200 років Чернівецькому медичному коледжу БДМУ
Chernivtsi medical college - 200 years

ВІТАННЯ З НАГОДИ 200-РІЧЧЯ ЧЕРНІВЕЬКОГО МЕДИЧНОГО  КОЛЕДЖУ БДМУ
GREETINGS ON THE OCCASION OF THE 200th ANNIVERSARY OF CHERNIVTSI MEDICAL COLLEGE OF BSMU

А.Б.Бала
ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ  

A.B.  Bala
INTEGRATION OF TRAINING AND EDUCATION IN THE PROCESS OF TEACHING HISTORY

Л.С. Білик, Н.Є., Слободян
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЗАСОБУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ    
L.S.Bilyk. N.E.Slobodian
ORGANIZATION  OF EDUCATIONAL PROCESS AS A MEAN OF STUDENTS’ HEALTH MAINTENANCE IN HIGHER MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS.

П. Й. Гаращак
ВИРІШЕННЯ  ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ  СТУДЕНТІВ - МЕДИКІВ ДО НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДУБЕНСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ  КОЛЕДЖІ
P. Y. Harashchak
SOLUTION OF ADAPTATION PROBLEM OF THE MEDICAL STUDENTS TO  MEDICAL TRAINNG -EDUCATIONAL
PROCESS IN DUBNO MEDICAL COLLEGE

П.Є. Мазур, Є.Л. Горошко, Л.П. Мазур
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТЕРАПІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ФЕЛЬДШЕРІВ  КРЕМЕНЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА  ІМЕНІ АРСЕНА РІЧИНСЬКОГО  
P. Ye. Mazyr , Ye.L. Horoshko, L.P. Mazyr
PECULIARITIES OF TEACHING THERAPY FOR THE STUDENTS – DOCTOR’S ASSISTANTS OF ARSEN RICHYNSKY KREMENETS MEDICAL COLLEGE

О.В. Маркович, В.О. Рижковський
СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В УКРАЇНІ І ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩАННЯ
O.V. Markovych, V.O.Ryshkovsky
СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ В УКРАЇНІ І ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩАННЯ

Ю.І.Мастеров,  С. І. Дворнік
ВОЛОНТЕР – НЕ ПРОФЕСІЯ, А СТАН ДУШІ
Yu.I. Masterov , S.I Dvornik
PHYSICIAN – NOT A PROFESSION BUT THE SOUL STATE

Ю.І.Мастеров, В.О.Марциненко
ІНТЕРАКТИВНІ  ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ  ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО
КОЛЕДЖУ

Yu. I. Masterov, V.O. Martsynenko
INTERACTIVITY TECHNOLOGIES AND THEIR ITRODCUTION INTO PRATICAL TRAINING OF MEDICAL STUDENTS COLLEGE

Л.П. Матвіїшин 
РОЛЬ КУРАТОРА ГРУПИ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
L.P. Matviіshyn
THE ROLE OF THE ACADEMIC GROUP CURATOR IN EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL PROCESS FOREIGN LANGUAGE TEACHER

П.І. Сидоренко, О.Б. Варава
МЕДИЧНА ОСВІТА В ПОШУКАХ ВИХОДУ ДО СВІТОВОГО ПРОСТОРУ: УКРАЇНСЬКИЙ АЛГОРИТМ ДІЙ
P.I Sydorenko, O.B. Varava
MEDICAL SCIENCE IN SEARCH OF THE EXIT INTO THE WORLD SPACE: UKRAININA ALGORITHM OF ACTIONS

Ю.М. Бабюк
ВИКОРИСТАННЯ ВНУТРІШНЬОКОЛЕДЖОВОГО САЙТУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН
Yu.M. Babiuk
USING THE INNER COLLEGE SITE DURING STUDYING THE FUNDAMENTAL AND PROFESSIONALLY ORIENTED SUBJECTS

І.О. Божко, Г.Б. Попович
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ 
I.O.Bozhko , H.B. Popovich
CHERNIVTSI REGIONAL HOSPITAL IN HISTORICAL RETROSPECTIVE

