Буковинський медичний вісник №4, 2014 (72)

БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2014-18-04/72)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Васильєва І.М., Шевченко О.О., Вінник Ю.О., Жуков В.І., Ткаченко А.С. СТАН ОБМІНУ БІОГЕННИХ МОНОАМІНІВ І ПРОЦЕСІВ ЇХ ОКИСНЮВАЛЬНОГО ДЕЗАМІНУВАННЯ У ХВОРИХ НА ГАСТРОКАНЦЕРОГЕНЕЗ

3
Васильчишин Я.М. УДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА 7
Герман А.О. ІНТЕРЛЕЙКІН-6 ПРИ ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНОМУ ТУБЕРКУЛЬОЗІ ЛЕГЕНЬ ІЗ РІЗНОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ДО ХІМІОПРЕПАРАТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОКАЗНИКІВ ТИРЕОЇДНОГО ГОМЕОСТАЗУ 12
Головачук О.К. ЕХОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМБРІОНА У ВАГІТНИХ ГРУПИ РИЗИКУ З ГЕНІТАЛЬНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ 15
Горбач Т.В., Юнусов В.Ю., Мартынова С.Н. УРОВЕНЬ ИНТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА И ЭЛАСТИЧНОСТЬ СОСУДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ КРЫСЯТ– ПОТОМКОВ КРЫС, ПОДВЕРГАВШИХСЯ ДЕЙСТВИЮ ТАБАЧНОГО ДЫМА 20
Дудко О.Г. МЕТОДИКА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОЛІМЕРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ 25
Задирака Д.А., Рябоконь О.В. КЛІНІЧНО-ПАТОГЕНЕТИЧНА РОЛЬ СТАНУ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКИСИДАНТНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ХВОРИХ НА ГНІЙНІ МЕНІНГІТИ В ДИНАМІЦІ ЗАХВОРЮВАННЯ 29
Зелінська Н.В., Пересунько О.П. КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДЕНОКАРЦИНОМИ ШИЙКИ МАТКИ 33

Іванчук П.Р., Іванчук М.А., Амеліна Т.М. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ПРИ ВИВЧЕННІ ГЕНДЕРНОГО РОЗПОДІЛУ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

36
Іващук С.І. ІМУНОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНЕЗУ 38
Каратєєва С.Ю. ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОНОТЕРАПІЇ З ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПІДБОРОМ ДОЗИ ПРИ ГНІЙНИХ ПРОЦЕСАХ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 43
Кобрин О.П. ОЦІНКА СТАНУ МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ ТА РІВНЯ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІЗ СУПУТНЬОЮ ХЛАМІДІЙНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ 45
Ковальчук П.Є., Тулюлюк С.В., Козлов С.В. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ В УМОВАХ СЕЛЕНОДЕФІЦИТУ 49
Ковтуненко О.В., Тимчук С.М., Шпортько Б.В. АНАЛІЗ РІВНЯ ЕКСПРЕСІЇ МАТРИКСНИХ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗ 2 ТА 9 ІМУНОЦИТОХІМІЧНИМ МЕТОДОМ ДІАГНОСТИКИ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ З РЕҐІОНАРНИМИ МЕТАСТАЗАМИ 51
Колесник М.Ю. ВПЛИВ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ЧОЛОВІКІВ ІЗ НЕУСКЛАДНЕНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 55
Колоскова О.К., Шахова О.О., Богуцька Н.К. ПОКАЗНИКИ ЛАБІЛЬНОСТІ ТА ГІПЕРРЕАКТИВНІСТЬ БРОНІВ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ФІЗИЧНОГО ЗУСИЛЛЯ 60
Костюченко Л.В. РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТЯЖКИХ КОМІНОВАНИХ ІМУНОДЕФІЦИТІВ 63
Крук Т.В., Пересунько О.П., Волков Р.А. МУТАЦІЇ ГЕНІВ ГЛУТАТІОН-S-ТРАНСФЕРАЗИ У ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ЇХ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 69
Максимів О.О. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КВЕРЦЕТИНУ ЯК ТЕРАПІЇ СУПРОВОДУ ПРИ ПРОТЕЗУВАННІ ПОВНИМИ ЗНІМНИМИ ПРОТЕЗАМИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ 73

