Галерея вітчизняних вчених

ПИРОГОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ (1810-1881)
PYROHOV Mykola ivanovych (1810-1881)

Оригінальні дослідження

Фомін О.О., Антонець В.А., Маланіна Т.Л., Конопліцький В.С.
СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСУ У ДІТЕЙ
Modern principles of diagnostic of gastroesophageal reflux in children

Герасимюк І.Є., Гантімуров А.В., Пилипко І.В.
СТРУКТУРНІ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ КРОВОНОСНИХ РУСЕЛ ПЕЧІНКИ ТА НИРОК ДО РІЗНИХ УМОВ ГЕМОДИНАМІКИ
STRUCTURAL MECHANISMS OF adaptation of the bloodstrams of the LIVER AND KIDNEYs TO DIFFERENT CONDIDTIONS OF HEMODYNAMICS

Мороз Г.А.
УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКТИВНОСТИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ ПРИ ПОВТОРЯЮЩЕЙСЯ ГИПЕРГРАВИТАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
ULTRASTRUCTURAL PECULIARITIES OF ADRENAL CORTEX REACTIVITY UNDER REPEATED HYPERGRAVITation IN AN EXPERIMENT

Дмитрієв Д.В.
ТРИВАЛЕ ВВЕДЕННЯ ПРОПОФОЛУ ЯК ПРЕДИКТОР ВИНИКНЕННЯ ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ
A PROLONGED INTRODUCTION PROPOFOL AS A PREDICTOR OF THE ONSET OF TOXIC HEPATITIS

Барсуков А.Н.
ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО АППАРАТА НА ДЕВЯТОЙ НЕДЕЛЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ОНТОГЕНЕЗА
HISTOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC of the HUMAN MAXILLO-FACIAL APPARATUS DURING the 9TH WEEK OF the PRENATAL PERIOD OF ONTOGENESIS

Баринов Э.Ф., Сулаева О.Н., Крахоткина Е.Д.
МОДУЛЯЦИЯ СЕРОТОНИНОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОТВЕТА ТРОМБОЦИТОВ И ЛЕЙКОЦИТОВ ПРИ ОСТРОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ ЯЗВ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
SEROTONIN MODULATES FUNCTIONAL RESPONSE OF PLATELETS AND LEUKOCYTES in case of ACUTE BLEEDING IN PATIENDS WITH DUODENAL ULCERS

Лупир В.М., Ольховський В.О., Колісник І.Л., Лупир М.В.
АНАТОМІЧНА МІНЛИВІСТЬ НЕРВІВ ДЕЯКИХ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ
ANATOMICAL VARIABILITY OF NERVES OF SOME ORGANS OF THE ABDOMINAL CAVIT
Y

Прокушенкова Е.Г.
ДИНАМИКА СТАНОВЛЕНИЯ ТКАНЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ ОБОЛОЧЕК ДНА ЖЕЛУДКА У НОВОРОЖДЕННЫХ ПОРОСЯТ
DYNAMICS OF THE FORMING OF TISSUE COMPONENTS OF THE MEMBRANA OF THE GASTRIC FUNDUS IN NEWBORN PIGLETS

Півторак В.І., Булько М.П., Вознюк А.В., Вознюк В.В.
СТАН ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ДИНАМІКА ЗМІН КЛІТИННОГО СКЛАДУ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ПРИ ВИСОКІЙ ГОСТРІЙ КИШКОВІЙ НЕПРОХІДНОСТІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
STATE OF ENDOGENOUS INTOXICATION AND DYNAMICS OF CHANGES OF THE CELLULAR COMPOSITION OF THE LYMPH NODES IN ACUTE SMALL BOWEL OBTURATIVE OBSTRUCTION IN AN EXPERIMENT

Гнатюк М.С., Татарчук Л.В., Ясіновський О.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОЇ ПЕРЕБУДОВИ КАМЕР ЛЕГЕНЕВОГО СЕРЦЯ
Peculiarities of spatial reconstruction of the chambers of the pulmonary heart

