БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2016-20-04/80)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ


ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Авраменко А. А. Выявление внутриклеточных «депо» активных форм хеликобактерной инфекции при их раннем формировании по уровню натуральных киллеров

3
Бажора Ю. І., Усиченко О. М., Усиченко К. М. Клінічне значення визначення комбінації поліморфізму генів цитокінів у хворих на хронічний гепатит С 7
Банадига Н. В., Волошин С. Б. Роль спадковості та поліморфізму гена G308A фактора некрозу пухлин альфа у дітей із бронхіальною астмою 12
Бевзенко Т. Б. Поражение почек при аортоартериите Такаясу 17
Біволаріу А. О., Каліновська І. В. Морфологічні зміни плацент у вагітних із терміном гестації більше 40 тижнів 22
Бойчук Т. М., Ніка О. М. Вплив ішемії-реперфузії головного мозку на стан bcl-2-залежних антиапоптичних механізмів гіпокампа щурів із цукровим іабетом 25
Булик Р. Є., Власова К. В., Бурачик А. І. Оцінка динаміки морфофункціонального стану нейронів супрахіазматичних ядер гіпоталамуса щурів за тривалої світлової експозиції 30

Вакалюк І. І. Вплив поєднаного перебігу стабільної ішемічної хвороби серця та неалкогольної жирової хвороби печінки на якість життя пацієнтів після реваскуляризаційних втручань

34
Вереснюк Н. С., Пирогова В. І. Корекція дисменореї у пацієнток з аномаліями розвитку статевих органів 39
Витриховський А. І. Дослідження турбулентності серцевого ритму в прогнозуванні раптової серцевої смерті у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями 43
Денищич Л. П., Шевчук С. В. Рівень естрадіолу у хворих на системний червоний вовчак різного репродуктивного віку: зв'язок із перебігом захворювання та структурно-функціональним станом кісткової тканини 49
Драпчак І. М., Вакалюк І. П. Оцінка ефективності монотерапії Капікором та Глутаргіном у осіб з постійною фібриляцією передсердь та поєднаною патологією печінки на фоні тривалої терапії варфарином 57
Дубовик Є.І., Гарбузова В. Ю., Атаман О. В. Аналіз асоціації С1173Т поліморфізму гена вітамін К-епоксид редуктази з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском 63
Дудка Т. В., Дудка І. В. Стан нейроендокринної системи при коморбідному перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 68
Дудник В. М., Хромих К. В., Федчишен О. П. Особливості клінічного перебігу різних форм бронхіальної астми у дітей 74

Егудина Е. Д., Бевзенко Т. Б., Герасименко В. В., Синяченко О. В., Чернышова О. Е., Суярко В. И. Связь адсорбционно-реологических свойств крови при васкулите Шенлайна-Геноха с экологией регионов проживания больных

78
Козявкін В. І., Цимбалюк В. І., Медведєв В. В., Рибачук О. А., Драгунцова Н. Г. Вплив обмеження спонтанної локомоторної активності на перебіг синдрому спастичності за умови експериментальної травми спинного мозку та імплантації матриксу NeurogelTM, асоційованого з нейрогенними стовбуровими клітинами 83
Колюбакіна Л. В., Хільчевська В. С. Фенотипова неоднорідність бронхіальної астми фізичного навантаження у дітей за даними кластерного аналізу 90
Кондратюк В. М. Порушення реактивної відповіді нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові та загальної імунологічної реактивності організму у постраждалих з мінно-вибуховою травмою на першому тижні після поранення, як передумова розвитку інфекції ран 94
Крушинська Н. А., Сіренко Ю. М. Вплив синдрому обструктивного апное сну на функціональний стан нирок у хворих на артеріальну гіпертензію 99

Лесник E., Тодоріко Л., Нігулену A., Єременчук I., Сем’янів I., Підвербецька О. Соціально-економічні фактори ризику розвитку туберкульозу в умовах високої міграції в транскордонному регіоні

109
Нікітіна І. М. Сучасні аспекти антенатального догляду при багатоплідній вагітності 112
Окара Чінєренва, Вакалюк І. П., Лібрик О. М. Оцінка якості життя та когнітивних здібностей у хворих з постінфарктними аневризмами лівого шлуночка 117
Оліник О. Ю., Ковальчук М. К., Ратушняк Х. М., Старостка Ю. В., Слободян Н. Д., Яковенко В. С., Яцишин О. Ю. Корекція порушень гемореології крові, системи гемостазу та протеолізу у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з цукровим діабетом ІІ типу 122
Офорі Ішмаель Ніі, Вакалюк І. П., Лібрик О. М. Динаміка ЕКГ-феноменів у хворих з різними підходами до лікування фібриляції передсердь 126

Паньків І. В. Вплив величини індексу маси тіла на вміст вітаміну D у населення Прикарпатського регіону

