Приєднуйся

БДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Дні народження

11 березня
Антонюк О.П.
Боднар Б.М.
Війчук М.М.
Гулей Л.О.
Зорій Н.І.
Лаврів Л.П.
Савіцький В.В.

12 березня
Головко Д.В.
Голяр О.І.
Салваноглу М.М.

13 березня
Остапчук М.І.

14 березня
Вітковський О.О.
Гаращук І.І.
Плешко В.В.
Смоленцева А.Г.

15 березня
Бессараб М.Ю.
Кицюк Ю.Р.
Скрипник Н.І.
Скулеба В.Д.

16 березня
Іфтодій А.Г.
Бакун О.В.
Марчук І.С.
Семисюк А.М.
Сем’янів І.О.

17 березня
Бойчук Т.М.
Козак Н.В.
Турубарова-Леунова Н.А.

18 березня
Геруш О.В.
Подтикалова Т.В.

19 березня
Бродовський С.П.
Зорій А.А.
Кривецький В.В.
Олар О.І.
Паньків І.В.
Семенюк Ф.І.

20 березня
Оліник О.Ю.

21 березня
Віцелару Л.К.
Ядуков В.В.

22 березня
Коржан О.П.
Ревуцька І.В.

23 березня
Ровінський О.О.
Томаш Л.М.

24 березня
Амеліна Т.М.
Білава Ю.М.
Калуцька Н.І.
Попова І.С.
Соломатіна Н.Р.

25 березня
Дудка І.В.
Кметь Т.І.
Мельник М.С.

26 березня
Дорошко В.А.
Окрепка Г.М.
Паламар А.О.
Стахова Т.С.

Середа, 12 грудня 2012 13:35

Центральна науково-дослідна лабораторія створена з метою покращання методичного забезпечення та підвищення ефективності наукових досліджень в галузі фундаментальної та клінічної медицини відповідно до ухвали Вченої ради університету від 30.08.2011 р. (протокол № 1) з 01 січня 2012 року при кафедрі патологічної фізіології в межах загальної чисельності університету (наказ ректора № 09-О від 2.12.2011 р.).

Пріоритетним напрямом роботи ЦНДЛ є дослідження патофізіології нирок та водно-сольового обміну.

Завідувач центральної науково-дослідної лабораторії – д.мед.н., професор Роговий Ю.Є.

До складу ЦНДЛ входять:

 • Лабораторія патофізіологічних та біохімічних досліджень (відповідальна – ст. лаб. Оленович Л.В.);
 • Операційна. Лабораторія дослідження функції нирок (відповідальний – доц. Дорошко В.А.);
 • Лабораторія полум’яної фотометрії (відповідальна – доц. Філіпова Л.О.);
 • Віварій (відповідальні – доц. Дікал М.В., ас. Слободян К.В.).

На базі центральної науково-дослідної лабораторії виконується планова науково-дослідна робота кафедри патологічної фізіології “Патогенетичне лікування дисфункції проксимального відділу нефрона та синдрому втрати іонів натрію з сечею, попередження розладів клубочково-канальцевого, канальцево-канальцевого балансу та тубуло-гломерулярного зворотного зв’язку за умов впливу екологічно несприятливих чинників”.

На базі ЦНДЛ впроваджені методи досліджень:

 • патофізіологічні (моделювання сулемової нефропатії, гемічної і тканинної гіпоксії із введенням 2,4-динітрофенолу, гепаторенального синдрому);
 • функціональні (дослідження функції нирок за умов водного діурезу та навантаження 3% розчином хлориду натрію із визначенням 45 показників функції нирок);
 • біохімічні (визначення малонового альдегіду, дієнових кон’югатів, активності супероксиддисмутази, каталази, глютатіонпероксидази, білка за методом Лоурі, активності сукцинатдегідрогенази, сумарної, ферментативної, неферментативної фібринолітичної активності, необмеженого протеолізу за лізисом азоальбуміну, азоказеїну, азоколу, визначення концентрації креатиніну в сечі та плазмі крові, білка в сечі);
 • хімічні (визначення концентрації іонів натрію та калію),
 • статистичні (визначення середньої арифметичної, стандартної похибки, показника достовірності, кореляційний, регресійний, багатофакторний регресійний та метааналіз).