Степаненко А.Ю.
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО В ЗЕРНИСТОМ СЛОЕ ПАЛЕОЦЕРЕБЕЛЛЮМА ЧЕЛОВЕКА (КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
MICROCIRCULATORY BED IN THE GRANULAR LAYER OF HUMAN PALEOCEREBELLUM (a QUANTITATIVE STUDY)

Пикалюк В.С.
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОСТЕОГЕНЕЗА ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ ХИМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Ontogenetic features of prenatal osteogenesis under the influence of chemical exogenic factors of chemical etiology

Якушко О.С., Шепітько В.І., Коваль В.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ТКАНИН ЗОРОВОГО НЕРВА ЩУРІВ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ
CHARACTERISTIC OF the STRUCTURAL COMPONENTS OF the TISSUES OF the OPTIC NERVE OF RATS DURING TRANSPLANTATINg CRYOPRESERVED PLACENTA

Жураківська О.Я., Левицький В.А.
МОРФОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СОМАТОТРОПІВ ГІПОФІЗА У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ
MORPHOLOGICAL ORGANIZATION OF HYPOPHYSIS SOMATOTROPS in RATS OF DIFFERENT AGE

Лупырь В.М., Шиян Д.Н., Лупырь М.В.
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ
Morphofunctional piculiarities of thymus blood supplying in fetuses and newborns

Болюх Д.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ЗВ'ЯЗКІВ СОНОГРАФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НИРОК З АНТРОПО-СОМАТОМЕТРИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ МЕЗОМОРФНОГО СОМАТОТИПУ
SPECIFIC CHARACTERISTICS OF CORRELATIONS OF THE RENAL SONOGRAPHIC PARAMETERS OF THE KIDNEYS WITH ANTROPOSOMATOMETRIC BY INDICES IN YOUTHS AND GIRLS OF THE MESOMORPHOUS SOMATOTYPE

Вовчук О.М.
КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКИ ПАРАМЕТРІВ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ З АНТРОПОМЕТРИЧНИМИ ТА СОМАТОТИПОЛОГІЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ У ПІДЛІТКІВ-МЕЗОМОРФІВ
CORRELATIONS OF THE PARAMETERS OF EXTERNAL RESPIRATION WITH ANTHROPOMETRIC AND SOMATOTYPOLOGICAL PARAMETERS IN TEENAGERS-MESOMORPHS

Гунас І.В., Гавриленко О.О., Рудий Ю.Й.
КОМП'ЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНІ РОЗМІРИ МОЗОЧКА ТА ОСНОВНИХ ЯДЕР КІНЦЕВОГО МОЗКУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
COMPUTER-TOMOGRAPHICAL SIZES OF THE CEREBELLUM AND THE BASIC NUCLEI OF THE TELENCEPHALON IN YOUTHFUL AGE

Дугельний А.Г.
МОДЕЛЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ МОЖЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ "С" АБО "В" ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ ТІЛА ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК ПОДІЛЛЯ
MODELING BY MEANS OF A DISCRIMINANT ANALYSIS OF A POSSIBILITY OF THE ONSET OF CHRONIC VIRAL HEPATITES "C" OR "B" DEPENDENT THE SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE BODY STRUCTURE OF MEN AND WOMEN OF PODILLIA

Рудь О.М., Олійник І.Ю., Андрєєв М.Д., Курик О.Г.
ПОЛІПИ ТОВСТОЇ КИШКИ У ДІТЕЙ ЗА ДАНИМИ КОЛОНОБІОПСІЙ (2005-2009 рр.)
COLONIC POLYPS IN a PEDIATRIC CONTINGENT based on the data of COLONIC BIOPSies (2005-2009)

Яцків В.В., Полянський І.Ю., Фрімет С.Е., Яцків Вол.В., Мереуца С.М.
МЕТОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ КАРКАСУ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ПРИ ФЛОТУЮЧИХ ПЕРЕЛОМАХ РЕБЕР ТА ЇХ УСКЛАДНЕННЯХ
METHODS OF stabilizing THE Thoracic SKELETON IN CASES OF FLOATING RIBS FRACTURES

