• Українська
 • English

МЕДСЕСТРИНСТВО

Бакалаврат (денна форма навчання)

«Медсестринство бакалаврат» (денна форма навчання)

 

Спеціальність 223 Медсестринство
Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень
Ступінь Бакалавр
Освітня кваліфікація Бакалавр медсестринства
Професійна кваліфікація Бакалавр сестра медична
Форма навчання очна (денна), дистанційна

Термін навчання 1 рік – на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для кваліфікації «сестра медична» та «фельдшер» – за денною формою навчання, 2 роки – на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для інших кваліфікацій галузі «Охорона здоров’я».

Обсяг кредитів ЄКТС 60-120 кредитів із врахуванням перезарахованих кредитів (всього – 240)

Академічні права випускників Мають право продовжити навчання на другому рівні вищої освіти.

Працевлаштування випускників Відповідно до отриманої спеціальності фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу:

 • 5 – заступник головного лікаря з медсестринства;
 • 5 – головна медична сестра;
 • 3231 – сестра медична старша;
 • 3231 – сестра медична анестезист;
 • 3231 – сестра медична екстреної на невідкладної медичної допомоги;
 • 3231 – сестра медична з косметичних процедур;
 • 3231 – статистик медичний.

Перелік компетентностей випускника:

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі медсестринства, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою
 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
 7. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення
 9. Здатність працювати в команді
 10. Навички міжособистісної взаємодії
 11. Здатність діяти на основі етичних міркувань

 

Фахові компетентності

 1. Здатність застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній медсестринській практиці
 2. Здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, хвороби чи інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної життєдіяльності і визначати проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та станах
 3. Задоволення потреб пацієнта/клієнта протягом різних періодів усього життя (включаючи процес вмирання) шляхом планування, допомоги і виконання медсестринських втручань, оцінки та корекції індивідуальних планів догляду, створених у співпраці з пацієнтом/клієнтом, особами, що доглядають, членами сім’ї та іншими медичними і соціальними працівниками
 4. Застосовування медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення пацієнтові/клієнтові гідного ставлення, приватності/інтимності/, конфіденційності, захисту його прав, фізичних, психологічних та духовних потреб на засадах транскультурального медсестринства, толерантної та неосудної поведінки
 5. Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення догляду на основі холістичного (цілісного) підходу, враховуючи задоволення потреб пацієнта у комфорті, харчуванні, особистій гігієні та здатності особи задовольняти свої щоденні потреби
 6. Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій при оцінці функціонального стану пацієнтів/клієнтів, підготовці їх до діагностичних досліджень та заборі біологічного матеріалу для лабораторних досліджень
 7. Збереження власного здоров’я медичної сестри при здійсненні догляду, виконанні маніпуляцій та процедур, при переміщенні і транспортуванні пацієнта/клієнта
 8. Профілактична діяльність медичної сестри, направлена на збереження і зміцнення здоров’я, попередження захворювань й інформування та навчання пацієнта та членів його родини
 9. Здатність здійснювати організацію, впровадження та контроль медсестринського процесу в паліативній та  хоспісній допомозі
 10. Здатність до організації надання медичної допомоги за принципом сімейної медицини
 11. Здатність проводити медичну та соціальну реабілітацію з метою відновлення здоров’я населення
 12. Здатність орієнтуватися у визначенні групової належності лікарських засобів, особливостях їх фармакокінетики та фармакодинаміки
 13. Здатність виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами додаткових методів дослідження
 14. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу при різних гострих станах
 15. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу в надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час
 16. Здатність організовувати та управляти медсестринським структурним підрозділом (лідерство та менеджмент)

Актуальні новини

День фізичної культури і спорту в БДМУ

На початку вересня, вже традиційно в спорткомплексі Буковинського державного медичного університету викладачами кафедри медицини катастроф та військової медицини, за підтримки профспілкового комітету та спортклубу «Медик» […]

БДМУ співпрацюватиме з Університетом Катанії (Італія).

Під час робочого візиту у межах проєкту Safemed+ делегація Буковинського державного медичного університету зустрілася із керівництвом Катанійського університету.

Ректорат БДМУ

19 вересня відбулося засідання ректорату БДМУ.