Титульна сторінка

Зміст

Галерея вітчизняних вчених

КАРАВАЄВ ВОЛОДИМИР ОПАНАСОВИЧ (1811-1892)
Karavaiev volodymyr opanasovych (1811-1892)

Оригінальні дослідження

Боднар О.Б.
СТАН APUD-СИСТЕМИ КЛУБОВО-СЛІПОКИШКОВОГО СЕГМЕНТА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ
The CONDITION OF the APUD-SYSTEM OF the ILEOCECAL SEGMENT in EXPERIMENTAL pathology

Комшук Т.С.
РОЗВИТОК ВЕНТРИКУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ НА РАННІХ СТАДІЯХ ПРЕНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
THE DEVELOPMENT OF THE VENTRICULAR SYSTEM OF THE BRAIN AT EARLY STAGES OF THE PRENATAL PERIOD OF HUMAN ONTOGENESIS

Матвійчук Б.О., Патер Я.З.
ІНТРАОПЕРАЦІЙНИЙ КИШКОВИЙ ЛАВАЖ У НЕВІДКЛАДНІЙ ХІРУРГІЇ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
INTRAOPERATIVE INTESTINAL LAVAGE IN EMERGENCY SURGERY OF THE SMALL AND LARGE BOWEL

Степаненко А.Ю.
МорфометриЧеские показатели мозжеЧка у людей с разной формой Черепа
Morphometric data of human cerebellum with a different craniotype

Павлінчук С.С., Польова С.П., Семеняк А.В.
ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНЕМІЇ У ВАГІТНИХ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
PATHOGENETIC FACTORS OF ANEMIA IN PREGNANT WOMEN SUFFERING FROM TUBERCULOSIS

Ахтемійчук Ю.Т., Заволович А.Й., Слободян О.М.
АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОГО ПЕРЕХОДУ В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
ANATOMICAL PECULIARITIES OF THE GASTRODUODENAL JUNCTION DURING the PERINATAL PERIOD OF HUMAN ONTOGENESIS

Рева Т.В., Коломоєць М.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ СТРАВОХОДУ У ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ ФУНКЦІЄЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Specific characteristics of MORPHOLOGICAL changes OF THE ESOPHAGEAL MUCOSA and GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE WITH a diminished function of the THYROID gland

Корандо Н.В., Польова С.П., Богачов Е.І., Посохова С.П.
ДІАГНОСТИКА СТАНУ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ, У ПЕРІОД ПРЕГРАВІДАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
THE DIAGNOSTICS OF STATE OF the ENDOMETRIUM IN WOMEN, SUFFERING from TUBERCULOSIS during the PERIOD OF pregravidary PREPARATION

Домбровський Д.Б., Сака А.К., Оліник Ю.В., Ільчишин М.В.
ЗМІНИ СУДИННОГО ЕНДОТЕЛІЮ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІШЕМІЇ КІНЦІВОК ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ
СHANGES OF VASCULAR ENDOTHELIum WITH THE CHRONIC ISCHEMIA OF EXTREMITIES AFTER TRANSPLANTINg MULTIPOTENT STROMAL CELLS OF the FATTY TISSUE

Мамедов Н.Г.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ С ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ И ИХ ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ
An ASSESSMENT OF the condition of PATIENTS WITH GASTRODUODENAL HEMORRHAGEs AND their PREPARATION for surgery

Брагарь О.А.
СИНТОПІЧНІ КОРЕЛЯЦІЇ ПРОМЕНЕВОГО НЕРВА З МОРФОМЕТРИЧНИМИ ТА АНТРОПОМЕТРИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПЛЕЧА
SYNTOPIC CORELATIONs OF THE RADIAL NERVE WITH MORPHOMETRIC AND ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF THE SHOULDER

Кривецький В.В., Яким'юк Д.І.
РОЗВИТОК КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА В ЗАРОДКОВОМУ ТА ПЕРЕДПЛОДОВОМУ ПЕРІОДАХ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ
THE DEVELOPMENT OF the HIP JOINT DURING THE EMBRYONAL AND PREFETAL PERIODS OF HUMAN ONTOGENESIS

Бойчук Т.І., Ткачук С.С., Волков К.С.
МОРФОЛОГІЧНІ ЕКВІВАЛЕНТИ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНОГО ПОШКОДЖЕННЯ НОВОЇ КОРИ ТА ГІПОКАМПА ЩУРІВ
MORPHOLOGIC EQUIVALENTS OF ISCHEMIC-REPERFUSING DAMAGE OF THE NEOCORTEX AND HIPPOCAMP IN RATS