У 2012 році колективом ЦНДЛ опубліковано 15 робіт: 2 монографії, 7 статей, 3 тез, отримано 1 позитивне рішення на винахід, направлено 2 заявки на нововведення.

ЦНДЛ співпрацює та на її базі проводять дослідження кафедри:

 • біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії (доц. Дікал М.В.);
 • медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки (ас. Вепрюк Ю.М.);
 • фармакології (доц. Філіпець Н.Д., ас. Копчук Т.Г.);
 • фармації (доц. Геруш І.В.);
 • внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (ас. Залявська О.В.);
 • медичної та фармацевтичної хімії (ас. Велика А.Я.);
 • фізіології ім. Я.Д.Кіршенбалата (ас. Гордієнко В.В.);
 • патоморфології (проф. Давиденко І.С.);
 • хірургії (проф. Білоокий В.В.).

На базі ЦНДЛ створені сприятливі умови для виконання дисертаційних робіт співробітників університетут та здобувачів:

 • докт. дисерт. – Грицюк М.І.,
 • докт. дисерт. -  Доцюк Л.Г.,
 • канд. дисерт. – Незборецький І.В.,
 • канд. дисерт. – Белявський В.В.,
 • канд. дисерт. – Колесник О.В.,
 • канд. дисерт. – Копчук Т.Г.,
 • канд. дисерт. – Слободян К. В.,
 • канд. дисерт. – Вепрюк Ю.М.
Неділя, 09 грудня 2012 23:38
14.01.03 – хірургія; 14.03.01 - нормальна анатомія14.03.04 – патологічна фізіологія; 14.01.10 – педіатрія


Список членів спеціалізованої вченої ради К 76.600.02
Буковинського державного медичного університету
Міністерства охорони здоров'я України
з правом
прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата наук

14.03.04 – патологічна фізіологія, 14.01.10 – педіатрія

1. Голова спеціалізованої вченої ради К 76.600.02 доктор медичних наук, професор Бойчук Тарас Миколайович, ректор Буковинського державного медичного університету, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології, спеціальність патологічна фізіологія -14.03.04.

2. Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 76.600.02 доктор медичних наук, професор Сорокман Таміла Василівна, завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського державного медичного університету, спеціальність педіатрія - 14.01.10.

3. Секретар спеціалізованої вченої ради К 76.600.02 кандидат медичних наук Тимофійчук Інга Романівна, доцент кафедри фізіології Буковинського державного медичного університету, спеціальність патологічна фізіологія - 14.03.04.

4. Доктор медичних наук, професор Безруков Леонід Олексійович, Буковинський державний медичний університет, професор кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, спеціальність педіатрія - 14.01.10.

5. Доктор медичних наук, професор Волосянко Андрій Богданович, Івано-Франківський національний медичний університет, завідувач кафедри дитячих хвороб з курсом дитячих інфекційних захворювань, спеціальність педіатрія - 14.01.10.

6. Доктор медичних наук, професор Годованець Юлія Дмитрівна, Буковинський державний медичний університет, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології, спеціальність педіатрія - 14.01.10.

7. Доктор медичних наук, професор Гудима Арсен Арсенович, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», завідувач кафедри екстреної медичної допомоги і медицини катастроф з курсом військової підготовки, спеціальність патологічна фізіологія - 14.03.04.

8. Доктор медичних наук, професор Заморський Ігор Іванович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри фармакології, спеціальність патологічна фізіологія - 14.03.04.

9. Доктор медичних наук, професор Каблукова Олена Кас’янівна, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, професор кафедри педіатрії №1, спеціальність педіатрія - 14.01.10.

10. Доктор медичних наук, професор Колоскова Олена Костянтинівна, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, спеціальність педіатрія - 14.01.10.

11. Доктор медичних наук, професор Коновчук Віктор Миколайович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри анестезіології та реаніматології, спеціальність патологічна фізіологія -14.03.04.

12. Доктор медичних наук, професор Нечитайло Юрій Миколайович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб, спеціальність педіатрія - 14.01.10.

13. Доктор медичних наук, професор Пішак Василь Павлович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, спеціальність патологічна фізіологія - 14.03.04.

