БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2014-18-02/70)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Афанасюк О.І. ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЬОВОГО РІВНЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ХВОРИ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З КОМОРБІДНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ ПІСЛЯ СТАНДАРТНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ

3
Білецький С.В., Новицька О.З., Петринич О.А., Казанцева Т.В. СТАН ВУГЛЕВОДНОГО, ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ТА ШВИДКІСТЬ КЛУБОЧКОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ІІ СТАДІЇ ТА В ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 8
Бойко В.В., Лопатенко Д.Е. ХВОРОБОТВОРНА ФЛОРА ПРИ ПІОПНЕВМОТОРАКСІ ТА ЇЇ ЧУТЛИВІСТЬ ДО АНТИБІОТИКІВ 11
Бондарчук Т.І. ВПЛИВ ВІТАМІНІВ С ТА Е НА ПРОЦЕСИ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА АКТИВНІСТЬ NO-СИНТАЗНОЇ СИСТЕМИ В ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ ЩУРІВ НА ТЛІ АДРЕНАЛІН-ІНДУКОВАНОГО СТРЕСУ 14
Гергелюк Т.С., Перепелиціна О.М., Сидоренко М.В. ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ КОНДИЦІЙОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ЛЮДИНИ ТА ІНТЕРФЕРОНУ-α НА РОЗВИТОК ПОПУЛЯЦІЇ ПУХЛИННИХ КЛІТИН MCF-7 18
Гриджук Т.І. СТАН ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНО-ІНДУКОВАНИХ УРАЖЕННЯХ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ЛІМФОЛЕЙКОЗ

24
Домбровський Д.Б. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ ЗА РІЗНИХ УМОВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КЛІТИН В ЕКСПЕРИМЕНТІ 29
Заєць Т.А. ВПЛИВ КРОВОВТРАТИ НА ДИНАМІКУ ПОКАЗНИКІВ ЖОВЧОУТВОРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ У ВІДПОВІДЬ НА КРАНІОСКЕЛЕТНУ ТРАВМУ 32

Жакун І.Б. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ МЕТАБОЛІЗМУ ЛІПІДІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИРАЖЕНОСТІ ТРИВОЖНОСТІ ПІД ВПЛИВОМ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ МАГНІТОТЕРАПІЇ

36
Кметь Т.І. РАННЯ ТА ВІДСТРОЧЕНА РЕАКЦІЯ КЛІТИН КОРИ СКРОНЕВОЇ ЧАСТКИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ НА ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНЕ ПОШКОДЖЕННЯ 41
Коваль Г.Д. РОЛЬ ТРАНСФОРМУВАЛЬНОГО ФАКТОРУ РОСТУ-β ТА МАТРИЧНОЇ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗИ-9 В ІМУНОПАТОГЕНЕЗІ ЕНДОМЕТРІОЗУ, ПОЄДНАНОГО З БЕЗПЛІДДЯМ 45
Колоскова О.К., Григола О.Г., Білоус Т.М., Ортеменка Є.П. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ФІЗИЧНОГО НАПРУЖЕННЯ В ШКОЛЯРІВ ІЗ ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНІВ ГЛУТАТІОН-S-ТРАНСФЕРАЗИ 50
Косілова С.Е. ВИВЧЕННЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗІ 54
Котюжинская С.Г., Гоженко А.И. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ПРИ ГИПОГЕПАРИНЕМИИ 57
Кузняк Н.Б., Продан М.П., Трифаненко С.І. ОПТИМІЗАЦІЯ РЕПАРАЦІЙНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ ПРИ АТИПОВОМУ ВИДАЛЕННІ ЗУБІВ 60
Манащук Н.В. ГІГІЄНІЧНИЙ СТАТУС ПОРОЖНИНИ РОТА ПАЦІЄНТІВ НА ТЛІ ХРОНІЧНИХ КОЛІТІВ 63
Мізюк В.М. ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ІЗ СУПУТНЬОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ 66

Москалюк В.Д., Баланюк І.В. ПОРУШЕННЯ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ТОВСТОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД

