БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2017-21-01/81)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ


ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Авраменко А.О. Особливості патогенезу хронічного неатрофічного гастриту у співробітників Міністерства внутрішніх справ У країни

3
Бабінчук О.В. Особливості гормонального профілю фетоплацентарного комплексу при багатоплідній вагітності залежно від типу плацентації 7
Батіг В.М., Іваніцька О.В., Борисенко А.В., Линовицька О.В. Ефективність лікування хронічного періодонтиту з використанням депофорезу 16
Бендас В.В., Яковичук Н.Д. Вульвовагінальний кандидомікоз і неплідність 21
Біцька І.В., Шевчук А.Г., Прудніков О.В. До питання патогенезу та лікування хворих на бешиху нижніх кінцівок 23
Богуславська Н.Ю. Прогностична роль гіпергомоцистеїнемії при переношуванні вагітності за результатами ROC-аналізу 26

Гарвасюк О.В., Давиденко І.С., Тащук К.Г. Імуногістохімічна концентрація плацентарних гормонів у трофобласті хоріальних ворсинок у вагітних із залізодефіцитною анемією при передчасному дозріванні хоріального дерева

34
Галютіна О.Ю. Функція ендотелію у хворих на ревматоїдний артрит, її зв’язок з метаболічним синдромом та перебігом захворювання 39
Гнатко О.П., Кривопустов О.С. Ефективність прогестеронової терапії у жінок із загрозливим абортом залежно від поліморфізму гена рецептора прогестерону 44
Єгудіна Є.Д., Яковленко П.В., Синяченко О.В., Мікукстс В.Я. Ураження судин при експериментальному системному автоімунному захворюванні у щурів 49
Іліка В.В., Давиденко І.С., Давиденко О.М. Гістохімічна оцінка процесів окиснювальної модифікації білків у децидуальних клітинах плаценти при поєднанні запалення посліду та залізодефіцитної анемії вагітних 54
Калашник Н.В., Нікітіна І.М., Кондратюк В.К. Адекватна корекція постнатальних ускладнень при багатоплідній вагітності 58
Колесник В.В., Колесник Н.І., Кривецька І.І., Жуковський О.О., Ніка О.М. Ефективність використання гепатопротекторів у комплексному лікуванні хворих на алкогольну енцефалопатію 63
Кузняк Н.Б., Яковець К.І. Математичне моделювання закономірностей вікової динаміки морфологічних параметрів носової ділянки плодів людини 67

Лучків Н.Ю. Вплив еколого-ценотичних умов на хімічний склад рослинної сировини Сentaurea Сarpatica Рorc

71
Мазур О.О., Оленович О.А., Плаксивий О.Г., Калуцький І.В., Яковець К.І., Богач В.А. Показники ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит із цукровим діабетом 1-го типу 76
Мельничук Л.В., Сидорчук Л.П., Гасюк В.Л. Прогнозування ризиків детренованості школярів під час фізичних навантажень 81
Міхєєв А.О., Тимофієва М.П. Соціально-психологічна адаптація студентів 3-го курсу медичних факультетів 86
Мухамед Васек Обейд Аль Салама Ефективність включення до комплексної терапії стабільної стенокардії алопуринолу і кверцетину та особливості змін функціонального стану міокарда і коронарного резерву 90

Нагірняк В.М., Бранашко A.Є., Кіфічак I.Г. Вплив періодичних механічних вібрацій на артеріальний тиск людини

96
Палій В.Г., Назарчук О.А., Палій Д.В., Яковець К.І. Обґрунтування медичного застосування антимікробних засобів, що містять декаметоксин® 100
Повх В.Л., Фоміна Л.В., Ходаківський М.А., Ходаківський О.А. Експериментальна оцінка впливу нарізного введення мемантину та розчинів амантадину і магнію сульфату на мікроциркуляцію в судинах заднього полюса ока після контузії або в гострий постреперфузійний період на тлі реканалізації а. ophthalmica 106
Погоріла А.В., Шінкарук-Диковицька М.М., Ходаківський О.А. Ізоферментне визначення активності нейрон-спецефічної енолази та титру білка s-100 у нижньому альвеолярному нерві при моделюванні його компресійно-токсичного ураження 111
Погорєлов В.М., Брек В.В., Телегіна Н.Д., Маслова Є.П., Лисицька Н.А. Стан кардіоваскулярних порушень та їх корекція у хворих на хронічне легеневе серце 118

Сажин С.І. Ефективність симптоматичної терапії неатопічної бронхіальної астми у дітей із альтернативними характеристиками ацетиляторних процесів

122
Свіжак В.К., Чорноус В.О., Дейнека С.Є. Вплив хімічної будови 2,4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-метилкарбінолів та 5-карбальдегідів на їх антимікробну активність 126
Семенчук С.А., Яковлева О.А., Стоцкая Т.В. Эффективность применения L-аргинина L-глутамата как метаболического корректора у больных с постинфарктным кардиосклерозом 132
Синяченко Ю.О., Самойленко Г.Е., Синяченко О.В. Течение и эффективность лечения варикозной болезни вен у больных с артериосклерозом нижних конечностей 136
Сирота Б.В. Патогенетичне значення екосистеми мікробіоти кишечнику у розвитку ешерихіозних ентероколітів 141
Скляров Є.Я., Четайкіна А.В. Клініко-патогенетичні особливості перебігу ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у пацієнтів із хронічними обструктивними захворюваннями легень 146

