• Українська
 • English

ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Магістратура

226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація
Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь Магістр
Освітня кваліфікація Магістр фармації
Професійна кваліфікація Провізор
Форма навчання очна (денна), заочна

Термін навчання строк навчання за денною формою – 5 років на основі повної загальної середньої освіти; строк навчання за заочною формою – 5,5 років на основі повної загальної середньої освіти

Обсяг кредитів ЄКТС 300 кредитів

Академічні права випускників Після закінчення навчання за освітньою програмою спеціальності «Фармація» фахівець здатний виконувати професійну роботу:

 • провізор-інтерн (код КП – 3228);

та має вступати на програму післядипломної освіти (інтернатура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки фахівця фармації певної спеціалізації (перелік затверджено наказом МОЗ України від 23.02.2005 № 81).

Після закінчення навчання за освітньою програмою спеціальності «Фармація» фахівець також може вступати на програму для здобуття ступеню доктора філософії з фармації.

Працевлаштування випускників Фахівець, підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010:

 • Клас 01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;
 • Клас 21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів;
 • Клас 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;
 • Клас 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
 • Клас 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;

Після підготовки в інтернатурі фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003-95 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:

 • 2 провізор;
 • 2 провізор клінічний;
 • 2 провізор-аналітик;
 • 2 провізор-косметолог;
 • 2 провізор-токсиколог;
 • 2 провізор-гомеопат.

Крім того, магістр фармації може працювати на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, в судово-хімічних і токсикологічних лабораторіях, науково-дослідних інститутах, клінічних закладах охорони здоров’я, вищих навчальних закладах і галузевих установах різних відомств, виконуючи відповідні функції.

Перелік компетентностей випускника:

Інтегральна компетентність здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.

Загальні компетентності  (ЗК):

ЗК 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 3. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути сучасно навченим.

ЗК 5. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

 ЗК 7. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації.

ЗК 8. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність спілкуватися іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує ефективну професійну діяльність.

ЗК 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 10. Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в команді та з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності.

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 12. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК)

ФК 1. Здатність  використовувати  у  професійної діяльності знання нормативно-правових, законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик

ФК 2. Здатність здійснювати діяльність з розробки та оформлення документації щодо чіткої визначеності технологічних процесів виготовлення та виробництва   лікарських засобів

ФК 3. Здатність організовувати виробничу діяльність аптек щодо  виготовлення  лікарських препаратів у різних лікарських формах за рецептами лікарів, включаючи обґрунтування технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до правил Належної аптечної практики (GPP)

ФК 4. Здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах фармацевтичних підприємств, включаючи вибір технологічного процесу із обґрунтуванням технологічного процесу та вибором відповідного обладнання згідно з вимогами Належної виробничої практики (GMP)

ФК 5. Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної сировини з урахуванням раціонального використання ресурсів лікарських рослин, прогнозувати та обґрунтовувати шляхи вирішення проблеми збереження та  охорони заростей  дикорослих  лікарських рослин  відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження (GACP)

ФК 6. Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення населення та закладів  охорони здоров’я лікарськими засобами, парафармацевтичними товарами, засобами медичного призначення та лікувальною парфумерно-косметичною продукцією відповідно до вимог Національної лікарської політики, Належної аптечної практики (GPP) та інших організаційно-правових норм фармацевтичного законодавства

ФК 7. Здатність організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) в аптечних закладах, здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне діловодство, документування та управління якістю згідно нормативно-правових актів України.

ФК 8. Здатність аналізувати та прогнозувати основні економічні  показники  діяльності   аптечних закладів, здійснювати  розрахунки  основних податків та зборів, формувати ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення відповідно до чинного законодавства України.

ФК 9. Здатність розробляти, впроваджувати та застосовувати підходи менеджменту у професійної діяльності аптечних, оптово-посередницьких, виробничих підприємств та інших фармацевтичних організацій відповідно до принципів Належної практики фармацевтичної освіти та Глобальної рамки FIP

ФК 10. Здатність  організовувати  і  здійснювати  загальне та маркетингове управління асортиментною, товарно- інноваційною, ціновою, збутовою та комунікативною політиками суб’єктів фармацевтичного ринку на основі результатів маркетингових досліджень та з урахуванням  ринкових  процесів  на національному і міжнародному ринках

ФК 11. Здатність проводити аналіз соціально-економічних процесів у фармації, форм, методів і функцій системи фармацевтичного забезпечення населення та її складових у світовій практиці, показників потреби, ефективності та доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів

ФК 12. Здатність організовувати, забезпечувати і проводити аналіз лікарських засобів та лікарської рослинної сировини в аптечних закладах і контрольно-аналітичних лабораторіях фармацевтичних підприємств відповідно до вимог Державної фармакопеї та інших нормативно-правових актів

ФК 13. Здатність організовувати та здійснювати контроль якості лікарських засобів у відповідності з вимогами Державної фармакопеї України та належних практик, визначати способи відбору проб для контролю лікарських засобів відповідно до діючих вимог та проводити їх сертифікацію, запобігати розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів

ФК 14. Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, фармацевтичних субстанцій, лікарської рослинної сировини і допоміжних речовин з використанням фізичних, фізико-хімічних та хімічних методів контролю

ФК 15. Здатність визначати лікарські засоби та їх метаболіти у біологічних рідинах та тканинах організму, проводити хіміко-токсикологічні дослідження з метою діагностики гострих отруєнь, наркотичного та алкогольних сп’янінь

ФК 16. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я

ФК 17. Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування населенням лікарських засобів згідно даних щодо їх клініко-фармацевтичних характеристики, а також суб’єктивні ознаки та об’єктивні клінічні, лабораторні та інструментальні критерії обстеження хворого

ФК 18. Здатність забезпечувати раціональне застосування рецептурних та безрецептурних лікарських засобів згідно з фізико-хімічними, фармакологічними характеристиками, біохімічними, патофізіологічними особливостями конкретного захворювання та фармакотерапевтичними схемами його лікування

ФК 19. Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та постраждалим у екстремальних ситуаціях

ФК 20. Здатність здійснювати консультування та фармацевтичну опіку під час вибору та відпуску безрецептурного лікарського засобу шляхом оцінки співвідношення ризик/користь, сумісності, показань та протипоказань керуючись даними про стан здоров’я конкретного хворого із врахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та фізико-хімічних особливостей лікарського засобу

ФК 21. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики поширених захворювань внутрішніх органів, попередження небезпечних інфекційних та паразитарних захворювань, а також з метою сприяння своєчасному виявленню та підтриманню прихильності до лікування цих захворювань згідно з їхніми медико-біологічними характеристиками та мікробіологічними особливостями

 

Актуальні новини

Кожен світанок – як нове життя

Уже втретє до Дня науки на кафедрі суспільних наук та українознавства проводиться конкурс творчих робіт на тему «Кожен світанок – як нове життя» з-поміж студентів […]

Всеукраїнський день науки

Заходи кафедри суспільних наук та українознавства до Всеукраїнського дня науки 2024 До Всеукраїнського дня науки доцент кафедри Алла ТКАЧ зорганізувала й провела: 01.05.2024 — засідання […]

Вплив якості питної води та ґрунту на здоров’я населення.

На кафедрі гігієни та екології 21.05.24  відбулося планове засідання студентського наукового гуртка кафедри “Профілактична медицина”. Під час засідання було проведено пізнавальний захід для студентів 2 […]