Приєднуйся

БДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Дні народження

22 лютого
Гуменна А.В.
Цисар Ю.В.

23 лютого

Гавалешко В.П.
Гайдуков В.А.
Мазур О.О.
Тарасюк В.І.
Филип У.Я.
Чорноус В.О.

24 лютого

Коваленко С.В.
Токар О.М.

25 лютого

Акентьєв С.О.
Буряк О.Г.
Калуцький І.В.

26 лютого

Кушнір А.М.
Лугова Т.Д.
Малєй І.В.
Руснак Ю.М.

27 лютого

Боштан Ю.М.
Денисенко О.І.
Попадюк Т.В.
Тащук В.К.

28 лютого

Візнюк І.Д.

1 березня

Врублєвська А.С.
Задерей С.І.
Кірошко І.С.
Кузьо О.О.
Сохацький В.М.

2 березня

Крупко О.В.

3 березня

Василашко М.І.
Карвацька Ю.П.
Купчанко К.П.

4 березня

Басараба Р.Ю.
Блажієвська О.М.
Воловідник М.В.
Гараздюк М.С.
Герман П.Л.
Д’яченко Т.М.
Кравчук С.Ю.
Кропельницька Ю.В.
Рябий С.І.
Семенюк Т.О.

5 березня

Горицький Я.В.
Запаранюк С.А.
Курікеру М.А.

6 березня

Гладерук Н.М.
Гончарук Р.І.
Кашул М.О.
Кишкан І.Г.
Кричун І.І.

7 березня

Вахнован Л.В.
Левицька С.А.
Руснак І.Г.
Сальніков О.Л.
Слободян О.О.
Степан В.Т.

8 березня

Островська-Гомон О.Б.

9 березня

Маковей Д.І.
Остафійчук В.В.

Навчально-практичний тренінговий центр сучасних технологій перинатальної медицини

Середа, 12 грудня 2012 21:51


ПОЛОЖЕННЯ

про Навчально-практичний тренінговий центр сучасних технологій перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету  

 

1. Загальні положення

1.1. Навчально-практичний тренінговий центр сучасних технологій перинатальної медицини (надалі Центр) є підрозділом кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету (надалі Університет).

1.2. Метою діяльності Центру є підготовка та підвищення кваліфікації  медичних спеціалістів з неонатології та перинатальної медицини за навчальними програмами, створеними на засадах доказової медицини та рекомендаціях ВООЗ.

1.3. Центр створюється наказом ректора Університету та призначений для навчання фахівців на рівні додипломної та післядипломної освіти з  неонатології та перинатальної медицини, а також, для проведення організаційної, наукової та консультативної роботи з невідкладної допомоги та інтенсивної терапії новонароджених.

1.3. У роботі Центру передбачається симуляційно-тренінговий  підхід до проведення практичних занять, а також, мультидисциплінарне комплексування.

1.4. Центр підпорядковується завідувачу кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини та проректору з науково-педагогічної роботи Університету.

1.5. Центр очолює керівник Центру, якій призначається на громадських засадах та звільняється наказом по Університету. Керівником Центру призначається особа, яка має повну вищу медичну освіту, першу або вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «неонатологія», наукову ступінь та вчене звання.

1.6. З метою координації роботи Центру створюється консультативна рада, до складу якої, окрім співробітників кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини, входять фахівці інших суміжних кафедр Університету, а також, провідні спеціалісти Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької облдержадміністрації та Управління охорони здоров’яЧернівецької міської ради (зі спеціальностей «неонатологія», «акушерство та гінекологія», «анестезіологія», «дитяча анестезіологія», «дитяча хірургія» - за погодженням). Склад Консультативної ради затверджується кожні три роки.

1.7. Для забезпечення підготовки спеціалістів в рамках міждисциплінарної інтеграції до роботи в Центрі можуть залучатися, поряд із співробітниками кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини, фахівці інших кафедр Університету в межах запланованих годин педагогічного навантаження на поточний навчальний рік.