14. Доктор медичних наук, професор Роговий Юрій Євгенович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри патологічної фізіології, спеціальність патологічна фізіологія - 14.03.04.

15. Доктор медичних наук, професор Свірський Олександр Олександрович, Одеський національний медичний університет, професор кафедри загальної і клінічної патологічної фізіології, спеціальність патологічна фізіологія - 14.03.04.

16. Доктор медичних наук, професор Ткачук Світлана Сергіївна, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри фізіології, спеціальність патологічна фізіологія - 14.03.04.

17. Доктор медичних наук, професор Федорців Ольга Євгенівна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», завідувач кафедри педіатрії, спеціальність педіатрія - 14.01.10.

18. Доктор медичних наук, професор Хара Марія Романівна, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, професор кафедри, спеціальність патологічна фізіологія - 14.03.04.


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
які подає до спеціалізованої вченої ради
здобувач наукового ступеня

1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

3. Засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 прим.).

4. Особовий листок з обліку кадрів із відомостями, чинними на час подання дисертації до розгляду, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи (2 прим.).

5. Засвідчена нотаріально копія диплома про повну вищу освіту. Якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково подаються нотаріально засвідчені: переклад документа українською мовою, копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої Міністерством освіти і науки України.
У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.
Зазначені документи подаються у 2 примірниках.

6. Засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук), або  засвідчене підписом і печаткою  установи посвідчення за формою, яка діяла на час складання останньогокандидатського іспиту.

7. Засвідчена в установленому порядку копія наказу про зарахування до аспірантури (для здобувача наукового ступеня кандидата наук, який навчався в аспірантурі).

8. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація, та установи, до якої був прикріплений здобувач (2 прим.).
Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, докто­ром наук, затверджується керівником установи і скріплюється печат­кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).
Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

9. Відгук наукового керівника, засвідчений печаткою установи, в якій він працює.

10. Дисертація, оформлена згідно з вимогами, викладеними в «Основних вимогах до дисертацій та авторефератів дисертацій», у кількості примірників, необхідних для передавання   на збереження до Національної бібліо­теки України ім. В.І. Вернадського, до бібліотеки установи, де ство­рено спеціалізовану вчену раду, для відправки опонентам.

11. Автореферат дисертації, оформлений згідно з вимогами, викладеними в розділі 5 «Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій», у 2 примірниках. Усі примірники автореферату підписуються автором на обкладинці (форма 6).

12. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, описи авторських свідоцтв (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих та анотованих у журналах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії) – в 1 прим. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря та печаткою установи.

13. Файл з текстом автореферату. Ім’я файла aref.rtf (2 прим. на 2 дискетах).

14. Файли з текстом дисертації на дискетах для передавання до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації. Імена файлів dis1.rtf, dis2.rtf, … (1 комплект дискет, кількість яких залежить від обсягу дисертації).

15. Чотири поштові картки з марками та вказаними адресами здобувача (2 картки) та спецради (2 картки). На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує.

Примітка:

У документах іноземного громадянина його повне ім’я та прізвище повинні наводитися в тому порядку, в якому вони записані в іноземному паспорті.


м. Чернівці, Театральна площа, 2, 4-й поверх, телефон - 0372-553754, E-mail - specrada@bsmu.edu.ua

Графік роботи : працює щоденно, крім вихідних з 9.30 год. до 18.00

Неділя, 09 грудня 2012 23:16

Список членів спеціалізованої вченої ради К 76.600.01
Буковинського державного медичного університету
Міністерства охорони здоров'я України
з правом
прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата наук
зі спеціальності 14.01.03 – хірургія.

1. Голова спеціалізованої вченої ради
Доктор медичних наук, професор Іващук Олександр Іванович, проректор з наукової роботи, професор кафедри хірургії та урології Буковинського державного медичного університету, спеціальність хірургія - 14.01.03.

2. Заступник голови спеціалізованої вченої ради
Доктор медичних наук, професор Польовий Віктор Павлович, завідувач кафедри загальної хірургії Буковинського державного медичного університету, спеціальність хірургія - 14.01.03.

3. Секретар спеціалізованої вченої ради
Доктор медичних наук Шкварковський Ігор Володимирович, доцент кафедри хірургії та урології Буковинського державного медичного університету, спеціальність хірургія - 14.01.03.