131
Пасічна І. О. Спосіб прогнозування ризику виникнення синдрому подразненої кишки після проведеної антибіотикотерапії 135
Перепелиціна О. М., Ястребова О. В., Якимчук О. М., Безуглий С. В., Юрченко Н. П., Сидоренко М. В., Остапченко Л. І. Вплив лізату клітин кісткового мозку на біохімічні показники крові мишей та розвиток аденокарциноми Ерліха 139
Попадюк О. Я., Геник С. М., Мельник М. В., Пижук А. В. Вологозберігаючі та паропроникні властивості ранозаживляючих нановмісних біорозчинних полімерів 147
Прохорова С. В., Ківенко Л. М., Копійка Г. К., Федорчук Т. І., Коваль Л. І., Ситник В. В. ЕКГ – картина при позалікарняних пневмоніях у дітей підліткового віку 152
Распутіна Л. В., Распутін В. В. Залежність ступеня депресії від лікувальної тактики при гострому інфаркті міокарда 155
Родіонова В. В., Хмель О. С. Агрегація тромбоцитів та фактор Віллебранда у хворих на остеоартроз при лікуванні Мелоксикамом 161

Савіцька Ю. В. Оцінка толерантності до фізичного навантаження пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недостатністю залежно від показників якості життя

166
Семчишин М. Г., Задорожна Б. В., Шевага В. М. Особливості обміну вмісту мікроелементів сироватки крові у хворих мирного часу і вояків антитерористичної операції при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступеня тяжкості 171
Соломенчук Т. М., Бедзай А. О., Процько В. В. Особливості вуглеводного і пуринового обміну у курців, хворих на нестабільну стенокардію 180
Тарнавська С. І. Лабільність бронхів у хворих на бронхіальну астму дітей залежно від запальних патернів крові 184
Такташов Г. С., Гейко И. А., Синяченко О. В., Ермолаева М. В., Гомозова Е. А., Науменко Н. В. Клиническая значимость кремния в атмосфере регионов проживания больных ревматоидным артритом и остеоартрозом 188
Тихолаз В. О., Школьніков В. С., Гумінський Ю. Й. Структурна організація стовбура головного мозку у ембріонів людини 6-7 тижнів внутрішньоутробного розвитку 193
Узун Д. Ю., Такташов Г. С., Синяченко О. В., Грона Н. В. Постімплантаційна фібриляція передсердь у хворих старших вікових категорій з неішемічною патологією серця 198
Шевага В. М., Білошицький В. В., Задорожна Б. В., Паєнок А. В., Нетлюх А. М., Кобилецький О. Я. Клініко-анамнестичні особливості виявів ураження у пацієнтів з тяжкою черепно-мозковою травмою 203

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Мішалов В. Д., Михайличенко Б. В., Филипчук О. В., Гуров О. М., Саркісова Ю. В. Сучасний погляд на методи діагностики гострої ішемії міокарда

208
Піонтковський В. К. Хірургічне лікування гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта в осіб літнього та старечого віку 211
Сидорчук А. С. Забуті тропічні хвороби: проблеми та перспективи специфічної профілактики гельмінтних інвазій 214
Цигикало О. В., Паліс С. Ю. Сучасні відомості про морфогенез нижньої щелепи в пренатальному періоді онтогенезу людини 219

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Шаплавський М. В. Напруга зсуву в гемодинаміці як концептуальна проблема медико-біологічного змісту

223

ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

Авраменко А. А. Случай формирования медиогастральной язвы у больного хроническим неатрофическим гастритом во время колки дров

226
Исхаков Ш. А., Аляви Б. А., Камилова С. Э. Клинический случай одномоментного стентирования подвздошно-бедренного сегмента и левой коронарной артерии у пациента с сахарным диабетом типа 2 229
Ташук В. К., Маковійчук I. O., Онофрейчук Д. І., Дяченко М. Ю., Шевчук В. А. Інфаркт міокарда у молодих жінок – казуїстика чи реальність? Клінічний випадок 233

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Антонюк О. П., Яковець К. І., Прокопчук Н. М. Можливості ультразвукової діагностикиі хромоcомної патології

236

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Савка І. Г., Савка С. Д., Гринько Н. В. Особливості викладання судової медицини іноземним студентам з урахуванням їх психологічних особливостей

243
Симчич Х. С. Перспективи та проблеми безперервної освіти в сімейній медицині 246
Чорнописка О. П. Викладання дисципліни «Елементи практичної психології» в системі післядипломної освіти провізорів 249

РЕЦЕНЗІЯ

Пішак В. П. Рецензія на підручник «Фізіологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів / В. Г. Шевчук, В. М. Мороз, С. М. Бєлан [ТА ІН.]: за редакцією В. Г. Шевчука – Вид. 2, випр. і допов. – Вінниця: Нова Книга, 2015. – 448 с.: іл.

253

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки. Медичні internet-вісті. Частина ХIІ

256

Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу “Буковинський медичний вісник”