БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2015-18-03/71)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бабенко А.Д. Індексна оцінка гігієнічного стану ротової порожнини та тканин пародонта за хронічного гіпертрофічного гінгівіту в ортодонтичних пацієнтів на тлі лікування брекет-технікою

3
Базюта Л.З. Діагностика порушень клітинного імунітету у жінок із гіперплазією ендометрія 7
Безсмертна Г.В., Безсмертний Ю.О. Поширеність генетично-детермінованих факторів ризику тромбофілії в осіб із цереброваскулярною патологією 10
Білоокий О.В., Роговий Ю.Є., Білоокий В.В. Аналіз лейкоцитарної формули крові за неінфікованого та інфікованого жовчного перитоніту 15
Бойчук Т.М., Грицюк М.І., Давиденко І.С. Гістохімічні дані щодо порушення окремих структур клубочків нирок щурів на ранніх термінах розвитку експериментального цукрового діабету 19
Бондаренко Ю.І., Лобанець В.Я., Ніверовський І.Й., Чернецький В.І. Клінічно-анамнестичні аспекти гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з урахуванням стоматологічного статусу пацієнта 23
Бочар О.М. Оцінка ефективності призначення олмесартану та аторвастатину у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки 29
Владиченко К.А. Аналіз випадків азооспермії в пацієнтів Медичного центру лікування безпліддя 33

Гарбузюк В.В. Профілактика передчасних пологів у жінок, хворих на туберкульоз легень

35
Голотюк В.В. Особливості експресії маркера неоангіогенезу ангіопоетину-2 у тканині аденокарциноми прямої кишки під впливом неоад’ювантної хемопроменевої терапії 38
Гоян А.В., Федоряк М.М., Шумко Н.М. Аналіз та динаміка популяції інвазивного виду павуків Spermophora senoculata (Duges, 1836) 42
Іванова Л.А. Ефективність дезобструктивної терапії при атопічній бронхіальній астмі у школярів 46
Ілащук Т.О., Бачук-Понич Н.В. Особливості змін показників стрес-тестів у хворих на стабільну стенокардію, поєднану з метаболічним синдромом 50
Іфтода О.М. Роль чинників ризику у формуванні нейросенсорної та кондуктивної глухоти, приглухуватості у дітей 53

Кіндратів Е.О. Особливості локального імунітету шийки матки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії, асоційованої з папіломавірусною інфекцією у жінок із розладами репродуктивної функції

58
Ковальчук П.Є., Гасько М.В., Тулюлюк С.В. Морфологічний вплив дефіциту селену на остеогенез 62
Ковальчук Л.Й., Мокієнко А.В., Цимбалюк К.К. Характеристика антропогенного забруднення поверхневих водойм українського Придунав’я поліхлорованими біфенілами 65
Колоскова О.К., Тарнавська С.І., Донська Т.В., Колісник І.Д. Клінічно-анамнестичні особливості фенотипу астми пізнього початку залежно від характеристики ацетиляторного статусу дітей 69
Коропецька Н.Ю., Остапів Д.Д., Нєктєгаєв І.О., Лесик Р.Б., Піняжко О.Р. Зміни спектра білків органів щурів за впливу ретаболілу, речовини LES-2222* і тестостерону пропіонату при харчовій депривації 73
Кравченко О.В. Особливості формування судинного компонента хоріона 78
Кравченко О.В., Печеряга С.В. Кількісна характеристика вільозних утворень у хоріоні при його низькому розташуванні у вагітних у ранні терміни гестації 82
Кузнецова Е.С., Кузнецов С.Г., Шухтин В.В., Бобрик Л.М., Гоженко А.И. Состояние функционального почечного резерва у больных с сахарным диабетом 2-го типа 85
Кулигіна В.М., Мунтян О.В. Вивчення впливу місцевих анестетиків на гемодинаміку великої вушної артерії в експериментальних тварин 90
Кучерук В.М., Шатковська Н.С., Онишко В.Ю. Особливості мікроциркуляції крові в матці та яєчниках у жінок із дисплазією сполучном´язової тканини тазового дна 95

