БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2016-20-03/79)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ


ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Авраменко А. А. Особенности выявления внутриклеточных «депо» неактивных форм хеликобактерной инфекции по уровню натуральных киллеров

3
Безруков Л. О., Колоскова О. К., Безрукова Т. Л., Шевченко Н. О. Ризик персистувального перебігу фенотипу ранньої бронхіальної астми у дітей (результати проспективного когортного спостереження) 9
Богдан Н. М. Ефективність комплексної медичної реабілітації хворих, що страждають на остеоартроз колінних суглобів із супутнім метаболічним синдромом 14
Бойко В. В., Харченко К. В., Манжура О. П., Карачарова І. Ю. Роль сонографії у ранньому виявленні рецидиву раку яєчників 18
Вергун А. Р., Красний М. Р., Паращук Б. М., Вергун О. М. Хірургічне видалення нігтів та окремі особливості комплексного лікування деструктивного поліоніхомікозу, ускладненого вторинним вростанням нігтів у хворих на цукровий діабет 2-го типу 23
Витриховський А. І. Порівняльна характеристика показників варіабельності серцевого ритму пацієнтів з явищем турбулентності серцевого ритму і без нього, у межах однотипної патології 28

Воронцова Л. Л., Коваленко В. А., Дуб М. І. Стан ендотоксин-антиендотоксинової системи у чоловіків з порушеннями репродуктивної функції

34
Галютіна О. Ю. Метаболічний синдром у хворих на ревматоїдний артрит: зв’язок із перебігом захворювання та структурно-функціональним станом серця 39
Гарас М. Н. Ефективність лікування дітей, хворих на бронхіальну астму фенотипу раннього початку залежно від ацетиляторного статусу 45
Гошовська А. В., Бирчак І. В., Гошовський В. М. Профілактика плацентарної дисфункції у жінок груп ризику. Оцінка результатів 49
Григорова А. О. Інтраопераційна профілактика когнітивної дисфункції, як складова лікувально-реабілітаційної програми захисту пародонта при пошкодженнях та запальних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки 53
Гуцуляк А. І. Макроскопічна оцінка біліодигестивних анастомозів, сформованих методом ВЧ-електрозварювання м’яких тканин в експерименті 57
Думанський Ю. В., Степко В. А., Синяченко О. В., Такташов Г. С., Гомозова О. А. Чинники, що визначають ускладнення хіміотерапії у хворих на рак легенів 62
Зінчук О. М., Орфін А. Я., Прикуда Н. М., Задорожний А. М., Оленин М. М. Клініко-епідеміологічні аспекти менінгітів у Львівській області 67

Іванова Л. А., Горбатюк І. Б. Діагностична цінність лабораторних показників у підтвердженні нестрептококової етіології гострих тонзилофарингітів у дітей

72
Іоффе І. В., Гайдаш І. С., Бурцев О. В., Глазков Е. О. Вплив «Селен активу» на енергетичний метаболізм в еритроцитах, які знаходилися під дією толуолу in vitro 76
Калиновський С. В., Власов В. В. Якість життя у хворих на грижу білої лінії живота після хірургічного лікування 81
Калуцький І. В., Плаксивий О. Г., Мазур О. О., Яковець К. І. Динаміка фібринолітичної активності ексудату у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт при комплексному лікуванні із застосуванням тіотриазоліну 84
Комаревцева І. О., Чеботарьова А. А., Яковлева Т. П., Журба О. А., Кравцова Ю. В., Комаревцева К. В., Морару-Бурлеску Р. П. Вплив застосування мезенхімальних стовбурових клітин, культивованих в апоптоз-індукованому оточенні на активність системи оксиду азоту в ішемічній тканині 88
Ларичева О. М., Цебржинський О. І., Черно В. С. Прооксидантно-антиоксидантний баланс легень за умов карагінінового плевриту та короткотривалої гіперфункції епіфіза 92
Левицька С. А. Зв'язок інтенсивності головного болю і результатів комп’ютерної томографії навколоносових синусів 96
Левицька С. А., Понич О. М., Яковець К. І., Солдат О. М., Максимюк О. І., Геруш О. Л. Лікувальна тактика у дітей із хронічним тонзилітом і гіпертрофією мигдаликів глотки 99

Левицька С. А., Стефанюк І. С., Курулюк Р. С. Особливості хірургічного лікування захворювань глотки у дітей із синдромом Дауна

103
Леонт’єва З. Р., Дутка Р. Я. Біологічний вік та темпи старіння студентів 107
Мазур О. О., Плаксивий О. Г., Калуцький І. В., Яковець К. І. Таксономічний склад та популяційний рівень мікробіоти вмісту верхньощелепних пазух у хворих на хронічний гнійний синуїт із цукровим діабетом 1-го типу залежно від тяжкості його перебігу 110
Машура Г. Ю., Ганич Т. М., Фатула М. І., Рішко О. А., Безушко Б. В. Взаємозв’язок антропометричних показників та порогу смакової чутливості до кухонної солі у пацієнтів з поєднаним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та гіпертонічної хвороби 120
Міськів В. А., Жураківська О. Я., Князевич-Чорна Т. В., Дутчак У. М., Клипич Я. І., Кулинич-Міськів М. О., Жураківський В. М., Іванців О. Р. Морфофункціональна організація панкреатичних острівців щурів 24-місячного віку та їх перебудова на 56-ту добу розвитку експериментального цукрового діабету 124
Митченок М. П. Секреторна активність привушних слинних залоз у хворих на цукровий діабет 2-го типу, що потребують хірургічної санації порожнини рота 128
Нечитайло Ю. М., Ковтюк Н. І. Надмірна маса тіла та ожиріння у дітей шкільного віку 132

