БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2014-18-03/71)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Аббасов А.К., Аляви Б.А., Сабиржанова З.Т., Азимов А.У., Каюмов Н.У., Арипходжаева Ф.З., Салихов Б.Р., Азизов Ш.И. КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ФРУКТОЗО-1,6-ДИФОСФАТА И ФОСФОКРЕАТИНА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

5
Анчева І.А. ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ДИСФУНКЦІЇ ПЛАЦЕНТИ, АСОЦІЙОВАНОЇ ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ 10
Базарова С.А. ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В КОМПЛЕКСНУЮ ТЕРАПИЮ ПРЕПАРАТА L-АРГИНИН 14
Безсмертна Г.В. ПОШИРЕНIСТЬ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ, ДИСЛІПІДЕМІЇ ТА СУБКЛІНІЧНОГО ЗАПАЛЬНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ З ПОВТОРНИМИ ІШЕМІЧНИМИ АТАКАМИ ТА ІНСУЛЬТАМИ 18
Бойко Я.Є., Грицюк І.І. ДОСЛІДЖЕННЯ ТИТРІВ АНТИТИРЕОЇДНИХ АНТИТІЛ ТА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ЦЕЛІАКІЮ СЕРЕД ХВОРИХ НА ЮВЕНІДБНИЙ РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ 23
Вервега Б.М. ПРОЦЕСИ ФАГОЦИТОЗУ ПРИ АНТИГЕННОМУ НАВАНТАЖЕННІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ 29
Владиченко К.А. РЕЗУЛЬТАТИ СПЕРМОГРАМ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ 33
Возняк А.В. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМУ ДНЯ У ШКОЛЯРІВ ІЗ ГОЛОВНИМ БОЛЕМ ПЕРЕНАПРУЖЕННЯ 36
Волошина Н.О. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ВУЛЬГАРНІ ВУГРИ (АКНЕ) 39
Герман Л.В. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКУ У ВАГІТНИХ ПРИ ЗВИЧНІЙ ВТРАТІ ВАГІТНОСТІ 43
Гордієнко В.В. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ НИРОК ЩУРІВ ЗА КАДМІЄВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У СИСТЕМІ «МАТИ-ПЛІД» 46
Горошко О.М. ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ ЛІПІНУ ЯК ОСНОВИ ЛІПОСОМАЛЬНОЇ ФОРМИ ЛІПОФЛАВОНУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК У ЩУРІВ ЗА УМОВ МОДЕЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ 49
Григоренко А.П., Горбатюк-Шиманська О.Г., Кучерук В.М., Польовий О.А. ГОРМОНАЛЬНІ ЗМІНИ У ЖІНОК ПІЗНЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ПЕРИМЕНОПАУЗИ ТА ПОСТМЕНОПАУЗИ НА ТЛІ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ 53
Громнацька Н.М. МОНІТОРИНГ ЧАСТОТИ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ТА ОСНОВНИХ ЙОГО КРИТЕРІІВ У ДІТЕЙ 57
Давидова Н.В. ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА СТАН ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ПІДГОСТРОЇ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ 62
Доголіч О.І., Волошин О.І. ОСОБЛИВОСТІ ПОРШЕНЬ ЦИТОКІНОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ХВОРИХ НА ПОДАГРУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЇ, РІВНЯ КОМОРБІДНОСТІ ТА ЛІКУВАННЯ 64
Дьомін Ю.А., Білецька П.В. ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЯДРОВМІСНИХ КЛІТИН КОРДОВОЇ КРОВІ ПРИ НЕОВАСКУЛЯРНІЙ РЕТИНОПАТІЇ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЩУРІВ 68
Жмурик Д.В., Думброва Н.Е., Молчанюк Н.И., Милиенко М.В. ВЛИЯНИЕ ТРИДЦАТИСУТОЧНОЙ ТАМПОНАДЫ ПЕРФОТОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ СЕТЧАТКИ ГЛАЗ КРОЛИКОВ 74

Іфтодій А.Г., Козловська І.М., Оленович О.А., Білик О.В., Бродовський С.П. ВПЛИВ МІКРОФЛОРИ КИШЕЧНИКУ НА ПАТОГЕНЕЗ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНИХ УСКЛАДНЕНИХ АНАЛЬНИХ ТРІЩИН