Люлько А.А., Волошин Н.А., Варвашеня М.В. Морфологическое исследование критериев возможного рецидивирования простой кисты почки после проведения склеротерапии 96˚ этиловым спиртом

98
Максимів О.О., Бєліков О.Б., Гавалешко В.П. Аналіз стійкості капілярів, міграції лейкоцитів та епітеліальних клітин слизової оболонки при протезуванні повними знімними протезами у хворих на ЦД типу 2 105
Муравський А.В. Особливості клітинної та гуморальної ланок імунітету у боксерів із перенесеними черепно-мозковими травмами 109
Нефьодов О.О., Мамчур В.Й. Зміни ноцицептивного потенціалу та активності PGH-синтетази за умов експериментального еквівалента розсіяного склерозу 114
Оленич Л.В., Радченко О.М., Бек Н.С., Оленич Л.М. Особливості порушення функції нирок у хворих на артеріальну гіпертензію та ожиріння при гіпотиреозі 118
Павлюкович Н.Д., Трефаненко І.В., Рева Т.В., Павлюкович О.В. Глюкокортикоїдна функція надниркових залоз у хворих на ішемічну хворобу серця за умов коморбідності 121
Польовий В.П., Сидорчук Р.І., Райляну С.І., Карлійчук О.О. Характер і динаміка гуморальних імунних порушень за перебігу гострої кишкової непрохідності внаслідок защемлення гриж 125
Попович В.І., Лешак В.І., Багрій М.М. Клінічно-імунологічні та патоморфологічні передумови формування груп ризику на рак носоглотки 129
Прийменко Д.С. Динаміка загоєння ран у пацієнтів із гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи при розвантаженні кінцівки 134
Псарьова О.В. Вплив аторвастатину на ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та маси тіла 137

Радченко О.М., Приймачок О.О. Особливості ураження коронарних артерій у хворих на гострий інфаркт міокарда

144
Рева Т.В., Трефаненко І.В., Павлюкович Н.Д., Рева В.Б. Особливості клінічних проявів гастроезофагеальної рефлексної хвороби в осіб зі зниженою функцією щитоподібної залози 147
Семчишин М.Г. Зміни вмісту мікроелементів селену і кобальту в сироватці крові хворих при черепно-мозковій травмі в гострому та проміжному періодах 151
Синько У.В., Вакалюк І.П. Ішемічна хвороба серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень: клінічно-анамнестичні особливості перебігу захворювання у пацієнтів із коморбідною патологією 155
Скляров Є.Я., Махер Мбаркі Особливості механізму дії інгібіторів протонної помпи у лікуванні НПЗП-гастропатій 158
Сокольник С.О. Застосування аргон-плазмової коагуляції в комплексному лікуванні шлунково-кишкових кровотеч у дітей, хворих на виразкову хворобу 162
Соловей Ю.М. Клінічна ефективність застосування бластомунілу в комплексному лікуванні абдомінального сепсису 166
Струк В.І. Зміни мікроциркуляторного русла тканин пародонта при патологічному стиранні коронок зубів, ускладненому бруксизмом 171

Табаченко О.С. Апелін-12 та обестатин у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу залежно від рівня артеріального тиску

175
Такташов Г.С. Эффективность лечения больных хронической ревматической болезнью сердца с респираторными дисфункциями 178
Тащук В.К., Іванчук П.Р., Полянська О.С., Тащук І.А., Аль-Салама М.В. Дослідження варіабельності серцевого ритму за власного математичного забезпечення – можливості і перспективи 182
Тодоріко Л.Д., Герман А.О. Особливості перебігу інтоксикаційного синдрому при застосуванні глутоксиму у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень на тлі порушення тиреоїдного гомеостазу 186
Трефаненко І.В., Павлюкович Н.Д., Воєвідка О.С., Рева Т.В. Медикаментозна корекція дисбалансу антиоксидантної системи крові в осіб літнього віку з поліорганною патологією 188
Федів О.І., Сіцінська І.О. Дисліпідемія та реологічні зміни в крові у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаної з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом типу 2 192
Федорчук С.М. Вікова градація оптичної щільності п’яткових кісток у період постнатального онтогенезу 194
Федосєєва О.В. Структурно-функціональні зміни щитоподібної залози щурів раннього молочного періоду після пренатального антигенного навантаження 197
Федуленкова Ю.Я. Патоорфологічна верифікація ультрасонографічної та комп’ютерно-томографічної діагностики хронічної дифузної патології печінки 199
Чорний О.В. Біохімічні зміни слизової оболонки шлунково-кишкового тракту при різних методах формування ілеотрансверзоанастомозу в експерименті 204
Шахова О.О., Січкар І.Б. Діагностична цінність показників неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів ля верифікації ремісії бронхіальної астми у підлітків 210
Широкова С.В. Порівняльна ефективність і вплив β-адреноблокаторів та івабрадину на показники систолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів зі стабільною стенокардією 214