І.О. Божко, О.С. Стрижаковська 
ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, ЯК ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ
I.O.Bozhko , O.S.Stryzhakovska
THE HISTORY OF CHERNIVTSI MEDICAL COLLEGE LIBRARY OF BUKOVINIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY AS A SOURCE OF KNOWLEDGE

Ю.В. Васюк, В.В. Дубіцька, С.Я. Тріска
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 1:СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
Yu.V. Vasiuk, V.V. Dubitska, S.Ya. Triska
CHERNIVTSI CITY MATERNITY HOSPITAL #1:PAGES FROM THE HISTORY

В.А. Гайдуков, Ю.С. Букатару
СОФІЯ ОКУНЕВСЬКА – ПЕРША ЖІНКА-ЛІКАР БУКОВИНИ 
V.A. Haidukov, Yu.S. Bukataru
SOFIA OKYNEVSKA – FIRST WOMAN – DOCTOR IN BUKOVINA

В.А  Гайдуков, С.М. Тофан, О.П Шугалій
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ХІРУРГІЧНИХ ВІДДІЛЕНЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ
V.A. Haidukov, S.M. Tofan, O.. Shugalii
PECULIARITIES OF PROFESSIONAL COMBUSTION OF NURSES IN SURGICAL DEPARTMENTS OF THE CHERNIVTSI REGIONAL CLINICAL HOSPITAL

О.І. Горохов, І.О. Вишньовський, Л.І. Бізер
ІСТОРІЯ УТВОРЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ОНКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НА БУКОВИНІ
O.I. Horokhov, I.O.Vyshniovsky, L.I. Bizer
THE HISTORY OF THE FOUNDATION AND DEVELOPMENT OF ONCOLOGICAL SERVICE IN BUKOVINA

О.І. Гучко
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ АКУШЕРСЬКОЇ ШКОЛИ 1811-1940 РР.

O.I. Huchko
PAGES FROM THE HISTORY OF THE OBSTETRICS SCHOOL DURING THE PERIOD FROM 1811 TO 1940 YEARS

Г.Г. Довганюк
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ПЕДІАТРІЇ
G.G. Dovhaniuk
DEVELOPMENT OF STUDENTS CREATIVE COGNITIVE ACTIVITY AT PEDIATRY CLASSES

І.С. Єфтемій, В.С. Романюк
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ
I.S. Yeftemii, V.S. Romaniuk
USING INFORMATIVE TECHNOLOGIES AS A WAY OF RAISING STUDENT’S MOTIVATION FOR STUDYING

Ф.В. Кузик, Т.І. Бойчук
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
F.V. Kuzyk, T.I. Boichuk
CHERNIVTSI MEDICAL COLLEGE OF BUKOVINIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY. THE PRESENT AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT.

О.Ф. Кулик
ВІД АКУШЕРСЬКОЇ ШКОЛИ ДО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ УНІВЕРСИТЕТУ. ШЛЯХ ПРОТЯГОМ 200 РОКІВ
O.F. Kulyk
FROM OBSTETRICS SCHOOL TO THE MEDICAL COLLEGE. A ROAD SPANNING OF 200 YEARS.

О. В. Макарова, Л.Д. Борейко
ПІДГОТОВКА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР-БАКАЛАВРІВ З ДИСЦИПЛІН ПЕДІАТРИЧНОГО ПРОФІЛЮ
O.V. Makarova, L.D. Boreiko
NURSES –BACHELORS TRAINING IN PEDIATRY

В.В. Мельник
МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ  НА  ЗАНЯТТЯХ ІЗ ТЕРАПІЇ
V.V. Melnyk
CROSS-CURRICULAR APPROACH INTEGRATION AT THE THERAPY CLASSES

В.В. Никитюк, Л.М. Авдіковська
ГОРДІСТЬ КОЛЕДЖУ – НАШІ ВИПУСКНИКИ
V.V. Nykytiuk, L.M. Avdikovska
COLLEGE PRIDE – OUR GRADUATES

І.А.Плеш, О.Г.Стефанюк, З.Ю.Півень
СУЧАСНА ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ХВОРИМ З ТРАВМАМИ ГРУДНОЇ КЛІТКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
I.A. Plesh, O.H. Stefaniuk, Z.Yu.Piven
MODERN FIRST AID TO PATIENTS WITH CHEST INJURIES IN CHERNIVTSI REGION

