• Українська
 • English

Вчена рада університету є колегіальним органом університету. Вчену раду університету очолює її голова –  проф. Т.М. Бойчук, секретарем Вченої ради є вчений секретар університету І.І. Павлуник.

До складу Вченої ради університету входять члени ректорату, проректори, декани, головний бухгалтер, начальник навчального відділу, директор бібліотеки, представники органів студентського самоврядування університету, виборні представники, які обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук. Повний склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету. До складу Вченої ради університету входять 87 осіб.

До компетенції Вченої ради університету належать:

 • обговорення найважливіших питань з напрямів діяльності університету й прийняття рішень з цих питань;
 • опрацьовування, розгляд і подання ректорові до затвердження проектів нормативних документів, які регламентують усі види статутної діяльності, проекти створення, організації чи ліквідації основних структурно-адміністративних підрозділів та кафедр;
 • подання до конференції трудового колективу, як вищого колегіального органу громадського самоврядування університету, проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;
 • ухвалення фінансового плану і звіту університету;
 • подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера і директора бібліотеки;
 • обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр і професорів;
 • ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів діяльності наукових досліджень;
 • оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • прийняття рішень щодо кандидатур стосовно присвоєння вчених звань доцента, професора;
 • висунення або представлення наукових проектів на здобуття національних і міжнародних премій;
 • винесення рекомендацій щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників тощо;
 • винесення рекомендацій щодо участі в конкурсах на присудження Державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнаки;
 • розгляд тем дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук;
 • установлення поважності причин, тривалості й кількості перерв під час навчання в докторантурі, аспірантурі;
 • розгляд рекомендацій щодо надання творчої відпустки для завершення дисертації та написання підручників;
 • розгляд і подання ректорові пропозицій стосовно складу і повноважень дорадчих органів університету;
 • розробка пропозицій про внесення змін у структурі університету та структурних підрозділах;
 • аналіз ефективності виконання робіт, які виконуються за кошти держбюджету;
 • обговорення питань виховної роботи та студентського самоврядування.

Вчена рада розглядає й інші питання діяльності університету відповідно до його Статуту.

Засідання Вченої ради університету відбуваються щомісячно. Засідання Вченої ради проводить голова Вченої ради, а за його відсутності – заступник голови Вченої ради, який виконує його обов’язки.

Рішення вченої ради мають дорадчий характер і вводяться в дію наказом ректора університету.

