БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2015-19-01/73)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Авраменко А.А. Влияние внутриклеточных «депо» хеликобактерной инфекции на достоверность дыхательного теста при тестировании больных хроническим неатрофическим гастритом

3
Авраменко А.А. Частота выявления активных форм хеликобактерной инфекции на слизистой разных зон желудка у больных хроническим хеликобактериозом при их плановом тестировании (результаты 697 исследований) 6
Андрійчук Н.Й., Власик Л.І. Вплив наночастинок срібла декаедричної форми на стан системи про- та антиоксидантного захисту у щурів 9
Безруков Л.О., Хільчевська В.С., Гарас М.Н., Паладюк В.В. Фенотипова неоднорідність відповіді на лікування тяжкої бронхіальної астми за результатами кластерного аналізу 14
Беш О.М. Аналіз результатів комплексного моніторування ефективності лікування бронхіальної астми 18
Васильєва Н.В., Кричун І.І., Мельник А.І. Медикаментозна корекція ендотеліальної дисфункції та мінімалізація впливу оксидантного стресу при дисциркуляторній енцефалопатії 23
Власенко О.В. Стадії формування оперантного рефлексу у щурів 26
Гайсак М.О., Лемко І.С., Яковенко Н.А., Вагерич К.І., Чайковська Т.В., Дичка Л.В., Малиновська В.Г., Ляхова О.Б., Голубка О.П., Кудик В.Г. Обґрунтування неінтенсивної бальнеологічної детоксикації при хронічній патології органів травлення 30
Гармидер О.В., Гоженко А.И. Состояние психоэмоциональной сферы у больных поллинозом в фазе обострения 34
Герман Л.В., Каліновська І.В. Особливості плацентарного кровотоку у вагітних із невиношуванням 40
Гордієнко В.В., Бойчук Т.М. Вікові особливості гепатотоксичної дії кадмію хлориду у щурів за субхронічної експозиції доз малої інтенсивності 45

Григоренко А.П. Дослідження стану зв’язкового апарату матки у жінок перименопаузального та постменопаузального віку з урогенітальним пролапсом

49
Гуцуляк В.І. Лікування хворих із переломами кісток гомілки з використанням універсального апарата з можливістю адаптації форми опор до анатомічної конфігурації сегмента 53
Дашко М.О., Денисенко О.І. Показники системного імунітету у хворих на піодермії з різним клінічним перебігом 60
Єрмак О.С., Кравчун П.Г., Риндіна Н.Г., Ринчак П.І. Копептин, MRproADM і показники кардіогемодинаміки у хворих на гострий інфаркт міокарда залежно від наявності ожиріння 65
Кисельов С.М. Зміни гуморальних факторів, показників раннього післяінфарктного ремоделювання
серця під впливом антикоагулянтної терапії у хворих на Q-інфаркт міокарда
68
Кіт З.М., Стрільчук Л.М. Вплив аторвастатину та урсодезоксихолевої кислоти на вміст лептину у крові у хворих на артеріальну гіпертензію 73
Комнацький Б.Ю., Горицький В.М. Ефективність комбінованої місцевої анестезії у пацієнтів із стоматологічними захворюваннями, поєднаними з цукровим діабетом 76
Кулигіна В.М., Дорош І.О. Результати досліджень психологічних особливостей хворих на глосодинію 83
Кулигіна В.М., Повшенюк А.В. Результати клінічного обстеження пацієнтів із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота, поєднаними з ревматоїдним артритом 88

Ладная И.Д. Эффективность лечения нейропатии лицевого нерва методом рефлексотерапии

92
Лемко О.І., Решетар Д.В., Павлович Г.М. Галоаерозольтерапія в реабілітації хворих на негоспітальні пневмонії: клінічно-функціональні аспекти 96
Мазур О.О., Плаксивий О.Г., Калуцький І.В., Яковець К.І., Павлюк В.Д., Кульчицька Т.Л. Якісний склад і популяційний рівень мікробіоти вмісту верхньощелепних пазух у хворих на хронічний гнійний синуїт із цукровим діабетом 1-го типу 100
Матвійчук Х.Б., Сергієнко О.М., Камінський В.І. Озонотерапія генералізованого пародонти ту у пацієнтів з ускладненнями виразкової хвороби дванадцятипалої кишки 105
Міщук В.Г., Скоропад К.М. Поширеність поєднаного алкогольного ураження печінки та підшлункової залози: оцінка критеріїв ідентифікації 108
Моісеєнко І.О. Асоціація С825Т поліморфізму гена β3-субодиниці G-протеїну з артеріальною гіпертензією 114
Нечитайло Ю.М., Ковтюк Н.І. Якість життя у дітей шкільного віку з головним болем 117
Пахаренко Л.В. Психологічна дезадаптація жінок з передменструальним синдромом 120
Пашковський В.М., Кричун І.І., Васильєва Н.В. Ендотеліальна дисфункція та показники пероксидного окиснення ліпідів у пацієнтів із дисциркуляторною енцефалопатією 124

Петрук Д.В., Підмурняк О.О. Діагностичні можливості інструментальних методик у виявленні закритих травм підшлункової залози