Оніщенко Н. В., Рябоконь О. В. Клінічні особливості перебігу вітряної віспи у дорослих на сучасному етапі

136
Павликівська Б. М. Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей з гострими захворюваннями нижніх дихальних шляхів на фоні субклінічного гіпотиреозу 139
Роговий Ю. Є., Арійчук О. І. Патофізіологічний аналіз змін функції нирок за утворення ниркових конкрементів розміром 0,6-1,0 см cередньої чашки 143
Рожковська Н. М., Ситнік П. О. Прогнозування ризику ускладнень запальних процесів органів малого таза у жінок 147
Рябоконь О. В., Фурик О. О., Калашник К. В. Клінічні особливості перебігу гострого гепатиту в на сучасному етапі 151
Садигов Ю. М. Оцінка стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із генітальним герпесом та вірусом цитомегалії 155
Салютін Р. В., Паляниця С. С., Запольська К. М., Панченко Л. А., Шаблій В. А. Застосування алогенних мультипотентних мезенхімальних стовбурових клітин, що виділені з жирової тканини, та їх вплив на процеси резорбції пересадженого жирового графту 161

Сапунков О. Д., Косаківський А. Л., Сапункова Л. О. Будова середнього вуха у плодів людини 8-го місяця внутрішньоутробного розвитку

165
Сапунков О. Д., Косаківський А. Л., Сапункова Л. О. Розвиток і становлення ембріотопографії передньої стінки барабанної порожнини в ранньому періоді онтогенезу людини 168
Семчишин М. Г., Шевага В. М., Задорожна Б.В. Особливості клініки та перебігу закритої черепно-мозкової травми легкого ступеня тяжкості у вояків антитерористичної операції у віддаленому періоді 171
Сулим С. О. Характер циркадної і вегетативної регуляції артеріального тиску в жінок із гіпертонічною хворобою залежно від наявності супутньої залізодефіцитної анемії, її тяжкості і тривалості 175
Федів О. І., Букач О. П., Гараздюк І. В. Оксидантно-антиоксидантний стан та маркери системного запалення у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з абдомінальним ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією 183
Федів О. І., Мельник О. Б. Вплив дисліпідемії та величини вісцерального жиру на перебіг бронхіальної астми на тлі надмірної маси тіла та ожиріння 187
Цвях О. О., Чеботар Л. Д. Оксидативний стрес у тканинах шлунка щурів при моделюванні гастропатій на тлі нестачі та надлишку мелатоніну 190
Юрчишин О. І. Вивчення протимікробної дії антисептиків відносно стафілококів – збудників піодермій з різними механізмами MLS-резистентності 197

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Голотюк В. В., Романчук В. Р., Доскалюк Б. В., Попович Л. О. Біологічні ефекти окисно-модифікованої ДНК і діагностичне значення молекулярних маркерів оксидної модифікації ДНК під час дії на організм агентів радіаційної природи (огляд літератури)

202
Касьян Д. А. Хирургические и малоинвазивные вмешательства на перфорантных венах голени при варикозной болезни (обзор литературы) 207
Остафійчук Д. І., Волощук В. В., Білобрицький Ю. А. Магнітне поле. Магнітобіологія. Магнітотерапія (огляд літератури) 215
Хмара Т. В., Базік Н. О., Лопушняк Л. Я. Сучасні уявлення про варіантну анатомію гілок дуги аорти (огляд літератури) 219

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бирчак І. В., Гошовська А. В. Особливості загального та акушерсько-гінекологічного анамнезу жінок з ендометріозом 224
Польовий П. В. Перспективи державного управління стоматологічною службою на регіональному рівні 227

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

Авраменко А. А. Случай выявления хеликобактерной инфекции у всех членов семьи при их комплексном обследовании

230

Ляшук Р. П., Ляшук П. М. Випадок первинного альдостеронізму

234

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Митченок О. В., Козак Р. В. Шляхи організації навчального процесу в поєднанні з інтерактивними технологіями в модернізації викладання

236

Татарчук Л. В., Гнатюк Р. М., Вадзюк С. Н. Вплив психофізіологічних особливостей студентів на засвоєння практичних навичок із нормальної фізіології

239
Чорнописка О. П. Методичні аспекти викладання дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» англомовним студентам 242

ОБМІН ДОСВІДОМ

Ковальчук П. Є., Тулюлюк С. В. Досвід лікування переломів шийки стегнової кістки у пацієнтів у селенодефіцитному регіоні

245

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки. Медичні internet-вісті. Частина ХI

248

ЮВІЛЕЙ

Палій Гордій Кіндратович (до 80-річчя від дня народження)

251

Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу “Буковинський медичний вісник”