Титульна сторінка

Зміст

Галерея вітчизняних вчених

ВОЛКОВИЧ МИКОЛА МАРКІЯНОВИЧ (1858-1928)

VOLKOVICH MYKOLA MARKIYANOVICH (1858-1928)

 

Оригінальні дослідження

Борис Р.Я.
ЯкІсно-кІлькІснІ змІни ланок гемомІкроциркулЯторного русла шкІри при експериментальному стрептозотоциновому цукровому дІабетІ
Qualitative-quantitative changes of the hemocirculatory bed of the skin in experimental streptozotocin-induced diabetes mellitus

Роговий Ю.Є., Белявський В.В., Дікал М.В.
ОКИСНОМОДИФІКОВАНІ БІЛКИ У НИРКАХ ТА ПЕЧІНЦІ ПРИ ІНТОКСИКАЦІЇ 2,4-ДИНІТРОФЕНОЛОМ ТА ДІЇ МЕЛАТОНІНУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
OXIDATIVEly MODIFIED PROTEINS IN THE KIDNEYS AND LIVER WHEN INTOXICATED WITH 2.4-DINITROPHENOL AND THE ACTION OF MELATONIN in an experiment

Гнатюк М.С., Гощинський В.Б., Назарчук С.А., Боровик І.О.
МОРФОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЛІОФІЛІЗОВАНИХ КСЕНОДЕРМОІМПЛАНТАТІВ НА ЗАГОЄННЯ КИШКОВОЇ РАНИ
MORPHOMETRIC ESTIMATION OF the INFLUENCE OF LYOPHILIZED XENODERMOgrafTS ON THE HEALIHG OF intestinal WOUND

Доброродній А.В.
КЛІТИННО-СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В МІОКАРДІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГОСТРОМУ РЕСПІРАТОРНОМУ ДИСТРЕС-СИНДРОМІ
CELLULAR-STRUCTURAL CHANGES IN THE MYOCARDIUM IN EXPERIMENTAL ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME

Дац Р.І.
УЛЬТРАСТРУКТУРА ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ЗОРОВОГО НЕРВА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ
the ULTRASTRUCTURE HEMOMICROCIRCULATORY CHANNEL of the OPTIC NERVE in EXPERIMENTAL DIABETES mellitus

Ткачук О.В.
МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИМОЦИТІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ, УСКЛАДНЕНОМУ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНИМ ПОШКОДЖЕННЯМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
MORPHOMETRIC CHARACTERISTIC OF THYMOCYTES IN RATS WITH DIABETES MELLITUS, COMPLICATED BY ISCHEMIA-REPERFUSION BRAIN DAMAGE

Нові хірургічні технології

Доронин А.В.
КАТЕТЕРНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ТАХИАРИТМИЙ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 5 ЛЕТ
Catheter-induced ablation of tachyarrhythmias in children aged up to 5 years

Совпель О.В., Скулков С.Г., Мате В.В.
СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ ОСЛОЖНЕННОГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
WELDING TECHNOLOGIES IN the SURGERY OF complicated rectal cancer

Іващук О.І., Малишевський І.О.
ХІРУРГІЧНИЙ ГЕМОСТАЗ ГОСТРОКРОВОТОЧИВОЇ ВИРАЗКИ ЗАДНЬОЇ СТІНКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
SURGICAL BLEEDING ARREST OF ACUTE BLEEDING ULCER OF DUODENal POSTERIOR WALL

Романюк О.М.
РЕЗУЛЬТАТИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ВИХІДНОГО ТРАКТУ ПРАВОГО ШЛУНОЧКА ТРИСТУЛКОВИМИ КОНДУЇТАМИ GORE-TEX
The results of reconstructing the right ventricular outflow tract with Gore-Tex tri-leaflet conduits

