КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ

Т. XI, №2, 2012


ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ


 

 

Титульна сторінка 1       Титульна сторінка 2                Зміст (pdf)

  

 

 

Колонка редактора

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Н. О. Абрамова, Н. В. Пашковська

Особливості показників тиреоїдного гомеостазу у хворих на метаболічний синдром залежно від індексу маси тіла

 

С. В. Амбарцумян

Клинико-морфологическая характеристика полиорганных поражений при периодической болезни

 

Е. Ю. Бессалова

Строение щитовидной железы белых крыс при введении ксеногенной спинномозговой жидкости до наступления полового созревания

 

Т. М. Бойчук, А. А. Ходоровська, С. Б. Єрмоленко, К. М. Чала

Використання методів лазерної поляриметрії для визначення морфологічних особливостей щитоподібної залози

 

А. П. Боюк, С. П. Польова

Імунні механізми розвитку анемії вагітних у   хворих на туберкульоз легень

 

В. Л. Васюк, О. А. Брагар, П. Є.Ковальчук, А. Т. Зінченко

Аналіз віддалених результатів хірургічного лікування переломів плечової кістки залежно від урахування топографо-анатомічних особливостей променевого нерва

 

А. Я. Велика

Вплив водного та сольового навантаження на показники екскреторної функції нирок щурів

 

M.Ю. Гаєвська

Комплексне лікування псоріазу із застосуванням системного поліензимного засобу 

 

M. Ю. Гаєвська

До проблеми лікування сифілісу у вагітних жінок

 

А.А. Галагдина, С.С. Ткачук, І.Й. Сидорчук

Мікробна екологія приепітеліальної біологічної плівки слизової оболонки ротової порожнини щурів з експериментальним цукровим діабетом

 

Л. Г. Доцюк, Г. І. Кокощук, Т. М. Бойчук, І. Г. Кушнір

Роль дофаміну в регуляції циркадіанного ритму гломеруло-тубулярного балансу в нефроні

 

Б.В.Задорожна

Клініко-біохімічні співставлення при синдромі вегетосудинної дистонії віддаленого періоду черепно-мозкової травми

Р. Я. Іскра

Фізіолого-біохімічні особливості метаболізму в самців і самок щурів за дії цитрату нанохрому

А.Г. Кириченко

Динаміка первинної інвалідності працездатного населення України

 

О. М. Ковальова, О. А. Кочубєй

Онкостатин м, інтерлейкін-6 та ліпідний профіль у пацієнтів хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім предіабетом та цукровим діабетом 2 типу

 

Ю. В. Кордон

Вплив несприятливих факторів на протимікробну активність антисептичних препаратів

 

С. І. Крижна, І. В. Нікітченко

Показники метаболізму гема і тбк-активних продуктів перекисного окиснення ліпідів головного мозку за умов екпериментальної порфірії

 

І. І. Кричун, В. М. Пашковський

Стан ренін-ангіотензинової системи, особливості церебрального кровообігу та показники ендотеліальної дисфункції у хворих на гіпертонічний тип перебігу вегето-судинної дистонії

 

С.Д. Кузовкова, И.В. Лискина

Активность кислой и щелочной фосфатаз  в области каверны  при мультирезистентном фиброзно-кавернозном туберкулезе легких

 

А. Р. Кутайні, В. К. Тащук

Динаміка рівнів лептину та стан коронарного і функціонального резервів у хворих на стабільну стенокардію  

 

О. С. Ларін, В. Г. Хоперія, В. В. Васько

Вірус простого герпесу в доброякісних та злоякісних пухлинах щитоподібної залози

 

Ю.В. Лахтін

Остеопротекторні можливості альфа-ліпоєвої кислоти при дії солей важких металів

 

С. А. Левицька, О. М. Понич, С. Г. Співак, Д. В. Сайдаков, І. С. Стефанюк

Частота епізодів грві та їх тривалість як маркери ризику розвитку хронічних синуїтів  у дітей

