Титульна сторінка

Зміст

Галерея вітчизняних вчених
Демко Михайло Юхимович (1900-1980) 6
Demko Mykhailo Yukhymovych (1900-1980)

Оригінальні дослідження
Сенютович Р.В., Бізер Л.І. КОМБІНОВАНІ ВТРУЧАННЯ НА ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНАХ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМУ РАКУ 8
COMBINED SURGICAL INTERFERENCES ON THE FEMALE GENITAL ORGANS IN COLORECTAL CANCER

Курик О.Г., Бевза Д.П., Галахін К.О. УЛЬТРАСТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА APUD-СИСТЕМИ ШЛУНКА ПРИ НЕЕНДОКРИННИХ РАКАХ ШЛУНКА 12
ULTRASTRUCTURAL CHARACTERISTIC OF THE APUD-SISTEM OF THE GASTRIC MUCOSA IN NONENDOCRINE GASTRIC CANCER

Годованець Ю.Д., Альошина Г.В. РЕЗУЛЬТАТИ ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АПОПТОЗУ ТА ПРОЛІФЕРАЦІЇ КЛІТИН ПЕЧІНКИ НОВОНАРОДЖЕНИХ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ 17
RESULTS OF IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDIES OF APOPTOSIS AND CELLULAR PROLIFERATION OF NEWBORNS’ LIVER IN PERINATAL PATHOLOGY

Пашковська Н.В., Давиденко І.С. МОРФОЛОГІЯ ЕНДОТЕЛІЮ СУДИН СТОВБУРА ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ДІАБЕТИЧНІЙ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ 20
MORPHOLOGy OF the ENDOTHELIUM OF THE BRAINSTEM VESSELS IN DIABETIC ENCEPHALOPATHY

Ершид Бен Мессаоуд, Давиденко І.С. ОКИСНЮВАЛЬНА МОДИФІКАЦІЯ БІЛКІВ У ЦИТОПЛАЗМІ ЕПІТЕЛІАЛЬНИХ КЛІТИН ЕНДОМЕТРІЮ ПРИ ЙОГО РІЗНИХ СТАНАХ НЕПУХЛИННОГО ТА ПУХЛИННОГО ХАРАКТЕРУ 25
OXIDATIVE PROTEIN MODIFICATION IN the CYTOPLASM OF the EPITHELIAL CELLS OF the ENDOMETRIUM DURING ITS OWN various conditions of a NONNEOPLASTIC AND NEOPLASTIC nature

Польова С.П., Гошовська А.В., Голубенко М.Ю. ФЕТОПЛАЦЕНТАРНИЙ КОМПЛЕКС ЖІНОК, ІНФІКОВАНИХ МІКОБАКТЕРІЯМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ 30
FETOPLACENTAL COMPLEX OF WOMEN INFECTED WITH TUBERCULOUS MYCOBACTERIA

Марчук О.Ф. ТОПОГРАФІЯ СТРАВОХОДУ В 4-5-МІСЯЧНИХ ПЛОДІВ 34
TOPOGRAPHY OF THE ESOPHAGUS 4-5-month old fetuses

Ульянов В.О. РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНІ ПОРУШЕННЯ СКОРОТЛИВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАТКИ 39
RADIATION-INDUCED DISTURBANCES OF THE CONTRACTILE UTERINE ACTIVITY

Кулачек Ф.Г., Паляниця А.С., Іващук О.І., Карлійчук О.О. ВИКОРИСТАННЯ ЕНТЕРОСОРБЦІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ДИНАМІЧНОЇ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ДЕСТРУКТИВНИЙ ПАНКРЕАТИТ 42
THE USE OF ENTEROSORPTION IN THE TREATMENT OF DYNAMIC INTESTINAL OBSTRUCTION IN PATIENTS WITH ACUTE DESTRUCTIVE PANCREATITIS

Боднар О.Б., Чегорян Ю.М. ПРОФІЛАКТИКА ВТОРИННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ІЛЕОЦЕКАЛЬНОГО ЗАМИКАЛЬНОГО АПАРАТУ ЗА РОЗВИТКУ ІНТРААБДОМІНАЛЬНИХ СПАЙОК 50
PREVENTIon OF SECONDARY INSUFFICIENCY OF THE ILEOCECAL OBTURATor IN the DEVELOPMENT OF INTRAABDOMINAL adhesions

Султан Р.Я. УЛЬТРАСРУКТУРНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ЯЗИКА В ПІЗНІЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОГО ДІАБЕТУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 54
Ultrastructural changes of the mucous membrane of the tongue during a remote period of the development of streptozotocin-induced diabetes

Шкробанець А.А. РОЗВИТОК ОРГАНА ЗОРУ В ЗАРОДКОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗу 57
THE DEVELOPMENT OF THE ORGAN OF VISION DURING THE EMBRYONAL PERIOD OF HUMAN ONTOGENESIS

Абдулла Абу Селех ПАТОГЕНЕТИЧЕСКоЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦТЕРАПИИ КАК МЕТОДА КОРРЕКЦИИ ЭЯКУЛЯТОРНЫХ ДИСФУНКЦИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ 60
PATHOGENETIC SUBSTANTIATION OF INTERFERENCE THERAPY AS A METHOD OF CORRECTINg EJACULATORY DYSFUNCTIONS IN CHRONIC PELVIC PAIN SYNDROME

Козуб М.М., Пішак В.П., Хмара Т.В. РОЗВИТОК СІМ'ЯВИНОСНОЇ ПРОТОКИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ 65
THE DEVELOPMENT OF THE DUCTUS DEFERENS DURІNG THE PRENATAL PERIOD OF HUMAN ONTOGENESIS

