Титульна сторінка

Зміст

Оригінальні дослідження

Боднар О.Б. КОРЕКЦІЯ НЕДОСТАТНОСТІ ІЛЕОЦЕКАЛЬНОГО ЗАМИКАЛЬНОГО АПАРАТУ ЗА ДОПОМОГОЮ СУМІШІ БЕРЛАМІН МОДУЛЯР В ЕКСПЕРИМЕНТІ
CORRECTINg the INSUFFICIENCY of the ILEOCECAL OBTURATor by means of the BERLAMIN MODULAR MIXture IN an EXPERIMENT

Жиляев Р.А., Семёнова Т.В., Тяжелов А.А., Зарицкий А.Б., Гончарова Л.Е. АНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ БЕДРА
ANATOMICAL VARIANTS OF THE ARTERIAL BED OF THE UPPER ONE-THIRD OF THE FEMUR

Ульянов В.О. СТРЕСІНДУКОВАНІ ПОРУШЕННЯ СКОРОТЛИВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАТКИ
STRESS-INDUCED ABNORMALITIES OF THE UTERINE CONTRACTILE ACTIVITY

Булько М.П. МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ БРИЖОВИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ПРИ ПОЄДНАННІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТА ЕНТЕРОДЕТОКСИКАЦІЇ З ПРИВОДУ ВИСОКОЇ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
MORPHOLOGIC CHANGES OF THE MESENTERIC LYMPH NODES WHEN COMBINING SURGICAL TREATMENT AND ENTERODETOXICATION FOR HIGH BOWEL OBSTRUCTION IN AN EXPERIMENT

Кривецький В.В., Кривецька І.І. ПРОМЕНЕВА АНАТОМІЯ ХРЕБЕТНОГО СТОВПА В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ
RADIOANATOMY OF THE VERTEBRAL COLUMN AT AN EARLY STAGE OF HUMAN ONTOGENESIS

Сапунков О.Д., Плаксивий О.Г., Сапункова С.С., Калуцький І.В. АНАТОМІЯ КАНАЛУ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ
ANATOMY OF THE FACIAL NERVE CANAL AT AN EARLY STAGE OF ONTOGENESIS

Слободян О.М., Ахтемійчук Ю.Т., Роговий Ю.Є. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У 5-7-МІСЯЧНИХ ПЛОДІВ
CORRELATION ANALYSIS OF THE MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE PANCREAS IN 5-7-MONTH OLD FETUSES

Ахтемійчук Ю.Т., Хмара Т.В. ВАРІАНТНА АНАТОМІЯ НАДНИРКОВИХ АРТЕРІЙ У ПЛОДІВ
THE VARIANT ANATOMY OF FETAL SUPRARENAL ARTERIES

Полянський І.Ю., Харабара О.Г. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРИТОНЕОСОРБЦІЇ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПАНКРЕАТОГЕННОМУ ПЕРИТОНІТІ
EFFICACY OF PERITONEOSORPTION IN EXPERIMENTAL PANCREATOGENIC PERITONITIS

Ковальчук Н.Г., Кулачек Ф.Г., Іващук О.І., Давиденко І.С. ПРОБЛЕМА ШОВНОГО МАТЕРІАЛУ В ХІРУРГІЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
The problem of suture material in the surgery of the gastro-intestinal tract

Нові хірургічні технології

Совпель О.В. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ НИЗВЕДЕННОГО ТРАНСПЛАНТА В КОМПЛЕКСЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ТАЗОВОЙ ДИАФРАГМЫ ПРИ БРЮШНО-АНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ ПО ПОВОДУ РАКА
SUPPLEMENTORY FIXATION OF A DESCENDED TRANSPLANT IN A COMPLEX OF RECONSTRUCTING THE PELVIC DIAPHRAGM DURING ABDOMINOANAL RESECTION OF THE RECTUM DUE TO RECTAL CANCER

