• Українська
  • English

«СТОМАТОЛОГІЯ» (МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР)

Молодший бакалаврат (денна форма навчання)

«Стоматологія» (молодший бакалавр) (денна форма навчання)

 

Назва галузі знань 22 Охорона здоров’я

Код та найменування спеціальності 221 Стоматологія
Рівень вищої освіти початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання 120 кредитів ЄКТС, строк навчання – 2 роки
Ступінь, що присвоюється молодший бакалавр
Форми навчання очна (денна)
Кваліфікація освітня, що присвоюється молодший бакалавр стоматології
Кваліфікація професійна технік зубний

Академічні права випускників:
Здобуття другого (магістерського) рівня за спеціальністю “Стоматологія” за скороченим терміном навчання. Післядипломна освіта здійснюється відповідно до чинних вимог в залежності від сфери діяльності

Працевлаштування випускників
   Відповідно до отриманої спеціальності фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу:  3225-технік зубний

Перелік компетентностей випускника:

  • Інтегральна компетентність – Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов.
  • Загальні компетентності:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК11. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК12. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК14. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК15. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК16. Здатність працювати в команді.
ЗК17. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК18. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК19. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК20. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК21. Здатність працювати автономно.
ЗК22. Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК23. Навики здійснення безпечної діяльності.
ЗК24. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК25. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК26. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК27. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
ЗК28. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

  • Професійні (фахові) компетентності:

ФК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, законодавчих актів України та наказів МОЗ України, матеріалів ВООЗ.
ФК 2. Здатність використовувати теоретичні знання та практичні уміння для виконання заказу-наряду лікаря-стоматолога.
ФК 3. Здатність дотримуватись принципів медичної деонтології.
ФК 4. Здатність орієнтуватись у визначенні основних потреб людини згідно з рекомендаціями Європейського регіонального бюро ВООЗ.
ФК 5. Здатність усвідомлювати важливість самоосвіти та самовиховання в житті та діяльності зубного техніка.
ФК 6. Здатність усвідомлювати етичні елементи філософії медичної справи.
ФК 7. Здатність дотримуватись мистецтва спілкування в колективі та комунікативного зв’язку з лікарем та пацієнтами.
ФК 8. Здатність організовувати роботу зубного техніка: здійснювати підготовку стоматологічного устаткування й оснащення зуботехнічної лабораторії до роботи, контроль справності, правильності експлуатації.
ФК 9. Здатність застосовувати практичні знання та вміння для розв’язання завдань, пов’язаних з етапами виготовлення ортопедичних протезів і апаратів.
ФК 10. Здатність оцінювати якість виконаної роботи, виявляти причини, що приводять до технологічного браку, розробляти способи їх попередження та виконувати корекцію.
ФК 11. Здатність оволодіти технологіями, що застосовуються в сучасній ортопедичній стоматологічній практиці.
ФК 12. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності до вимог санітарно-протиепідемічного режиму.
ФК 13. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики стоматологічних захворювань та поліпшення здоров’я.
ФК 14. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності до вимог санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.
ФК 15. Здатність забезпечувати належне зберігання та використання зуботехнічних матеріалів, інструментарію та обладнання медичного призначення.
ФК 16. Здатність організовувати систему адміністративного діловодства та документування в умовах лікувально-профілактичних закладів згідно з нормативно-правовими актами України.
ФК 17. Здатність проводити адаптаційні заходи для профілактики синдрому вигорання медичних працівників.
ФК 18. Здатність усвідомлювати безперервність процесів навчання та професійного удосконалення.
ФК 19. Здатність оцінювати принципи здорового способу життя і дотримуватись основ санології в практичній діяльності.

Актуальні новини

Професору БДМУ призначено довічну стипендію Кабінету Міністрів України

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №858-р від 29 вересня призначено довічну стипендію за видатні заслуги у сфері вищої освіти професору кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб […]

В бібліотеці БДМУ відбулася мистецька година «У нашій пам’яті вони назавжди залишились»

Указом Президента України «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» від 11-го лютого 2015-го року, в країні встановлено особливий пам’ятний […]

Студенти фармацевти вшанували День памʼяті Героїв Небесної Сотні

20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День памʼяті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. […]