7
Безруков Л.О., Тарнавська С.І., Гарас М.Н., Шахова О.О. ПОКАЗНИКИ ЛАБІЛЬНОСТІ БРОНХІВ У ДІТЕЙ ІЗ АТОПІЧНИМ І НЕАТОПІЧНИМ ФЕНОТИПОМ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ЗАЛЕЖНО ВІД АЦЕТИЛЯТОРНОГО СТАТУСУ
12
Владиченко К.А., Савчук Л.Т. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СПЕРМОГРАМ МЕДЧНОГО ЦЕНТРУ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ 15
Гавриш І.М. КОРЕКЦІЯ ПЕЧІНКОВОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ У ПОЄДНАННІ З ДИСБІОЗОМ КИШЕЧНИКУ
18
Гарбузюк В.В., Польова С.П. ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙ СТАТЕВИХ ШЛЯХІВ У ВАГІТНИХ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ 23
Гонта З.М. КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА У ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ 26
Дмитренко Р.Р., Ходоровський Г.І., Гончаренко В.А. СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ПЕРЕРИВЧАСТОЇ ГІПОБАРИЧНОЇ ГІПОКСІЇ НА ВМІСТ ОКИСНО-МОДИФІКОВАНИ БІЛКІВ У ТКАНИНАХ ЯСЕН ЗА УМОВ ФОТОПЕРІОДУ РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ 29
Задирака Д.А., Рябоконь О.В., Абрамов А.В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ХВОРИХ НА СЕРОЗНІ МЕНІНГІТИ В ДИНАМІЦІ ЗАХВОРЮВАННЯ 32
Залізняк М.С. ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ 37
Ілащук Т.О., Волошинська К.О. АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ У ЖІНОК У КЛІМАКТЕРИЧНОМУ ПЕРІОДІ: КЛІНІЧНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ПСИХОСОМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 41
Калашніков А.В., Тяжелов О.А., Лазаренко Ю.В. МАТЕМАТИЧНЕ КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БІОМЕХАНІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ІНТРАМЕДУЛЯРНОГО БЛОКОВАНОГО СТРИЖНЯ ПРИ НАДВИРОСТКОВИХ ПЕРЕЛОМАХ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ 43
Карвацька Ю.П., Денисенко О.І. ПОКАЗНИКИ СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА ВУЛЬГАРНІ ВУГРИ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ТЯЖКОСТІ – МЕШКАНЦІВ ЙОДОДЕФІЦИТНОГО РЕГІОНУ 47
Клименко В.І. ВПЛИВ ТРИВАЛОЇ ТЕРАПІЇ СТАТИНАМИ НА МІКРОЕЛЕМЕНТНИЙ ОБМІН У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ 51
Крячок Т.А., Вавілова Л.Л. ГIПЕРГЛIКЕМIЯ ЯК КОМПОНЕНТ МЕТАБОЛIЧНОГО СИНДРОМУ ТА ЯК НАЙВАЖЛИВIШИЙ ФАКТОР ЙОГО РОЗВИТКУ 54
Кульматицький А.В. СТАН ЛІПІДНОГО СПЕКТРА КРОВІ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ПОВТОРНОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ 58
Молчанюк Н.И. ВЛИЯНИЕ МАЛОЙ ДОЗЫ МЕТАНОЛА НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ ХОРИОРЕТИНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГЛАЗ КРЫС В РАННИЕ СРОКИ ЭКСПЕРИМЕНТА 63
Нечитайло Д.Ю. ДІАГНОСТИКА АРИТМІЙ ПРИ СКРИНІНГОВИХ ОБСТЕЖЕННЯХ ШКОЛЯРІВ 67

Онищенко Ю.В., Рожковская Н.Н. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ У ПАЦИЕНТОК С ОЖИРЕНИЕМ

