• Українська
 • English

Буковинський державний медичний університет

Рік заснування: 1944

Ліцензія Міністерства освіти і науки України: серія ЛB № 000438 (наказ МОН України від 20.01.2017 р. № 11-л) та витягу з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти: серія BO №00085-008501 від 15.05.2017 р.

БДМУ – один із найбільших закладів вищої освіти м. Чернівці, який у 2019 році відсвяткував 75-річчя від дня заснування. Це високорейтинговий заклад вищої медичної освіти європейського типу з ідеологією випереджувального інноваційного розвитку на основі гармонійних і партнерських взаємовідносин між науково-педагогічними працівниками, студентами та суспільством.

Університет включений до загального реєстру Всесвітньої організації охорони здоров’я, є членом Великої Хартії Університетів та Асоціації Університетів Карпатського регіону. БДМУ став першим із закладів вищої медичної освіти України індивідуальним повноправним членом Європейської асоціації університетів (European University Association, EUA), що доволило університету стати учасником важливих проектів у сфері розвитку вищої школи, унікальних програм підвищення кваліфікації для керівництва закладів вищої освіти, а також познайомитися з передовим досвідом європейських закладів вищої освіти.

За роки діяльності закладу на Буковині (1944-2021 рр.) підготовлено понад 32 тис. фахівців, з яких – близько 21 500 лікарів загальної практики, понад 2 000 педіатрів, 2 000 медичних сестер, 1600 фармацевтів, 1000 стоматологів, 850 провізорів, 400 клінічних провізорів, близько 380 бакалаврів-фармацевтів, 250 медичних психологів,  200 лаборантів. Серед випускників близько 1 700 лікарів – іноземні громадяни із 60 країн світу.

Становлення і розвиток БДМУ пов’язані з іменами відомих вчених та організаторів. Випускники БДМУ успішно реалізовують себе в медичній, фармацевтичній, економічній, освітній, науковій, соціальній та культурній сферах діяльності. БДМУ пишається своїми випускниками, багато з яких досягли значних вершин у професійному та громадському житті. Серед наших випускників є чимало відомих митців, державних та громадських діячів: заступник Міністра охорони здоров’я України В.Г.Бідний, директор Українського інституту екології і гігієни ім. Л.І.Медведя член-кореспондент НАМН України М.Г.Проданчук, директор Інституту травматології та ортопедії НАМН України член-кореспондент АМН України Г.В.Гайко, директор Інституту отоларингології ім.О.С.Коломійченка академік НАМН України Д.І.Заболотний, академіки НАМН України Д.Д.Зербіно та Ю.П.Спіженко. Надзвичайний і Повноважний посол України професор Г.І.Ходоровський обирався депутатом Верховної Ради України, упродовж 1992-1999 pp. працював Надзвичайним і Повноважним послом України в Індії. Два вихованці навчального закладу стали лауреатами Державної премії ім. Т.Г.Шевченка: видатний український поет, народний артист України Михайло Ткач, видатний композитор, Герой України Володимир Івасюк.

Спектр надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти
Відповідно до Закону України про «Вищу освіту» в університеті забезпечується безперервність та наступність здобуття вищої освіти на всіх її п‘яти рівнях:

 • початковий рівень вищої освіти;
 • перший (бакалаврський) рівень;
 • другий (магістерський) рівень;
 • третій (освітньо-науковий) рівень;
 • науковий рівень;

Здобуття вищої освіти в університеті на кожному рівні передбачає успішне виконання особою, що навчається, відповідної освітньої-професійної або освітньо-наукової програми, та є підставою для присудження ступеня вищої освіти: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук.

І. Додипломна підготовка фахівців за такими спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоров’я:

 • Медицина (магістр)
 • Стоматологія (молодший бакалавр, магістр);
 • Медична психологія (магістр);
 • Фармація, промислова фармація (молодший бакалавр, магістр);
 • Медсестринство (молодший бакалавр, бакалавр, магістр);
 • Технології медичної діагностики та лікування (бакалавр).

