БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК (2017-21-02/81)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ


ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вацеба Т.С. Вплив метформіну на кардіоваскулярний ризик у хворих на гіпотиреоз із ожирінням та порушенням вуглеводного обміну на стадії предіабету

3
Діденко Д.В. Діагностика хронічного обструктивного захворювання легень у пацієнтів з ішемічною хворобою серця в умовах стаціонару 8
Кадикова О.І. Прогресування хронічної серцевої недостатності залежно від генотипів поліморфізму гена лептину (ARG223GLN) у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння 13
Карлійчук М.А. Ефективність нейропротекторного супроводу хворих на цукровий діабет при виконанні панретинальної лазеркоагуляції 16
Комнацька К.М., Черешнюк І.Л., Ходаківський О.А., Мельник А.В. Характеристика внутрішньоклітинних (метаболітотропних) механізмів нейроретинопротективної активності мелатоніну при терапії модельної контузії зорового аналізатора 19

Косминіна Н.С., Лучак М.В. Особливості обміну цинку в дітей за різних екологічних умов проживання

24
Мельничук Л.В., Долженко О.Г., Регульська І.Б. Проблемні питання лікування захворювань респіраторної системи дітей 27
Михайловська Н.С., Міняйленко Л.Є., Різник О.І., Лісова О.О., Олійник Т.В. Ефективність застосування урсодезоксихолевої кислоти та L-аргініну на тлі базисної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну з неалкогольною жировою хворобою печінки 31
Некрут Д.О., Заічко Н.В. Вплив поєднання високожирової дієти та тіолактонової гіпергомоцистеїнемії на масо-ростові параметри та біохімічні маркери стану печінки у щурів 36
Неспрядько В.П., Мороз Ю.Ю., Лисейко Н.В. Стан оклюзійних співвідношень у період адаптації пацієнтів до незнімних зубних протезів 42
Николаева А.В., Деньга О.В., Макаренко О.А. Клинико-лабораторная оценка эффективности профилактики осложнений заболеваний тканей пародонта у женщин с гипо- и гиперэстрогенией 47

Ніка О.М., Кривецька І.І., Жуковський О.О., Колесник Н.І. Застосування антиагрегантів у комплексному лікуванні хворих на атеротромботичний ішемічний інсульт залежно від хроноритмів ланок гемостазу

54
Пашковський В.М., Кричун І.І., Васильєва Н.В., Яремчук О.Б., Білоус І.І. Ендотеліальна дисфункція та показники пероксидного окиснення ліпідів у пацієнтів із хворобою Паркінсона 57
Присяжнюк В.П. Результати комплексного лікування хворих на хронічний гепатит невірусного походження з використанням L-карнітину 61
Ротар О.В. Фактори, що впливають на результати лікування гострого некротичного панкреатиту 67
Сипало А.О., Кравчун П.Г., Кадикова О.І., Інюточкіна І.О. Стан коронарних артерій у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу залежно від типів дисліпідемій 71

Слащева Т.Г., Марцовенко І.М., Сіренко Ю.М., Радченко Г.Д. Особливості контролю артеріального тиску в різних регіонах України

76
Соломенчук Т.М., Бедзай А.О., Процько В.В. Метаболічні порушення у жінок, хворих на нестабільну стенокардію, залежно від звички куріння 85
Сороківський І.С., Готь І.М. Перебіг раннього післяопераційного періоду у пацієнтів після пластики гострих післяекстракційних ороантральних сполучень трапецієподібним клаптем 89
Тащук В.К., Іванчук П.Р., Тащук М.В., Полянська О.С., Амеліна Т.М., Маковійчук І.О., Онофрейчук Д.І., Шевчук В.А. Кількісна оцінка електрокардіограми в порівнянні ефективності кардіопротекції при гострому інфаркті міокарда 94
Тащук В.К., Полянська О.С., Амеліна Т.М. Результати наукових досліджень кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини 100

Фаді Хаза Файяз Шадід, Кричун І.І. Вміст у плазмі крові деяких маркерів пошкодження ендотелію та показники ендотелійзалежної вазодилатації у хворих із загостренням хронічної дискогенної люмбалгії