Сливка Н.О., Вірстюк Н.Г., Плеш І.А., Борейко Л.Д., Гайдуков В.А., Кшановська Г.І. Можливості ранньої діагностики гепаторенального синдрому у хворих на алкогольний цироз печінки

149
Станіславчук М.А., А.А. Аль Салім, Заічко Н.В. Зв’язок дисадипокінемії з кардіометаболічними чинниками та структурно-функціональним станом серця у чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом 154
Стрільчук Л.М., Беш Д.І., Рафалюк О.І. Клінічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця залежно від стану жовчного міхура у хворих, яким проведено аорто-коронарне шунтування 160
Радченко О.М., Пилипів Л.І. Лептин крові та функція зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень 164

Федорук О.С., Степан В.Т., Ілюк І.І. Вплив антибіотика на показники неспецифічного імунітету в нирках щурів з адреналіновим стресом

167
Ткаченко А.С., Горбач Т.В., Гопкалов В.Г., Васильева И.М., Мартынова С.Н. VEGF, MMP-2 и ММР-9 вовлечены в регуляцию ангиогенеза при экспериментальном каррагинан-индуцированном воспалении 170
Хухліна О.С., Смандич В.С. Стан компонентів сполучної тканини та системного протеолізу у хворих на хронічний панкреатит та ожиріння 173
Цинтар Т.П. Стан системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із хронічним обструктивним захворюванням легень 178
Шахова О.О. Клінічно-анамнестичні особливості перебігу бронхіальної астми у підлітків: результати багаторічного динамічного моніторингу 182
Шорікова Д.В., Шоріков Є.І. Вплив донатора оксиду азоту на стан коагуляційного гемостазу та фібринолізу у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом типу 2 186

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Деньга О.В., Рейзвих О.Э. Роль и место школьной стоматологии в профилактике основных стоматологических заболеваний у детей

191

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Білецький С.В., Казанцева Т.В., Петринич О.А., Бойко В.В. Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів у лікуванні хронічної серцевої недостатності (огляд літератури)

196
Кишкан І.Г., Косуба Р.Б. Метилксантини: сучасний стан та перспективи застосування (огляд літератури) 200
Максимчук Н.О., Коновчук В.М. Метаболізм аргініну: перспективи клінічного використання (огляд літератури) 205
Науменко К.Є., Бєліков О.Б. Розповсюдженість основних стоматологічних захворювань та потреба військовослужбовців в ортопедичному лікуванні (огляд літератури) 211

Семчишин М.Г., Задорожна Б.В., Шевага В.М., Задорожний А.М. Функціональне значення та сучасні погляди на роль мікроелементів у неврології (огляд літератури)

215
Сидорчук А.С. Забуті протозойні тропічні інвазії: стан та перспективи вакцинації на сучасному етапі (огляд літератури) 221
Сорохан М.М., Бєліков О.Б. Порівняльна характеристика мостоподібних протезів з мініінвазивним препаруванням опорних зубів (огляд літератури) 224
Цигикало О.В., Попова І.С., Кузняк Н.Б., Паліс С.Ю., Шостенко А.А., Дроник І.І. Сучасні уявлення про патогенез природжених вад лиця (огляд літератури) 230
Юрценюк О.С., Карвацька Н.С., Савка С.Д., Ротар С.С., Курик В.І. Психопрофілактика та психокорекція непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів (огляд літератури) 235

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Гуцуляк В.І., Бородайкевич Р.Д., Гуцуляк А.І. Сучасні інноваційні технології 3-d моделювання та шляхи оптимізації навчання лікарів-інтернів основам черезкісткового остеосинтезу

239
Каратєєва С.Ю. Сучасна методика практичного навчання студентів з дисципліни «догляд за хворими» 242
Мельник Н.С., Герелюк В.І., Мельничук А.С., Мельничук Г.М., Костюк І.Р., Семенюк Г.Д. Посилення мотивації студентів стоматологічного факультету до самостійної позааудиторної роботи з метою підвищення ефективності навчального процесу 244

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

Авраменко А.А. Случай выявления внутриклеточного «депо» хеликобактерной инфекции у больного с аденокарциномой средней трети тела желудка

248

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки. Медичні internet-вісті. Частина ХІIІ

251

РЕЦЕНЗІЯ

Рецензія на підручник «Хронофармакология для врача, провизора и студента» / С.М. Дроговоз, С.Ю. Штриголь, С.И. Рапопорт [и др.]: за редакцією С.М. Дроговоз. – Харків: ПП «ТІТУЛ», 2016. – 373 с

254

ЮВІЛЕЙ

Професор Головацький Андрій Степанович (до 80-річчя від дня народження)

257