Митченок О.В. КЛІНІЧНІ ПРИКЛАДИ ЗАМІЩЕННЯ ДЕФЕКТІВ ЗУБНОГО РЯДУ З УРАХУВАННЯМ ОКЛЮЗІЙНИХ ЗМІН

78
Наріжна А.В., Кравчун П.Г., Риндіна Н.Г. ЦИТОКІНОВИЙ СТАТУС І МАТРИКСНА МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗА-9 У ПАЦІЄНТІВ ІЗ КАРДІОРЕНАЛЬНИМ СИНДРОМОМ НА ТЛІ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ І ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ 80
Оринчак Л.Б. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ СЕРЕД МЕШКАНЦІВ ПРИКАРПАТТЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ДЕЯКИХ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ЦЬОГО ЗАХВОРЮВАННЯ 83
Оринчак М.А., Василечко М.М. ОСОБЛИВОСТІ НЕСПРИЯТЛИВИХ ГЕМОСТАТИЧНИХ ЧИННИКІВ ПЕРЕБІГУ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ 90
Пахаренко Л.В. СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПЕРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМУ 95
Петрик І.О., Браверман Л.Б., Ходаківський О.А., Рокунець І.Л. ВПЛИВ ФАРМАКОПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОГО 3,2'-СПІРО-
ПІРОЛО-2-ОКСІНДОЛУ (СПОЛУКА R-86) НА РОЗВИТОК КАРДІОЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ПРИ МОДЕЛЬНОМУ ВНУТРІШНЬОМОЗКОВОМУ КРОВОВИЛИВІ
99
Підмурняк О.О. ТОТАЛЬНА НЕФРЕКТОМІЯ ЗА ЕНДОВІДЕОХІРУРГІЧНОЮ МЕТОДИКОЮ З ТРАНСПЕРИТОНЕАЛЬНИМ ДОСТУПОМ 103
Плегуца І.М., Сидорчук Р.І. ЗМІНИ ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ ХВОРИХ НА ТРАВМАТИЧНУ ХВОРОБУ 106
Поворознюк В.В., Паньків І.В. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВМІСТУ ВІТАМІНУ D У НАСЕЛЕННЯ РІЗНИХ КЛІМАТО-ГЕОГРАФІЧНИХ ЗОН КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 113
Присяжнюк В.П. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕХОКАРДІОГРАФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ 116
Радченко О.М., Бек Н.С., Потапов В.І. ЛЕПТИНЕМІЯ ТА ПОКАЗНИКИ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ РИТМУ СЕРЦЯ І ПРОГНОЗ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З ОЖИРІННЯМ 119

Салютін Р.В., Паляниця С.С., Буслович О.В., Боголепов В.М. УЛЬТРАСТРУКТУРА ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ КАПІЛЯРІВ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ІШЕМІЮ КІНЦІВОК ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ПРОГЕНІТОРНИХ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ

122
Семененко А.І., Кондрацький Б.О., Кобеляцький Ю.Ю. ГЕМОДИНАМІКА ПРИ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДЕЯКИХ ІНФУЗІЙНИХ РОЗЧИНІВ 127
Семененко С.Б. ОСОБЛИВОСТІ ЦИРКАДІАННИХ ПЕРЕБУДОВ КИСЛОТНОРЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК ЗА УМОВ ГІПОФУНКЦІЇ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 132
Семчишин М.Г., Задорожна Б.В. ВМІСТ ЗАЛІЗА В СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ ІЗ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ ЛЕГКОГО І СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНІВ ТЯЖКОСТІ В ГОСТРОМУ І ПРОМІЖНОМУ ПЕРІОДАХ 135
Слободян О.М., Проняєв Д.В., Вітенок О.Я. СИНТОПІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНІХ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ І ПРЯМОЇ КИШКИ В ДРУГОМУ ТРИМЕСТРІ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ 137
Соколенко А.А., Сидорчук Л.П., Соколенко М.О. ЗМІНИ СЕКРЕТОРНОЇ АКТИВНОСТІ АДИПОЦИТІВ ТА ВМІСТУ ЛІПІДІВ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ І ОЖИРІННЯ. РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ 141
Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Бударна О.Ю., Мусієнко А.М. АКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ПІДТИПІВ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ 147
Струк В.І. РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕНТИНУ ЗУБІВ ЛЮДИНИ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ 152

Тащук В.К., Амеліна Т.М., Полянська О.С., Гулага О.І. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ СТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ: ОЦІНКА РИЗИКУ РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ПОЄДНАНОМУ ПЕРЕБІГУ З ХОЗЛ

155
Ходан А.Г. КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ АГРЕГАТНОГО СТАНУ КРОВІ У ДІВЧАТОК ІЗ МАТКОВИМИ КРОВОТЕЧАМИ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ 158
Хухліна О.С., Антонів А.А., Войткевич Ю.І. ВПЛИВ ФАКТОРІВ ГЕМОСТАЗУ, ФІБРИНОЛІЗУ ТА ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ У ВИНИКНЕННІ ТА ПРОГРЕСУВАННІ ВЕГЕТАТИВНОЇ СОМАТОФОРМНОЇ ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА ЕСЕНЦІЙНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ 161
Хухліна О.С., Урсул О.О., Смандич В.С. ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ ТА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОТИОКСИДАНТНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ ІЗ ПОЄДНАНИМ ПЕРЕБІГОМ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ ТА ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ 164
Цинтар Т.П. ПРОТЕОЛІТИЧНА ТА ФІБРИНОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПЛАЗМИ КРОВІ ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОМУ СТЕАТОГЕПАТИТІ, ПОЄДНАНОМУ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ 169

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Зборовська Н.В., Лук’яненко Н.С. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВИНИКНЕННЯ ПРИРОДЖЕНИХ
ВАД РОЗВИТКУ У РОДИНАХ ІЗ ВИПАДКАМИ НЕПЛІДДЯ В АНАМНЕЗІ