78
Кобець В.М. ОСОБЛИВОСТІ КАРНІТИНОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ПОЗАЛІАРНЯНІЙ ПНЕВМОНІЇ У ДІЕЙ ПЕРШИХ РОКІВ ЖИТТЯ 83
Коновчук В.М., Андрущак А.В., Акентьєв С.О. ВПЛИВ РЕОСОРБІЛАКТУ НА МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ БАЛАНСУ ІОНІВ НАТРІЮ У ХВОРИХ НА ТЯЖКИЙ СЕПСИС 85
Костюк І.Р. АКТИВНІСТЬ ПЕЧІНКОВИХ ФЕРМЕНТІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ДІТЕЙ ЗА ГРАНУЛЮЮЧОГО ПЕРІОДОНТИТУ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ ХРОНІЧНОГО ТА ЗАГОСТРЕНОГО ПЕРЕБІГУ 89
Коханюк Ю.В., Федів О.І., Давиденко І.С. ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ СТРАВОХОДУ ТА МАРКЕРІВ АПОПТОЗУ У ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ У ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 93
Левицька С.А. СПАДКОВИЙ КОМПОНЕНТ У РОЗВИТКУ ІМУННИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ХРОНІЧНИХ СИНУЇТАХ У ДІТЕЙ 100
Лук’янчук О.В., Лисенко В.В., Лисенко М.А. МУЛЬТИМОДАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ПРОГРЕСУЮЧИМ РАКОМ ШИЙКИ МАТКИ 106
Михалойко І.Я. ФАКТОРИ ПРОГРЕСУВАННЯ МЕДІАКАЛЬЦИНОЗУ АРТЕРІЙ ПРИ СИНДРОМІ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ 109

Палій Г.К., Назарчук О.А., Палій В.Г., Кулаков О.І., Палій Д.В., Назарчук Г.Г., Береза Б.М., Зарицький О.М., Буркот В.М., Кравчук П.О. ВИВЧЕННЯ ПРОТИМІКРОБНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АНТИМІКРОБНОГО ЗАСОБУ ПАЛІСЕПТ ПЛЮС

114
Побігун Н.Г. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ КАЛЬЦІЄВОГО МЕТАБОЛІЗМУ В ЩУРІВ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ ФУНКЦІЄЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПІД ВПЛИВОМ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 119
Прокопів О.В., Мостюк А.І., Кармазіна Г.М. КЛІНІЧНА ТА ЛОКАЛЬНА ІМУНОМОДУЛЮЮЧА ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ ЕНТЕРОСОРБЕНТІВ ПРИ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЯХ КЛЕБСІЄЛЬОЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 123
Романишин С.С., Герелюк В.І., Кобрин О.П., Кукурудз Н.І., Курбатова Л.І., Павелко Н.М., Кропельницька Г.С. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ ПІД ВПЛИВОМ ЗИНАКСИНУ 128
Ротар Д.В. ДИНАМІКА ГЕМАТОГЕННОГО ПОШИРЕННЯ МІКРОФЛОРИ КИШЕЧНИКУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГОСТРОМУ ДЕСТРУКТИВНОМУ ПАНКРЕАТИТІ 132
Семеняк А.В. ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ТРИХОМОНІАЗУ У ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ 137

Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Кулак О.В., Ясній О.Р. АКТИВНІСТЬ КАТЕПСИНУ-Д У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

140
Ступницька Г.Я. СТАН СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ОБСТРУКТИВНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЕГЕНЬ, ПОЄДНАНОМУ З ОЖИРІННЯМ 144
Тащук В.К., Гінгуляк О.М., Іванчук П.Р. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ СУБКЛІНІЧНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗУ ЗА ДАНИМИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНУВАННЯ СЕРЦЯ І СУДИН ТА СТРЕС-ТЕСТІВ 148
Тодоріко Л.Д., Єременчук І.В., Шаповалов В.П., Ільчишен Т.І. СИНДРОМ МАЛЬАБСОРБЦІЇ ЯК ПРОЯВ СИСТЕМНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ПОШИРЕНИХ ФОРМАХ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ 154

Федорук О.С., Зайцев В.І., Владиченко К.А., Ілюк І.І., Візнюк В.В., Степанченко М.С. СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ БІЛКІВ З ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

157
Федорук О.С., Тюлєнєва О.А., Степанченко М.С. МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ УРАЖЕНОЇ ТА КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЇ НИРОК У ДИНАМІЦІ МОДЕЛІ ОДНОБІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ЩУРІВ 160
Федорчук С.М., Федорчук-Незнакомцева Є.П. ЗНАЧЕННЯ СОМАТОТИПУ В ОТОТОЖНЕННІ ФЕНОТИПІЧНИХ ОЗНАК ЛЮДИНИ 164
Цинтар Т.П. ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОМУ СТЕАТОГЕПАТИТІ, ПОЄДНАНОМУ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ 166

