• Українська
 • English

Буковинський державний медичний університет

Рік заснування: 1944

Ліцензія Міністерства освіти і науки України: серія ЛB № 000438 (наказ МОН України від 20.01.2017 р. № 11-л) та витягу з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти: серія BO №00085-008501 від 15.05.2017 р.

БДМУ – один із найбільших закладів вищої освіти м. Чернівці, який у 2019 році відсвяткував 75-річчя від дня заснування. Це високорейтинговий заклад вищої медичної освіти європейського типу з ідеологією випереджувального інноваційного розвитку на основі гармонійних і партнерських взаємовідносин між науково-педагогічними працівниками, студентами та суспільством.

Університет включений до загального реєстру Всесвітньої організації охорони здоров’я, є членом Великої Хартії Університетів та Асоціації Університетів Карпатського регіону. БДМУ став першим із закладів вищої медичної освіти України індивідуальним повноправним членом Європейської асоціації університетів (European University Association, EUA), що доволило університету стати учасником важливих проектів у сфері розвитку вищої школи, унікальних програм підвищення кваліфікації для керівництва закладів вищої освіти, а також познайомитися з передовим досвідом європейських закладів вищої освіти.

За роки діяльності закладу на Буковині (1944-2022 рр.) підготовлено понад 33 тис. фахівців, з яких – близько 22 000 лікарів загальної практики, понад 2 000 педіатрів, майже 2 100 медичних сестер, 1 700 фармацевтів, 1 100 стоматологів, 1 000 провізорів, 400 клінічних провізорів, близько 380 бакалаврів-фармацевтів, 250 медичних психологів,  200 лаборантів та 40 зубних техніків Серед випускників близько 2 000 лікарів – іноземні громадяни із 60 країн світу.

Становлення і розвиток БДМУ пов’язані з іменами відомих вчених та організаторів. Випускники БДМУ успішно реалізовують себе в медичній, фармацевтичній, економічній, освітній, науковій, соціальній та культурній сферах діяльності. БДМУ пишається своїми випускниками, багато з яких досягли значних вершин у професійному та громадському житті. Серед наших випускників є чимало відомих митців, державних та громадських діячів: заступник Міністра охорони здоров’я України В.Г.Бідний, директор Українського інституту екології і гігієни ім. Л.І.Медведя член-кореспондент НАМН України М.Г.Проданчук, директор Інституту травматології та ортопедії НАМН України член-кореспондент АМН України Г.В.Гайко, директор Інституту отоларингології ім.О.С.Коломійченка академік НАМН України Д.І.Заболотний, академіки НАМН України Д.Д.Зербіно та Ю.П.Спіженко. Надзвичайний і Повноважний посол України професор Г.І.Ходоровський обирався депутатом Верховної Ради України, упродовж 1992-1999 pp. працював Надзвичайним і Повноважним послом України в Індії. Два вихованці навчального закладу стали лауреатами Державної премії ім. Т.Г.Шевченка: видатний український поет, народний артист України Михайло Ткач, видатний композитор, Герой України Володимир Івасюк.

Спектр надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти
Відповідно до Закону України про «Вищу освіту» в університеті забезпечується безперервність та наступність здобуття вищої освіти на всіх її п‘яти рівнях:

 • початковий рівень вищої освіти;
 • перший (бакалаврський) рівень;
 • другий (магістерський) рівень;
 • третій (освітньо-науковий) рівень;
 • науковий рівень;

Здобуття вищої освіти в університеті на кожному рівні передбачає успішне виконання особою, що навчається, відповідної освітньої-професійної або освітньо-наукової програми, та є підставою для присудження ступеня вищої освіти: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук.

І. Додипломна підготовка фахівців за такими спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоров’я:

 • Медицина (магістр)
 • Стоматологія (молодший бакалавр, магістр);
 • Медична психологія (магістр);
 • Фармація, промислова фармація (молодший бакалавр, магістр);
 • Медсестринство (молодший бакалавр, бакалавр, магістр);
 • Технології медичної діагностики та лікування (бакалавр).

