КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ

Т. XII, №3, 2013


ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ


 

 

Титульна сторінка 1       Титульна сторінка 2                Зміст (pdf)

  

 

CТАТТЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ РЕДАКЦІЇ

А. Г. Резников, Н. Д. Носенко

Экспериментальное изучение отдаленных последствий перинатального применения лекарственных средств для здоровья потомков

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

А. В. Абрамов, М. М. Карнаух, Г. В. Василенко,  О. В. Мельникова

Показники експресії мет-енкефаліну в аркуатних ядрах гіпоталамуса в динаміці розвитку стрептозотоцин-індукованого діабету в щурів

 

В. М. Акімова, Л. Є. Лаповець, Б. М. Белявська, Н. Є. Лаповець

Функціональний стан регуляторих субпопуляцій т-хелперів у хворих на гострий мезентеріальний лімфаденіт

 

Л. В. Анисимова

Изменения в протеиназ-ингибиторном балансе бронхо-альвеолярного смыва как маркер повреждения легких при формировании синдрома полиорганной недостаточности

 

Yu. T. Achtemiichuk, O. V. Tsyhykalo, I. Yu. Oliinyk, V. M. Nahirniak

Spatio-temporal characteristic of the sphincters of the extrahepatic bile ducts during prenatal period of human ontogenesis

 

О. В. Бесединська, І. С. Давиденко, В. І. Бесединський

Гістохімічні властивості білків ендотеліоцитів судин мікроциркуляторного русла периферійних нервів при цукровому діабеті

 

О. Б. Боднар

Функціональний стан ободової кишки при експериментальному моделюванні доліхосигми

 

Т. М. Бойчук, О. Г. Ушенко, О. Ю. Новаковська, П. М. Григоришин

Лазерна поляриметрична оцінка структури мережі колагенових фібрил дерми шкіри

 

Є. А. Бурлака

Порушення в системі контролю апоптозу при хронічному гломерулонефриті в дітей

 

О. В. Залявська

Діагностична цінність дослідження вмісту ІЛ-1b, ІЛ-4, ІЛ-6, ІФ-g, ФНП-a та ІЛ-1ra у сироватці крові у хворих на реактивний артрит різної етіології

 

I. I. Zamorskii

Effect of melatonin on the activity of marker enzymes in the neuronal plasmatic membranes under conditions of acute hypoxia and varying photoperiodic duration

 

S. Yu. Karatieieva

Ozone application in complex treatment of pyoinflammatory complications in patients with diabetes mellitus

 

Ю. П. Карвацька

Стан мікробіоценозу вмісту порожнини товстої кишки у хворих на вугри звичайні – мешканців Чернівецької області (йододефіцитного регіону)

 

В. А. Кондратюк, О. Є. Федорів, О. В. Лотоцька

Вплив наночастинок свинцю  на показники периферичної крові піддослідних тварин на фоні вживання питної води з вмістом стеаратів натрію і калію

 

Л. Є. Лаповець, В. А. Акімова, Н. З. Луців, Н. Д. Бойків

Цитокінопосередковані механізми розвитку запалення при гострому холециститі

 

Л. Є. Лаповець, І. А. Павленко

Стан  натрієвого  гомеостазу  при  тяжкій  черепно-мозковій  травмі  в  умовах  інфузії  осмотичних  діуретиків

 

С. А. Левицька

Типологія домінант мікрофлори носової порожнини при синуїтах у дітей

 

М. Р. Лозинська, Н. В. Маркевич, Л. Ю. Лозинська, О.О.Монько

Спектр аномалій і природжених вад розвитку в пацієнтів із множинним аденоматозним поліпозом та колоректальним раком, не пов’язаним із поліпозом

 

О. І. Мартьянова Л. Є. Лаповець, М. О. Лесик

Особливості неспецифічної ланки імунної відповіді у хворих на алкогольну кардіоміопатію

 

В. Ф. Мислицький, О. Г. Чернюх

Окремі імунологічні аспекти патогенезу гемолітичної хвороби новонароджених

 

М. Г. Мухамедова

Влияние диуретической терапии на активность оксида азота у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза

 

Д. Ю. Нечитайло, Т. М. Міхєєва

Щодо методологічних принципів скринінгу школярів на артеріальну гіпертензію

 

В. Г. Остапчук, Т. В. Сорокман, С. В. Сокольник С. О. Сокольник

Інфікування H. Pylori  та функціональний стан шлунка  в дітей

 

О. М. Панько

Рівень фактору некрозу пухлин-a  в крові хворих діабетичною ретинопатією в результаті лікування з використанням  окювайт лютеїну  

 

С. П. Польова, В. В. Гарбузюк

Структура матково-плацентарної ділянки при передчасних пологах у вагітних, хворих на туберкульоз легень

 

Л. В. Распутіна

Безпечність застосування антигіпертензивних препаратів  у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та супутню артеріальну гіпертензію

 

L. I. Sydorchuk, A. S. Sydorchuk

Experimental study of colon  preepithelial mucous layer microflora in albino rats with induced diabetes mellitus

 

В. А. Скибчик, О. В. Булак

Зміни  гіпофізарно-надниркової системи у хворих із гострим коронарним синдромом, поєднаним із цукровим діабетом  2-го типу

 

Т. В. Сорокман, Л. Ю. Хлуновська, С. В. Сокольник, С. О. Сокольник

Оцінка ефективності різних схем терапії виразкової хвороби в дітей

 

М. Р. Хара, В. А. Гаврисьо

Особливості реакції холінорецепторів серця на розвиток гіпертиреозу в щурів залежно від гормонопродукуючої активності гонад

 

М. Р. Хара, О. В. Шкумбатюк, Л. І. Кучирка, З. С. Головецька

Статеві аспекти участі мелатоніну в регуляції ритму серця при пошкодженні адреналіном

 

О. П. Цимбала, В. М. Акімова, Л. Є. Лаповець, О. М. Кадикало

Зміни деяких біохімічних показників сироватки крові хворих на ускладнений гострий калькульозний холецистит

 

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

В. В. Безрук

Нефрологічні аспекти артеріальної гіпертензії в дітей та підлітків

 

Т. С. Комшук

Морфологічні передумови виникнення уроджених вад розвитку головного мозку

 

В. Й. Сморжевський, А. В. Якушев, Р. В. Салютін, А. В. Габриєлян, В. М. Шаблій, Т. М. Доманський,

В. Ф. Оніщенко, І. В. Кудла

Специфічні імунологічні ускладнення, при трансплантації стовбурових клітин

 

І. В. Шкварковський, О. П. Москалюк, А. Г. Іфтодій, І. А. Бриндак

Патогенез впливу пахвинної герніопластики на репродуктивну функцію чоловіків

 

V. V. Havryliak

Assessment of human hair damage after oxidative stress

 

МЕДИЧНА РЕФОРМА

І. Д. Шкробанець, А. С. Бідучак, Е. В. Кардаш

Вивчення громадської думки пацієнтів щодо доступності, задоволеності надання медичних послуг та реформування охорони здоров’я

 

ДО 70-ЛІТТЯ ALMA MATER

В.П. Пішак

Феромони: від морфологічної презентації до молекулярної ідентифікації

 

АНОТАЦІЇ СТАТЕЙ НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

ІНТЕРНЕТ-НОВИНИ

За редакцією С.Є. Дейнеки, К.І. Яковець

INTERNET-НОВИНИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ. ЧАСТИНА XXXXIІ.

 

Єдині вимоги до оформлення статей