Г.Д. Сагалюк
МІСЦЕ РОЛЬОВОЇ ГРИ В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
H.D. Sagaliuk
THE PLACE OF ROLE-PLAYING GAME IN THE METHOD OF TEACHING ENGLISH

Н.Г.Сащук
ЗАСТОСУВАННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ГЕРОНТОЛОГІЧНОГО ПАТРОНАЖУ
N. H. Sashchuk
THE APPLICATION OF THE NURSING PROCESS WHILE CARRYING-OUT GERONTOLOGY PATRONAGE

О.М. Сащук, О.І. Сірецький
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА МОРАЛЬНО-ДУХОВНИХ ЗАСАДАХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗАСОБАМИ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА
O.M . Sashchuk, O.I. Siretsky
NATIONAL – PATRIOTIC EDUCATION OF  THE YOUTH ON MORAL SPIRITUAL PRINCIPLES OF THE UKRAINIAN PEOPLE BY FOLK-ART MEANS

А.В. Скобун, Н.В. Ліснянська, А.О. Кулик
ІСТОРІЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА БУКОВИНІ
A.V. Skobun, N.V Lisnianska, A.O. Kulyk
HISTORY OF MENTAL CARE IN BUKOVYNA

Г.Д. Тофан, В.В. Безрядіна, Д.М. Бешега
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ
H.D. Tofan, V.V. Bezriadna, D.M. Beshega
HISTORY OF CHERNIVTSY CITY CHILDREN’S HOSPITAL

О.Й.Хомко, С.І.Рябий, Л.І. Гайдич
ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» БАКАЛАВР
ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «КЛІНІЧНЕ МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ»

O.Y. Khomko, S.I . Riaby,  L.I. Haidych
EXPERIENCE OF TRAINING FOREIGN STUDENTS IN THE SPECIALITY “NURSING”, BACHELOR IN THE
SUBJECT “CLINICAL NURSING IN SURGERY”

Оригінальні дослідження
Original researches

Ю.О. Безсмертний, Н.В. Заічко
ВПЛИВ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ НА СТАН СТЕГНОВИХ АРТЕРІЙ ЩУРІВ У РІЗНІ ТЕРМІНИ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ: МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ДЕКАМЕВІТОМ ТА ГЛУТАРГІНОМ
Y.A.Bessmertnyi, N.V.Zaichko
BIOCHEMICAL CHANGES IN FEMORAL ARTERIES OF RATS AT HYPERHOMOCYSTEINEMIA, ITS COMBINATION WITH NITRIC OXIDE SYNTHESIS INHIBITION AND CORRECTION BY DECAMEVITUM

Т.М.Бойчук, Т.П.Савчук
ВПЛИВ ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ КРОВООБІГУ В БАСЕЙНІ СОННИХ АРТЕРІЙ НА СТАН ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ В СТРУКТУРАХ ПРОМІЖНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ЗІ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
T. N. Boichuk, T.P.Savchuk
THE EFFECT OF ACUTE CIRCULATORY DISORDERS IN THE BASIN OF THE CAROTID ARTERIES ON THE STATE OF FIBRINOLYTIC ACTIVITY IN THE STRUCTURES OF THE DIENCEPHALON OF RATS WITH STREPTOZOTOCIN- INDUCED DIABETES MELLITUS

І.С. Борисова
ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ: ЕВОЛЮЦІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН СИСТЕМ ДИХАННЯ ТА КРОВООБІГУ
I.S. Borysova
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: INTERRELATION EVOLUTION OF THE RESPIRATORY AND BLOOD CIRCULATORY SYSTEMS

Г. П. Гаморак
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ САМОВІДНОВЛЕННЯ МІКРОФЛОРИ ВМІСТУ ПОРОЖНИНИ ТОВСТОЇ КИШКИ БІЛИХ ЩУРІВ ПІСЛЯ 20-ДЕННОЇ АПЛІКАЦІЇ НА НЕПОШКОДЖЕНУ ШКІРУ ІТАКОНОВОЇ КИСЛОТИ У ДОЗІ 20 МГ/СМ²
G. P. Gamorak
EFFECTIVENESS OF THE PROCESS OF SELF ORAL MICROFLORA OF THE COLON CONTENT OF WHITE RATS AFTER 20-DAY APPLICATION TO THE SKIN ITAKONIC ACID 20 MG / CM ²