172
Урсол Г.М., Скрипник О.А., Василенко О.М. ПРИВАТНИЙ СЕКТОР СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ – АКТИВНИЙ РЕЗЕРВ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ТА ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: ДОСВІД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 177
Шищук В.Д. CТАН ТРАВМАТИЗМУ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 182

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Федів В.І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СИНТЕЗУ, ВЛАСТИВОСТЕЙ І НАПРЯМКІВ ВИКОРИСТАННЯ НАНОЧАСТИНОК ТА НАНОСТРУКТУР НА ОСНОВІ НАПІВПРОВІДНИКІВ АIIBVI

187

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Білецький С.В., Бойко В.В., Сумарюк М.П. МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

192
Заремба Є.Х., Смалюх О.В. МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 195
Коваленко С.В. ВПЛИВ ПЕРСИСТУВАЛЬНОГО ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ОБСТРУКТИВНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЕГЕНЬ НА СТАН СЛИЗОВИХ БАР’ЄРІВ БРОНХІВ І КИШЕЧНИКУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 200
Максимчук Н.О., Коновчук В.М. ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ ЕНДОТОКСИКОЗУ СЕПТИЧНОГО ГЕНЕЗУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 205
Паляниця С.С., Панченко Л.А., Буслович О.В., Давидова Т.І., Соколов М.Ф. ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КИШЕЧНИКУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 209
Попадинець О.Г., Саган О.В., Дубина Н.М. КЛАПАНИ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ: РОЗВИТОК, МАКРО- ТА МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА, ОСОБЛИВОСТІ КРОВОПОСТАЧАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 212
Пурденко Т.Й. ПРОБЛЕМА КОГНІТИВНИХ РОЗЛАДІВ У НЕВРОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 216

Романишин Я., Костюченко Л., Бойко Я. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВАКЦИНАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ РЕВМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

222

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Ватаманюк М.М., Бєліков О.Б. КЛІНІКО-АНТРОПОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ У ПАЦІЄНТІВ ГЕРІАТРИЧНОГО ВІКУ З ПОВНОЮ ВТРАТОЮ ЗУБІВ

228
Мішалов В.Д., Козлов С.В., Іркін І.В., Гаврилюк А.О., Федотова І.А. ДІАГНОСТИКА ГОСТРОГО ІШЕМІЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ МІОКАРДА – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ 231
Патрабой В.В., Ротар Д.В. ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ – НОВА ЗАГРОЗА ФОРМУВАННЮ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ 233

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Шаплавський М.В., Бойчук Т.М., Гуцул О.В., Буждиган В.В., Григоришин П.М., Зав’янський Л.Ю., Микитюк О.Ю., Слободян В.З., Шинкура Л.М. ДОСЛІДЖЕННЯ БІОФІЗИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ ТА РОЗРОБКА ЇЇ ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ В КОНТЕКСТІ ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМУ

237

МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ

Шкварковський І.В., Антонюк Т.В. ПОЄДНАНЕ ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ КАВІТАЦІЇ ТА ВАКУУМНОЇ ТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

241

ВИПАДКИ ІЗ ПРАКТИКИ

Роговик Н.В., Захарусь М.Б., Бобер Л.Й., Цюпка Б.В., Гижа Б.І., Гижа Л.Ю. ВИПАДОК ГОСТРОГО ГАНРЕНОЗНОГО АПЕНДИЦИТУ, УСКЛАДНЕНОГО ФЛЕГМОНОЗНИМ ОМЕНТИТОМ У ДИТИНИ З МУКОВІСЦИДОЗОМ

246
Сегедій Л.І. УСПІШНЕ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ ПРИ СИНДРОМІ СВАЄРА У ДВОХ СЕСТЕР 250
Ступницька Г.Я. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРОГРАМ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ЗА МОДИФІКОВАНИМ ІНДЕКСОМ BODE НА ПІДСТАВІ ВЛАСНИХ КЛІНІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 253

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Волощук Н.І., Денисюк О.М. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА В СТУДЕНТСЬКОМУ НАУКОВОМУ ГУРТКУ КАФЕДРИ ФАРМАКОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

257
Михайловська Н.С., Шальміна М.О., Моргунцова С.А., Грицай Г.В. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ» ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СТОМАТОЛОГІЯ» 260
Перепелиця О.О., Грозав А.М. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПРОВІЗОРІВ З КУРСУ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ДО ЛІІ «КРОК 1. ФАРМАЦІЯ» 263
Романишин С.С. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ В АСПЕКТІ МЕДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ 269

Сидорчук Л.П., Білецький С.В., Петринич О.А., Іващук С.І., Казанцева Т.В., Мельничук Л.В., Никифор Л.В., Соколенко А.А., Флюндра І.Г.УНІВЕРСИТЕТСЬКІ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ – КРОК ДО УДОСКОНАЛЕННЯ
ПІДГОТОВКИ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ

273

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки. МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ. ЧАСТИНА IV

276