КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ

Т. XII, №1, 2013


ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ


 

 

Титульна сторінка 1       Титульна сторінка 2                Зміст (pdf)

  

 

Колонка редактора

 

СТАТТЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

А. Є.  Горбань, П. Д. Фомін, Л. І. Закрутько, І. В. Клоченко, Н. О. Мовчун, О. В. Мислицький

Моніторинг засобів наукової комунікації за напрямом «Хірургія» в сфері охорони здоров’я України за 2007-2011 рр.

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Н. О. Абрамова

Особливості ліпідного обміну у осіб із метаболічним синдромом на тлі порушеного тиреоїдного гомеостазу

 

Т. М. Амеліна

Інтенсивність вільнорадикальних зрушень як маркер фізичної активності в реєстрі інфаркту міокарда

 

С. І. Анохіна, О. В. Кузнєцова

Вивчення змін процесів фібринолізу в тканині щитоподібної залози в статевозрілих самців щурів за умов одночасної  дії  екзогенної гіпоксії та різної довжини фотоперіоду

 

О. П. Антонюк, Т. М. Бойчук,  О. Г. Ушенко, О. В. Дуболазов

Використання лазерної поляриметрії для аналізу структури біологічних тканин

 

А. В. Бамбуляк, Б. Г. Макар

Синтопічні особливості стінок лобових пазух у юнацькому віці

 

Ю. О. Безсмертний

Вміст трансформуючого фактору росту β1 у хворих із хибними суглобами довгих кісток на фоні гіпергомоцистеїнемії

 

І. І. Білик

Мікрофлора очеревинної порожнини та тканини відростка при перитоніті внаслідок деструктивного апендициту

 

Г. Б. Боднар

Клініко-біохімічні маркери синдрому ендогенної інтоксикації особливостей при хронічних запорах у дітей

 

Ю. І. Бондаренко, С. М. Придруга,  Р. М. Борис

Динаміка показників цитолізу та ендогенної інтоксикації в період пізніх проявів травматичної хвороби та їх корекція тіотриазоліном

 

С. М. Василюк, С. А. Кримець

Гістологічна та ультраструктурна характеристика власних м’язів стопи та їх ангіоневрального забезпечення у хворих на синдром діабетичної стопи ускладнений інфікованими виразками

 

Ю. В. Войда, С. В. Бірюкова

Дослідження плазмідних днк клінічних штамів Escherichia Coli

 

А. А. Галагдина, С. С. Ткачук

Гістологічні зміни в cлизовій оболонці порожнини рота щурів  з експериментальним цукровим діабетом, ускладненим каротидною ішемією-реперфузією

 

А. І. Гоженко, В. А. Петров

Результати аналізу варіабельності серцевого ритму як маркера оцінки стану вегетативної нервової системи у пацієнтів  із алкогольним делірієм

 

О. І. Гулага, В. К. Тащук, О. С. Полянська

Реєстр інфаркта міокарда на північній Буковині: нейрогуморальні порушення, процеси протеолізу на тлі хронічної хвороби нирок

 

А. В. Гуменна

Хіміотерапевтичні властивості фонієвих сполук із гетероциклічними фрагментами

 

І. І. Дячук, Б. Г. Макар

Становлення стінок клиноподібної пазухи в юнацькому віці

 

І. А. Зорій, Н. В. Пашковська

Особливості електронейроміогра­фічних показників у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від компенсації основного захворювання

 

Т. О. Ілащук

Маркери короткострокового та довгострокового прогнозу у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда, ускладненим гострою лівошлуночковою недостатністю

 

С. Ю. Каратєєва

Роль озону в комплексному лікуванні гнійно-запальних ускладнень у хворих на цукровий діабет

 

Л. Т. Киричок, Р. О. Кальчук

Експериментальне вивчення впливу запалення слизової оболонки порожнини рота на емоційну напругу іммобілізованих щурів

 

С. В. Коваленко, А. Е. Дорофєєв,  І. С. Давиденко, І. В. Василенко

Морфологічні зміни слизової оболонки бронхів залежно від варіанту загострення хронічного обструк­тивного захворювання легень

 

Н. К. Кравченко, О. М. Савчук,  Л. І. Остапченко, І. О. Степанець

Вплив фракції IGG щурів  із хронічною алкогольною інтоксикацією на ключові фактори транспортних систем крові

 

О. А. Лоскутов

Вплив анестезіологічного забезпечення на стан пероксидазного окиснення ліпідів

 

Г. М. Магльована, М. А. Бичков

Особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби серед студентів

 

Є. Г. Махрова

Ступінь взаємної поляризації лазерних зображень м’язової тканини міокарду

 

П. С. Назар, М. М. Левон, О. І. Осадча, О. О. Шевченко

Розвиток імунних дисфункцій фагоцитозу у хворих на алкогольне ураження печінки

 