Положення про вчену раду

Склад вченої ради університету

 1. Бойчук Тарас Миколайович – д.мед.н., професор – голова вченої ради.
 2. Андрієць Оксана Анатоліївна – д.мед.н., професор, в.о.ректора університету – член вченої ради
 3. Іващук Олександр Іванович – д.мед.н., професор, проректор з наукової роботи – член вченої ради
 4. Геруш Ігор Васильович – к.мед.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи – член вченої ради.
 5. Павлуник Іван Іванович – учений секретар вченої ради.
 6. Чорний Олег Васильович – директор Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА, к.мед.н. – член вченої ради.
 7. Батіг Віктор Маркіянович – к.мед.н., доцент, завідувач кафедри терапевтичної стоматології – член вченої ради.
 8. Бачинський Віктор Теодосович – д.мед.н., профессор, начальник КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА», завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства – член вченої ради.
 9. Бєліков Олександр Борисович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології – член вченої ради.
 10. Білоокий В’ячеслав Васильович – д.мед.н., професор, декан стоматологічного факультету, професор кафедри хірургії №1 – член вченої ради.
 11. Бірюк Ігор Григорович – к.мед.н., доцент, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини – член вченої ради.
 12. Боднар Олег Борисович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології – член вченої ради.
 13. Бодяка Володимир Юрійович – д.мед.н., завідувач кафедри онкології та медичної радіології – член вченої ради.
 14. Братенко Михайло Калінінович – д.хім.н., професор, завідувач кафедри медичної та фармацевтичної хімії – член вченої ради.
 15. Булик Роман Євгенович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри медичної біології та генетики – член вченої ради.
 16. Буряк Олександр Григорович – к.мед.н., доцент, декан медичного факультету №1, доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини-член вченої ради
 17. Васюк Володимир Леонідович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії – член вченої ради.
 18. Вашішт Акай – студент 5 курсу медичного факультету №3 – член вченої ради.
 19. Власик Леонід Іванович – д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник державного підприємства «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя МОЗ України», завідувач кафедри гігієни та екології – член вченої ради.
 20. Галицька Валерія Олександрівна – аспірантка кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб – член вченої ради.
 21. Геруш Катерина Ігорівна – студентка 3 курсу медичного факультету №1 – член вченої ради.
 22. Геруш Олег Васильович – к.фарм.н., доцент, завідувач кафедри фармації – член вченої ради.
 23. Глубоченко Володимир Григорович – к.мед.н., доцент, декан медичного факультету №2, доцент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб – член вченої ради.
 24. Годованець Оксана Іванівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку – член вченої ради.
 25. Грачова Тамара Іванівна – к.мед.н., директор фахового коледжу БДМУ, доцент кафедри гігієни та екології – член вченої ради.
 26. Григор’єва Надія Пилипівна – к.хім.н., доцент, завідувач кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії – член вченої ради.
 27. Грицюк Мар’яна Іванівна – д.мед.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків – член вченої ради.
 28. Давиденко Ігор Святославович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної анатомії – член вченої ради.
 29. Дейнека Святослав Євгенович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри мікробіології та вірусології – член вченої ради.
 30. Денисенко Ольга Іванівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри дерматовенерології – член вченої ради.
 31. Заморський Ігор Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармакології – член вченої ради.
 32. Захарчук Олександр Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії – член вченої ради.
 33. Зорій Ніна Іванівна – к.філософ.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та виховання, доцент кафедри психології та філософії –член вченої ради.
 34. Іващук Тетяна Володимирівна – заступник ректора з економічних питань – член вченої ради.
 35. Ілащук Тетяна Олександрівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб – член вченої ради.
 36. Іфтодій Андріян Георгійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №2, проректор з лікувальної роботи – член вченої ради.
 37. Кіселиця Ганна Григорівна – директор бібліотеки – член вченої ради.
 38. Ковальчук Петро Євгенович – к.мед.н., доцент, голова профкому, доцент кафедри травматології та ортопедії – член вченої ради.
 39. Колоскова Олена Костянтинівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб – член вченої ради.
 40. Коновчук Віктор Миколайович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та реаніматології – член вченої ради.
 41. Кравченко Олена Вікторівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології – член вченої ради.
 42. Кривецький Віктор Васильович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри анатомії ім. М.Г. Туркевича – член вченої ради.
 43. Кузняк Наталія Богданівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії – член вченої ради.
 44. Куліш Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини – член вченої ради.
 45. Курка Діана Мирославівна – студентка 2 курсу фахового коледжу БДМУ – член вченої ради.
 46. Москалюк Василь Деонізійович –д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних звороб та епідеміології-член вченої ради
 47. Мойсей Антоній Аркадійович – д.істор.н., професор, завідувач кафедри суспільних наук та українознавства – член вченої ради.