 

І. С. Лембрик, Т. В. Коломійченко

Алгоритм прогнозування розвитку хронічного панкреатиту в дитячому віці

 

М. І. Марущак

Кореляційні зв’язки рівня раннього апоптозу з показниками трансмембранного потенціалу мітохондрій та активними формами кисню в крові і бронхоальвеоляр­ному змиві при експериментальному гострому ураженні легень

 

В. Д. Москалюк, І. В. Баланюк, А. С. Сидорчук, В. Д. Сорохан

Клініко-епідеміологічні особливості вітряної віспи в дорослих на Буковині

 

М. Г. Мухамедова, Б. А. Аляви, Д.И.Арнопольская

Торасемид в лечении больных хронической сердечной недостаточностью

 

В. М. Нечипорук, М. М. Корда

Корекція вітамінами В9, В12, В6 і бетаїном процесів метаболізму цистеїну при тривалому підвищенні вмісту глюкокортикоїдів у крові

 

К. В. Павлович, Р. І. Сидорчук, О. М. Плегуца, О. Й. Хомко, І. М. Плегуца, В. М. Волощук

Динаміка змін системної та локальної фібринолітичної активності при гнійно-некротичних процесах м’яких тканин: вплив місцевого лікування із використанням композиції сорбент-антибіотик

 

Н. Д. Павлюкович, О. В. Павлюкович

Лазерна стокс-поляриметрія суспензії еритроцитів як маркер коморбідності у хворих літнього та старечого віку

 

О. Г. Попадинець

Морфометричний аналіз структурних перетворень у стінці сечового міхура при дії холодового фактора

 

Л.В. Распутіна

Вплив базової терапії на ефективність антигіпертензивної терапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та артеріальну гіпертензію

 

Г.С. Сатурська, Н.Я. Потіха, В.Є. Пелих

Визначення чутливості серця щурів до екзогенного ацетилхоліну при моделюванні серцевої та нейро-ендокринної патології

 

І. В. Ситіна

Характеристика циркадного ритму артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу

 

Н.В.Скрипник

Діагностичне значення глікованого гемоглобіну в клінічній практиці

 

О.Б. Сусла, О.Л. Сидоренко

Оксидативний стрес і кальцифікація сонних артерій у хворих на додіалізному етапі хронічної хвороби нирок

 

М.Р.Хара, В.М.Михайлюк

Статеві відмінності метаболічних змін у міокарді щурів з експериментальним гіпотиреозом, викликаних гонадектомією та корегованих замісною гормонотерапією

 

М. Р. Хара, К. Є. Юріїв, О. В. Кузів

Вплив модуляторів активності системи оксиду азоту на ступінь структурного пошкодження міокарда самців і самок щурів за умов патогенної дії адреналіну

 

Т.В. Хмара, О.М. Галичанська, Ф.Д. Марчук

Природжені вади органів і судин верхнього та середнього середостіння у плодів людини

 

В.І. Швець, І.Р., Тимофійчук, О.В. Дячук, В.А. Шевчук, М.В. Швець

Роль гормонів водно-сольвого обміну в регуляції агрегатного стану крові в білих щурів

 

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

О. Д. Рудковська

Рефракційні операції  на ранніх стадіях глаукоми: теоретичне обгрунтування

 

ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ

П.М.Ляшук, Л.І.Дембіцька, Н.В.Пашковська, Р.П.Ляшук

Псевдогіпопаратиреоз: випадок із лікарської практики

 

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

О. М. Слободян

Гіперактивний сечовий міхур: діагностика та лікування

 

АНОТАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Анотації наукових статей

 

 

ІНТЕРНЕТ-НОВИНИ

За редакцією С.Є. Дейнеки, Л.Л. Дейнеки

INTERNET-НОВИНИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ. ЧАСТИНА XXXVI

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ

Єдині вимоги до оформлення статей