БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2016-20-01/77)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Білик І.С., Іващук С.І. Структурні зміни підшлункової залози у хворих на гострий панкреатит з урахуванням ліпідного профілю

3
Білоокий О.В., Роговий Ю.Є., Білоокий В.В. Метааналіз окисно-модифікованих білків у нирках і печінці щурів за неінфікованого та інфікованого жовчного перитоніту 8
Білоус Т.М. Значення підвищеної маси тіла у дітей шкільного віку, які страждають на бронхіальну астму 12
Гараздюк М.С., Бачинський В.Т., Ванчуляк О.Я., Ушенко О.Г. Визначення давності настання смерті за статистичним аналізом розподілів значень комплексного ступеня взаємної поляризації зображень полікристалічних плівок ліквору 16
Гуцуляк А.І. Формування біліодигестивних анастомозів із використанням ВЧ-електрозварювання тканин за умов жовчного перитоніту в експерименті 23
Дідушко О.М., Попадинець О.Г. Морфологічне підґрунтя порушення функції нирок у хворих на гіпотиреоз 26
Дудник В.М., Буглова Н.О. Вміст Тол-подібного рецептора 4 у дітей із виразкою дванадцятипалої кишки залежно від наявності Н. pylori інфекції 30

Камилова Р.Т., Бабаева Г.Б., Мавлянова З.Ф., Башарова Л.М. Влияние систематических занятий спортом на физическое развитие юных спортсменов Хорезмской области

34
Камилова Р.Т., Мавлянова З.Ф., Абдусаматова Б.Э., Исакова Л.И., Башарова Л.М. Аддиктивное поведение учащихся, занимающихся и незанимающихся спортом 38
Клименко В.І., Вакалюк І.П., Купновицька І.Г., Кутинська І.П. Вплив тривалої терапії статинами на функціональний стан печінки у хворих на ішемічну хворобу серця 42
Кметь Т.І. Динаміка реакції нервових та гліальних клітин тім’яної частки кори великих півкуль головного мозку на ішемічно-реперфузійне пошкодження в щурів із цукровим діабетом 45
Ковалів М.О. Динаміка функціонального стану серцево-судинної системи першокурсників медичного університету за різних систем навчання 50
Колоскова О.К., Буринюк-Глов’як Х.П. Зміни сироваткового вмісту окремих гормонів у дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від рівня контролю захворювання 57
Левицька С.А. Кореляція клінічних симптомів і результатів комп’ютерної томографії приносових синусів у хворих із ринологічною патологією 62
Майданник В.Г., Мітюряєва І.О., Гнилоскуренко Г.В., Кухта Н.М., Кулик В.О., Молочек Н.В. Критерії диференційованого підходу до лікування дітей, хворих на пароксизмальну вегетативну недостатність на тлі патології шийного відділу хребта 65
Майданник В.Г., Мітюряєва І.О., Гнилоскуренко Г.В., Суходольська Е.С. Нові підходи до лікування вегето-судинної дисфункції з гіпертензією 72

Михайловська Н.С., Міняйленко Л.Є. Взаємозв’язок неалкогольної жирової хвороби печінки з компонентами метаболічного синдрому у хворих на ішемічну хворобу серця

79
Михалойко О.Я. Концентраційні зміни плазмового гомоцистеїну при гострому ішемічному інсульті 84
Муравський А.В., Чеботарьова Л.Л., Солонович О.С. Особливості електроенцефалографічних змін у боксерів-любителів, які перенесли повторні легкі черепно-мозкові травми 87
Нефедов А.А., Мамчур В.И. Оценка антиноцицептивного потенциала антидепрессантов в терапии невропатической боли, индуцированной экспериментальным аллергическим энцефаломиелитом 94
Нюшко Т.Ю. Ефективність комбінованого антигіпертензивного лікування у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії залежно від типу ремоделювання лівого шлуночка 99
Оленович О.А., Пашковська Н.В. Показники вуглеводного обміну на тлі застосування препаратів цинку в комплексному лікуванні цукрового діабету 105

Паньків І.В. Зв’язок поліморфізмів гена рецептора вітаміну D із розвитком остеопорозу у хворих на гіпотиреоз

109
Пекарь А.Ю., Міцода Р.М. Клінічний перебіг пологів та пуерперального періоду у жінок із Епштейна-Барр вірусною інфекцією 116
Повар М.А. Зміни фібрино- і протеолітичної активності в печінці та селезінці щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом, ускладненим неповною глобальною ішемією-реперфузією головного мозку 120
Погорєлов В.М., Брек В.В., Майорова М.В. Роль тіоктової кислоти у терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень 125
Погранична Х.Р., Огоновський Р.З., Камінський В.І. Біохімічні маркери пошкодження скронево-нижньощелепного суглоба при травматичних переломах суглобового відростка нижньої щелепи 129
Проняєв Д.В. Топографо-анатомічні особливості маткових труб наприкінці плодового періоду 133
Розуменко І.О., Гарбузова В.Ю., Атаман О.В. Розподіл алельних варіантів за A69314G поліморфізмом гена TNAP у хворих на гострий коронарний синдромом у курців і тих, що не курять 137
Романюк О.В. Порушення менструального циклу у жінок, що хворіють на туберкульоз 141

Савчук Н.В. Медикаментозна корекція порушень ритму серця у хворих на хронічну серцеву недостатність після перенесеного інфаркту міокарда з проведеним стентуванням