Григорьянц А.В., Фоминых Т.А., Дьяченко А.П. НОВЫЙ СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ СУХОЖИЛЬНОГО ШВА
A NEW METHOD OF TENDON SUTURING

Козак І.О., Суходоля А.І., Власов В.В., Мохнатий С.І., Мойсюк В.І. РезекцІЯ шлунка за II способом БІльрота з приводу ускладненоЇ зацибулинноЇ виразки дванадцЯтипалоЇ кишки
STOMACH RESECTION ACCORDING TO Bilroth II IN CASE OF COMPLICATED POSTBULBAR ULCER OF THE DUODENUM

Наукові огляди

Киселевский Ю.М., Лашковский В.В. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ СУСТАВОВ ПРЕДПЛЮСНЫ
SOME ASPECTS OF CLINICAL ANATOMY OF THE TARSAL ARTICULATIONS

Васюк В.Л., Соколов М.В., Васильчишин Я.М. КОРОНАРОГРАФІЯ ТА СТЕНТУВАННЯ ВІНЦЕВИХ АРТЕРІЙ
CORONOGRAPHY AND STENTING THE CORONARY ARTERIES

Макар Б.Г., Банул Б.Ю. ВПЛИВ ГРАВІТАЦІЙНИХ ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД КІСТОК
THE INFLUENCE OF GRAVITATIONAL OVERLOADING ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE BONES

Туркин Р., Кирошка Л.И., Катеренюк И.М., Топор Б.М., Георгица В.Н. БИОЛОГИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ
BIOLOGICAL ABSORBATION SUTURiNG MATERIAL

Рецензії

Іфтодій А.Г., Білик О.В., Польовий В.П., Гребенюк В.І. ХІРУРГІЧНІ ХВОРОБИ ЗА РЕДАКЦІЄЮ ПРОФЕСОРА П.Г.КОНДРАТЕНКА. – ХАРКІВ: ФАКТ, – 2006. – 816 с.
SURGICAL DISEASES / EDITED BY PROFESSOR P.H.KONDRATENKO. – KHARKIV: FACT, 2006. – 816 P.

Хроніка

Боднар Б.М., Боднар О.Б., Мельник Л.Ю., Микитинський Є.М., Унгурян А.М. Науково-практиЧна конференцІЯ з мІжнародною уЧастю "ТоракоабдомІнальна хІрургІЯ у дІтей"
(Київ, 2008)
SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION ‘THORACICOABDOMINAL SURGERY IN CHILDREN (Kyiv, 2008)’

Кащенко С.А. ВсеукраЇнська наукова конференцІЯ "АктуальнІ проблеми суЧасноЇ морфологІЇ" (Луганськ, 10-11 квІтнЯ 2008 року)
ALL-UKRAINIAN SCIENTIFIC CONFERENCE ‘TOPICAL PROBLEMS OF MODERN MORPHOLOGY’ (Luhans’k, April 10-11, 2008)

Некрологи

Пам'ЯтІ професора Шапаренка Павла ПилиповиЧа (1931-2008)
IN COMMEMORATION OF PROFESSOR SHAPARENKO PAVLO PYLYPOVYCH (1931-2008)

Ювілеї

ПРОФЕСОР КОРХОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ (до 90-річчя від дня народження)
PROFESSOR KORKHOV SERHII IVANOVYCH (commemorating the 90th anniversary of his birth)

ПРОФЕСОР СИМОРОТ МИКОЛА ІВАНОВИЧ (до 80-річчя від дня народження)
PROFESSOR SYMORO MYKOLA IVANOVYCH (in commemoration the 80th anniversary of his birth)

ПРОФЕСОР КУЛАЧЕК ФЕДІР ГРИГОРОВИЧ (до 70-річчя від дня народження)
PROFESSOR KULACHEK FEDIR HRYHOROVYCH (commemorating the 70th anniversary of his birth)

ПРОФЕСОР ШКОДІВСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ (до 65-річчя від дня народження)
Professor shkodivs’kyi mykola ivanovych (commemorating the 65th anniversary of his birth)