• Українська
 • English

МЕДСЕСТРИНСТВО

Бакалаврат (денна форма навчання)

«Медсестринство » (денна, дистанційна форми навчання)

 

Спеціальність 223 Медсестринство
Спеціалізація 223.01 Медсестринство
Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень
Ступінь Бакалавр
Освітня кваліфікація Бакалавр медсестринства
Професійна кваліфікація Бакалавр сестра медична
Форма навчання очна (денна), дистанційна

Термін навчання 1 рік – на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для кваліфікації «сестра медична» та «фельдшер» – за денною формою навчання, 2 роки – на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для інших кваліфікацій галузі «Охорона здоров’я».

Обсяг кредитів ЄКТС 60-120 кредитів із врахуванням перезарахованих кредитів (всього – 240)

Академічні права випускників Мають право продовжити навчання на другому рівні вищої освіти.

Працевлаштування випускників Відповідно до отриманої спеціальності фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу:

 • 1229.5 Головна медична сестра (головний медичний брат);
 • 1229.5 Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу;
 • 3231 Медичні сестри, що асистують професіоналам.

Перелік компетентностей випускника:

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі медсестринства, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності демократичного суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 6. Навички застосовувати інформаційні і комунікаційні технології.
 7. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 9. Здатність працювати в команді.
 10. Навички міжособистісної взаємодії.
 11. Здатність діяти на основі етичних міркувань.

 

Фахові компетентності

 1. Здатність застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній медсестринській практиці.
 2. Здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, хвороби чи інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної життєдіяльності і визначати проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та станах.
 3. Задоволення потреб пацієнта/клієнта протягом різних періодів усього життя (включаючи процес вмирання) шляхом планування, допомоги і виконання медсестринськихвтручань, оцінки та корекції індивідуальних планів догляду, створених у співпраці з пацієнтом/клієнтом, особами, що доглядають, членами сім’ї та іншими медичними і соціальними працівниками.
 4. Застосовування медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення пацієнтові/клієнтові гідного ставлення, приватності/інтимності/, конфіденційності, захисту його прав, фізичних, психологічних та духовних потреб на засадах транскультуральногомедсестринства, толерантної та неосудної поведінки.
 5. Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення догляду на основі холістичного (цілісного) підходу, враховуючи задоволення потреб пацієнта у комфорті, харчуванні, особистій гігієні та здатності особи задовольняти свої щоденні потреби.
 6. Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій при оцінці функціонального стану пацієнтів/клієнтів, підготовці їх до діагностичних досліджень та заборі біологічного матеріалу для лабораторних досліджень.
 7. Збереження власного здоров’я медичної сестри при здійсненні догляду, виконанні маніпуляцій та процедур, при переміщенні і транспортуванні пацієнта/клієнта.
 8. Здатність обґрунтовувати та планувати заходи з профілактики  захворювань, захисту і зміцнення здоров’я населення та сприяти їх реалізації на практиці з урахуванням регіональних особливостей, інформуванням та навчанням пацієнта і членів його родини методам профілактики, проводити комунікативне консультування.
 9. Здатність здійснювати організацію, впровадження та контроль медсестринського процесу в паліативній та хоспісній допомозі.
 10. Здатність до організації надання медичної допомоги за принципом сімейної медицини.
 11. Здатність проводити медичну та соціальну реабілітацію з метою відновлення здоров’я населення.
 12. Здатність орієнтуватися у визначенні групової належності лікарських засобів, особливостях їх фармакокінетики та фармакодинаміки.
 13. Здатність виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами додаткових методів дослідження.
 14. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу при різних гострих станах.
 15. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час.
 16. Здатність організовувати та управляти медсестринським структурним підрозділом (лідерство та менеджмент).

Актуальні новини

Професору БДМУ призначено довічну стипендію Кабінету Міністрів України

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №858-р від 29 вересня призначено довічну стипендію за видатні заслуги у сфері вищої освіти професору кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб […]

В бібліотеці БДМУ відбулася мистецька година «У нашій пам’яті вони назавжди залишились»

Указом Президента України «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» від 11-го лютого 2015-го року, в країні встановлено особливий пам’ятний […]

Студенти фармацевти вшанували День памʼяті Героїв Небесної Сотні

20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День памʼяті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. […]