1.8. У межах діяльності Центру передбачається організація співпраці з іншими ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації МОЗ України, НДІ України зі створенням спільних програм дистанційного навчання, телекомунікаційних програм, а також, проведення консиліумів, обміну досвідом та розробки напрямків удосконалення неонатологічної  та перинатальної допомоги.

1.9. В організації роботи Центру передбачається співпраця з професійними асоціаціями, державними та міжнародними фондами, благодійними та громадськими організаціями України та зарубіжжя.

1.10. В рамках діяльності Центру передбачається налагодження наукової співпраці з провідними університетськими клініками та лікувальними закладами країн зарубіжжя з неонатології та перинатальної медицини, у тому числі, участь у реалізації міжнародних проектів, спрямованих на удосконалення неонатологічної та перинатальної допомоги; виконання спільних науково-дослідних проектів, клінічних досліджень; проведення науково-практичних конференцій та семінарів, зокрема – інтерактивних, з метою наближення існуючих підходів надання допомоги новонародженим в Україні до сучасних стандартів світової медицини.

1 11. Елементи дистанційного навчання з неонатології та перинатальної медицини (оглядові статті, лекції з набором тестових завдань) включаються окремим розділом у фаховий науково-практичний журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» (Свідотство про державну реєстрацію Серія КВ №18106-6906 від 2.09.2011 р.), який видається Університетом спільно с Асоціацією неонатологів України.

1.12. У своїй діяльності Центр керується законодавством України, нормативними актами МОЗ України та МОНМС України, Статутом Університету, наказами та розпорядженнями ректора Університету, а також, даним Положенням.

1.13. У Центрі ведеться обліково-звітна документація про діяльність Центру, що відповідає меті та завданням Центру.

1.14. Реорганізація та ліквідація Центру здійснюється за наказом по Університету.

 

2. Напрямки роботи Центру

  • навчальний
  • науково-дослідний
  • консультативно-лікувальний
  • організаційний
  • інтеграційний

 

3. Основні функції та завдання Центру

3.1.Навчально-методична робота

3.1.1. Підготовка та затвердження в установленому порядку навчальних планів та програм в системі додипломної та післядипломної освіти фахівців з неонатології та перинатальної медицини.

3.1.2. Здійснення підготовки спеціалістів з неонатології та перинатальної медицини згідно типових навчальних планів та програм додипломної, а також, післядипломної освіти в інтернатурі, на курсах спеціалізації, передатестаційних циклах, курсах тематичного удосконалення, курсах інформації та стажування.  

3.1.3. Впровадження системи безперервного післядипломного навчання для лікарів неонатологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, анестезіологів, дитячих хірургів, інших суміжних спеціалістів, а також, медичних сестер та акушерок родопомічних та ЛПЗ з неонатології та перинатальної медицини.

3.1.4. Організація та впровадження елементів дистанційного навчання для лікарів, медичних сестер та акушерок на сервері дистанційного навчання Університету із залученням профільних фахівців інших ВНЗ України III - IV рівнів акредитації та закордонних партнерів.

3.1.5. Організація та проведення симуляційних тренінгів з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги новонародженим, у тому числі, для лікарів неонатологів, дитячих анестезіологів, акушерів-гінекологів, анестезіологів пологових будинків, а також, медичних сестер та акушерок.

3.1.6. Створення презентацій, навчальних фільмів, методичних матеріалів, видання навчальної літератури для проведення занять та тренінгів відповідно до передбачених завдань Центру.

3.2. Науково-дослідна робота

3.2.1. Здійснення наукового пошуку та виконання НДР з питань невідкладної допомоги, інтенсивної терапії, догляду, вигодовування, лікування та реабілітації новонароджених, а також дітей інших вікових категорій, які мають в анамнезі перинатальну патологію.

3.2.2. Проведення спільних наукових досліджень з фаховими відділами інших ВНЗ та НДІ України та зарубіжжя.

3.3.Консультативно-лікувальна робота

3.3.1. Надання консультативної допомоги родопомічним та ЛПЗ області щодо впровадження сучасних принципів первинної реанімації, невідкладної допомоги та інтенсивної терапії новонароджених, які базуються на даних світового досвіду та сучасних рекомендаціях ВООЗ, результатах власних НДР, з урахуванням передбаченого чинними нормативними документами рівня регіоналізації перинатальної допомоги у даному закладі.