ІІ. Післядипломна підготовка фахівців з вищою медичної та фармацевтичною освітою здійснюється:

 • в інтернатурі (первинній спеціалізації) на базі навчально-наукового інституту післядипломної освіти за 25 спеціальностями;
 • 2 500 лікарів та провізорів щорічно на базі навчально-наукового інституту післядипломної освіти мають змогу підвищувати професійну кваліфікацію, проходити стажування, перепідготовку та спеціалізацію.

ІІІ. Підготовка науково-педагогічних працівників здійснюється за 5 спеціальностями (27 спеціалізаціями) в аспірантурі та за 6 спеціальностями у докторантурі.

ІV. Підготовка вітчизняних та іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України

Кількість студентів (станом на 01.01.2023 р.): 4237, в т.ч. 1023 іноземних громадянина.

Матеріально-технічна база
Навчально-виробнича база університету розташована у 15 навчальних корпусах, а базою клінічних кафедр є 23 заклади охорони здоров’я м.Чернівці. Корпуси, лекційні зали, аудиторії, навчально-виробнича аптека та лабораторії обладнані сучасними технічними засобами для забезпечення освітнього процесу та наукової роботи.
В освітньому процесі активно використовуються інноваційні педагогічні технології, у т.ч. віртуальні навчальні середовища:

 • Сервер дистанційного навчання (moodle.bsmu.edu.ua), створений на платформі системи управління навчанням «MOODLE» надає доступ до електронних навчально-методичних матеріалів з усіх дисциплін, що викладаються в університеті, в т.ч. англійською мовою;
 • Електронний журнал успішності (eznew.bsmu.edu.ua), який БДМУ створив та запровадив першим серед закладів вищої медичної освіти України з метою покращення якості навчання та забезпечення прозорості освітнього процесу;
 • Центр підготовки абітурієнта БДМУ (zno.bsmu.edu.ua) – онлайн-платформа, яка дає змогу випускникам 11 класів, які відвідують підготовче відділення університету, безкоштовно в дистанційному режимі готуватися до складання зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти з профільних дисциплін.

В університеті функціонують 17 комп’ютерних класів, які забезпечують викладання дисциплін, проведення практичних занять, тестування, користування електронною навчальною літературою, трансляції online хірургічних втручань, проведення вебінарів тощо.

В освітньому процесі активно використовуються 300 одиниць мультимедійного обладнання, у тому числі 129 мультимедійних проекторів, 8 інтерактивних панелей, 140 мультимедійних панелей, які дозволяють організовувати он-лайн лекції провідних науковців як з України, так і закордону.
В університеті створено сучасний навчально-практичний центр симуляційної медицини, який оснащений багатофункціональними манекенами-роботами за новітнім зразком, здатними відтворювати будь-які клінічні ситуації для відпрацювання практичних навичок та лікарських маніпуляцій. У даному центрі викладачі за допомогою спеціальних гаджетів і за попередньо розробленими сценаріями моделюють різноманітні клінічні ситуації та контролюють визначення правильного діагнозу й алгоритму дій студентами та лікарями практичної охорони здоров’я.
Університет має 6 гуртожитків, де створені всі умови для проживання і навчання студентів та слухачів, зокрема наявні пункти харчування. Бібліотечний фонд університету нараховує близько мільйона томів навчальної, наукової, медичної та художньої літератури.

Професорсько-викладацький склад
Кадровий потенціал університету унікальний, у ньому сьогодні працюють професіонали своєї справи, які володіють виключною педагогічною майстерністю: 645 науково-педагогічних працівників, серед яких 107 докторів наук, 416 кандидатів наук, 82 – мають вчене звання професора, 257 – звання доцента. З-поміж науково-педагогічних працівників університету працюють 19 – Заслужених лікарів України, 1 – Заслужений працівник освіти України, 1 – Заслужений працівник охорони здоров’я, 1 – Заслужений діяч науки і техніки України,  8 – нагороджені званням “Відмінник освіти України”, 4 – “Відмінник охорони здоров’я”.

Студентське самоврядування
В університеті створюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентських бюро курсів, студентських деканатів факультетів, студентських рад гуртожитків, студентської ради університету. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.
Вищим органом студентського самоврядування в БДМУ є конференція студентів університету. Конференція студентів ухвалює Положення про студентське самоврядування; обирає виконавчий орган – студентську раду університету та заслуховує звіт про її діяльність; визначає структуру, повноваження та порядок обрання студентської ради університету, термін її повноважень.
В університеті виконуються фундаментальні та клінічні наукові дослідження, впроваджуються навчальні та інформаційні технології. Значна роль в організації наукової роботи належить Раді молодих вчених та студентському науковому товариству.