103
Хіміч С.Д., Чемерис О.М. Типові помилки невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі потерпілим із політравмою на тлі ожиріння 106
Хребтій Г.І., Злонікова K.M., Ковалишена O.Я. Ефективність комбінованої гіполіпідемічної та антигіпертензивної терапії, прогностичні ефекти та клінічні експериментальні критерії терапії 110
Чайковська Г.С., Лук’яненко Н.С., Гнатейко О.З., Кеч Н.Р. Клінічний стан здоров'я дітей з різними шляхами впливу хімічних ксенобіотиків на дитячий організм 113
Черемісіна В.Ф. Роль адипокінів у регуляції кісткового ремоделювання при захворюваннях м’яких тканин пародонта 118
Черепій Н.В. Виявлення та оцінка факторів ризику хронічного обструктивного захворювання легень у пацієнтів із вперше встановленим діагнозом 121

Чмир Н.В., Дутка Р.Я. Патогенетичні та клінічні особливості метаболічного синдрому, пов’язаного з ожирінням та їх прогностичне значення

127
Шевченко О.О., Назар П.С., Левон М.М., Зіневич Я.В. Динаміка біохімічних показників та периферичної картини крові у хворих на хронічний алкогольний гепатит у процесі лікування 131
Шевченко О.С., Овчаренко І.А. Моніторинг ефективності лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз із застосуванням різних стандартних схем лікування 135

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Пересунько О.П., Кміть Н.В. Мутації генів BRCA 1 та BRCA 2 при раку яєчників – актуальне питання предиктивної та превентивної медицини (огляд літератури)

139
Романюк А.М., Сікора В.В., Линдіна Ю.М., Линдін М.С. Поширеність важких металів у навколишньому середовищі та їх роль у життєдіяльності організму (огляд літератури) 145
Сенютович Р.В., Іващук О.І., Бодяка В.Ю., Унгурян В.П., Шульгіна В.В. Хірургічні клеї. Хімічна структура, механізми дії (огляд зарубіжної літератури) 151
Токар О.М., Батіг В.М. Особливості впливу шкідливих виробничих факторів на клінічний перебіг, діагностику та лікування захворювань пародонта у працівників первинної деревообробної промисловості Чернівецької області (огляд літератури) 157
Усенко О.Ю., Литвиненко О.М., Тернавський О.П. Хірургічні методи коагуляційного гемостазу паренхіми печінки (огляд літератури) 163

МЕДИЧНА ОСВІТА

Колесник М.Ю. Соціальна мережа Facebook як платформа для дистанційної освіти лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина»: досвід використаня

169
Міхєєв А.О., Попович В.Б., Тимофієва М.П., Яковець К.І. Гендерні відмінності особистісної адаптації студентів до навчання на 3-му курсі 173
Савка І.Г. Перший досвід реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу в БДМУ 177
Семисюк А.М., Лапа Г.М., Рак О.М. Фаховоорієнтована іншомовна освіта як чинник підготовки майбутніх лікарів 179
Середюк В.Н. Досвід предметно-орієнтованого навчання на засадах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу за результатами всеукраїнської студентської олімпіади з терапії (внутрішніх хвороб) 183

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Селезньова В.О., Власик Л.І., Селезньова Л.Я., Жуковський О.М., Власик Л.Й., Тимофійчук Л.І. Дослідження природної інфікованості іксодових кліщів бореліями у чернівецькій області за 2015-2016 роки

188

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Січкоріз О.Є. Медико-соціальне дослідження рівня компетентності організаторів охорони здоров’я Львівщини стосовно реформування системи охорони здоров’я

192

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Іпатов А.В., Лисунець О.М., Ханюкова І.Я., Ткаченко Ю.В., Овдій М.О., Зубко І.М., Бірець Н.М., Волкова Л.В. Первинна інвалідність внаслідок провідних хвороб системи кровообігу в Україні (2015-2016 рр.)

197

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Пам’яті професора Б.О. Мількова (до 85-річчя від дня народження)

203

МЕДИЧНІ INTERNET-ВІСТІ

За редакцією К.І. Яковець, С.Є. Дейнеки. Медичні internet-вісті. Частина ХІV

206

ЮВІЛЕЙ

Наш поважний сучасник Патратій Володимир Кузьмич (до 90-річчя від дня народження)

209