Ковальчук Л.Я., Гнатюк М.С., Лойко І.І.
ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ АРТЕРІЙ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТРАВОХОДУ ПРИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОМУ РЕФЛЮКСІ
CONSISTENT PATTERNS OF RESTRUCTURING OF THE ARTERIES OF THE DISTAL PART OF THE ESOPHAGUS IN GASTROESOPHAGEAL REFLUX

Ковальчук Л.Я., Степан Б.Т
ХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ПОСТНЕКРОТИЧНИХ КІСТ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
SURGICAL METHODS OF TREATMENT OF POSTNECROTIC CYSTS OF the PANCREAS

Ткачук С.С., Лєньков О.М.
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ КОРИ ЛОБОВОЇ ЧАСТКИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЗА УМОВ ДВОБІЧНОЇ КАРОТИДНОЇ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ
MORPHOLOGICAL CHANGES of the frontal lobe cortex OF THE BRAIN CORTEX TISSUE UNDER THE INFLUENCE OF BILATERAL CAROTID ISCHEMIA-REPERFUSION IN EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS

Федонюк Я.І., Говда Р.В., Ющак М.В., Гантімуров А.В., Дзюбчук О.М., Боймиструк І.І.
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ДОВГИХ КІСТОК У ТВАРИН З НОРМОТОНІЧНИМ ТИПОМ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ АДАПТАЦІЇ ДО ПОЗАКЛІТИННОГО ЗНЕВОДНЕННЯ
MORFOLOGICAL CHANGES IN THE LONG BONES OF ANIMALS WITH THE NORMOTONIC TYPE OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM WHILE ADAPTATING TO EXTRACELLULAR DEHYDRATION

Грешило О.О., Власов В.В.
АНТРОПОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХВОРИХ НА ПАХВИННУ ГРИЖУ
ANTROPOMETRICAL RESEARCH OF PATIENT WITH INGUINAL HERNIA

Короткі повідомлення

Ємельяненко Н.Р.
АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОСОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ В ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
ANATOMICAL PECULIARITIES OF THE NASAL SEPTUM DURING THE FETAL PERIOD OF human ONTOGENESIS

Ольховський В.О., Хижняк В.В.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПОМИЛОК У КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ
Actualization of errors in clinical medicine

Вайнагій О.М., Шимон В.М., Чундак С.С.
ЗМІНИ СТУКТУРИ ПАХВОВИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ПІД ДІЄЮ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Structural changes of the axillary lymph nodes under the influence of low-level laser irradiation

Методи досліджень

Мельник О.П., Костюк В.В., Мельник М.В., Дідаш К.В.
НОВІТНЯ АНАТОМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ – ПЛАСТИНАЦІЯ
Anatomical LATEST TECHNOLOGY - PLASTYNATIon

Шамрай Д.В., Мельник Н.А., Чайковский Ю.Б.
ГОРМОНАЛЬНЫЙ КАНЦЕРОГЕНЕЗ ЯИЧНИКА И СПОСОБЫ ЕГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
HORMONAL CARCINOGENESIS OF THE OVARY AND ITS MODELING METHODS

Некролог

ПАМ'ЯТІ СКРИПНІКОВА МИКОЛИ СЕРГІЙОВИЧА (1936-2010)
In commemoration of Skrypnikov Mykola Serhiiovych

Ювілеї

ПРОФЕССОР МАСЛОВСКИЙ CЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ (к 70-летию со дня рождения и 45-летию научно-педагогической деятельности)
Professor MASLOVSKYY SERgEY Yurievich (70th anniversary of his birth and 45th of scientific and teaching activities)

ПРОФЕСОР ФЕДОНЮК ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ (до 70-річчя від дня народження)
PROFESSOR Fedoniuk Yaroslav ivaNOVICH (commemorating the 70th anniversary of his birth)