Студентське дозвілля
Студмістечко складається з 8 добротних гуртожитків з високим побутовим рівнем, де є читальні і спортивні зали – тобто все необхідне для навчання та відпочинку.
Для розвитку творчих здібностей студентів та відпочинку, активно функціонує Палац «Академічний», на базі якого працюють різні секції та гуртки за інтересами, зокрема: художня студія, студія декоративно-прикладного мистецтва, художньої фотографії, народний ансамбль пісні і танцю «Трембіта», вокально-інструментальний ансамбль, театральна і хореографічна студії та ін.
До послуг студентів спортивні секції з волейболу, баскетболу, вільної боротьби, настільного тенісу, легкої атлетики, шахів, міні-футболу. Справжнє задоволення дарує відпочинок в університетському спортивно-оздоровчому таборі «Здоров’я», розташованому на березі Дністра.

Проходження практики
Студенти університету проходять практику на базі більш ніж 100 лікувально-профілактичних та аптечних закладів Чернівецької та Хмельницької областей, або за місцем проживання.

Працевлаштування випускників.
Для допомоги студентам і випускникам в пошуку роботи функціонує сектор сприяння працевлаштуванню випускників.

Лікувальна робота

Лікувально-консультативна робота здійснюється в університеті на 31 клінічній кафедрі. Потужний потенціал професорсько-викладацького складу клінічних кафедр складають 55 професорів, 76 доктора медичних наук, 170 доцентів та 246 кандидатів медичних наук, з них: вищу атестаційну лікарську категорію мають 238 співробітників, першу – 34, другу – 33.  15 співробітників університету мають звання «Заслужений лікар України». Підтвердженням високо професійного рівня викладів університету є призначення 53 співробітників клінічних кафедр БДМУ експертами та консультантами Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА та Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради. Співробітники клінічних кафедр БДМУ проводять лікувально-консультативну роботу в 13 закладах практичної охорони здоров’я обласного підпорядкування та 5 – міського підпорядкування, які є клінічними базами кафедр університету та в 11 закладах за договорами про співробітництво.

Колективами клінічних кафедр в середньому за рік проводяться майже 105 тис. консультацій, з них: в базових установах – 75 тис. консультацій, в поліклініках – до 12 тис. консультацій, в позабазових установах – до 14 тис. консультацій, в районах області – 3 тис.; біля 7 тис. діагностичних досліджень та близько 4 тис. операційних втручань.

Розвиток ресурсної, матеріальної, інтелектуальної бази університету дозволило створити спеціалізовані університетські медичні центри:

 • обласний центр ендоурології та літотрипсії;
 • обласний центр ендоскопічної хірургії;
 • обласний центр пластичної реконструктивної та естетичної хірургії;
 • обласний центр гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету;
 • обласний центр термічних, нейротрофічних уражень та дермопластики;
 • обласний центр травматології, ендопротезування, патології суглобів та хребта.

Окрім того, у БДМУ створені та функціонують центр малоінвазивної хірургії та гінекології, ендоскопічної урології, міський центр нейро-дегенеративних захворювань ока. У спеціалізованих університетських медичних центрах надається висококваліфікована спеціалізовану медична допомога хворим на хірургічну патологію, забезпечується проведення наукових досліджень, розробка ефективних методів діагностики, лікування; проводиться експертна оцінка результатів наукових досліджень, апробація і впровадження нових методів діагностики, лікування хворих; апробація медичних інструментів, апаратури, лікарських засобів, організація та проведення наукових семінарів, клінічних, науково-методичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних рад тощо.

У БДМУ створено навчально-лікувальний стоматологічний центр «Університетська клініка». Постановою КМУ від 14 грудня 2016 р. Центр внесено до переліку закладів охорони здоров’я України з правом надання платних послуг населенню.