144
Семененко С.Б., Тимофійчук І.Р., Швець В.І., Слободян К.В., Марущак А.В., Васкул Н.Я., Семененко Н.Ю., Семененко В.В. Особливості хроноритмічних порушень кислотно-регулювальної функції нирок за умов гіперфункції шишкоподібної залози 148
Семчишин М.Г. Клінічна картина і динаміка змін мікроелементів сироватки крові у хворих із черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів тяжкості 151
Собчинський К.С., Возіанов С.О. Використання звукової стимуляції в лікуванні хворих з «кам’яною доріжкою» в амбулаторних умовах 155
Соколенко М.О., Москалюк В.Д., Соколенко А.А. Вплив герпесвірусів на імунний статус пацієнтів, неінфікованих ВІЛ-інфекцією 161
Тарнавська С.І., Донська Т.В., Колісник І.Д. Особливості атопічного статусу дітей, хворих на бронхіальну астму залежно від запальних патернів крові 166
Ферфецька К.В. Клінічні особливості перебігу хронічного панкреатиту, поєднаного з ожирінням та цукровим діабетом типу 2 170

Хомич Н.М., Огоновський Р.З. Інтерлейкіни як маркери запального процесу у післяопераційному періоді атипового видалення нижніх третіх молярів

173
Хухліна О.С., Вілігорська К.В. Зміни системи еритропоезу за коморбідного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та сечокам’яної хвороби 176
Шахова О.О. Показники неспецифічної гіперсприйнятливості бронхів у дітей із фенотипом астми пізнього початку залежно від ацетиляторного статусу 180
Шоріков Є.І. Впровадження донаторів оксиду азоту в умовах гіпертонічної хвороби за поєднаного перебігу з цукровим діабетом 2-го типу з урахуванням агрегаційних властивостей тромбоцитів 184
Яринич Ю.М., Маценко В.І., Сидорчук Л.П., Боднарашек О.І. Маркери функціонування гепатоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію, ожиріння та метаболічний синдром 188

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Таралло В.Л., Марараш Г.Г. Провідні складові популяційної адаптації: їх вимір і прогноз

193

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Анчева И.А. Клиническая характеристика плацентарной дисфункции с позиции тенденций современного акушерства (огляд літератури)

196
Никифор Л.В. Антибіотикопрофілактика при абдомінальному розродженні: сучасні тенденції, вітчизняні та світові погляди на проблему (огляд літератури) 200
Няньковський С.Л., Пластунова О.Б. Особливості стану здоров’я, рухової активності та харчування школярів-спортсменів (огляд літератури) 206
Островська Л.Й. Захворюваність тканин пародонта вагітних, механізми виникнення та розвитку (огляд літератури) 215
Сенютович Р.В., Шумко Б.І., Зелінська Н.В., Крук Т.В., Чорний О.В., Пилипів В.М., Сенютович М.А. Таргетна терапія раку шлунка (огляд літератури) 220
Шилівський І.В., Немеш О.М., Гонта З.М. Сучасні погляди на етіологію та патогенез запальних захворювань пародонта, їх взаємозв’язок із патологією сечовидільної системи (огляд літератури та власні дослідження) 224
Шпортун О.М. Гелотофобія як психологічна проблема суспільства та форма соціофобії (огляд літератури) 228
Юрценюк О.С. Психологічні та соціальні чинники розвитку невротичних розладів у студентів (огляд літератури) 236

ОБМІН ДОСВІДОМ

Колоскова О.К., Марусик У.І., Чепіль М.І., Горенко Н.Б. Досвід використання гіпоалергенних сумішей у вигодовуванні дітей грудного віку, хворих на атопічний дерматит

240


ВИПАДОК І З ПРАКТИКИ

Хільчевська В.С., Шевчук Н.М., Парфьонова І.В. Особливості верифікації гострого медикаментозного гепатиту у дітей (власне клінічне спостереження)

246

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Велика А.Я., Перепелиця О.О. Оцінка задоволеності студентів-провізорів майбутньою професією

250
Лембрик І.С. Формування професійної комунікативної компетентності у студентів-медиків 4-6-х курсів факультету підготовки іноземних громадян при вивченні дисципліни «Педіатрія» 254
Михалойко О.Я. Ефективність мультимедійних засобів у викладанні неврології студентам лікувального факультету 258
Синяченко О.В., Ермолаева М.В., Такташов Г.С., Пасиешвили Л.М., Егудина Е.Д., Власенко А.Б. Анализ результатов преподавания предмета «Общая практика – семейная медицина» в высшем учебном заведении 260

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки. Медичні internet-вісті. Частина ІХ

298

РЕЦЕНЗІЇ

Бойчук Т.М., Волошин О.І., Косуба Р.Б. Рецензія на навчальний посібник «Основи фармакогнозії і фітотерапії» / Т.П. Гарник, В.М. Князевич, В.А. Туманов, Л.Вв. Андріюк, Я.А. Соцька, В.О. Петріщева, К.В. Гарник, І.В. Білоусова, Т.М. Козименко. – Житомир: Рута, 2015. – 432 с.

269
Пішак В.П., Сидорчук І.Й. Рецензія на підручник «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія» для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації / За редакцією академіка НАН, НАМН України В.П. Широбокова. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 952 с.: іл. 271

ЮВІЛЕЇ

Тарас Денисович Никула (до 80-річчя від дня народження)

274

 

Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу “Буковинський медичний вісник”

277