69
Новицкая И.К., Челий А.И. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ЛИЦ С БОЛЕЗНЬЮ ШЕГРЕНА 74
Оленович О.А. НЕСПЕЦИФІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ТИПУ 77
Оринчак М.А., Василечко М.М. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ ПІД ВПЛИВОМ АНТИАГРЕГАНТНОГО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА ФІБРИЛЯЦІЮ ПЕРЕДСЕРДЬ ПРИ МЕТАБОЛІЧНОМУ СИНДРОМІ 81
Паліброда Н.М., Федів О.І. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ ШЛУНКА У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ 86
Покровська Т.В. КЛІНІЧНО-ЛАБОРАТОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИ ЕПШТЕЙНА-БАРРА ВІРУСНІЙ ІНФЕКЦІЇ 89
Сегедій Л.І., Прокопів О.І. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕБІГУ І ЗАВЕРШЕННЯ БАГАТОПЛІДНОЇ ТА ОДНОПЛІДНОЇ ВАГІТНОСТІ ПІСЛЯ ЗАПЛІДНЕННЯ IN VITRO ТА ПЕРЕНОСУ ЕМБРІОНІВ У ПОРОЖНИНУ МАТКИ 94
Семененко С.Б. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ХРОНОРИТМІВ ЕКСКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК ЗА УМОВ ГІПЕРФУНКЦІЇ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 99
Склярова В.О., Бодня К.І. ЗМІНИ СЛИЗОВИХ І ШКІРИ ЗОВНІШНІХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ЖІНОК ПРИ ЕНТЕРОБІОЗІ 102

Тащук В.К., Денисюк В.І., Хребтій Г.І. ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРАПІЇ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ СУПУТНІМ АБДОМІНАЛЬНИМ ОЖИРІННЯМ ТА ДЕФІЦИТОМ МАСИ ТІЛА

105
Ткаченко А.С., Гопкалов В.Г., Орлова М.А. СИСТЕМА ГЕНЕРАЦИИ ОКСИДА АЗОТА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГАСТРОЭНТЕРОКОЛИТЕ 109
Чимпой К.А., Пашковська Н.В., Федів О.І., Паліброда Н.М. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ СИСТЕМИ ФІБРИНОЛІЗУ ПЛАЗМИ КРОВІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ДИФУЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ З ПОРУШЕННЯМ ТИРЕОЇДНОГО ГОМЕОСТАЗУ 113
Чорній Н.В. РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ 116
Шахова О.О., Січкар І.Б. ОЦІНКА КОНТРОЛЮ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ПЕРІОДІ КЛІНІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ У ПІДЛІТКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИРАЗНОСТІ ЗАПАЛЕННЯ БРОНХІВ 120
Шумко Г.І. ОЦІНКА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ІМУНОЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 124
Щурук Н.В. КОРЕКЦІЯ ДИСБІОТИЧНИХ СТАНІВ СТАТЕВИХ ШЛЯХІВ У ВАГІТНИХ ІЗ НЕВИНОШУВАННЯМ ШЛЯХОМ ДВОЕТАПНОГО ПІДХОДУ ДО ЛІКУВАННЯ 127

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Клименюк В.П., Очередько О.М. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ВИЗРІВАННЯ КОГОРТ ЗА НАРОДЖЕННЯМ НА ГЕОГРАФІЧНИЙ РОЗПОДІЛ РИЗИКІВ ІНВАЛІДИЗАЦІЇ ВНАСЛІДОК СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

132
Шевчук В.І., Забур’янова В.Ю., Вернигородська М.В., Ільюк І.А., Вернигородський В.С. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ В ОСІБ З БРОНХООБСТРУКТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 140

Шульгіна В.В., Іващук О.І., Кравчук С.Ю., Гушул І.Я. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕПІДЕМІОЛОГІІ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, УКРАЇНИ ТА СВІТУ

145

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Ілащук Т.О., Швець Н.В., Захарчук Т.В. АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ, ДИСФУНКЦІЯ НИРОК ТА ОСТЕОАРТРОЗУ У ПАЦІЄНТІВ З ОЖИРІННЯМ

148
Сорокман Т.В., Сокольник С.В., Гінгуляк М.Г., Попелюк Н.О., Андрійчук Д.Р. ЕТІОПАТОГЕНЕЗ ГАСТРИТУ ТИПУ В У ДІТЕЙ 153

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

Ляшук П.М., Ілюшина А.А., Глуговська С.В., Грабовецький О.В., Сходницький І.В. СИНДРОМ ГІПЕРАНДРОГЕНІЇ І ТИРЕОЇДНИЙ СТАТУС У ЖІНОК

157

ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ

Тащук В.К., Полянська О.С., Гулага О.І. НОВІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

159

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Березнюк В.В., Ковтуненко А.В., Зайцев А.В., Чернокур А.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТАМИ НА КАФЕДРЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

162
Каратєєва С.Ю., Хомко О.Й., Сидорчук Р.І., Плегуца О.М. ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ ВИКЛАДАННЯ СТУДЕНТАМ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇї» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА » (ОКР – «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ ») 165
Кутинська І.П. НАПИСАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ЯК КЛЮЧОВИЙ МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА ФАХОМ “ФАРМАЦІЯ” 168
Плеш І.А., Борейко Л.Д. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 170
Самура І.Б. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 173
Хільчевська В.С., Колюбакіна Л.В. ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ПІДГОТОВКУ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДО ЛІІ «КРОК-3. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА» 177