3.3.2. Підготовка та затвердження в установленому порядку, спільно з провідними спеціалістами практичної охорони здоров’я, локальних оперативних протоколів моніторингу, діагностики, лікування та реабілітації дітей з перинатальною патологією.

3.3.3. Консультативно-методична допомога у створенні програм організації моніторингу та реабілітації дітей з перинатальною патологією в анамнезі, у тому числі, з вродженими вадами розвитку, генними та хромосомними аномаліями, малою масою тіла, ретинопатіями, пошкодженнями слуху, неврологічною симптоматикою, а також тих, що народились від багатоплідної вагітності та із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій.

3.3.4. Впровадження у практику охорони здоров’я телекомунікаційної інформаційно-аналітичної системи. Допомога в організації консультування профільними спеціалістами складних неонатологічних випадків в on-line та телемедичному режимі..

3.3.5. Проведення консультативної роботи співробітниками кафедр Університету (за погодженням) для надання спеціалізованої консультативної допомоги новонародженим в неонатологічних відділеннях та відділеннях інтенсивної терапії новонароджених, а також, організація спеціалізованої консультативної допомоги із залученням інших фахівців (дитячого невролога, окуліста, отоляринголога, спеціаліста з функціональної діагностики тощо) відповідно до стандартів II-III рівнів перинатальної допомоги.

3.3.6. Участь у проведенні клініко-патологоанатомічних конференцій з аналізом документації  надання допомоги  новонародженим з  перинатальною патологією.

3.4. Організаційна робота

3.4.1. Участь, у складі робочих груп, у розробці та корекції клінічних настанов і протоколів МОЗ України стосовно напрямків невідкладної допомоги, інтенсивної терапії, лікування, реабілітації та моніторингу дітей з перинатальною патологією.

3.4.2. Участь у підготовці обласних та регіональних програм розвитку неонатології та перинатальної медицини.

3.4.3. Участь в організації вітчизняних і міжнародних семінарів, тренінгів та науково-практичних конференцій з проблем неонатології та перинатальної медицини.

3.4.4. Участь у проведенні атестації лікарів неонатологів всіх рівнів перинатальної допомоги спільно з атестаційними комісіями Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької облдержадміністрації.

3.4.5. Організація сан-освітньої роботі, участь у проведенні круглих столів, диспутів у ЗМІ, підготовка матеріалів для сайту Університету з питань  організації медичної допомоги новонародженим, перспектив розвитку неонатології та перинатальної медицини.

3.4.6. Розробка критеріїв ефективності та підготовка звітів про діяльність Центру.

 

 4. Центр має право

4.1. Вносити пропозиції керівництву Університету щодо:

  • співпраці на підставі договорів з державними та недержавнимиорганізаціями, закладами, міжнародними та закордонними установами, творчими колективами та спеціалістами з питань проведення наукових досліджень іпідвищення кваліфікації фахівців у галузі неонатології та перинатальної медицини;
  • морального та матеріального заохочення працівників Центру за зразкове виконання завдань і покладених на них функцій;
  • придбання для потреб Центру обладнання, манекенів, інвентарю тощо.

4.2. Вносити пропозиції щодо покращення надання допомоги новонародженим та дітям,  в анамнезі яких перинатальна патологія.

4.3. Використовувати у встановленому законодавством порядку майно, кошти та інші активи, добровільно передані фізичними та юридичними особами незалежно від їх форм власності та підпорядкування Університету, для розвитку матеріально-технічної бази Центру.

 

5. Управління Центром

5.1. Управління здійснює керівник Центру, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом по Університету.

5.2. Керівник Центру, за погодженням, здійснює управління всіма видами діяльності Центру.

5.3. Керівник Центру подає ректору Університету пропозиції щодо встановлення доплат та надбавок спеціалістам згідно чинного законодавства в межах затвердженого фонду оплати праці.

Прочитано 1344 разів Останнє редагування Середа, 12 грудня 2012 22:54