В університеті працює медичний консультативний центр БДМУ (МКЦ) – це якісно новий рівень доступу до висококваліфікованої медичної допомоги для населення Буковини та інших областей. МКЦ БДМУ відкриває абсолютний on-line доступ усім громадянам до реєстру професорського складу нашого медуніверситету. Ознайомившись із профілем лікаря, пацієнти можуть за допомогою інтернету записатись до нього на прийом. Водночас дана інформаційна система орієнтована на допомогу не лише пацієнтам, а й лікарям. Це велика база медичної документації, куди заведена класифікація медичних препаратів та міжнародна класифікація хвороб. В консультативному центрі задіяні 226 консультанти (в т.ч. 99 англомовних) з числа провідних спеціалістів університету.

Міжнародна діяльність

На сьогодні університет співпрацює з 63 закордонними університетами та науково-дослідними установами. У 2022 році було підписано/поновлено 10 угод про двосторонню співпрацю в науково-освітній сфері з наступними закордонними установами: міжінституційний договір по програмі Erasmus + з Університетом «Аполонія», Ясси (Румунія); міжінституційна угода по програмі Erasmus + з Литовським університетом наук про здоров’я, м. Каунас (Литовська Республіка); спеціальні угоди щодо студентського обміну та професорсько-викладацького складу з Університетом м. Сантьяго де Компостелла (Королівство Іспанія); меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з Асоціацією «Medicos del Mundo» (Королівство Іспанія); договір про співробітництво в освітньо-науковій сфері з Університетом Севільї (Королівство Іспанія); меморандум взаєморозуміння між БДМУ та Університетом Толедо (США); договір про співпрацю з Федерацією Handicap International (Республіка Франція); договір про співпрацю з клінікою «Агаплезіон Ев. Батільдіскранкенхаус Бад Пірмонт» (Федеративна Республіка Німеччина); договір про співпрацю з гуманітарною місією UK-MED, Манчестер (Королівство Великобрританії); договір про співпрацю з Батумським медичним університетом – Авіценна м. Батумі (Грузія).

БДМУ є пілотним закладом за напрямами «сімейна медицина» і «медсестринство» в Україно-швейцарському проєкті «Реформа медичної освіти», який фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії.

Університет бере участь в проєкті SAFEMED+  “Simulation in Undergraduate MEDical Education for Improvement of SAFEty and Quality of Patient Care (Симуляційне навчання в медичній освіті для підвищення безпеки та якості обслуговування пацієнтів)”, Еразмус+ проєкт вищої освіти СВНЕ. Метою проєкту є створення центру клінічних навичок та умінь; впровадження методологій симуляційної медицини (тренажери, манекени, моделі тощо) та пацієнт-орієнтованого навчання (стандартизований пацієнт, імітований пацієнт, гібридне моделювання); покращення безпеки пацієнтів за рахунок підвищення якості та кращої клінічної кваліфікації майбутніх медичних фахівців.

У 2022 році виграно проєкт Еразмус СВНЕ Симуляційна медицина та сценаріо-орієнтоване навчання з невідкладної допомоги SimS і БДМУ виступає координатором українських ЗВО-учасників. Мета проєкту – вдосконалити навчання з надання першої домедичної та невідкладної медичної допомоги шляхом одночасного впровадження інноваційних технологій сценаріо-орієнтованого навчання, симуляційної медицини та компетентної психологічної підтримки лікарів та осіб із категорії «перший на місці події» та всіх учасників події.

Також університет бере участь у грантових проєктах:

 • Erasmus КА 220 SaveLife (Врятувати життя: реорганізація базової / розширеної підтримки життя через навчання за допомогою інноваційних цифрових матеріалів);
 • “Віртуальний пацієнт” із Університетом Аугсбург, (Німеччина);
 • HIVE “HEI Innovation for Knowledge Intensive Entrepreneurship” (Інновації ЗВО для підтримки розвитку підприємництва).

Актуальні новини

Професору БДМУ призначено довічну стипендію Кабінету Міністрів України

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №858-р від 29 вересня призначено довічну стипендію за видатні заслуги у сфері вищої освіти професору кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб […]

В бібліотеці БДМУ відбулася мистецька година «У нашій пам’яті вони назавжди залишились»

Указом Президента України «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» від 11-го лютого 2015-го року, в країні встановлено особливий пам’ятний […]

Студенти фармацевти вшанували День памʼяті Героїв Небесної Сотні

20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День памʼяті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. […]