69
Палапа В.В. ДОСЛІДЖЕНННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ КЛІНІЧНО-АНАМНЕСТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ У ЖІНОК РАННЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З НАБРЯКОВОЮ ФОРМОЮ ПЕРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМУ 75
Петринич О.А. ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАННОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ІНСУЛІНЕМІЇ 79
Распутіна Л.В. ОПТИМАЛЬНИЙ ВИБІР АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ: ХРОНІЧНЕ ОБСТРУТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ 82
Сабадош Р.В., Пиптюк О.В., Богуш А.Є., Скрипко В.Д., Ризюк М.Д., Телемуха С.Б., Хомин Д.Ю., Драгомирецький Р.Д. МАЛА ПІДШКІРНА ВЕНА ТА ГОСТРИЙ ВАРИКОТРОМБОФЛЕБІТ НИЖНІХ КІНЦІВОК 87
Сажин С.І. ЕФЕКТИВНІСТЬ СИМПТОМАТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НАПАДНОГО ПЕРІОДУ НЕАТОПІЧНОЇ ФОРМИ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 91
Салютін Р.В. ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ КЛІТИННОЇ НЕПРЯМОЇ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ 95
Сиволап В.Д., Земляний Я.В. РІВНІ РОСТОВОГО ФАКТОРУ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ 15, N-КІНЦЕВОГО ФРАГМЕНТУ МОЗКОВОГО НАТРІЙУРЕТИЧНОГО ПЕПТИДУ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ ЗІ ЗБЕРЕЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА НА ТЛІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 98
Склярова В.О. КОРЕКІЯ ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗУ ОРАЛЬНИМИ КОНТРАЦЕПТИВАМИ ПІСЛЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ 102
Скрипко Л.А. ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ ПРИ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ 106
Скрипко В.Д., Клименко Ю.А., Клименко А.О., Гончар М.Г. ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ ТОНКОКИШКОВУ НЕПРОХІДНІСТЬ ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ РОЗВИТКУ ЕНТЕРЕРГІЇ КИШЕЧНИКУ
110
Струк В.І., Батіг В.М., Бойчук Т.С. СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА У ПРОВІДНИКІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ВУЗЛА ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 115
Ткаченко А.С. FASL-ІНДУКОВАНИЙ АПОПТОЗ ПРИ ХРОНІЧНОМУ КАРАГЕНАНОВОМУ ГАСТРОЕНТЕРОКОЛІТІ 117
Урсуляк Ю.В., Сидорчук Л.П. ТРОМБОЦИТАРНО-СУДИННИЙ ГЕМОСТАЗ У ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА ЗАЛЕЖНО ВІД АЛЕЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ГЕНІВ АСЕ (I/D) ТА eNOS (894G>T). ВПЛИВ ЛІКУВАННЯ 120
Федорук О.С., Візнюк В.В., Зайцев В.І., Владиченко К.А., Ілюк І.І. ОЗОНОТЕРАПІЯ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА СЕЧОКАМ’ЯНУ ВОРОБУ ІЗ КАЛЬКУЛЬОЗНИМ ПІЄЛОНЕРИТОМ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ УДАРНО-ХИЛЬОВОЇ ЛІТОТРИПСІЇ 126
Федорук О.С., Зайцев В.І., Ілюк І.І., Владиченко К.А., Візнюк В.В. ЗМІНИ ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ КРОВІ В ПЕРІОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ 131
Ходаківський О.А., Ходаківський А.Й. КОРИГУВАЛЬНИЙ ВПЛИВ АДЕМОЛУ НА ОБМІН МОНООКСИДУ АЗОТУ В ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ЩУРІВ ІЗ МОДЕЛЬНОЮ ЦЕРЕБРАЛЬНОЮ ІШЕМІЄЮ 134
Школьніков В.С., Гумінський Ю.Й., Тихолаз В.О. ПОРІВНЯННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СЕГМЕНТІВ СПИННОГО МОЗКУ ПЛОДА ЛЮДИНИ ЗІ СПИННОМОЗКОВОЮ ГРИЖЕЮ ТА ПЛОДІВ ЛЮДИНИ БЕЗ АНОМАЛІЙ РОЗВИТКУ 138

