• Українська
  • English

«СТОМАТОЛОГІЯ» (МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР)

Молодший бакалаврат (денна форма навчання)

«Стоматологія» (молодший бакалавр) (денна форма навчання)

 

Назва галузі знань 22 Охорона здоров’я

Код та найменування спеціальності   221 Стоматологія
Рівень вищої освіти   початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання 120 кредитів ЄКТС, строк        навчання – 2 роки
Ступінь, що присвоюється     молодший бакалавр
Форми навчання  очна (денна)
Кваліфікація освітня, що присвоюється    молодший бакалавр стоматології
Кваліфікація професійна   технік зубний

Академічні права випускників:
Здобуття другого (магістерського) рівня за спеціальністю “Стоматологія” за скороченим терміном навчання. Післядипломна освіта здійснюється відповідно до чинних вимог в залежності від сфери діяльності

Працевлаштування випускників
   Відповідно до отриманої спеціальності фахівець      здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу:  3225-технік зубний

Опис предметної області  

  • Об’єкт вивчення та діяльності:   підготовка молодшого бакалавра зі стоматології до надання лікувально-профілактичної допомоги стоматологічним пацієнтам в умовах інтенсивного розвитку  сучасних технологій
  • Цілі навчання: формування професійно важливих знань, умінь, навичок  на основі вивчення передових досягнень сучасної науки, засвоєння навчального матеріалу, набуття досвіду літературного  пошуку, з метою вирішення типових спеціалізованих задач, пов’язаних зі стоматологічною лікувально-профілактичною допомогою населенню України

Перелік компетентностей випускника:

  • Інтегральна компетентність– здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов.
  • Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо
ЗК 2. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово
ЗК 3. Здатність спілкуватися другою мовою
ЗК4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК 5. Здатність вчитися і бути сучасно навченим
ЗК 6. Здатність планувати та управляти часом
ЗК 7. Здатність бути критичним та самокритичним
ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК 10. Навички міжособистісної взаємодії.

  • Професійні (фахові) компетентності:

ПК 1. Уявлення про різноманітність предмету діяльності
ПК 2. Здатність використовувати знання з циклу загальної підготовки під час надання стоматологічної допомоги
ПК 3. Здатність використовувати   теоретичні знання і практичні уміння з циклу професійної підготовки в умовах  фахової діяльності
ПК 4. Уявлення про організацію стоматологічної допомоги населенню України
ПК 5. Здатність використовувати стандарти та нормативні документи в практичній діяльності
ПК 6. Здатність використовувати обладнання, апарати та інструменти у практичній діяльності
ПК 7. Здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички з першої медичної підготовки при наданні допомоги  у випадках невідкладних станів та травм
ПК 8. Здатність приймати обґрунтовані рішення в професійній діяльності
ПК 9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ПК 10. Здатність до професійної мобільності
ПК 11. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці в галузі
ПК 12. Здатність застосовувати на практиці принципи медичної етики та деонтології
ПК 13. Здатність працювати в колективі стоматологічного закладу
ПК 14. Здатність до обміну професійним досвідом
ПК 15. Основи знань з екології, розуміння екологічних наслідків своєї професійної діяльності.

Актуальні новини

Студенти БДМУ відзначили День Соборності України.

З нагоди  Дня Соборності України  22 січня, студенти 1 групи 1-го курсу спеціальності “Технології медичної діагностики та лікування” разом з куратором  кафедри догляду за хворими […]

Day of the Republic of India

Every year the Day of the Republic of India is celebrated on January 26. This year the 72nd anniversary is celebrated since the Constitution of […]

Кураторські години з першокурсниками медичного факультету №3

Важливим завданням в процесі організації навчально-виховної діяльності в університеті є створення умов для особистісного зростання і всебічного розвитку здобувачів, розкриття і реалізація їх потенційних можливостей […]

Днів
Годин
Хвилин
Секунд
Обери Університет своєї мрії

Багатотисячний колектив БДМУ запрошує старшокласників, їх батьків та всіх бажаючих на День відкритих дверей ОНЛАЙН