ІІ. Післядипломна підготовка фахівців з вищою медичної та фармацевтичною освітою здійснюється:

 • в інтернатурі (первинній спеціалізації) на базі навчально-наукового інституту післядипломної освіти за 25 спеціальностями;
 • 2 500 лікарів та провізорів щорічно на базі навчально-наукового інституту післядипломної освіти мають змогу підвищувати професійну кваліфікацію, проходити стажування, перепідготовку та спеціалізацію.

ІІІ. Підготовка науково-педагогічних працівників здійснюється за 5 спеціальностями (27 спеціалізаціями) в аспірантурі та за 6 спеціальностями у докторантурі.

ІV. Підготовка вітчизняних та іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України

Кількість студентів (станом на 01.01.2022 р.): 5750, в т.ч. 2416 іноземних громадян.

Матеріально-технічна база
Навчально-виробнича база університету розташована у 13 навчальних корпусах, а базою клінічних кафедр є 33 лікувально-профілактичних та аптечних установ м.Чернівці. БДМУ має 23 сучасних лекційних зали та 433 навчальних аудиторії. Корпуси, лекційні зали, аудиторії, навчально-виробнича аптека та лабораторії обладнані сучасними технічними засобами для забезпечення освітнього процесу та наукової роботи.
В освітньому процесі активно використовуються інноваційні педагогічні технології, у т.ч. віртуальні навчальні середовища:

 • Сервер дистанційного навчання (moodle.bsmu.edu.ua), створений на платформі системи управління навчанням «MOODLE» надає доступ до електронних навчально-методичних матеріалів з усіх дисциплін, що викладаються в університеті, в т.ч. англійською мовою;
 • Електронний журнал успішності (eznew.bsmu.edu.ua), який БДМУ створив та запровадив першим серед закладів вищої медичної освіти України з метою покращення якості навчання та забезпечення прозорості освітнього процесу;
 • Центр підготовки абітурієнта БДМУ (zno.bsmu.edu.ua) – онлайн-платформа, яка дає змогу випускникам 11 класів, які відвідують підготовче відділення університету, безкоштовно в дистанційному режимі готуватися до складання зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти з профільних дисциплін.

В університеті функціонують 17 комп’ютерних класів, які забезпечують викладання дисциплін, проведення практичних занять, тестування, користування електронною навчальною літературою, трансляції online хірургічних втручань, проведення вебінарів тощо.
В освітньому процесі активно використовуються 300 одиниць мультимедійного обладнання, у тому числі 100 мультимедійних проекторів, 8 інтерактивних панелей, 30 мультимедійних панелей, які дозволяють організовувати он-лайн лекції провідних науковців як з України, так і закордону.
В університеті створено сучасний навчально-практичний центр симуляційної медицини, який оснащений багатофункціональними манекенами-роботами за новітнім зразком, здатними відтворювати будь-які клінічні ситуації для відпрацювання практичних навичок та лікарських маніпуляцій. У даному центрі викладачі за допомогою спеціальних гаджетів і за попередньо розробленими сценаріями моделюють різноманітні клінічні ситуації та контролюють визначення правильного діагнозу й алгоритму дій студентами та лікарями практичної охорони здоров’я.
Університет має 8 гуртожитків, де створені всі умови для проживання і навчання студентів та слухачів, зокрема наявні пункти харчування. Бібліотечний фонд університету нараховує близько мільйона томів навчальної, наукової, медичної та художньої літератури.

Професорсько-викладацький склад
Кадровий потенціал університету унікальний, у ньому сьогодні працюють професіонали своєї справи, які володіють виключною педагогічною майстерністю: 705 науково-педагогічних працівників, серед яких 112 докторів наук, 411 кандидати наук, 83 – мають вчене звання професора, 262 – звання доцента, 1 – звання старшого наукового співробітника; педагогічних працівників – 47, серед яких: кандидатів наук – 6. Серед працівників університету є: заслужений працівник освіти – 1; заслужених лікарів України – 21; лауреати Державної премії в галузі науки і техніки – 2; заслужений діяч науки і техніки – 1.