128
Польовий В.П., Кулачек Ф.Г., Кулачек Я.В. Прогнозування та передумови розвитку ускладненого перебігу травматичного ушкодження печінки 131
Прийменко Д.С. Психоемоційний стан хворих із гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи, які застосовували різні засоби розвантаження кінцівки 133
Семененко А.І., Семененко Н.О., Кондрацький Б.О., Кобеляцький Ю.Ю., Зведенюк Ю.О., Хребтій Г.І. Особливості морфології головного мозку щурів при гострій церебральній ішемії на тлі уведення волювену 137
Семчишин М.Г., Шевага В.М., Задорожна Б.В. Мозковий кровотік при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому та проміжному періодах згідно з даними ультразвукової допплерографії 142

Сенаторова Г.С., Ольховський Є.С., Сорокіна І.В., Ольховська О.М. Бронхіти у дітей із бронхолегеневою дисплазією: клінічні прояви і морфологічні зміни слизової оболонки гортані

146
Сидорчук І.Й., Каспрук Н.А., Левицька С.А., Сидорчук Р.І., Сидорчук Л.І., Сидорчук Л.П., Яковець К.І., Сидорчук А.С. Імунологічна реактивність організму хворих на гострий бронхіт 150
Сидорчук І.Й., Каспрук Н.А., Левицька С.А., Сидорчук Л.І., Яковець К.І., Сидорчук А.Р., Сидорчук А.С. Клітинна реактивність та рівень адаптаційного напруження організму хворих на гострий бронхіт 154
Сычев Р.А. Допплеровский спектр интраренального кровотока и суточный ритм артериаольного давления у больных гипертонической болезнью 159
Склярова В.О. Частота виявлення гостриків, лямблій, аскарид і токсокар у жінок із первинним непліддям 164
Стрільчук Л.М. Особливості клініко-лабораторних та інструментальних показників у жінок старше 50 років, які підлягали холецистектомії 167
Струк В.І. Особливості змін структури та мікроелементного складу емалі зубів людини при їх патологічному стиранні у віковому аспекті 170

Торяник І.І., Колесник В.В. Імуноцитофлуоресцентний аналіз: основні етапи фенотипування та диференційний потенціал автологічних стовбурових мезенхімальних клітин in vitro

173
Трохимович О.В. Гормональні та генетичні паралелі за умов загрозливого викидня ранніх термінів гестації 178
Урсол Г.Н. Перикардиоскопия в комплексе диагностических, лечебных и паллиативных мероприятий при опухолевом перикардите (клинический опыт) 181
Федорук О.С., Степанченко М.С. Функціональні зміни контрлатеральної нирки в різні терміни після видалення ураженого органа за гострого однобічного запалення нирок у щурів 189
Хоменко В.Г. Хроноперіодичність екскреторної, іонорегулювальної та кислоторегулювальної функцій нирок 193
Хребтій Г.І. Сучасні аспекти діуретичної терапії хронічної серцевої недостатності у розрізі доказової медицини 197
Цуркан В.Г. Психоемоційна напруженість операторів в умовах групової діяльності 200

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Чайковська Г.С., Геник-Березовська С.О., Осадчук З.В., Дворакевич А.О. Моніторинг «модельних» уроджених вад розвитку травної системи у новонароджених дітей та їх летальність у структурі захворюваності

205

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Ватутин Н.Т., Смирнова А.С., Шевелёк А.Н., Тарадин Г.Г. Ревматоидный артрит: современные принципы диагностики и лечения (обзор литературы)

210
Возна Х.І. Вплив високоактивної антиретровірусної терапії на функціональний стан серцево-судинної системи (огляд літератури) 216
Лотоцька С.В. Обґрунтування використання ентеросорбенів у лікуванні синдрому ендогенної інтоксикації при різноманітних захворюваннях (огляд літератури) 222
Михайловська Н.С., Олійник Т.В., Михайловський Я.М. Клініко-патогенетична роль імунозапальних порушень та ендотеліальної дисфункції у хворих на ішемічну хворобу серця, комор бідну з гіпотиреозом (огляд літератури) 227
Нефедов А.А. Возможности фармакологической коррекции болевого синдрома при рассеянном склерозе (обзор литературы) 232
Пластунов Б.А., Ковалів М.О. Функціональний стан серцево-судинної системи першокурсників вищих навчальних закладів і чинники, що його формують (огляд літератури) 237

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Галюк Н.М. Майстер-клас як нова форма організації навчального процесу

247
Грозав А.М., Чорноус В.О., Перепелиця О.О. Аналіз результативності навчання слухачів підготовчого відділення для громадян України Буковинського державного медичного університету у 2013-2014 навчальному році 250
Ємельянова О.І. Сучасні підходи до викладання фармакогнозії студентам-фармацевтам заочної форми навчання вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації за умов кредитно-модульної системи 255
Кобрин О.П. Підготовка студентів стоматологічного факультету до практично-орієнтованого державного іспиту на кафедрі терапевтичної стоматології в умовах навчання за кредитно-трансферною системою 258
Кулаєць В.М. Підготовка лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка» 261
Мельник В.І., Трофименко О.Л. Особливості впливу на мотивацію студентів до навчання у медичному коледжі 263

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки. Медичні internet-вісті. Частина V

265

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Роговий Ю.Є., Філіпова Л.О., Дорошко В.А., Слободян К.В., Марущак А.В. Історія та сьогоднішні досягнення кафедри патологічної фізіології Буковинського державного медичного університету

268

ЮВІЛЕЙ

До 75-річчя видатного науковця

273

 

Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу “Буковинський медичний вісник”

276