А. В. Доброродній
МОРФОЛОГІЧНІ ТА МОРФОМЕТРИЧНІ ЗМІНИ В ЛЕГЕНЯХ ПРИ ГОСТРОМУ РЕСПІРАТОРНОМУ ДИСТРЕС-СИНДРОМІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
A. V. Dobrorodni
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN LUNGS IN CASE OF ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME IN THE EXPERIMENT

Т.Д.  Заболотний, М.С. Залізняк
СТАН ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ В  ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ НА ТЛІ ОСТЕОАРТРОЗУ
T.D. Zabolotnyi, M.S. Zalizniak
THE STATE OF SEPARATE FACTORS OF HUMORAL IMMUNITY IN PATIENTS WITH GENERALIZED PERIODONTITIS AGAINST A BACKGROUND OF OSTEOARTHRITIS

Е.М. Климова, О.В. Звягинцева
ИЗМЕНЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ И КОНЦЕНТРАЦИИ ГУМОРАЛЬНЫХ СЫВОРОТОЧНЫХ ФАКТОРОВ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ РАЗНОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИЙНО-ОГРАНИЧЕННОЙ ДИЕТЫ.
E. Klimova, O. Zvyagintseva
CHANGE OF BLOOD SERUM PROTEIN FRACTION RATIOS AND GUMORAL SERUM FACTOR CONCENTRATIONS AT EXPERIMENTAL ANIMALS OF DIFFERENT AGE AFTER HIGH-CALORIE-LIMITED DIET USE

В.М.Коваленко, І.І. Андрушко
ЗВ'ЯЗОК РІВНІВ ГОМОЦИСТЕЇНУ КРОВІ З ПОКАЗНИКАМИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ, ПЕРИФЕРИЧНИХ ТА СОННИХ АРТЕРІЙ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ
V. N. Kovalenko, I. I. Andrushko
RELATION OF THE BLOOD HOMOCYSTEINE LEVEL WITH STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF THE HEART, PERIPHERAL AND CAROTED ARTERIES IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE

В.В. Колесник, І.Ю. Олійник, Ю.І.Коваль
МЕТОДОЛОГІЯ МОРФОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПЛОДІВ І НОВОНАРОДЖЕНИХ
V.V. Kolesnik I.Yu Oliinyk, Yu.I Koval
METHODOLOGY OF MORPHOLOGICAL STUDY OF THE BRAIN FETUSES AND NEWBORNS

М.Ю. Коломоєць, К.О. Міхалєв, О.Г. Ушенко, Т.Я. Чурсіна
ПОКАЗНИКИ ВИЖИВАННЯ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ ЗА РІЗНИХ ПАТЕРНІВ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ
M.Yu. Kolomoiets, K.O. Mikhaliev, A.G., Ushenko, T.Ya. Chursina
SURVIVAL RATES AND OPTICAL PROPERTIES OF ERYTHROCYTES IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION, CORONARY HEART DISEASE AND DIFFERENT LEFT VENTRICULAR REMODELING PATTERNS

С.А.Левицька
ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ С-590Т ГЕНА ІНТЕРЛЕЙКІНУ-4 НА ПРОДУКЦІЮ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-4 У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ БІЛЯНОСОВИХ ПАЗУХ
S.А.Levytska
THE INFLUENCE OF THE C-590T POLYMORPHISM OF THE INTERLEUKIN-4 GENE ON INTERLEUKIN-4 PRODUCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC INFLAMMATORY PROCESSES OF PARANASAL SINUSES

А.П. Пересунько, Омар Камаль Нуман, А.Г. Ушенко
ЛАЗЕРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЛАДКОМЫШЕЧНИХ ОПУХОЛЕЙ МАТКИ
A.P.Peresunko, Omar Kamal Khuman, A.G.Ushenko
LASER DIFFERENTIAL  DIAGNOSTICS OF  THE UTERI SMOOTH MUSCULAR TUMORS