Т. В. Налужна

Порушення ритму серця у хворих на ішемічну хворобу серця  у поєднанні з синдромом пролабування мітрального клапана

 

А. В. Паєнок, В. М. Шевага,  Р. В. Кухленко

Особливості діагностики ранніх післяінсультних депресивних розладів

 

В. І. Паньків, Х. Ю. Козловська

Ефективність лікування метформіном хворих на цукровий діабет 2-го типу з початковими проявами нефрокардіального синдрому

 

О. В. Підвербецька, Л. Д. Тодоріко, А. В. Бойко

Мікробіологічна та рентгенологічна діагностика ВІЛ-асоційованого туберкульозу легень

 

І. А. Плеш, Л. І. Гайдич

Взаємозв’язок маси тіла, порогу смакової чутливості до кухонної солі, центрального венозного тиску у хворих на есенціальну гіпертензію II ст. за різних варіантів циркадіанного ритму артеріального тиску

 

П. В. Польовий

Особливості перебігу гінгівіту  у період гестації

 

О. Д. Рудковская

Эффективность лечения передней ишемической нейрооптикопатии на фоне циклоплегии

 

О. Д. Сапунков

Анатомія нижньої стінки барабанної порожнини  в ранньому періоді онтогенезу

 

І. О. Сем’янів, Л. Д. Тодоріко, В. П. Шаповалов

Стан бронхіальної прохідності у хворих на туберкульоз легень, залежно від бактеріовиділення та тютюнопаління

 

Г. С. Сенаторова, О. С. Лупальцова

Особливості цитокінового спектру (ІЛ-4, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-10) в індукованому мокротинні у дітей із бронхітами

 

Н. Р. Сохор, С. І. Шкробот, С. Б. Стоян

Чинники, що впливають на вміст прозапальних цитокінів у гострому періоді ішемічного інсульту

 

Л.  Я. Федонюк, О. Г. Попадинець, М. І. Грищук

Клініко-епідеміологічна характеристика хвороби Лайма на території Тернопільщини

 

М. Р. Хара, О. О. Бандрівська

Зміни реакції автономної нервової системи в динаміці розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету в щурів різної статі за даними кардіоінтервалометрії

 

М. Р. Хара, Н. А. Головач

Вплив L-аргініну на біохімічні процеси в міокарді щурів різної статі при стрептозотоциновому цукровому діабеті

 

Ю. П. Харченко, Хамо Ибрагим, И. В. Юрченко

Обоснование дифференцированных подходов к восстановительной терапии при ротавирусной инфекции у детей

 

О. С. Шевченко

ВІЛ-асоційований туберкульоз: динаміка епідеміологічної ситуації за останні п’ять років  у Харківській області

 

М. О. Шелест

Вміст інтерлейкінів 1β, 2 та 10 і  С-реактивного білка в крові хворих на хронічний гастродуоденіт

 

Д. А. Шкурупій В. І. Похилько, Т. В. Мамонтова

Інгаляційна корекція вмісту інтер­ферону-α у новонароджених із синдромом поліорганної недостатності

 

О. М. Юзько, Т. С. Булик

Вивчення гормонального профілю у вагіт­них із загрозою переривання вагіт­ності та ожирінням із урахуванням алельного стану генів АСЕ та РАІ-1

 

О. О. Яковлєва, О. В. Кириченко, Н. Ф. Варварська

Короткотривала пам’ять за тестом 10 слів Лурія: пошук асоціацій із факторами ризику

 

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

І. І. Білик

Гострий перитоніт, як ускладнення гострого апендициту

 

Л.В. Микалюк, О.К. Колоскова

Патогенетичні взаємозв’язки еко­генетичних чинників у формуванні бронхіальної астми  в дітей

 

Ю. В. Товкач

Сучасні технології в хірургічному лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

 

О. І. Федів С. В. Вірста, Н.С. Спащук, Т.В. Заболотна

Особливості етіології та патогенезу внутрішньопечінкового холестазу вагітних

 

І. В. Шкварковський, Т. В. Антонюк, І. М. Козловська, В. К. Гродецький

Ефективність використання низькочастотного ультразвуку в санації гнійно-некротичних ран

 

ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ

П. М. Ляшук, Н. В. Пашковська, О. В. Проценко, Р. П. Ляшук

Надмірна волосатість у жінок

 

П. М. Ляшук, Н. І. Станкова, А. А. Ілюшина, Р. П. Ляшук

Чоловічий синдром Нунен

 

БІОЛОГІЯ

О. З. Мельнікова

Зміни показників варіабельності серцевого ритму щурів при застосуванні на тлі хронічного стресу гідазепаму

  

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

С. М . Луканьова, М. Д. Лютик

Маловідомі епізоди  з біографії М. І. Пирогова  (до 200-річчя від дня народження - 3-тє повідомлення )

 

ІНТЕРНЕТ-НОВИНИ

За редакцією С.Є. Дейнеки, Л.Л. Дейнеки

Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина XXXIX