4. Доктор медичних наук, доцент Білоокий В’ячеслав Васильович, Буковинський державний медичний університет, доцент кафедри хірургії та очних хвороб, спеціальність хірургія – 14.01.03.

5. Доктор медичних наук, професор Василюк Михайло Дмитрович, Івано-Франківський національний медичний університет, професор кафедри факультетської хірургії, спеціальність хірургія – 14.01.03.

6. Доктор медичних наук, професор Гощинський Володимир Броніславович, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України, завідувач кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою, спеціальність хірургія – 14.01.03.

7. Доктор медичних наук, професор Гринчук Федір Васильович, Буковинський державний медичний університет, професор кафедри хірургії та очних хвороб, спеціальність хірургія - 14.01.03.

8. Доктор медичних наук, професор Іфтодій Андріан Георгійович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри хірургії та урології, спеціальність хірургія - 14.01.03.

9. Доктор медичних наук, професор Кулачек Федір Григорович, Буковинський державний медичний університет, професор кафедри загальної хірургії, спеціальність хірургія – 14.01.03.

10. Доктор медичних наук, професор Полянський Ігор Юлійович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри хірургії та очних хвороб, спеціальність хірургія - 14.01.03.

11. Доктор медичних наук, професор Сенютович Роман Васильович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри онкології та радіології, спеціальність хірургія – 14.01.03.

12. Доктор медичних наук, професор Сидорчук Руслан Ігорович, Буковинський державний медичний університет, професор кафедри загальної хірургії, спеціальність хірургія – 14.01.03.

13. Доктор медичних наук, професор Шапринський Володимир Олександрович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, завідувач кафедри госпітальної хірургії, спеціальність хірургія – 14.01.03.

14. Доктор медичних наук, професор Шідловський Віктор Олександрович, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України, завідувач кафедри загальної та оперативної хiрургiї з топографiчною анатомiєю, травматологiєю та ортопедiєю, спеціальність хірургія - 14.01.03.

15. Доктор медичних наук, професор Хіміч Сергій Дмитрович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, професор кафедри загальної хірургії, спеціальність хірургія – 14.01.03.


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

ЯкІ подає до спеціалізованої вченоЇ ради
здобувач наукового ступеня

1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

3. Засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 прим.).

4. Особовий листок з обліку кадрів із відомостями, чинними на час подання дисертації до розгляду, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи (2 прим.).

5. Засвідчена нотаріально копія диплома про повну вищу освіту. Якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково подаються нотаріально засвідчені: переклад документа українською мовою, копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої Міністерством освіти і науки України.
У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.
Зазначені документи подаються у 2 примірниках.

6. Засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук), або  засвідчене підписом і печаткою  установи посвідчення за формою, яка діяла на час складання останньогокандидатського іспиту.

7. Засвідчена в установленому порядку копія наказу про зарахування до аспірантури (для здобувача наукового ступеня кандидата наук, який навчався в аспірантурі).

8. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація, та установи, до якої був прикріплений здобувач (2 прим.).
Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, докто­ром наук, затверджується керівником установи і скріплюється печат­кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).
Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

9. Відгук наукового керівника, засвідчений печаткою установи, в якій він працює.

10. Дисертація, оформлена згідно з вимогами, викладеними в «Основних вимогах до дисертацій та авторефератів дисертацій», у кількості примірників, необхідних для передавання   на збереження до Національної бібліо­теки України ім. В.І. Вернадського, до бібліотеки установи, де ство­рено спеціалізовану вчену раду, для відправки опонентам.

11. Автореферат дисертації, оформлений згідно з вимогами, викладеними в розділі 5 «Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій», у 2 примірниках. Усі примірники автореферату підписуються автором на обкладинці (форма 6).

12. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, описи авторських свідоцтв (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих та анотованих у журналах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії) – в 1 прим. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря та печаткою установи.

13. Файл з текстом автореферату. Ім’я файла aref.rtf (2 прим. на 2 дискетах).

14. Файли з текстом дисертації на дискетах для передавання до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації. Імена файлів dis1.rtf, dis2.rtf, … (1 комплект дискет, кількість яких залежить від обсягу дисертації).

