• Українська
 • English

ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

Бакалавтрат

224 ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

Спеціальність 223 Технології медичної діагностики та лікування
Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень
Ступінь Бакалавр
Освітня кваліфікація Бакалавр технологій медичної діагностики та лікування
Професійна кваліфікація Лаборант (медицина)
Форма навчання очна (денна)

Термін навчання 4 роки на основі повної загальної середньої освіти

Обсяг кредитів ЄКТС 240 кредитів

Академічні права випускників Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Мають право набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти

Працевлаштування випускників Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-2010:

 • Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
 • Розділ 86.1. Діяльність лікарняних закладів

Після закінчення навчання фахівець здатний виконувати професійну роботу:

 • лаборант (медицина) (код КП – 3221);

та може вступати на програми здобуття другого (магістерського) рівня спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування».

Післядипломна освіта здійснюється відповідно до чинних вимог залежно від сфери діяльності. Після закінчення навчання, відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010 та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 78 Охорона здоров’я, здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:

 • Розділ 3. Фахівці
 • Підрозділ 32. Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини
 • Клас 322. Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім медичних сестер)
 • Підклас 3221. Медичні асистенти

Після закінчення навчання відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 78 Охорона здоров’я, фахівець здатний виконувати зазначену в Довіднику професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:

 • Розділ Фахівці:
 • старший лаборант (медицина);
 • лаборант з бактеріології;
 • лаборант з імунології;
 • лаборант клініко-діагностичної лабораторії;
 • лаборант (медицина);
 • лаборант з патологоанатомічних досліджень;
 • лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії;
 • лаборант судово-медичної лабораторії

 

Перелік компетентностей випускника:

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми при виконанні досліджень в лабораторіях різного профілю, інтерпретації їх результатів та управлінні роботою лабораторії або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки та наявність

відповідних практичних навичок і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

 1. Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності.
 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 8. Навики здійснення безпечної діяльності.
 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетентності

 1. Здатність здійснювати безпечну професійну практичну діяльність згідно з протоколами, рекомендаціями щодо безпеки та діючим законодавством.
 2. Здатність здійснювати збір та верифікацію даних, прийом та обробку зразків згідно з протоколами.
 3. Здатність проводити аналіз зразків та здійснювати валідацію результатів згідно з існуючими протоколами.
 4. Здатність застосувати сучасні методи та технології дослідження тканин та зразків різного походження у лабораторіях різного профілю та розуміння принципів дії цих методів.
 5. Здатність інтерпретувати результати на основі наукового знання, розуміючи взаємозв’язок між результатами аналізу, діагнозом, клінічною інформацією та лікуванням, та представляти і повідомляти результати належним чином та документувати конфіденційні дані.
 6. Здатність застосовувати та поширювати принципи управління якістю та ефективного використання ресурсів; брати участь у внутрішньо-лабораторному контролі якості.
 7. Здатність застосовувати навички критичного мислення для конструктивного розв’язання проблем.
 8. Здатність застосовувати навички наукового дослідження для аналізу, оцінювання або розв’язання проблем.
 9. Здатність здійснювати організацію та керівництво роботою структурних підрозділів лабораторій на основі вміння управління людськими, матеріальними, фінансовими та інформаційними ресурсами.
 10. Здатність компетентно та професійно взаємодіяти з пацієнтами, колегами, медичними працівниками, іншими фахівцями, застосовуючи різні методи комунікації.
 11. Здатність дотримуватися нормативних та етичних вимог до професійної діяльності та захищати право пацієнта на отримання допомоги/медичних послуг на належному рівні. Дотримуватись та впроваджувати стандарти професійної
 12. діяльності.
 13. Готовність до безперервного професійного розвитку.
 14. Здатність комбінувати поєднання різних технологічних прийомів лабораторних досліджень для вирішення професійних завдань.
 15. Готовність виконувати точно та якісно дослідження, удосконалювати методики їх проведення та навчати інших.

Актуальні новини

Професору БДМУ призначено довічну стипендію Кабінету Міністрів України

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №858-р від 29 вересня призначено довічну стипендію за видатні заслуги у сфері вищої освіти професору кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб […]

В бібліотеці БДМУ відбулася мистецька година «У нашій пам’яті вони назавжди залишились»

Указом Президента України «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» від 11-го лютого 2015-го року, в країні встановлено особливий пам’ятний […]

Студенти фармацевти вшанували День памʼяті Героїв Небесної Сотні

20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День памʼяті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. […]