Студентське самоврядування
В університеті створюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентських бюро курсів, студентських деканатів факультетів, студентських рад гуртожитків, студентської ради університету. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.
Вищим органом студентського самоврядування в БДМУ є конференція студентів університету. Конференція студентів ухвалює Положення про студентське самоврядування; обирає виконавчий орган – студентську раду університету та заслуховує звіт про її діяльність; визначає структуру, повноваження та порядок обрання студентської ради університету, термін її повноважень.
В університеті виконуються фундаментальні та клінічні наукові дослідження, впроваджуються навчальні та інформаційні технології. Значна роль в організації наукової роботи належить Раді молодих вчених та студентському науковому товариству.

Студентське дозвілля
Студмістечко складається з 8 добротних гуртожитків з високим побутовим рівнем, де є читальні і спортивні зали – тобто все необхідне для навчання та відпочинку.
Для розвитку творчих здібностей студентів та відпочинку, активно функціонує Палац «Академічний», на базі якого працюють різні секції та гуртки за інтересами, зокрема: художня студія, студія декоративно-прикладного мистецтва, художньої фотографії, народний ансамбль пісні і танцю «Трембіта», вокально-інструментальний ансамбль, театральна і хореографічна студії та ін.
До послуг студентів спортивні секції з волейболу, баскетболу, вільної боротьби, настільного тенісу, легкої атлетики, шахів, міні-футболу. Справжнє задоволення дарує відпочинок в університетському спортивно-оздоровчому таборі «Здоров’я», розташованому на березі Дністра.

Проходження практики
Студенти університету проходять практику на базі більш ніж 100 лікувально-профілактичних та аптечних закладів Чернівецької та Хмельницької областей, або за місцем проживання.

Працевлаштування випускників.
Для допомоги студентам і випускникам в пошуку роботи функціонує сектор сприяння працевлаштуванню випускників.

Лікувальна робота
Лікувально-консультативна робота здійснюється в університеті на 31 клінічній кафедрі, які знаходяться закладах охорони здоров’я м. Чернівці. Потужний потенціал професорсько-викладацького колективу клінічних кафедр становить: 53 професоріи, 81 доктор медичних наук, 171 доцент та 247 кандидатів медичних наук. Зокрема, мають вищу атестаційну лікарську категорію 245 співробітників, першу – 35, другу – 31. Підтвердженням високо професійного рівня викладачів університету є призначення 53 співробітників клінічних кафедр БДМУ експертами і консультантами Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА та міського управління охорони здоров’я. 19 співробітників університету мають звання «Заслужений лікар України». За роки існування наш навчальний заклад зробив вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я та медичної науки в Україні і став насьогодні справжньою базою підготовки медичних кадрів та одним із центрів медичної науки західного регіону України

Колективами клінічних кафедр в середньому за рік проводяться до 200 тис. консультацій, з них: в базових установах – до 160 тис. консультацій, в поліклініках – до 18 тис. консультацій, в позабазових установах – до 20 тис. консультацій, в районах області – до 5 тис.; біля 15 тис. діагностичних досліджень та більше 10 тис. операційних втручань.
Розвиток ресурсної, матеріальної, інтелектуальної бази університету дозволило створити спеціалізовані університетські медичні центри:

 • обласний центр ендоурології та літотрипсії;
 • обласний центр ендоскопічної хірургії;
 • обласний центр пластичної реконструктивної та естетичної хірургії;
 • обласний центр гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету;
 • обласний центр термічних, нейротрофічних уражень та дермопластики;
 • обласний центр травматології, ендопротезування, патології суглобів та хребта.

Окрім того, у БДМУ створені та функціонують центр малоінвазивної хірургії та гінекології, ендоскопічної урології, міський центр нейро-дегенеративних захворювань ока. У спеціалізованих університетських медичних центрах надається висококваліфікована спеціалізовану медична допомога хворим на хірургічну патологію, забезпечується проведення наукових досліджень, розробка ефективних методів діагностики, лікування; проводиться експертна оцінка результатів наукових досліджень, апробація і впровадження нових методів діагностики, лікування хворих; апробація медичних інструментів, апаратури, лікарських засобів, організація та проведення наукових семінарів, клінічних, науково-методичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних рад тощо.