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Булик Р.Є., Геруш І.В., Пішак В.П., Роговий Ю.Є. ЧАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ У ССАВЦІВ. УЧАСТЬ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗКУ

144
Плеш І.А., Кшановська Г.І., Хомко О.Й., Борейко Л.Д., Макарова О.В. СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ 147

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Домбровський Д.Б., Пшиборовська Ю.Р., Яковець К.І., Савін В.В., Оліник Ю.В., Максим'юк В.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН КОРДОВОЇ КРОВІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

151
Єременчук І.В. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ 155
Ляшук П.М., Сходницький І.В., Ляшук Р.П., Станкова Н.І. ГІПОГЛІКЕМІЧНИЙ СИНДРОМ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 159
Олар О.І., Микитюк О.Ю., Яковець К.І. ОПТИЧНА СПЕКТРОСКОПІЯ В МЕДИЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ

164
Пашковська Н.В. ГІПОТИРЕОЗ І ВАГІТНІСТЬ 168

Пішак В.П., Булик Р.Є., Власова К.В. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЧАСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ У ССАВЦІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ ДАНІ)

172

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бідучак А.С. СТАВЛЕННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

178

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Тимків І.С. ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВАГІТНОСТІ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

182

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Клименко В.І. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПІДГОТОВКИ ПРОВІЗОРІВ НА КАФЕДРІ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ І ФАРМАКОТЕРАПІЇ

186
Михайловська Н.С. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ «НАСКРІЗНОЇ ПРОГРАМИ» ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ 188
Панько О.М. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ВИЩОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ В КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 191
Перепелиця О.О. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У БУКОВИНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 194
Шутак Л.Б., Навчук Г.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ 198

РЕЦЕНЗІЇ

Рецензия. С.М. Чибисов, Г.С. Катинас, М.В. Рагульская. БИОРИТМЫ И КОСМОС: МОНИТОРИНГ КОСМОБИОСФЕРНЫХ СВЯЗЕЙ. – М.: Монография, 2013. – 442 с

202

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
(Д 70-РІЧЧЯ БУКОВИНСЬОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (БДМУ) )

МИКИТА БОРИСОВИЧ МАНЬКОВСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ ОРГАНІЗАТОР МЕДИЧНОЇ НАУКИ НА ПІВНІЧНІЙ БУКОВИНІ

204
Волошин О.І., Бойчук Т.М., Іващук О.І., Мещишен І.Ф. ДОСЯГНЕННЯ ВЧЕНИХ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМ ФІТОТЕРАПІЇ, АПІТЕРАПІЇ, ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ
206
Денисенко О.І., Височанська Т.П., Перепічка М.П., Гаєвська М.Ю., Гулей Л.О., Карвацька Ю.П. ВКЛАД СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В РОЗВИТОК ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 211
Іфтодій А.Г., Шкварковський І.В., Федорук О.С., Зайцев В.І., Гребенюк В.І., Білик О.В., Рева В.Б., Якобчук С.О., Гродецький В.К., Колотило О.Б., Русак О.Б., Степанченко М.С. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ КАФЕДРИ ХІРУРГІЇ ТА УРОЛОГІЇ (ДО 70-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ) 215
Хухліна О.С., Залявська О.В. СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ТА НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ ЗА 70 РОКІВ НЕВТОМНОЇ ПРАЦІ 223

Юзько Т.А., Юзько О.М., Жебчук А.Б., Захаренко Л.В., Савчук Л.Т., Чемьоркіна І.В., Владиченко К.А. ІСТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ЛІКУВАННІ БЕЗПЛІДДЯ НА БУКОВИНІ

229

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки. МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ. ЧАСТИНА І

232

ЮВІЛЕЇ

ПРОФЕСОР ПОЛЯНСЬКИЙ ІГОР ЮЛІЙОВИЧ (до 60-річчя від дня народження)

235