КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ

Т. XI, №4, 2012


ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ


 

 

Титульна сторінка 1       Титульна сторінка 2                Зміст (pdf)

  

 

Колонка редактора

 

До уваги авторів

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Авраменко А. А., Шухтина И. Н.

Достоверность тестов по выявлению хеликобактерной инфекции у больных хроническим хеликобактериозом

 

Аляви Б. А., Мухамедова М. М., Исхаков Ш. А., Бабаев М. А.

Влияние бета-адреноблокаторов на ремоделирование миокарда  и дисфункцию эндотелия у больных ишемической болезнью сердца с хронической сердечной недостаточностью

 

Анохіна С.І.

Вивчення змін фібринолізу та протеолізу у плазмі крові статевонезрілих самців щурів за звичайних умов утримання та дії системної гіпобаричної гіпоксії

 

Безсмертний Ю. О.

Проатерогенні дисліпідемії та їх поєднання з гіпергомоцистеїнемією у хворих з хибними суглобами довгих трубчастих кісток

 

Барсуков А.Н., Барсуков Н.П., Шаповалова Е.Ю., Юнси Г.А.

Кариометрическая характеристика эпителио-мезенхимных взаимодействий  в процессе развития челюстно-лицевого аппарата человека. сообщение 1: зародышевый период онтогенеза

 

Бекус І. Р.

Активність ентеросорбенту «Альгігель» (альгінату натрію)  та карнітину при токсичному ураженні печінки

 

Бойчук Т. М., Ходоровська А. А., Чала К. М., Чернікова Г. М., Єрмоленко С. Б.

Морфофункціональні особливості та поляризаційні властивості тканин надниркових залоз інтактних щурів

 

Бурлака Є. А.

Ефектори апоптозу при прогресуванні хронічного гломерулонефриту у дітей

 

Гаєвська В. Ю.

Індивідуальне імунологічне прогнозування ризику розвитку пошкодження легень у хворих на системну склеродермію

 

Галагдина А. А.

Мікробна екологія слизової оболонки ротової порожнини щурів із цукровим діабетом, ускладненим порушенням кровообігу в басейні сонних артерій

 

Гоженко А.И. , Котюжинская С.Г., Пустовойт М.М.

Липидтранспортная система и гипертоническая болезнь

 

Горбань Є.М., Утко Н.О., Топольнікова Н.В., Под’яченко О.В.

Вплив гіпоксичного тренування на вуглеводний обмін та процеси перекисного окиснення ліпідів  в тканинах щурів в ранні терміни після одноразового опромінення

 

Задорожна Б. В.

Клініко-допплєрографічні співставлення при кірково-вогнищевому синдромі віддаленого періоду черепно-мозкової травми

 

Задорожна Б.В.

Особливості церебральної гемодинаміки при астенічному синдромі віддаленого періоду черепно-мозкової травми

 

Зінов’єва М.Л.

Комбінована дія 7гідроксикумарину та етилового спирту на організм щурів за умов гострої та підгострої інтоксикації

 

Каратєєва С. Ю.

Вплив внутрішньовенної озонотерапії на перебіг ранового процесу у хворих на цукровий діабет

 

Коваленко С.В., Дорофєєв А.Е., Ардатська М.Д., Давиденко І.С., Бесединська О.В., Бесединський В.І.

Особливості зміни рівнів коротколанцюгових жирних кислот у калі, харкотинні та слизовій оболонці бронхів хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із синдромом подразненого кишечнику

 

Ковальова О. М.

Аналіз зв’язку і/d поліморфізму гена ангіотензин-перетворюючого ферменту  з розвитком сепсису та пневмонії у передчасно народжених дітей

 

Криницька І. Я., Кліщ І. М., Куліцька М. І.

Особливості цитокінового профілю крові щурів  з модельованим гепатопульмональним синдромом

 

Лозинський С. Е.

Прогностичне значення адекватності маси лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу

 

Навчук І.В.

Визначення зв’язку між показниками захворюваності й смертності від хвороб системи кровообігу в сільського населення

 

Назаренко О. Я.

Характеристика стану слизових оболонок шийки матки й піхви  за даними кольпоскопії та цитоморфологічного дослідження у хворих з апоплексією яєчника

 

Олійник Е.В.

Застосування мелатоніну, вітамінів А і Е при проведенні променевої терапії раку шлунка дрібними фракціями

 

Пацкань Л.О., Кліщ І.М.

Метаболічні порушення у тварин за умов гострого отруєння парацетамолом на тлі нітритної інтоксикації та їх корекції тіотриазоліном

 

Педаченко Ю. Е., Красиленко Е. П.

Двигательные нарушения при стенозе поясничного отдела позвоночного столба у лиц различных возрастных групп

 

Петринич В.В.

Вплив свинцю ацетату на стан пероксидного окиснення ліпідів  та окисної модифікації білків у крові та печінці в статевозрілих щурів із різним типом ацетилювання

 

Підмурняк О. О.

Оцінка якості життя пацієнтів при малоінвазивних урологічних операціях

 

Преутесей В. В.

Зміни окисно – відновної системи крові щурів за умов гострого перитоніту

 

Пулик О. Р., Різак В. М., Дикий Б. В., Цімболинець С. В., Дьордяй Ф. М., Ковач Т. О.

Якість життя пацієнтів після перенесеного мозкового інсульту

 

Сокольник С.В.

Ефективність комплексного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в дітей (катамнестичне спостереження)

 

Ткачук С.С., Гавалешко В.П.

Субмікроскопічна характеристика структурних компонентів нирки щурів з експериментальним цукровим діабетом, ускладненим неповною глобальною ішемією-реперфузією головного мозку

 

Цуркан С.И., Думбрава В.А.

Всегда ли нужна поддерживающая терапия при неспецифическом язвенном колите?

 

Шідловський В. О.,  Чорномидз А. В.

Тонус судин мікроциркуляторного русла у хворих на гострий панкреатит

 

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Бойчук Т. М., Андрійчук Н. Й., Власик Л. І.

До проблеми оцінки токсичності наночастинок срібла

 

Гурський О.С.

Тактика ведення пологів  у пацієнток, хворих  на туберкульоз легень

 

Сенютович Р. В., Іващук О. І., Гонца А. О., Унгурян В. П., Чорний О. В.

Хронотерапія раку

 

ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ

Богачик Н.А., Сидорчук А.С., Венгловська Я.В.,  Казакова С.Г.

Хронічна мігруюча еритема на Буковині: випадки з практики клініцисту на замітку

 

VI конгрес наукового товариства патофізіологів України  з міжнародною участю «Від експериментальних досліджень до клінічної патофізіології» (Крим, Сімферополь-Місхор, 3-5 жовтня 2012 року)

 

АНОТАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Анотації наукових статей

  

ІНТЕРНЕТ-НОВИНИ

За редакцією С.Є. Дейнеки, Л.Л. Дейнеки

INTERNET-НОВИНИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ. ЧАСТИНА XXXVIII

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ

Єдині вимоги до оформлення статей