У БДМУ створено навчально-лікувальний стоматологічний центр «Університетська клініка». Постановою КМУ від 14 грудня 2016 р. Центр внесено до переліку закладів охорони здоров’я України з правом надання платних послуг населенню.

В університеті працює медичний консультативний центр БДМУ (МКЦ) – це якісно новий рівень доступу до висококваліфікованої медичної допомоги для населення Буковини та інших областей. МКЦ БДМУ відкриває абсолютний on-line доступ усім громадянам до реєстру професорського складу нашого медуніверситету. Ознайомившись із профілем лікаря, пацієнти можуть за допомогою інтернету записатись до нього на прийом. Водночас дана інформаційна система орієнтована на допомогу не лише пацієнтам, а й лікарям. Це велика база медичної документації, куди заведена класифікація медичних препаратів та міжнародна класифікація хвороб. В консультативному центрі задіяні 226 консультанти (в т.ч. 99 англомовних) з числа провідних спеціалістів університету.

Міжнародна діяльність
Сьогодні університет підтримує дружні зв’язки із 62 закордонними університетами та науково-дослідними інститутами. Лише за останні три роки було підписано угоди з Університетом ім. Поля Сабат’є м. Тулуза (Франція), Вільнюським університетом (Литва), Університетом м. Сант’яго-де-Компостела (Іспанія), Університетом Аристотеля в Салоніках (Греція) та іншими провідними навчальними закладами світу. Результатом цього є розвиток стратегічного партнерства і мережевої взаємодії із закордонними вищими навчальними закладами та активізація академічної мобільності студентів, молодих науковців та професорсько-викладацького складу. З 2006 року університет розпочав брати активну участь у виконанні грантових проектів, зокрема в програмі стажувань для майбутніх лікарів «Студенти-медики без кордонів», фінансування якої проводилося за підтримки Ліонського клубу Австрії. Університет долучився до проекту “MEDEA” («Альянс медичних університетів») в рамках програми Erasmus Mundus. В ході реалізації проекту студенти та магістранти університету мали змогу пройти навчання в партнерських установах терміном від 6 до 10 місяців. Проект було спрямовано на розвиток співробітництва та мобільності у сфері медичної освіти, підвищення якості європейської вищої освіти і сприяння міжкультурному порозумінню.

На базі БДМУ відкрито регіональний контактний пункт рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» за тематичним напрямом: здоров’я, демографічні зміни та благополуччя (Health, demographic change and wellbeing).

В рамках членства в Європейській асоціації університетів БДМУ долучився до реалізації спільних проектів та досліджень у сфері розвитку системи вищої освіти. Після конкурсного відбору університет було включено до Україно-Швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти в Україні», який розпочався у грудні 2018 р. та триватиме до кінця 2022 р. і фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії (загальний бюджет проекту – близько 5 млн. швейцарських франків). Метою проекту є покращення системи медичної освіти та, в подальшому, підвищення якості послуг охорони здоров’я населенню України. Основними завданнями проекту є: оснащення симуляційних центрів, впровадження інноваційних технологій, організація тренінгів для викладачів щодо студент-орієнтованого навчання, посилення академічної доброчесності.

БДМУ проводить активну роботу щодо набору іноземних громадян на навчання. Сьогодні в нашому навчальному закладі здобувають вищу освіту близько 2416 іноземних громадян із 22 країн світу.

Актуальні новини

Велика допомога маленькому другу

Доброта – не слабкість, це та сила, Що підносить кожного увись…   24 лютого розпочалася повномасштабна війна росії проти України. В результаті тисячі українців змушені […]

Захисти себе від шахраїв у мережі

Людський інтелект має можливість створити засоби, які покращують і полегшують наше життя. Це стосується не лише наукових винаходів, але й побуту. Однак, серед геніїв знаходяться […]

Година – реквієм «Ми пам’ятаємо!»

До Дня пам’яті жертв голодомору в бібліотеці БДМУ для студентів І курсу 3, 4, 6, 7 гр. Медичного факультету № 1 відбулася година – реквієм […]