БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2016-20-02/78)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЮВІЛЕЙ

Яскрава особистість. До 50-річчя від дня народження Т.М. Бойчука

3

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Авраменко А.А., Короленко Р.Н. Уреазная активность неактивной (кокковой) формы хеликобактерной инфекции І типа

5
Авраменко І.В. Оцінка змін функції зовнішнього дихання у пацієнтів після тяжкої негоспітальної пневмонії в динаміці протягом року 9
Бондарчук І.В., Сидорчук Л.П., Сидорчук І.Й. Рівень адаптаційного напруження і клітинна реактивність організму хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ішемічною хворобою серця 16
Борис Р.М., Дзецюх Т І. Вплив крововтрати на динаміку вмісту цитокінів сироватки крові в період гострої реакції на краніоскелетну травму 20
Волошинська К.О., Ілащук Т.О. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у пацієнток у пременопаузі і менопаузі за даними добового моніторування артеріального тиску 24
Гродецький В.К. Характер активності альфа-амілази периферичної крові у хворих на гострий панкреатит 28
Зуб Л.О., Роборчук С.В., Березова М.С. Характеристика ліпідного дисбалансу крові у хворих на ревматоїдний артрит на тлі хронічної хвороби нирок 31
Каліновська І.В. Генетичні аспекти невиношування вагітності 35
Колоскова О.К., Лобанова Т.О. Інфламатометричні особливості перебігу бронхіальної астми за різного ступеня активності еозинофільного запалення дихальних шляхів 39

Кополовець І.І. Диспансеризація хворих із атеросклеротичним ураженням екстракраніальних артерій

43
Косілова С.Є. Акушерські та перинатальні ускладнення, як фактори ризику затримки росту плода 48
Коханюк Ю.В., Горинчин М.М., Гриньова В.В., Глуговська С.В. Особливості клінічної картини та результати інструментальних методів обстеження у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, яка проходить на тлі цукрового діабету типу 2 51
Кравчун П.Г., Кадикова О.І., Крапівко С.О. Аналіз зв’язку показників кардіогемодинаміки із генотипами гена eNOS (Glu298Asp) у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння 56
Купновицька І.Г., Фітковська І.П., Клименко В.І., Губіна Н.В. Диференційована фармакотерапія артеріальної гіпертензії у жінок зі зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини 60
Левицька С.А., Солдат О.М., Яковець К.І., Максим’юк О.І., Геруш О.Л. Тимпанотомія і аденотомія versus аденотомія при лікуванні ексудативного отиту у дітей 64
Левицька С.А., Стефанюк І.С., Курулюк Р.С., Яковець К.І., Бельзецька М.І. Особливості хірургічного лікування захворювань глотки у дітей із ожирінням 67
Леміш Н.Ю., Бобик Ю.Ю. Екстрагенітальні захворювання у жінок із гестаційним діабетом 70
Литвиненко Н.А., Варицька Г.О., Погребна М.В., Сенько С.О., Давиденко В.В. Ефективність застосування протитуберкульозних препаратів 4-ї групи (циклосерину, ПАСКу) у хворих на мультирезистентний туберкульоз 74

Максим’юк В.В. Гострий панкреатит: механізми розвитку та нові підходи до діагностики, прогнозування перебігу і лікування

81
Мартинюк Г.В., Скорейко Н.Т., Скорейко Р.С., Скорейко С.С. Метаболічний синдром – деякі особливості патогенезу та його вплив на розвиток артеріальної гіпертензії 85
Мелех Б.Я. Стан антиоксидантної глутатіонової системи та процесів перекисного окиснення ліпідів у легенях морських свинок з експериментальним алергічним альвеолітом у різні періоди формування 88
Михалюк Є.Л., Діденко М.В., Малахова С.М. Зміни інтегральних показників функціонального стану легкоатлеток-спринтерів у річному циклі тренувального процесу 91
Міхєєва Т.М., Нечитайло Ю.М. Особливості серцево-судинної системи у школярів із хронічною гастродуоденальною патологією 96
Нечитайло О.Ю., Коновчук В.М. Діагностична цінність інфрачервоної термометрії у хворих на цукровий діабет із маніфестними ангіопатіями ніг 101
Ніцович І.Р., Андрієць О.А., Семеняк А.В. Лікування малих форм лейоміоми матки 105
Новиченко С.Д. Характеристика вільнорадикального ушкодження та стану антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок із наявністю артеріальної гіпертензії 108
Оржешковський В.В. Вплив інсулінорезистентності на перебіг та нейрофізіологічні показники хворих на полінейропатію 112
Пасько А.Я. Вивчення рівня продуктів окисної модифікації білків та ферментів антиоксидантного захисту у хворих з післяопераційним гіпопаратиреозом 116
Плеш І.А., Борейко Л.Д., Сливка Н.О. Особливості використання діуретиків у лікуванні хворих на есенційну гіпертензію ІІ ст. за різних варіантів циркадіанного ритму артеріального тиску 121

Процюк Л.О. Клінічні прояви ревматоїдного артриту у хворих із різними генотипами Т102С поліморфізму гена серотонінових рецепторів 5-НТR2А залежно від статі

