Приєднуйся

БДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Дні народження

22 лютого
Гуменна А.В.
Цисар Ю.В.

23 лютого

Гавалешко В.П.
Гайдуков В.А.
Мазур О.О.
Тарасюк В.І.
Филип У.Я.
Чорноус В.О.

24 лютого

Коваленко С.В.
Токар О.М.

25 лютого

Акентьєв С.О.
Буряк О.Г.
Калуцький І.В.

26 лютого

Кушнір А.М.
Лугова Т.Д.
Малєй І.В.
Руснак Ю.М.

27 лютого

Боштан Ю.М.
Денисенко О.І.
Попадюк Т.В.
Тащук В.К.

28 лютого

Візнюк І.Д.

1 березня

Врублєвська А.С.
Задерей С.І.
Кірошко І.С.
Кузьо О.О.
Сохацький В.М.

2 березня

Крупко О.В.

3 березня

Василашко М.І.
Карвацька Ю.П.
Купчанко К.П.

4 березня

Басараба Р.Ю.
Блажієвська О.М.
Воловідник М.В.
Гараздюк М.С.
Герман П.Л.
Д’яченко Т.М.
Кравчук С.Ю.
Кропельницька Ю.В.
Рябий С.І.
Семенюк Т.О.

5 березня

Горицький Я.В.
Запаранюк С.А.
Курікеру М.А.

6 березня

Гладерук Н.М.
Гончарук Р.І.
Кашул М.О.
Кишкан І.Г.
Кричун І.І.

7 березня

Вахнован Л.В.
Левицька С.А.
Руснак І.Г.
Сальніков О.Л.
Слободян О.О.
Степан В.Т.

8 березня

Островська-Гомон О.Б.

9 березня

Маковей Д.І.
Остафійчук В.В.

Спеціалізована вчена рада за спеціальністю 14.01.03 – хірургія

Неділя, 09 грудня 2012 23:16

Список членів спеціалізованої вченої ради К 76.600.01
Буковинського державного медичного університету
Міністерства охорони здоров'я України
з правом
прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата наук
зі спеціальності 14.01.03 – хірургія.

1. Голова спеціалізованої вченої ради
Доктор медичних наук, професор Іващук Олександр Іванович, проректор з наукової роботи, професор кафедри хірургії та урології Буковинського державного медичного університету, спеціальність хірургія - 14.01.03.

2. Заступник голови спеціалізованої вченої ради
Доктор медичних наук, професор Польовий Віктор Павлович, завідувач кафедри загальної хірургії Буковинського державного медичного університету, спеціальність хірургія - 14.01.03.

3. Секретар спеціалізованої вченої ради
Доктор медичних наук Шкварковський Ігор Володимирович, доцент кафедри хірургії та урології Буковинського державного медичного університету, спеціальність хірургія - 14.01.03.

4. Доктор медичних наук, доцент Білоокий В’ячеслав Васильович, Буковинський державний медичний університет, доцент кафедри хірургії та очних хвороб, спеціальність хірургія – 14.01.03.

5. Доктор медичних наук, професор Василюк Михайло Дмитрович, Івано-Франківський національний медичний університет, професор кафедри факультетської хірургії, спеціальність хірургія – 14.01.03.

6. Доктор медичних наук, професор Гощинський Володимир Броніславович, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України, завідувач кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою, спеціальність хірургія – 14.01.03.

7. Доктор медичних наук, професор Гринчук Федір Васильович, Буковинський державний медичний університет, професор кафедри хірургії та очних хвороб, спеціальність хірургія - 14.01.03.

8. Доктор медичних наук, професор Іфтодій Андріан Георгійович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри хірургії та урології, спеціальність хірургія - 14.01.03.

9. Доктор медичних наук, професор Кулачек Федір Григорович, Буковинський державний медичний університет, професор кафедри загальної хірургії, спеціальність хірургія – 14.01.03.

10. Доктор медичних наук, професор Полянський Ігор Юлійович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри хірургії та очних хвороб, спеціальність хірургія - 14.01.03.

11. Доктор медичних наук, професор Сенютович Роман Васильович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри онкології та радіології, спеціальність хірургія – 14.01.03.

12. Доктор медичних наук, професор Сидорчук Руслан Ігорович, Буковинський державний медичний університет, професор кафедри загальної хірургії, спеціальність хірургія – 14.01.03.

13. Доктор медичних наук, професор Шапринський Володимир Олександрович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, завідувач кафедри госпітальної хірургії, спеціальність хірургія – 14.01.03.

14. Доктор медичних наук, професор Шідловський Віктор Олександрович, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України, завідувач кафедри загальної та оперативної хiрургiї з топографiчною анатомiєю, травматологiєю та ортопедiєю, спеціальність хірургія - 14.01.03.

15. Доктор медичних наук, професор Хіміч Сергій Дмитрович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, професор кафедри загальної хірургії, спеціальність хірургія – 14.01.03.


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

ЯкІ подає до спеціалізованої вченоЇ ради
здобувач наукового ступеня

1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

3. Засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 прим.).

4. Особовий листок з обліку кадрів із відомостями, чинними на час подання дисертації до розгляду, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи (2 прим.).

5. Засвідчена нотаріально копія диплома про повну вищу освіту. Якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково подаються нотаріально засвідчені: переклад документа українською мовою, копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої Міністерством освіти і науки України.
У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища.
Зазначені документи подаються у 2 примірниках.

6. Засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук), або  засвідчене підписом і печаткою  установи посвідчення за формою, яка діяла на час складання останньогокандидатського іспиту.

7. Засвідчена в установленому порядку копія наказу про зарахування до аспірантури (для здобувача наукового ступеня кандидата наук, який навчався в аспірантурі).

8. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація, та установи, до якої був прикріплений здобувач (2 прим.).
Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, докто­ром наук, затверджується керівником установи і скріплюється печат­кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).
Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

9. Відгук наукового керівника, засвідчений печаткою установи, в якій він працює.

10. Дисертація, оформлена згідно з вимогами, викладеними в «Основних вимогах до дисертацій та авторефератів дисертацій», у кількості примірників, необхідних для передавання   на збереження до Національної бібліо­теки України ім. В.І. Вернадського, до бібліотеки установи, де ство­рено спеціалізовану вчену раду, для відправки опонентам.

11. Автореферат дисертації, оформлений згідно з вимогами, викладеними в розділі 5 «Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій», у 2 примірниках. Усі примірники автореферату підписуються автором на обкладинці (форма 6).

12. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, описи авторських свідоцтв (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих та анотованих у журналах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії) – в 1 прим. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря та печаткою установи.

13. Файл з текстом автореферату. Ім’я файла aref.rtf (2 прим. на 2 дискетах).

14. Файли з текстом дисертації на дискетах для передавання до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації. Імена файлів dis1.rtf, dis2.rtf, … (1 комплект дискет, кількість яких залежить від обсягу дисертації).

15. Чотири поштові картки з марками та вказаними адресами здобувача (2 картки) та спецради (2 картки). На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує.

Примітка:

У документах іноземного громадянина його повне ім’я та прізвище повинні наводитися в тому порядку, в якому вони записані в іноземному паспорті.


м. Чернівці, Театральна площа, 2, 4-й поверх, телефон - 0372-553754, E-mail - specrada@bsmu.edu.ua

Графік роботи : працює щоденно, крім вихідних з 9.30 год. до 18.00

Прочитано 2329 разів Останнє редагування Понеділок, 10 грудня 2012 00:05