15. Чотири поштові картки з марками та вказаними адресами здобувача (2 картки) та спецради (2 картки). На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує.

Примітка:

У документах іноземного громадянина його повне ім’я та прізвище повинні наводитися в тому порядку, в якому вони записані в іноземному паспорті.


м. Чернівці, Театральна площа, 2, 4-й поверх, телефон - 0372-553754, E-mail - specrada@bsmu.edu.ua

Графік роботи : працює щоденно, крім вихідних з 9.30 год. до 18.00

Неділя, 09 грудня 2012 23:20

Список членів спеціалізованої вченої ради К 76.600.01
Буковинського державного медичного університету
Міністерства охорони здоров'я України
з правом
прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата наук

14.03.04 – патологічна фізіологія, 14.01.10 – педіатрія

1. Голова спеціалізованої вченої ради чл.-кор. АПН України доктор медичних наук, професор Пішак Василь Павлович, завідувач кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки БДМУ, спеціальність нормальна фізіологія -14.03.03.

2. Заступник голови спеціалізованої вченої ради доктор медичних наук, професор Сорокман Таміла Василівна, завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського державного медичного університету, спеціальність педіатрія - 14.01.10.

3. Секретар спеціалізованої вченої ради кандидат медичних наук Тимофійчук Інга Романівна, доцент кафедри фізіології Буковинського державного медичного університету, спеціальність патологічна фізіологія - 14.03.04.

4. Доктор медичних наук, професор Безруков Леонід Олексійович, Буковинський державний медичний університет, професор кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, спеціальність педіатрія - 14.01.10.

5. Доктор медичних наук, професор Боднар Борис Миколайович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології, дитяча хірургія -14.01.09.

6. Доктор медичних наук, професор Заморський Ігор Іванович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри фармакології, спеціальність патологічна фізіологія - 14.03.04.

7. Доктор медичних наук, професор Каблукова Олена Кас’янівна, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, завідувач кафедри педіатрії №1, спеціальність педіатрія - 14.01.10.

8. Доктор медичних наук, професор Колоскова Олена Костянтинівна, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, спеціальність педіатрія - 14.01.10.

9. Доктор медичних наук, професор Коновчук Віктор Миколайович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри анестезіології та реаніматології, спеціальність патологічна фізіологія -14.03.04.

10. Доктор медичних наук, професор Нечитайло Юрій Миколайович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб, спеціальність педіатрія - 14.01.10.

11. Доктор медичних наук, професор Роговий Юрій Євгенович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри патологічної фізіології, спеціальність патологічна фізіологія - 14.03.04.

12. Доктор медичних наук, професор Свірський Олександр Олександрович, Одеський державний медичний університет, професор кафедри загальної і клінічної патологічної фізіології, спеціальність патологічна фізіологія - 14.03.04.

13. Доктор медичних наук, професор Ткачук Світлана Сергіївна, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри фізіології, спеціальність патологічна фізіологія - 14.03.04.

14. Доктор медичних наук, професор Файфура Василь Васильович, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, професор кафедри патологічної фізіології, спеціальність патологічна фізіологія - 14.03.04.

15. Доктор медичних наук, професор Федорців Ольга Євгенівна, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, завідувач кафедри педіатрії, спеціальність педіатрія - 14.01.10.

16. Доктор медичних наук, професор Хара Марія Романівна, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, завідувач кафедри патологічної фізіології, спеціальність патологічна фізіологія - 14.03.04.

17. Доктор медичних наук, професор Юрцева Алла Петрівна, Івано-Франківський національний медичний університет, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб, спеціальність педіатрія - 14.01.10.


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
які подає до спеціалізованої вченої ради
здобувач наукового ступеня

1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

3. Засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 прим.).

4. Особовий листок з обліку кадрів із відомостями, чинними на час подання дисертації до розгляду, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи (2 прим.).

5. Засвідчена нотаріально копія диплома про повну вищу освіту. Якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково подаються нотаріально засвідчені: переклад документа українською мовою, копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої Міністерством освіти і науки України.
У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.
Зазначені документи подаються у 2 примірниках.

6. Засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук), або  засвідчене підписом і печаткою  установи посвідчення за формою, яка діяла на час складання останньогокандидатського іспиту.