Гончарук Л.М., Давиденко І.С., Федів О.І.
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТРАВНОГО КАНАЛУ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНОПАТІЯХ, СПРИЧИНЕНИХ НЕСТЕРОЇДНИМИ ПРОТИЗАПАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ, У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ
Morphological changes of gastrointestinal mucosa by gastroduodenopathies induced by NSAIDs in patients with osteoarthrosis

Нові хірургічні технології

Костюк О.Г.
Способи покращеннЯ фармакокІнетики протипухлинних хІмІопрепаратІв у лІкуваннІ поверхневого раку сеЧового мІхура
Ways of improving the pharmacokinetics of antineoplastic medicines in treatment of a superficial bladder cancer

Гринчук Ф.В.
НОВИЙ МЕТОД ГАСТРОПЛАСТИКИ
A NEW METHOD OF GASTROPLASTY

Шкварковський І.В., Москалюк О.П.
ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ПЛАСТИКИ ПАХВИННОГО КАНАЛУ
TOPOGRAphOANATOMICAL SUBSTANTIATION OF THE PLASTY OF the INGUINAL canal

Наукові огляди

Федорук О.С., Візнюк В.В.
СУЧАСНІ СТАН ПРОБЛЕМИ НЕФРОПРОТЕКТОРНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ДОБРОЯКІСНІЙ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
THE MODERN STATE OF THE NEPHROPROTECTIve THERAPY OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA

Макар Б.Г., Антонюк О.П., Банул Б.Ю.
ВАРІАНТИ БУДОВИ ТА ДЕЯКІ ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СЕРЕДИННОГО НЕРВА
VARIAnTS OF THE STRUCTURE AND PATHOLOGICAL CHANGES OF THE MEDIAN NERVE

Короткі повідомлення

Боднар Б.М., Боднар О.Б., Унгурян М.Г, Лопушняк Л.Я.
ПОЄДНАННЯ ГОСТРОГО ГАНГРЕНОЗНОГО АПЕНДИЦИТУ, ПЕРІАПЕНДИКУЛЯРНОГО АБСЦЕСУ ТА РОЗРИВУ КІСТИ ПРАВОГО ЯЄЧНИКА У ДІВЧИНКИ З ХВОРОБОЮ ДАУНА
A COMBINATION OF ACUTE GANGRENOUS APPENDICITIS, PERIAPPENDICEAL ABSCESS AND A RUPTURE OF the right OVARION CYST IN A GIRL WITH DOWN'S DISEASE

Сенютович Р.В.
КОМБІНОВАНА ОПЕРАЦІЯ З ПРИВОДУ ПРОРОСТАННЯ ПУХЛИНИ ПРАВОГО ВИГИНУ ОБОДОВОЇ КИШКИ У ДВАНАДЦЯТИПАЛУ КИШКУ ТА ШЛУНОК
COMBINED OPERATION in case of invasion of the TUMOR of the right flexure OF the COLON to the DUODENUM AND stomach

Сенютович Р.В., Олар І.О.
"ФІЗІОЛОГІЧНА" МЕТОДИКА РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІСЛЯ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ
"Physiological" technique of reconstruction after pancreatoduodenal resection

Методи досліджень

Олійник І.Ю., Корнійчук О.В., Лаврів Л.П., Бернік Н.В.
СПОСІБ ТРИВИМІРНОГО РЕКОНСТРУЮВАННЯ ОРГАНІВ ТА СТРУКТУР
a METHOD Of THREE-DIMENSIONal reconstruction of ORGANS AND STRUCTURES

Прокопець К.О.
МОДЕЛЮВАННЯ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ НА ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРАХ
MODELING EXPERIENCE of PORTAL HYPERTENSION On LABORATORY RATS

Сторінки історії

Ахтемійчук Ю.Т., Хмара Т.В.
"Я расплатилсЯ перед нею жизнью..." (до 70-річчя від дня народження професора В.І.Проняєва)
“I paid off with life before it” (in commemoration of the 70th anniversary of the birthday of Professor V.I.Proniaiev)

Некролог

ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРа СИМОРОТа МИКОЛи ІВАНОВИЧа (1928-2010)
IN COMMEMORATION OF Professor symorot mykola ivanovych (1928-2010)

Ювілеї

ПРОФЕСОР ПІСКУН РАЇСА ПЕТРІВНА (до ювілейного дня народження)
Professor piskun raisa petrivna (in commemoration of the jubilee birthday)

ПРОФЕСОР ЯЩЕНКО АНТОНІНА МИХАЙЛІВНА (до ювілейного дня народження)
Professor yashchenko antonina mykhailivna (commemorating the jubilee birthday)

Професор Ільїн Ігор Іванович (до 80-річчя від дня народження)

PROFESSOR Ilyin IGOR Ivanovich (commemorating the 80th anniversary of his birth)

Правила для авторів