125
Ризун Л.И., Коваль Г.Д., Ван Е.Ю., Ховрин В.В., Федоров Д.Н., Клименко В.С., Еременко А.А., Дземешкевич С.Л. Диагностический алгоритм и тактика ведения больных с синдромом дилатационной кардиомиопатии 130
Роговий Ю.Є., Майкан Р.І. Патофізіологічний аналіз впливу лікування за допомогою КТФ – лазера доброякісної гіперплазії передміхурової залози у пацієнтів вікової групи 61-75 років на показники когнітивних функцій, системи крові, водно-сольового обміну та функції нирок 138
Салій З.В. Вміст АФК+, РІ+, AnV+ у пацієнтів із наслідками черепно-мозкової травми залежно від морфометричних характеристик головного мозку 144
Семеняк А.В., Андрієць О.А., Сябрук К.С., Кучук Л.А. Лікування урогенітального трихомоніазу 148
Середюк В.Н. Клініко-патогенетичні особливості формування і перебігу хронічного легеневого серця при поєднанні з артеріальною гіпертензією 151
Скляров Є.Я., Барнетт О.Ю., Курляк Н.В. Гендерні особливості змін функціонального стану печінки у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі прийому аторвастатину 158

Скляров Є.Я., Бочар О.М. Рівень інтерлейкіну-6 у пацієнтів з есенційною гіпертензією у поєднанні з ожирінням при призначенні телмісартану або олмесартану в комплексній терапії з аторвастатином

162
Тодоріко Л.Д., Підвербецька О.В. Особливості функціонального стану кишечнику у хворих на туберкульоз легень залежно від спектра чутливості мікобактерій туберкульозу 166
Тодоріко Л.Д., Сем’янів І.О., Леснік Е.В. Частота нульового генотипу гена GSTТ1 у хворих на туберкульоз легень залежно від варіанта резистентності мікобактерії туберкульозу 169
Федів О.І., Сіцінська І.О., Давиденко І.С. Поширеність штамів H.Pylori у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднані з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 172
Шевага В.М., Задорожна Б.В., Семчишин М.Г. Зміни вмісту марганцю в сироватці крові при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступеня тяжкості у хворих мирного часу та у вояків антитерористичної операції 174
Ясінський Р.М., Васильков Д.О., Поволоцька А.В. Визначення ризику невдачі лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень 178

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Билецкий С.В., Бойко В.В., Казанцева Т.В., Петринич О.А. Гиперурикемия как фактор риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности (обзор литературы)

183
Гула В.І., Приходько О.О., Бумейстер В.І., Ярмоленко О.С., Болотна І.В. Сучасний погляд на проблему дегідратаційних порушень організму (огляд літератури) 186
Дрозд В.Ю., Хухліна О.С., Мандрик О.Є., Гріник О.Є. Деякі невирішені питання патогенетичного взаємозв’язку гастроезофагальної рефлюксної хвороби та хронічних форм ішемічної хвороби серця (огляд літератури) 191
Зубачик В.М., Яричківська Н.В. Роль оксиду азоту в гомеостазі тканин пародонтa (огляд літератури) 194
Постевка І.Д. Сучасний стан проблеми скринінгу раку молочної залози (огляд літератури) 199
Роговий Ю.Є., Швець Н.В., Швець В.І. Патофізіологія артеріальної гіпертензії, дисфункції нирок та остеоартрозу в пацієнтів з ожирінням (огляд літератури) 204
Тащук В.К., Мухамед Васек Обейд Аль Салама Коморбідність, серцево-судинна патологія і лікування гіперурикемії – чи запобігає захворюванню алопуринол? (огляд літератури) 209
Шостак С.Є., Стародуб Є.М., Дударенко В.А., Вуйцік М.І. Тактика ведення хворих із біліарним сладжем (огляд літератури і власні дані) 213
Юзько О.М., Дубик Л.В. Сучасні підходи до антенатальної та постнатальної діагностики гемолітичної хвороби (огляд літератури) 218

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Мішалов В.Д., Михайличенко Б.В., Гуров О.М., Войченко В.В., Бачинський В.Т. Міокард як об’єкт лазерного поляриметричного дослідження

223

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

Ластівка І.В., Хлуновська Л.Ю. Клінічний випадок хвороби Пеліцеуса-Мерцбахера

229

ОБМІН ДОСВІДОМ

Коваленко С.В., Кушнір Л.Д. Досвід застосування небулайзерної терапії ацетицистеїну (інгамісту) при загостреннях хронічного бронхіту в умовах пульмонологічного відділення

232

Осадчук Д.В., Чорномидз А.В. Досвід лікування гострого деструктивного панкреатиту

235

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Бойчук Т.М., Мойсей А.А. Перші кроки в організації діяльності Чернівецького державного медичного інституту (1946-1951 рр.)

241

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Гавалешко В.П. Особливості викладання пропедевтики ортопедичної стоматології в умовах кредитно-трансферної системи навчання

268
Московко Г.С. Розвиток клінічного мислення у студентів вищих навчальних медичних закладів, як когнітивна складова професійної компетентності 271

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки. Медичні internet-вісті. Частина Х

275