Ахтемійчук Ю.Т., Хмара Т.В. МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА НАД'ЯЄЧКА У ПЛОДІВ 70
MICROSCOPIC STRUCTURE OF the EPIDIDYMIS IN FETUSES

Білоокий В.В. АНАЛІЗ ТРАВМАТИЧНОГО УШКОДЖЕННЯ ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ І АЛГОРИТМИ ЇХ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 74
ALGORITHMS OF DIAGNOSTICs AND TREATMENT OF TRAUMATIC injury OF THE BILe DUCTS


Нові хірургічні технології

Полянський І.Ю., Харабара О.Г., Максим'юк В.В. МЕТОДИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПАНКРЕАТОГЕННИЙ ПЕРИТОНІТ 77
METHODS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH PANCREATOGENIC PERITONITIS

Кучук О.П., Карлійчук М.А., Ловля Г.Д. ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ АТОНІЧНОГО ВИВОРОТУ НИЖНЬОЇ ПОВІКИ 79
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT OF ATONIC ECTROPION OF THE LOWER EYELID

Кризина П.С. НАНОТЕХНОЛОГІЇ В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ ІНФІКОВАНИХ РАН 82
NANOTECHNOLOGies in topical TREATMENT of INFECTED WOUNDS

Костюк О.Г., Кавка М.П., Безкоровайний О.Е. НОВИЙ СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО РАКУ СЕЧОВОГО МІХУРА 85
A NEW MODE OF TREATING SUPERFICIAL CANCER OF THE URINARY BLADDER

Короткі повідомлення

Федорук О.С., Томусяк Т.Л. УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ЗАКРИТОЇ ТРАВМИ НИРКИ 87
ULTRASONIC SCANNING IN THE DIAGNOSIS OF CLOSED KIDNEY INJURY

Сенютович Р.В., Бізер Л.І. РАДИКАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ З ПРИВОДУ КРУКЕНБЕРГІВСЬКИХ МЕТАСТАЗІВ РАКУ ШЛУНКА 89
RADICAL OPERATION with KRUKENBERG's METASTASeS OF STOMACH CARcinoma

Федорук О.С., Томусяк Т.Л., Ілюк І.І. РОЛЬ ПУНКЦІЙНОЇ БІОПСІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ на ТУБЕРКУЛЬОЗ СЕЧОСТАТЕВИХ ОРГАНІВ 91
THE ROLE OF PUNCTURE BIOPSY OF THE PROSTATE IN PATIENTS WITH TUBERCULOSIS OF THE ORGANS OF THE UROGENITAL SYSTEM

Методи досліджень

Дяченко О.П. ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІХРОМНИХ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИХ КОРОЗІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ СУДИННОЇ СИСТЕМИ МОЗОЧКА 93
PREPARINg polychromic radioopaque corrosion preparations of the vascular system of the cerebellum

Анатомічна номенклатура

Бессалова Е.Ю. СПИННОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ (СМЫСЛОВОЙ, ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ) И ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 96
CEREBROSPINAL FLUID: TERMINOLOGICAL (SEMANTIC, SPELLING) AND HISTORICAL ASPECTS

Сторінки історії

Калашнікова С.М., Бобін В.В., Лупир В.М., Ольховський В.О., Терещенко А.О., Плужник Н.М., Ізмайлова Л.В., Куліш А.С., Цівковський А.О., Черненко А.В. МУЗЕЮ СТАНОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ХАРКІВСЬКОГО нацІональНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – 75 РОКІВ 101
The museum of human onyogeny of Kharkiv National Medscal University is 75 years

Калита В. КАПСУЛА ОЛЕКСАНДРА ШУМЛЯНСЬКОГО 102
The capsule of Olexandr Shoomlians’kyi

Рецензії

Іфтодій А.Г., Польовий В.П. РецензІЯ на книгу: П.Г.Кондратенко, Н.Л.Смирнов, Е.Е.Раденко. Острое кровотеЧение в просвет органов пищеварительного канала: ПрактиЧеское руководство. – Донецк, 2006. – 420 с. 106
A review on the book by Kondratenko P.H. et al. “Acute hemorrhage into the lumen of the organs of the alimentary canal:” A practical guide – Donetsk, 2006. – 420 p.

Хроніка

Сенютович Р.В. НІмецько-украЇнський симпозІум "НовІ технологІЇ в онкологІЇ" (ЧернІвцІ, 2008) 109
German-Ukrainian symposium “New technologies in oncology” (Chernivtsi, 2008)

Некрологи

Міхалін М.О., Логвінова Ж.І. Пам'ЯтІ професора ЗІнЧенко-Гладких Валентини ДмитрІвни (1923-2008) 110
In memory of Professor Zinchenko-Gladkyh Valentyna Dmytrivna (1923-2008)

Ювілеї

Кланічка В.М., Івасюк І.Й., Спаська А.М. ПРОФЕСОР ГРИЦУЛЯК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ (до 70-річчя від дня народження) 111
Professor Hrytshuliak Bohdan Vasyliovych (commemorating the 70th anniversary of his birth)

Півторак В.І., Ковальський М.П., Гнатюк М.С., Ахтемійчук Ю.Т. ПРОФЕСОР КОСТЮК ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ (до 70-річчя від дня народження) 112
Professor Kostiuk Hryhorii Yakovych (commemorating the 70th anniversary of his birth)

Калашнікова С.М., Бобін В.В., Масловський С.Ю., Ольховський В.О., Терещенко А.О. ПРОФЕСОР ЛУПИР ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ (до 70-річчя від дня народження) 114
Professor Lupyr Victor Mykhailovych (commemorating the 70th anniversary of his birth)

Правила для авторів 115