І.Г. Савка
АНАЛІЗ ВИПАДКІВ ІЗ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ З ПЕРЕЛОМАМИ ДОВГИХ КІСТОК НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
I.H. Savka
AN ANALYSIS OF CASES FROM FORENSIC-MEDICAL PRACTICE WITH FRACTURES OF THE LONG BONES OF
THE LOWER EXTREMITY

Р.И. Сидорчук, О.Й. Хомко, Р.П. Кнут, Т.И.Якубяк, А.Д.Дущак, Б.О.Хомко
МЕТОД ФУНКЦИОНАЛЬНО-АДАПТИВНОЙ ФИКСАЦИИ АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ НЕОСЛОЖНЕННЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
R.I. Sydorchuk, O.Y. Khomko, R.P. Knut, T.I. Yakubyak, O.D. Dyshchak, B.O. Khomko
ALLOGRAFT FUNCTIONAL-ADАPTIVE FIXATION METHOD IN SURGICAL TREATMENT OF NON-COMPLICATED INGUINAL HERNIAS

Р.І. Сидорчук, О.Й. Хомко, К.В. Павлович, Т.І. Якуб’як, О.Д. Дущак, Б.О. Хомко
ЗМІНИ МІКРОФЛОРИ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ М’ЯКИХ ТКАНИН ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АДСОРБОВАНОЇ ФОРМИ АНТИБІОТИКА
R.I. Sydorchuk, O.Y. Khomko, K.V. Pavlovych, T.I. Yakubyiak, O.D. Dyshchak, B.O. Khomko
CHANGES OF MICROFLORA OF FESTERING NECROTIC PROCESSES OF THE SOFT TISSUES IN CASE OF USING ADSORBED FORMS OF ANTIBIOTICS

К.О.Ситник, В.І.Смирнова, Д.Ю.Сидоров
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФНП-α З ОБСТРУКТИВНИМИ ЗМІНАМИ РЕСПІРАТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ЛЕГЕНЬ У ХВОРИХ НА
АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З ОЖИРІННЯМ

K.A.Sytnyk, V.I.Smyrnova, L.Yu.Sydorov
TNF-Α INTERRELATION WITH OBSTRUCTIVE CHFNGES OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION OF THE LUNGS IN ARTERIAL 
HYPERTENSIVE PATIENTS WITH OBESITY

Ткачук О.В
СТРУКТУРА ЛІМФОЇДНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ ТИМУСА ЩУРІВ ЗІ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ, УСКЛАДНЕНИМ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНИМ ПОШКОДЖЕННЯМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
A.V. Tkachuk
STRUCTURE OF THE LYMPHOID POPULATION OF THYMUS RATS WITH STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETES, COMPLICATED WITH ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY BRAIN

В.В.Шевчук, О.І.Федів, Л.В.Каньовська
КЛІНІЧНО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ У ХВОРИХ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
V.V.Shevchuk, O.I.Fediv, L.V.Kaniovska
CLINICAL AND PATHOGENETIC PECULIARITIES OF NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

О.С.Хухліна, І.Б.Горбатюк
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗУВАСТАТИНУ ТА МОСАПРИДУ НА ЗМІНИ ЛІПІДНОГО СПЕКТРУ КРОВІ, СТУПІНЬ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА ЛІТОГЕННОСТІ ЖОВЧІ У ХВОРИХ ІЗ ПОЄДНАНИМ ПЕРЕБІГОМ ХРОНІЧНОГО НЕКАМЕНЕВОГО ХОЛЕЦИСТИТУ ІЗ ОЖИРІННЯМ ТА ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
O.S.Khukhlina, I.B.Gorbatiuk
THE INVESTIGATION OF ROSUVASTATIN AND MOSAPRID INFLUENCE ON THE CHANGES OF THE BLOOD LIPID PROFILE, THE LEVEL OF INSULINRESISTANCE AND BILE LITHOGENICITY IN PATIENTS WITH CHRONIC STONE-FREE CHOLECYSTITIS IN COMBINATION WITH OBESITY AND ISCHEMIC HEART DISEASE