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Васюта В.А. Комплексна оцінка рівнів поширеності атрофії зорових нервів у регіональному аспекті

218

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Волошина Л.О. Коморбідність та поліморбідність при остеоартрозі: вікові та гендерні аспекти (ретроспективне дослідження та огляд літератури)

224
Зуб Л.О., Роборчук С.В. Особливості медикаментозного впливу патогенетичної та базисної терапії ревматоїдного артриту на стан нирок (огляд літератури) 231
Пашкова Ю.П., Палагнюк Г.О., Ружанська В.О., Жебель В.М., Жебель Н.В. Новий погляд на дерматогліфіку – як метод діагностики гіпертонічної хвороби (огляд літератури) 237
Станіславчук М.А., Процюк Л.О. Сучасні погляди на роль серотонінергічної системи в регуляції автоімунного запалення, перцепції болю та емоційної сфери (огляд літератури) 240
Ткаченко Т.В., Пентюк Л.О., Пентюк Н.О. Бактеріальні інфекції у хворих на цироз печінки (огляд літератури) 245

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Вергун А.Р. Гнійно-некротичні хронічні поверхневі захворювання пальців кисті та стопи: аналіз даних літератури і власних спостережень

254
Гур’єв С.О., Філь А.Ю., Лемішко Б.Б., Яєчник О.Р. Множинні переломи ребер та кісок таза як предиктор масивної кровотечі та летального результати 260
Хлєстова С.С. Акмеологічні аспекти фахової компетентності майбутнього медичного психолога 263

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Федонюк Л.Я., Остафійчук Д.І., Шаповалов М.О. Нанотехнології в медицині. Сучасність та перспективи

267

ОБМІН ДОСВІДОМ

Аксенова И.А., Сакалов В.В., Кнышов Г.В., Тодуров Б.М. Атеросклероз восходящей аорты как фактор риска неврологических осложнений при хирургическом лечении ишемической болезни сердца

270

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ


Ляшук Р.П., Ляшук П.М., Глуговська С.В. Коморбідність метаболічного синдрому і синдрому апное уві сні

273
Труфанов Е.А., Свиридова Н.К., Галуша А.И., Нечкалюк Н.В., Чуприна Н.Г.,
Федаш-Кирсанов А.А. Первый описанный клинический случай хореи-акантоцитоза в Украине
275
Хільчевська В.С., Шевчук Н.М., Парфьонова І.В. Сучасні діагностичні можливості у верифікації хвороби Вільсона-Коновалова у дітей (класне клінічне спостереження) 279

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Деніна Р.В. Студентський науковий гурток: удосконалення професійних навиків

282
Ключко С.С. Традиційні та інноваційні методи навчання студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології 285
Соловей Ю.М., Морар І.К. Застосування інтерактивних методів навчання на циклі «Хірургія» кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 288
Шевчук Т.І. Актуальність вивчення природно-осередкових захворювань у рамках викладання медичної паразитології 291

РЕЦЕНЗІЇ

Рецензія на монографію «Професійні хвороби» / Ю.І. Кундієв, М.А. Андрейчин,
А.М. Нагорна, Д.В. Варивончик. – К.: ВД «Авіцена», 2014. – 528 с.

295

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки. Медичні internet-вісті. Частина VІІ

298