• Українська
 • English

САЙТ ВЧЕНОЇ РАДИ БДМУ


Вчена рада є колегіальним органом управління закладу вищої освіти, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора закладу вищої освіти протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

Вчену раду БДМУ очолює її голова –  проф. Ігор ГЕРУШ,  секретарем Вченої ради є учений секретар університету доц. Мар’яна ДІКАЛ.

До складу Вченої ради університету входять в.о.ректора закладу вищої освітичлени ректорату, проректори, декани, головний бухгалтер, начальник навчального відділу, директор бібліотеки, представники органів студентського самоврядування університету, виборні представники, які обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук. Повний склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету. До складу Вченої ради університету входять 85 осіб.

Вчена рада університету:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності закладу вищої освіти;
 • розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту закладу вищої освіти, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт закладу вищої освіти;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
 • ухвалює за поданням керівника закладу вищої освіти рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів;
 • розглядає інші питання діяльності вищого закладу вищої освіти відповідно до його статуту.

Вчена рада розглядає й інші питання діяльності університету відповідно до його Статуту.
Рішення Вченої ради мають дорадчий характер і вводяться в дію наказом ректора університету.

Положення про вчену раду

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Геруш Ігор Васильович – ректор університету, к.мед.н., професор, голова вченої ради.
2. Дікал Мар’яна Вікторівна – к.мед.н., доцент, учений секретар, доцент кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії – член вченої ради.
3. Савка Іван Григорович – д.мед.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків – член вченої ради.
4. Ілащук Тетяна Олександрівна – д.мед.н., професор, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб – член вченої ради.
5. Ходоровський Володимир Михайлович – к.мед.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри патологічної фізіології – член вченої ради.
6. Зорій Ніна Іванівна – к.філософ.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та виховання, доцент кафедри психології та філософії –член вченої ради.
7. Свестун Наталія Володимирівна – директор Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА – член вченої ради.
8. Бамбуляк Андрій Васильович – д.мед.н., доцент, директор інституту в складі закладу вищої освіти Навчально-наукового інституту післядипломної освіти – член вченої ради
9. Батіг Віктор Маркиянович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології – член вченої ради.
10. Бачинський Віктор Теодосович – д.мед.н., профессор, начальник КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА», завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства – член вченої ради.
11. Бабій Наталя Володимирівна – аспірантка кафедри акушерства та гінекологія – член вченої ради.
12. Бєліков Олександр Борисович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології – член вченої ради.
13. Білоокий В’ячеслав Васильович – д.мед.н., професор, декан стоматологічного факультету, професор кафедри хірургії №1 – член вченої ради.
14. Бірюк Ігор Григорович – к.мед.н., доцент, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини – член вченої ради.
15. Білоус Олександра Дмитрівна – студентка медичного факультету №1.
16. Булик Роман Євгенович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри медичної біології та генетики – член вченої ради.
17. Боднар Олег Борисович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології – член вченої ради.
18. Бодяка Володимир Юрійович – д.мед.н., доцент,завідувач кафедри онкології та радіології – член вченої ради.
19. Буряк Олександр Григорович – к.мед.н., доцент, декан медичного факультету №1, доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини – член вченої ради.
20. Васюк Володимир Леонідович – д.мед.н., професор кафедри травматології та ортопедії – член вченої ради.
21. Власик Леонід Іванович – д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник державного підприємства «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя МОЗ України», завідувач кафедри гігієни та екології – член вченої ради.
22. Галицька Валерія Олександрівна – аспірантка кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб – член вченої ради.
23. Геруш Катерина Ігорівна – студентка медичного факультету №1 – член вченої ради.
24. Геруш Олег Васильович – к.фарм.н., доцент, завідувач кафедри фармації – член вченої ради.
25. Глубоченко Володимир Григорович – к.мед.н., доцент, декан медичного факультету №2, доцент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб – член вченої ради.
26. Годованець Оксана Іванівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку – член вченої ради.
27. Григор’єва Надія Пилипівна – к.хім.н., доцент, завідувач кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії – член вченої ради.
28. Давиденко Ігор Святославович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної анатомії – член вченої ради.
29. Дейнека Святослав Євгенович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри мікробіології та вірусології – член вченої ради.
30. Денисенко Ольга Іванівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри дерматовенерології – член вченої ради.
31. Доголіч Олександра Ігорівна – к.мед.н., доцент, директор закладу фахової передвищої освіти фахового коледжу БДМУ, доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб
32. Заморський Ігор Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармакології – член вченої ради.
33. Захарчук Олександр Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії – член вченої ради.