7. Засвідчена в установленому порядку копія наказу про зарахування до аспірантури (для здобувача наукового ступеня кандидата наук, який навчався в аспірантурі).

8. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація, та установи, до якої був прикріплений здобувач (2 прим.).
Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, докто­ром наук, затверджується керівником установи і скріплюється печат­кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).
Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

9. Відгук наукового керівника, засвідчений печаткою установи, в якій він працює.

10. Дисертація, оформлена згідно з вимогами, викладеними в «Основних вимогах до дисертацій та авторефератів дисертацій», у кількості примірників, необхідних для передавання   на збереження до Національної бібліо­теки України ім. В.І. Вернадського, до бібліотеки установи, де ство­рено спеціалізовану вчену раду, для відправки опонентам.

11. Автореферат дисертації, оформлений згідно з вимогами, викладеними в розділі 5 «Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій», у 2 примірниках. Усі примірники автореферату підписуються автором на обкладинці (форма 6).

12. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, описи авторських свідоцтв (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих та анотованих у журналах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії) – в 1 прим. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря та печаткою установи.

13. Файл з текстом автореферату. Ім’я файла aref.rtf (2 прим. на 2 дискетах).

14. Файли з текстом дисертації на дискетах для передавання до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації. Імена файлів dis1.rtf, dis2.rtf, … (1 комплект дискет, кількість яких залежить від обсягу дисертації).

15. Чотири поштові картки з марками та вказаними адресами здобувача (2 картки) та спецради (2 картки). На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує.

Примітка:

У документах іноземного громадянина його повне ім’я та прізвище повинні наводитися в тому порядку, в якому вони записані в іноземному паспорті.


м. Чернівці, Театральна площа, 2, 4-й поверх, телефон - 0372-553754, E-mail - specrada@bsmu.edu.ua

Графік роботи : працює щоденно, крім вихідних з 9.30 год. до 18.00

Неділя, 09 грудня 2012 22:31

Рада молодих вчених Буковинського державного медичного університету (БДМУ) є об'єднанням молодих вчених, які є штатними працівниками Університету, створеним з метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності молодих науковців, забезпечення системного підходу в підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу БДМУ.

рада молодих вчениз бдму

Рада молодих вчених є дорадчим органом БДМУ та здійснює свою діяльність за затвердженим щорічним планом роботи.

Рада молодих вчених працює спільно зі студентським науковим товариством, у тісному взаємозв'язку з адміністрацією та всіма структурними підрозділами БДМУ.

Мета діяльності ради молодих вчених: консолідація та всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених Університету, які є особами віком до 35 років.

Завдання ради молодих вчених:

• сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених;

• організація та розвиток міжвузівської та міжнародної співпраці молодих науковців;

• організація участі молодих вчених у дослідницьких проектах, наукових грантах, школах, конкурсах, проблемних семінарах, програмах, стажуваннях.

Напрями діяльності ради молодих вчених:

• організація роботи студентів, аспірантів, молодих вчених у наукових осередках Університету;

• інформування про наукові програми, фонди, проекти, конференції, семінари та інші заходи, що проводяться науковими установами України і зарубіжжя та підтримка участі в них молодих вчених БДМУ;

• організація участі молодих науковців у конкурсах на здобуття державних премій, стипендій, грантів, виставках робіт та інших заохочувальних заходах для стимулювання наукових досліджень аспірантів, молодих вчених;

• організація та проведення щорічної Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених на базі БДМУ;

• участь у організації та проведенні наукових форумів і з'їздів, науково-практичних конференцій та симпозіумів, семінарів і виставок;

• видання збірок наукових праць студентів та молодих вчених, тез та інших науково-інформаційних матеріалів, власного інформаційного видання;

• організація лекцій та наукових читань відомих учених з актуальних проблем медицини та фармації;

• встановлення міжнародних зв'язків, налагодження співпраці з навчальними та науково-дослідними установами, громадськими та державними організаціями України та інших країн для виконання поставлених завдань;

• надання Вченій раді, ректорату та структурним підрозділам Університету пропозицій з розвитку та вдосконалення наукової та творчої діяльності молодих науковців.

 

Склад Ради молодих вчених Буковинського державного медичного університету у 2012 – 2014 рр.