Малькевич В.Т., Жарков В.В., Рылюк А.Ф., Ильин И.А.
ОПЫТ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ КОЛОЭЗОФАГОПЛАСТИКИ В ЭТАПНОМ ЛЕЧЕНИИ ПИЩЕВОДНО-ПЛЕВРАЛЬНОЙ ФИСТУЛЫ
THE EXPERIENCE OF ESOPHAGEAL REPLACEMENT BY COLON INTERPOSITION IN STEPWISE TREATMENT OF ESOPHAGOPLEURAL FISTULA

Наукові огляди

Слободян О.М., Корчинська Н.С.
СУЧАСНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДОВУ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ
Modern findings of the structure of the upper jaw at an early stage of human ontogenesis

Короткі повідомлення

Proniaiev D.V., Marchuk F.D., Khmara T.V.
ATYPICAL TOPOGRAPHY OF THE INTERNAL FEMALE GENITAL ORGANS IN A 7 MONTH OLD FETUS
АТИПОВА ТОПОГРАФІЯ ЖІНОЧИХ ВНУТРІШНІХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ ПЛОДА 7 МІСЯЦІВ

Заволович А.Й., Бачинський В.Т., Дєдул Ю.А., Ванчуляк О.Я.
АНАЛІЗ РОБОТИ ВІДДІЛЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПОТЕРПІЛИХ, ЗВИНУВАЧЕНИХ ТА ІНШИХ ОСІБ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ПЕРІОД 2006-2010 рр.
AN ANALYSIS OF THE WORK OF THE UNIT OF EXAMINING VICTIMS, ACCUSED AND OTHER PERSONS OF THE CHERNIVTSI REGIONAL BUREAU OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION DURING THE PERIOD FROM 2006 TO 2010

Чурпій В.К., Василюк С.М.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ СИМПТОМАТИКИ ГОСТРОГО КАЛЬКУЛЬОЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ У ХВОРИХ ЛІТНЬОГО І СТАРЕЧОГО ВІКУ
Specific characteristics OF CLINICAL symptomatology of acute calculous CHOLECYSTITIS in PATIENTS OF ELDERLY AND SENILE AGE

Методи досліджень

Полянський І.Ю., Войтів Я.Ю.
СПОСІБ ОЦІНКИ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ КИШЕЧНИКУ
a MODE OF EVALUATING INTESTINAL VIABILITY

Анатомічна номенклатура

Костюк Г.Я., Гнатюк М.С.
ЗастосуваннЯ анатомІЧноЇ термІнологІЇ в наукових публІкацІЯх з медицини
The use of anatomical terminology in scientific publications on medicine

Некрологи

ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРА БОБРИКА ІВАНА ІВАНОВИЧА (1925-2011)
In memory of Professor Bobryk Ivan Ivanovych (1925-2011)

ПАМЯТІ ПРОФЕСОРА ЛОБКА ПЕТРА ЙОСИФОВИЧА (1929-2011)
In memory of Professor Lobko Petro Yosyfovych (1929-2011)

Ювілеї

ЮВІЛЕЙ ПРОФЕСОРА ДАВИДЕНКО ЛАРИСИ МИХАЙЛІВНИ
Professor Davidenko Larisa Mikhailivna’s jubilee

ЮВІЛЕЙ ПРОФЕСОРА ШЕВЧЕНКО ОЛЕНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
Professor Shevchenko Olena Olexandrivna’s jubilee

ЗАЛЮБЛЕНИЙ У ЖИТТЯ, АНАТОМІЮ І... СВОЇХ УЧНІВ! (до 80-річчя від дня народження професора В.Г.Ковешнікова)
Enamoured of life, anatomy and… his pupils! (commemorating the 80th anniversary of the birth of Professor V.H.Koveshnikov)

Заслужений лікар України Садлій Володимир Степанович (до 80-річчя від дня народження)
Honoured physician of Ukraine Sadlii Volodymyr Stepanovych (commemorating the 80th anniversary of his birth)

ПОПОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ (к 70-летию со дня рождения)
Popov Alexander Grigoriyevich (in commemoration of the 70th anniversary of his birth)

Доцент Гаргула Василь Денисович (до 70-річчя від дня народження)
Associate-Professor Harhula Vasyl’ Denysovych (commemorating the 70th anniversary of his birth)