34. Забродська Ольга Сергіївна – аспірантка кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії – член вченої ради.
35. Зубрицька Катерина Павлівна – студентка фахового коледжу БДМУ– член вченої ради.
36. Іващук Тетяна Володимирівна – заступник ректора з економічних питань – член вченої ради.
37. Кіселиця Ганна Григорівна – директор бібліотеки – член вченої ради.
38. Котельбан Анастасія Василівна – к.мед.н., доцент, доцент кафедри стоматології дитячого віку, науковий керівник студентського наукового товариства, голова Ради молодих вчених – член вченої ради.
39. Ковальчук Петро Євгенович – к.мед.н., доцент, голова профкому, завідувач кафедри травматології та ортопедії – член вченої ради.
40. Колоскова Олена Костянтинівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб – член вченої ради.
41. Коновчук Віктор Миколайович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та реаніматології – член вченої ради.
42. Кравченко Олена Вікторівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології – член вченої ради.
43. Кривецький Віктор Васильович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри анатомії ім. М.Г. Туркевича – член вченої ради.
44. Кузняк Наталія Богданівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії – член вченої ради.
45. Медвідь Анастасія Сергіївна – студентка медичного факультету №4 – член вченої ради.
46. Москалюк Василь Деонізійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних звороб та епідеміології – член вченої ради
47. Мойсей Антоній Аркадійович – д.істор.н., професор, завідувач кафедри суспільних наук та українознавства – член вченої ради.
48. Навчук Ігор Васильович – к.мед.н., доцент, завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я – член вченої ради.
49. Нечитайло Юрій Миколайович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини – член вченої ради.
50. Нестеровська Романа Андріївна – аспірантка кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини – член вченої ради.
51. Паліброда Надія Михайлівна – к.мед.н., доцент, декан фармацевтичного факультету, доцент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб – член вченої ради.
52. Пашковський Валерій Мелетійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка – член вченої ради.
53. Пашковська Наталія Вікторівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології – член вченої ради.
54. Пенішкевич Ярослав Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри офтальмології – член вченої ради.
55. Плаксивий Олександр Григорович – к.мед.н., доцент, доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології – член вченої ради.
56. Плеш Ігор Антонович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти – член вченої ради.
57. Польовий Віктор Павлович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної хірургії – член вченої ради.
58. Полянський Ігор Юлійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №1 – член вченої ради.
59. Поточняк Віталій Романович – студент медичного факультету №2 – член вченої ради.
60. Рак Олександр Михайлович – к.філол.н, доцент, завідувач кафедри іноземних мов – член вченої ради.
61. Роговий Юрій Євгенович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної фізіології – член вченої ради.
62. Рудницький Роман Іванович – к.мед.н., доцент, доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка – член вченої ради.
63. Сидорчук Лариса Петрівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри сімейної медицини – член вченої ради.
64. Скринчук Петро Корнійович – заступник ректора з адміністративно-господарської роботи – член вченої ради.
65. Слободян Олександр Миколайович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії – член вченої ради.
66. Сокольник Сніжана Василівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики – член вченої ради.
67. Сорокман Таміла Василівна – д.мед.н., професор, декан медичного факультету №4, професор кафедри педіатрії та медичної генетики – член вченої ради.
68. Тащук Віктор Корнійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини – член вченої ради.
69. Ткачук Роман Васильович – аспірант кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб – член вченої ради.
70. Ткачук Світлана Сергіївна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата – член вченої ради.
71. Тодоріко Лілія Дмитрівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології – член вченої ради.
72. Федів Володимир Іванович – д.фіз.-мат.н., професор, завідувач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики – член вченої ради.
73. Федів Олександр Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини – член вченої ради.
74. Федорук Олександр Степанович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології та нейрохірургії – член вченої ради.
75. Фірке Локеш – студент медичного факультету №3 – член вченої ради.
76. Хомащук Дарина Валеріївна – студентка стоматологічного факультету – член вченої ради.
77. Хухліна Оксана Святославівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб – член вченої ради.
78. Царюк Вікторія Валентинівна – студентка медичного факультету №2 – член вченої ради.
79. Цигикало Олександр Віталійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології– член вченої ради.
80. Цюпа Олена Петрівна – в.о. головного бухгалтера – член вченої ради.
81. Чорноус Віталій Олександрович – д.хім.н., професор, завідувач кафедри медичної та фармацевтичної хімії – член вченої ради.
82. Чубатько Олександра Миколаївна – студентка фармацевтичного факультету – член вченої ради.
83. Шкварковський Ігор Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №2 – член вченої ради.
84. Шурма Андрій Ігорович – аспірант кафедри хірургії №1 – член вченої ради.
85. Юзько Олександр Михайлович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології – член вченої ради.