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
(Д 70-РІЧЧЯ БУКОВИНСЬОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)

Бачинський В.Т., Савка І.Г., Ванчуляк О.Я., Кулик О.Ф. НАУКОВІ НАРИСИ КАФЕДРИ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ В МИНУЛОМУ ТА СЬОГОДЕННІ

180
Білецький С.В., Петринич О.А., Казанцева Т.В. МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ЯК НАУКОВИЙ НАПРЯМОК КАФЕДРИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 184
Пашковський В.М., Кричун І.І. НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. С.М. САВЕНКА 188
Пішак В.П., Булик Р.Є., Захарчук О.І., Черновська Н.В. МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ КАФЕДРИ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ДО 70-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ КАФЕДРИ) 194
Тодоріко Л.Д., Бойко А.В., Шаповалов В.П., Степаненко В.О., Сливка В.І., Сем’янів І.О., Абдулфахаб Мохамед Ахмед ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ ФТИЗІАТРІЇ ТА ПУЛЬМОНОЛОГІЇ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 197

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки. МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ. ЧАСТИНА ІІ

232

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ПРИРОДНИЧІ ЧИТАННЯ"
(16-19 ТРАВНЯ 2014 РОКУ, М. ЧЕРНІВЦІ)

Банул Б.Ю., Марчук Ф.Д. РОЗВИТОК МАТКОВИХ ТРУБ НАПРИКІНЦІ ПЛОДОВОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

206
Бирчак І.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ АГРЕГАТНОГО СТАНУ КРОВІ ЖІНОК НА ТЛІ ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ 209
Вепрюк Ю.М. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ЕКСКРЕТОРНОЇ ТА КИСЛОТНОРЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЙ НИРОК ЗА УМОВ ДІЇ СОЛЕЙ АЛЮМІНІЮ У СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ТА СТАТЕВОЗІЛИХ ЩУРІВ 211
Гошовська А.В., Гошовський В.М. ДОЗРІВАННЯ ПЛАЦЕНТИ ЛЮДИНИ, ДІАГНОСТИКА ЗРІЛОСТІ МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДІЛЯНКИ 214
Дудченко І.О. РИЗИК РОЗВИТКУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ T393C ГЕНА А-СУБОДИНИЦІ G-БІЛКА 217
Кондря Д.О., Каліновська І.В. ЕХОГРАФІЧНІ ПАРАМЕТРИ РОЗВИТКУ ЕМБРІОНА ПРИ НЕУСКЛАДНЕНІЙ ВАГІТНОСТІ ТА ПЛАЦЕНТАРНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ НА ТЛІ НЕВИНОШУВАННЯ 221
Косілова С.Є. ГОРМОНАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ У ВАГІТНИХ ІЗ ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ 224

Кравченко О.В. АНАЛІЗ АНТЕНАТАЛЬНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ПРИ БАГАТОПЛІДНІЙ ВАГІТНОСТІ

227
Кравченко О.В., Варвуc В.А. ПЕРИНАТАЛЬНІ РИЗИКИ ПРИ ПОВТОРНОМУ КЕСАРЕВОМУ РОЗТИНІ ТА ВАГІНАЛЬНИХ ПОЛОГАХ У ЖІНОК ІЗ РУБЦЕМ НА МАТЦІ 230
Кузьміна О.О. ПРОДУКЦІЯ І РЕЦЕПЦІЯ ЧИННИКІВ РОСТУ В ПЛАЦЕНТІ ПРИ ФІЗІОЛОГІЧНІЙ ВАГІТНОСТІ ТА УСКЛАДНЕНОЮ ГЕСТОЗОМ 233
Макаренко М.В., Кузьміна О.О. ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ УШКОДЖУЮЧИХ ПЕРИНАТАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ПРИ СИНДРОМІ ЗАТРИМКИ РОЗВИТКУ ПЛОДА 236
Підвисоцька Н.І., Ластівка І.В., Бойко Л.В., Валігурський І.М. ВИПАДОК ПІЗНЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЕРМАЛЬНОЇ ФОКАЛЬНОЇ ГІПОПЛАЗІЇ У ДИТИНИ 239
Проняєв Д.В. ВАРІАНТИ БУДОВИ МАТКИ У ПЛОДІВ 242
Сивокоровська А.С., Ванчуляк О.Я., Беженар І.Л., Паливода О.Г., Андрійчук А.О. ПЕРСПЕКТИВИ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРОЇ КОРОНАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЛАЗЕРНИХ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ МІОКАРДА 245
Хаврона О.П. ВПЛИВ ПОДВІЙНОГО ІНГІБІТОРУ ЦОГ-2/5-ЛОГ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ L-АРГІНІН/NO У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ВИРАЗЦІ ШЛУНКА 249