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бойчук Т.М., Юзько О.М. КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ЛІКАРНІ (КЛІНІКИ)

169
Білоокий В.В., Ткачук Н.П., Шеремет М.І., Гирла Я.В. АНАЛІЗ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В ЧРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 172
Клименюк В.П., Очередько О.М. АНАЛІЗ МОДИФІКАЦІЇ 6-РІЧНОЇ ВИЖИВАНОСТІ ІНВАЛІДІВ ВНАСЛІДОК ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА ТА ІНСУЛЬТУ КЛІНІЧНИМИ ФАКТОРАМИ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ПРОПОРЦІЙНОГО РИЗКУ КОКСА 175
Крекотень О.М. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ЗА ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ДИФЕРЕНЦІАЦІЄЮ ЗА 2008-2012 РОКИ 182

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Волошин М.М. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕН НИЖНІ КІНЦІВОК (CEAP) (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

188
Диб’як Ю.М. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ХІРУРГІЇ ГОМІЛКОВИХ АРТЕРІЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 192
Диб’як Ю.М. ПОРІВНЯННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДУПЛЕКСНОГО СКАНУВАННЯ І КОНТРАСТНОЇ АНГІОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УРАЖЕННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО РУСЛА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 195
Костюк І.Р. ВПЛИВ ПАТОЛОГІЇ ПЕРІОДОНТА НА ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ. СУЧАСНІ МЕТОДИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРІОДОНТИТУ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 199
Мокрик О.Я., Горицький В.М. СУЧАСНІ МЕТОДИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ХІРУРГІЧНОГО СТРЕСУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ ДАНІ) 205

Сенютович Р.В., Іващук О.І., Баранніков К.В., Пилипів В.М., Сенютович М.А., Бодяка В.Ю.,
Чорний О.В. ІНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНА ХІМІОТЕРАПІЯ РАКУ ШЛУНКА (ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ)

211

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Воронов В.Т., Джурабаєв В.С., Древицький О.І., Сумленний О.В. ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТРАВМАТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПЕРЕЛОМІ ДІАФІЗА ДОВГОЇ ТРУБЧАСТОЇ КІСТКИ (СИСТЕМНО-ПРИЧИННИЙ АНАЛІЗ)

216
Мостовой Ю.М., Распутіна Л.В., Довгань А.О., Овчарук М.В. ПРОБЛЕМА КОМОРБІДНИХ СТАНІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ УГОДІ З ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ІЗ ПОЗИЦІЇ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ. ОБГОВОРЕННЯ НАКАЗУ №555 221

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Федорчук-Незнакомцева Є.П., Голубович Л.Л., Герасименко О.І. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДОСЛАДЖЕННЯ ДОВГИХ ТРУБЧСТИХ КІСТОК НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ В СУДОВІЙ МЕДИЦИНІ

227

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Галюк В.М. СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ХІРУРГІЯ»

229
Коновалов С.В., Богомаз О.В. ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ФІЗІОЛОГІЇ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ СТУДЕНТАМ–ІНОЗЕМЦЯМ 233
Попович Я.О. СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА ЦИКЛІ «ХІРУРГІЯ» ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА» 237

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
(Д 70-РІЧЧЯ БУКОВИНСЬОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)

Колоскова О.К., Безруков Л.О., Білоус Т.М. ІСТОРІЯ ПЕДІАТРИЧНОЇ НАУКИ НА ТЕРЕНАХ БУКОВИНИ

241
Сидорчук Л.П., Левицька С.А., Кушнір О.В., Габорець І.Ю., Соколенко А.А., Урсуляк Ю.В.,
Іфтода О.М., Іващук С.І., Мельничук Л.В., Яринич Ю.М. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ АСПЕТИ ПАТОЛОГІЇ – СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ НАПРЯМОК БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ШКОЛИ
246
Федів О.І., Кушнір Л.Д. КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (1945-2014 РР.) 252

Шаплавський М.В., Боєчко В.Ф., Микитюк О.Ю., Федів В.І., Олар О.І., Махрова Є.Г., Савіч В.О. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КАФЕДРИ БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ТА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

260

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки. МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ. ЧАСТИНА IIІ

264

ЮВІЛЕЇ

ПРОФЕСОР ЮЗЬКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (до 60-річчя від дня народження)

267
ПРОФЕСОР ФЕДІВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (до 50-річчя з дня народження) 269