О.С. Юрценюк
АКЦЕНТУЙОВАНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ПАЦІЄНТІВ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА КОМОРБІДНИМИ ДЕПРЕСИВНИМИ І ТРИВОЖНИМИ РОЗЛАДАМИ
O. S. Yurtseniuk
ACCENTUATIONAL PERSONALITY TRAITS IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE AND  COMORBID DEPRESSIVE AND ANXIETY DISORDERS

Дискусійні статті
Debatable articles

О.Д.Рудковська
КОМПЕНСАТОРНІ РЕАКЦІЇ ПРИ ПЕРВИННІЙ ВІДКРИТОКУТОВІЙ ГЛАУКОМІ (АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
O.D.Rudkovs’ka
COMPENSATORY REACTIONS IN PRIMARY OPEN-ANGLE GLAUCOMA (AN ANALYTICAL RESEARCH)

Випадок із практики
A case from clinical practice

П.М.Ляшук, Н.І.Станкова, Н.В.Пашковська, Л.С.Кривич
СИНДРОМ НУНЕН: ВИПАДОК ІЗ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ
P.M.Liashuk, N.I.Stankova, .V.Pashkovska, L.S.Krivich
NOONAN‘S SYNDROME: A CASE FROM CLINICAL PRACTICE

Біологія
Biology

Н. Матійців, М. Чад, О. Труш, О. Макаренко, Я. Черник
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ МІТОХОНДРИН–2 НА НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНИЙ ФЕНОТИП МУТАНТІВ SWISS CHEESE DROSOPHILA MELANOGASTER
N. Matiitsiv, M. Chad, O. Trush, O. Makarenko, Ya. Chernik
INFLUENCE OF THE MITOHONDRIN-2 PREPARATION ON NEURODEGENERATIVE PHENOTYPE SWISS CHEESE DROSOPHILA MELANOGASTER MUTANTS

Огляд літератури
Literature review

М.О Ішков, О.Б Бєліков
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАПАЛЕННЯ В ПЕРІОДОНТІ І ОСОБЛИВІСТЬ ЙОГО ПЕРЕБІГУ
N.О. Ishkov, O.B. Belikov
MODERN NOTIONS ABOUT INFLAMMATION AND PECULIARITY OF ITS FCOURSE IN PERIODONTIUM

В.Ф.Мислицький, С.С.Ткачук, Н.В.Гребенюк, О.В.Ткачук, Г.О.Мислицька
МЕХАНІЗМИ ДИЗРЕГУЛЯЦІЇ СИСТЕМИ КРОВІ ТА ІМУНІТЕТУ В ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД ПРИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНИХ ІНФЕКЦІЯХ
V.F.Myslitsky, S.S.Tkachuk, A.V.Hrebeniuk, A.V.Tkachuk, A.A.Myslitskaya
MECHANISMS OF DYSREGULATION OF THE BLOOD AND IMMUNE SYSTEM IN THE PERINATAL PERIOD IN INTRAUTERINE INFECTION

С.Д. Савка
КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ І РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ ІЗ НЕПСИХОТИЧНИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ
S.D. Savka
CLINIC-PSYCHOPATHOLOGICAL PECULIARITIES AND PROBLEMS OF TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS WITH NONPSYCHOTIC PSYCHIC DISORDERS IN CASE OF ATROPHIC ARTHRITIS

Р.І. Сидорчук, П.Д. Фомін, О.Й. Хомко, Т.І.Якуб’як, О.Д.Дущак, Б.О.Хомко
АБДОМІНАЛЬНИЙ СЕПСИС: СУЧАС НИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
R.I. Sydorchuk, P.D. Fomin, O.I. Khomko, T.I. Yakubyak, O.D. Dyshchak, B.O. Khomko
THE ABDOMINAL SEPSIS: CONTEMPORARY STATE OF THE PROBLEM

Інтернет новини
Internet-news

За редакцією С.Є.Дейнеки, Л.Л.Дейнеки
ІНТЕРНЕТ-НОВИНИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ. ЧАСТИНА ХХХІІІ.
S.Ye.Dejneka, L.L.Dejneka
INTERNET NEWS OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL PATHOLOGY. PART XXXIII.

ЗМІСТ
CONTENTS

Повна версія журналу (pdf)