Голова Ради молодих вчених – к.мед.н., доцент Тюлєнєва Олена Анатоліївна

Назва кафедри/курсу

Члени Ради молодих вчених

Примітка

1.

Акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

Бакун Оксана Валерівна

Цисар Юлія Василівна

к.мед.н.,асистент

аспірант

2.

Акушерства, гінекології та перинатології

Карлійчук Євгенія Сергіївна

Гошовська Аліса Володимирівна

к.мед.н.,асистент

к.мед.н., асистент

3.

Анатомії людини ім. М.Г.Туркевича

Процак Тетяна Василівна

к.мед.н.,асистент

4.

Анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

Гораш Євгенія Вікторівна

к.мед.н.,асистент

5.

Анестезіології та реаніматології

Петринич Володимир Володимирович

асистент

6.

Біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії

Дікал Мар’яна Вікторівна

Мацьопа Інна Володимирівна

к.мед.н., доцент

к.б.н., асистент

7.

Внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Антонів Альона Андріївна

Дудка Тетяна Володимирівна

к.м.н., асистент

асистент,аспірант

8.

Внутрішньої медицини

Чимпой Кристина Андріївна

 к.мед.н., асистент

9.

Внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання

Гінгуляк Олександр Миколайович

Гулага Ольга Ігорівна

аспірант

аспірант

10.

Гістології, цитології та ембріології

Ходоровська Алла Анатоліївна

Малик Юлія Юріївна

к.м.н., доцент

асистент

11.

Дерматовенерології

Гулей Лілія Омелянівна

Карвацька Юлія Павлівна

к.мед.н., асистент

асистент

12.

Дитячої хірургії та отоларингології

Ватаманеску Лівій Іванович

Унгурян Андрій Михайлович

асистент

аспірант

13.

Догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

Сливка Наталія Олексіївна

асистент

14.

Загальної хірургії

Кулачек Ярослав Васильович

аспірант

15.

Іноземних мов

Маковська Оксана Олександрівна

Запоточна Лариса Іларіївна

викладач

викладач

16.

Інфекційних хвороб та епідеміології

Сидорчук Анюта Степанівна

Меленко Світлана Романівна

к.м.н., асистент

к.м.н., асистент

17.

Клінічної імунології, алергології та ендокринології

Марчук Юлія Федорівна

асистент

18.

Медичної біології, генетики та

фармацевтичної ботаніки

Ломакіна Юлія В’ячеславівна

Кривчанська Мар’яна Іванівна

к.м.н., асистент

асистент

19.

Медичної хімії та фармацевтичної хімії

Грозав Аліна Миколаївна

асистент

20.

Нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка

Юрценюк Ольга Сидорівна

Філіпець Олена Олексіївна

к.м.н., асистент

к.м.н., асистент

21.

Онкології та радіології

Малишевський Ігор Олександрович

Зелінська Наталія Віталіївна

к.мед.н., асистент

асистент

22.

Патофізіології

Слободян Ксенія Валеріївна

Лєньков Олександр Михайлович

асистент

к.мед.н., асистент

23.

Педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

Білоус (Воротняк) Тетяна Михайлівна

Гарас Микола Нестерович

к.м.н., доцент кафедри

к.мед.н., асистент

24.

Пропедевтики внутрішніх хвороб

 

Присяжнюк Василь Петрович

к.мед.н., асистент

25.

Педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Годованець Олексій Сергійович

к.мед.н., асистент

26.

Судової медицини та медичного правознавства

Заволович Аліна Йосипівна

Павлюкович Олександр Васильович

 к.мед.н., доцент

к.м.н., асистент

27.

Фармакології

Кметь Ольга Гнатівна

Пасевич Світлана Петрівна

к.м.н., доцент

к.м.н., асистент

28.

Фармації

Шлюсар Оксана Іванівна

Паламар Аліна Олександрівна

асистент

асистент

29.

Фтизіатрії та пульмонології

Бойко Анна Вікторівна

Сем,янів І.О.

к.м.н., доцент

магістрант

30.

Хірургії

Войтів Ярослав Юрійович

к.м.н., асистент

31.

Хірургії та урології

Колотило Олександр Богданович

Русак Олег Богданович

к.м.н., асистент

к.м.н., асистент