 48. Навчук Ігор Васильович – к.мед.н., доцент, завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я – член вченої ради.
 49. Нечитайло Юрій Миколайович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини – член вченої ради.
 50. Остафійчук Алла Володимирівна – головний бухгалтер – член вченої ради.
 51. Паліброда Надія Михайлівна – к.мед.н., доцент, декан фармацевтичного факультету, доцент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб – член вченої ради.
 52. Пашковський Валерій Мелетійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка, директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти – член вченої ради.
 53. Пашковська Наталія Вікторівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології – член вченої ради.
 54. Пенішкевич Ярослав Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри офтальмології – член вченої ради.
 55. Плаксивий Олександр Григорович – к.мед.н., доцент, доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології – член вченої ради.
 56. Плеш Ігор Антонович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти – член вченої ради.
 57. Польовий Віктор Павлович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної хірургії – член вченої ради.
 58. Полянський Ігор Юлійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №1 – член вченої ради.
 59. Пушпам – студент 5 курсу медичного факультету №3 – член вченої ради.
 60. Рак Олександр Михайлович – к.філол.н, доцент, завідувач кафедри іноземних мов – член вченої ради.
 61. Роговий Юрій Євгенович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної фізіології – член вченої ради.
 62. Рудницький Роман Іванович – к.мед.н., доцент, доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка – член вченої ради.
 63. Савка Іван Григорович – д.мед.н., професор, декан медичного факультету №3, професор кафедри судової медицини та медичного правознавства – член вченої ради.
 64. Сидорчук Лариса Петрівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри сімейної медицини – член вченої ради.
 65. Скринчук Петро Корнійович – заступник ректора з адміністративно-господарської роботи – член вченої ради.
 66. Слободян Олександр Миколайович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії – член вченої ради.
 67. Сокольник Сніжана Василівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики – член вченої ради.
 68. Сорокман Таміла Василівна – д.мед.н., професор, декан медичного факультету №4, професор кафедри педіатрії та медичної генетики – член вченої ради.
 69. Стойка Владислав Ярославович – студент 2 курсу медичного факультету №4 – член вченої ради.
 70. Сторожук Сергій Миколайович – генеральний директор КНК міської дитячої клінічної лікарні – член вченої ради.
 71. Тащук Віктор Корнійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини – член вченої ради.
 72. Ткачук Роман Васильович – аспірант кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб – член вченої ради.
 73. Ткачук Світлана Сергіївна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата – член вченої ради.
 74. Тодоріко Лілія Дмитрівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології – член вченої ради.
 75. Тюлєнєва Олена Анатоліївна – к.мед.н., доцент, доцент кафедри патологічної анатомії, голова Ради  молодих вчених – член вченої ради.
 76. Федів Володимир Іванович – д.фіз.-мат.н., професор, завідувач кафедри біологічної фізики та медичної інформатики – член вченої ради.
 77. Федів Олександр Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини  – член вченої ради.
 78. Федорук Олександр Степанович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри урології та нейрохірургії – член вченої ради.
 79. Ходоровський Володимир Михайлович – к.мед.н., доцент, начальник навчального відділу, доцент кафедри патологічної фізіології – член вченої ради.
 80. Хухліна Оксана Святославівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб – член вченої ради.
 81. Царюк Вікторія Валентинівна – студентка 2 курсу медичного факультету №2– член вченої ради.
 82. Цигикало Олександр Віталійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології– член вченої ради.
 83. Цуркан Іван Михайлович – студент 4 курсу медичного факультету №1 – член вченої ради.
 84. Шкварковський Ігор Володимирович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії №2 – член вченої ради.
 85. Шульман Оксана Тарасівна – студентка 4 курсу фармацевтичного факультету – член вченої ради.
 86. Юзько Олександр Михайлович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології, заступник ректора з розвитку університету – член вченої ради.
 87. Ядав Вівек – студент 5 курсу медичного факультету №3 – член вченої ради.

Накази про виконання рішень Вченої Ради

2019 рік

Про виконання рішення вченої ради-від 28.02.19 – Наказ-№101-Адм від 05.03.19
Про виконання рішення вченої ради від 28.03.19-Наказ-№147 від 05.04.19
Про виконання рішення вченої ради від 28.03.19-Наказ-№153-Адм від11.04.19
Про виконання рішення вченої ради від 25.04.2019 -Наказ-№180 -Адм від 07.05.19
Про виконання рішення вченої ради від 25.04.19- Наказ-№190-Адм від 20.05.19
Про виконання рішення вченої ради від 23.05.19-Наказ-№214-від 27.05.19l
Про виконання ріщення вченої ради від 29.08.19р.- Наказ-№310-Адм від 30.08.19
Про виконання рішення вченої ради від 29.08.19р.- Наказ-№311- Адм від 30.08.19
Про виконання рішення вченої ради від 26.09.19.- Наказ-№368-Адм від 01.10.19
Про виконання рішення вченої ради від 26.09.19-Наказ-№401-Адм від 24.10.19
Про виконання рішення вченої ради від 24.10.19-Наказ-№431-а-Адм від 04.11.19
Про виконання рішення вченої ради від 28.11.19-Наказ- №506-Адм від 13.12.19